Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

The Players of the Danish SDI development and their resources (?)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "The Players of the Danish SDI development and their resources (?)"— Præsentationens transcript:

1 The Players of the Danish SDI development and their resources (?)

2 Det ”nye” Danmark Danmark er under transformation: Strukturreformen
Denmarks new regions (5 regions instead of 14 counties) Danmark er under transformation: reformer: Kommunalreformen IT-strukturreformen Tinglysningsreformen Velfærdsreformen Skolereformen Universitetsreformen etc. INTRODUCTION Nearly all public authorities in Denmark are engaged on reforms of a kind, reforms which are to change and improve: both administrative courses in the public sector and the interplay with, and service of the business communities and the single citizen. We know, that many of the mentioned reforms - and perhaps especially the municipal reform - will influence the known geography. A consequence of the municipal reform is, that counties will be replaced by larger regions and smaller municipalities will merge to bigger ones. Denmarks new municipalities (99 instead of 271)

3 Den offentlig sektor i forandring
Begrænsede ressourcer Færre erhvervs- aktive Øget interna- tionalisering Den offentlige sektor Øget forventning Øget omstillings- behov Mange og store reformer

4 Det digitale Danmark - e-government, e-communication…
. The government wants: a more efficient case management increased citizen service increased self-service increased dialogue The private business and the citizens want: - Insight and influence Electronic Case Management Systems E-GOVERNMENT, E-GOVERNANCE AND e-communication E-government and e-governance including digital communication is, according to the Danish government, one of the most important bases for many of the mentioned reforms. The life nerve in e-governance is, (as all know), electronic case management systems, where all data can easily be found and processed in electronic form. This also applies to maps and other spatial-related information. Using electronic case management systems also means that it is no longer decisive, if a public authority is close to the single citizen. Many inquiries and much case work can be managed over the Internet – independent of time and place. de’saisive. 80% of information used in public administrations can be located geographically The Internet is approved as communication channel

5 DAnsk Infrastruktur for Stedbestemt Information

6 Basisdataforståelse ”INSPIRE” ”Nytænknings- udvalget vedr. basisdata ”
Domæne ”INSPIRE” Domæne Domæne ”Nytænknings- udvalget vedr. basisdata ”

7 Basisdata og Infrastruktur for stedbestemt information
Udpegning af basisdata Organisering af basisdata Lagring og distribution af basisdata Formidling af basisdata Ajourføring og vedligeholdelse af basisdata Afklaring af retlige og økonomiske forhold Uddannelse og kendskab Samordning af aktiviteter

8 Arkitektur for digital forvaltning - håndbogens sigte
Konkrete anbefalinger til fælles begrebsapparat, metoder og processer i arbejdet Ikke et direktiv – men en guide (virke som inspiration) ”levende dokument” – til stadighed under forandring!

9 Service Orienteret Arkitektur – SOA
Hvorfor efterspørges service? Serviceudbyderen er specialist (større viden end aftageren, troværdig…) Modtageren har ikke den nødvendige viden (eller gider ikke!) Mangler ressourcer til at løse informationsopgaven Serviceaftageren har fokus på resultat – og ikke teknik og programmel… Services aftages af organisationer som ser fornuft heri – fremfor at udvikle og implementere selv Hvis alle organisationer udbyder deres data i form af services – består opgaven i at styre sammenhænge SOA = web-services - misforståelse!!! SOA er ikke en teknologi men en række karakteristika/grundideer om systemintegration

10 Offentlige og private organisationer udbyder og aftager services

11

12 DAnsk Infrastruktur for Stedbestemt Information

13

14 Ny fællesoffentlig strategi for digital forvaltning 2007 – 2010
- Den 3. strategi for digital forvaltning i Danmark siden 2001 - Igangsat efteråret 2006 i Styregruppen for Tværoffentligt samarbejder, STS. - Offentliggjort i et politisk godkendt høringsudkast i marts 2007 - Generelt en positiv modtagelse af strategien, dog efterspurgtes privacy vinklen og konkretisering af strategiens initiativer - Strategien er nu endeligt godkendt og bekræftet gennem kommuneforhandlingerne - af finansieringen ca. 300 mio kr. - Den statslige finansiering afklares endeligt med finansloven - Høringsudgaven suppleres med et privacy-initiativ - Den endelige strategi offentliggøres ultimo juni 2007 - Parallelt arbejdes med at igangsætte initiativerne i strategien

15 Strategi for digitalisering af den offentlige sektor 2007-2010

16 Indsatsområder 1) Bedre digital service:
- Digitalisering skal gøre den offentlige sektor lettere tilgængelig - Services med borgere og virksomheder i centrum - Målrettet kommunikation med borgere og virksomheder - Brugerdreven serviceudvikling - Sikker og tryg håndtering af data 2) Digitalisering skal effektivisere: - Fra administration til borgernær service – frigørelse af ressourcer - Omdrejningspunktet skal være de organisatoriske forandringer - Gevinsterne skal kvantificeres og dokumenteres 3) Bedre samarbejde skal skabe digital sammenhæng (domænebestyrelser): - Fælles retning kræver flere fælles beslutninger - Udgangspunktet skal være de enkelte domæner - Den offentlige sektors it-systemer skal tale samme sprog - Fælles udvikling indebærer fælles drift Følg med på

17

18 Centrale politiske emner i f.t. infrastruktur
Digitalisering Effektivisering Centralisering Eksempel: Tinglysningsreformen - digital tinglysning 25. marts 2008 - tid for tinglysning – få sekunder – nu dage - ét tinglysningskontor – Hobro - antal medarbejdere: 380->110 personer

19 Ejendomsområdet og infrastruktur
Ejendomsreferencen E-tinglysning – stedfæstelse af servitutter Digital forvaltning i ejendomsdannelsesprocessen

20 It-infrastruktur for fælles ejendomsreference
I lov om bygnings- og boligregistrering §7: Stk. 2. Det påhviler økonomi- og erhvervsministeren af udforme en entydig fælles ejendomsreference og stille den til rådighed for registrering af oplysninger om ejendomme Stk. 3. Økonomi og erhvervsministeren fastsætter efter forhandling med de berørte ressortministre nærmere regler for registrering og anvendelse af den fælles ejendomsreference 6. juni 2007

21 Ejendomsreference – behov?
Samlet ejendom (udstykningsloven) Vurderingsejendom (Vurderingsloven) Bestemt fast ejendom (Tinglysningsloven)

22 Ejendomsreferencen - forudsætning
Nuværende ejendomsbegreber bevares uændret Bevare og anvende de eksisterende nøgler Skabe tværgående sammenhæng mellem ejendomsbegreberne At de eksisterende ejendomsregistre kan vedligeholdes og videre udvikles uafhængigt af hinanden Ejendomsref. – tilføjelser og kan implementeres løbende Den tværgående sammenhæng identificeres så tæt på kilden som muligt

23 Ejendomstyper Tværgående ejendomstyper Afgiftsejendom Bygning på lejet grund (ESR) Andelsbolig Bygning på lejet grund (Tingbog) Anpart i bygning på lejet grund Ejerlejlighed Anpart i ejendom Matrikuleret areal Umatrikuleret areal (ESR) Umatrikuleret areal (Tingbog) Bygning på lejet grund opdelt i anparter Bygning på lejet grund opdelt i ejerlejligheder Bygning på søterritoriet Ejerlejlighed i bygning på lejet grund Foreløbig matrikel Fraskilt andel i fælleslod Grund (med bygning på lejet grund Husbåd Opkrævningsejendom Samlet fastejendom Timeshareanpart…

24 Ejendomsreference - løsning
Et simpelt teknisk nummer (UUID) tilknyttes ved opstart af en sag, oftest af landinspektøren. Nummeret følger sagen og implementeres i de respektive registre (matriklen, tingbogen, ESR, VUR, BBR) Ikke informationsbærer, kun til sammenknytning

25 Eksisterende nøgler har forskellige livscykler
= Fødsel udstykningsplan Lokalplan/ Registrering i Matriklen Driftsomlægning = Død Matrikulær ansøgning Udgår af matriklen Ejerskifte Ejendomsnummer Delnummer Matr. nr. (Matrikel) Matr. nr. (Tingbog) Matr. nr. (ESR/VUR) e-REF

26 Ejendomsreferencen – behov for tilpasning af procedurer/systemer

27 Dataflow for videregivelse af ejendomsreference ved udstykning

28 check af overskrift/kategori
Bruger E-tinglysning - Anmeldelse af ny servitut med stedfæstelse Brugerforespørgsel Anmeldelse godkendt/afvist Anmelder Servitutdokumentation Tinglysning E-tinglysning Servitutanmeldelse -anmelder - servituttekst - fuldmagt mv. Prøvelse: - generel prøvelse samt - check på matr.nr.niveau - check på overskrift/ kategori (overskrift i an- meldelse og GML-fil) Servitut anmeldelsesmodul (browserløsning/ system-system- løsning) PDF Rids/kort xml eTL -database Anmelder GML-fil Servitut der ønskes tinglyst ID KMS Eventuelt brug af andet støttemateriale i forbindelse med stedfæstelse af servitutten Service/tjeneste: Matr.nr. check samt check af overskrift/kategori Ortofoto Teknisk kort Stedfæst. database Matrikel- kortet Eventuelt vurdering af behov for kortopretning/korttilpasning

29 Forretnings- processer

30 Begrebsmodel for stedfæstelsedatabasen
Foreløbig

31 Digital forvaltning i ejendomsdannelsesprocessen
Formål: - opstille et bud på, hvordan den fremtidige stjernehøringsproces kan foregå fuldt digitalt - projektet er en foranalyse – til afdækning af mulige løsningsforslag Nøgleord: - effektivisering - kvalitetsforbedring - digital kommunikation mellem parterne også det kommunale niveau!

32 Digital forvaltning i ejendomsdannelsesprocessen
Visioner vedrørende teknologi digitale data i stjernehøringsprocessen opbygning af et fælles sagsbehandlingssystem/ fællesdataportal Visioner vedrørende arbejdets organisering placering af kompetence effektivisering af høringsprocessen mindskelse af dobbeltarbejde kvalitetssikring Aktørernes interesse og økonomi !!!

33 Ejendomsdataområdet – under forandring!
Lovgivning/regler Organisering/ procedurer Beliggenhed Besiddelse Benyttelse og bebyggelse Teknologi Datastrukturering Beskyttelse og bevaring Beskatning Belåning

34 Organisering af ejendomsdataområdet - nye udfordringer
I denne sammenhæng fortsat nødvendigt med et stigende samarbejde omkring digital forvaltning, datamodeller og snitflader På ejendomsområdet ser vi nu at de traditionelle grænser mellem eksisterende ministerielle “sfærer” brydes op og der fokuseres på ”borgerettede” domæner for offentlig forvaltning. For de professionelle indenfor areal- og ejendomsforvaltning betyder det ændringer i kompetencekrav og vidensforudsætninger Men fremfor alt betyder det: at forandring bliver det normale de kommende år


Download ppt "The Players of the Danish SDI development and their resources (?)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google