Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Organisationskommunikation Forholdet mellem kommunikation og læring.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Organisationskommunikation Forholdet mellem kommunikation og læring."— Præsentationens transcript:

1 Organisationskommunikation Forholdet mellem kommunikation og læring

2 Kompetence Kompetence: Evnen til at udføre målrettede handlinger i og uden for arbejdslivet Vide at Kompetence Vide hvordan

3 Viden, læring og kommunikation Eksplicit Viden Tavs Læring: Processer hvorigennem viden og kunnen tilegnes og konstrueres Sproglig Kommunikation Ikke sproglig

4 Læringsarenaer Institutionaliseret uddannelse Institutionaliseret arbejdspladsbaseret læring Struktureret og planlagt læring ”på arbejdet” Uformel og intern læring ”i arbejdet”

5 Asymmetriske læringssituationer Benzintanken: tekstbaseret og lærerstyret skoleundervisning af eksplicit viden Mesterlæren: lærling opnår færdigheder (kunnen) via mesterstyret læring Projektet: Vejleder guider læring bestående af både eksplicit viden og færdigheder

6 Symmetriske læringssituationer Diskussionsgruppen: Analytisk orienteret fælles læring mellem praktikere i f.eks. en erfa gruppe Sjakket: Fælles udveksling af ideer blandt praktikere til nye måder at gøre tingene på f.eks. nye teknikker og metoder Eksperimentariet: Fælles udveksling af ideer på et nyt og innovativt område

7 Hvordan konstatere læring At konstatere at læring er foregået omfatter: En handlingsdimension: Hvad gør aktørerne anderledes? En sproglig dimension: Hvilke nye ord og begreber bruger aktørerne til at forstå processerne med?

8 Individet Individuel viden (eksplicit og tavs) erhverves i praksisfællesskaber i enten arbejds- eller uddannelsessammenhænge Erhvervelse af individuel viden kan forstås via læringsmodeller, f.eks. Kolbs model eller Dreyfus og Dreyfus modellen Individuel viden kan synliggøres via enten demonstrationer eller sproglige udsagn – f2f interpersonelt eller teknologisk via videooptagelser

9 Gruppebaseret viden (1) Gruppeviden er et resultat af samarbejde og indeholder både eksplicit og tavs viden Gruppebaseret viden opstår via læring som f.eks. kan begribes via Lawe&Wenger modellen for læring i praksisfællesskaber Gruppebaseret viden kan deles i f.eks. Erfa grupper via demonstrationer og fortællinger fra praksis

10 Gruppebaseret viden (2) Eksplicit gruppebaseret viden kan lagres i databaser og distribueres via IT systemer i form af f.eks. oversigter over personer fra gennemførte arbejdsopgaver Gruppebaseret viden er altså delvis kontekstuafhængig, hvilket gør det muligt at formidle den mellem forskellige kontekster

11 Forskellige grupper i organisationen En organisatorisk gruppe består af individer, der samarbejder og har nogenlunde de samme arbejdsopgaver En hierarkisk gruppe definerer individet som leder, mellemleder og medarbejder En opgavegruppe består af medlemmer, der udfører relaterede roller og opgaver En identitetsgruppe bestemmes af fælles biologisk, historisk eller social baggrund

12 Relationel kommunikation i grupper (1) Relationel kommunikation kan være knyttet til opgaveløsningen eller til forholdet mellem medlemmerne i gruppen Relationel kommunikation består af verbale og non-verbale budskaber som tilsammen skaber relationerne mellem medlemmerne parvis og mellem alle i gruppen

13 Relationel kommunikation i grupper (2) Tre typer kommunikation i grupper: Interpersonel kommunikation – mellem de unikke individer som personer Social kommunikation mellem sociale roller uden interesse for personen bag rollen Kulturel kommunikation – forståelse afhænger af kulturel identitet, dvs. synet på køn, alder, etnicitet m.v.

14 Relationelle budskaber i grupper (1) Budskaber knyttet til relationer mellem gruppe- medlemmer: Positive: vise solidaritet/agere venligt dramatisere/opløse spændinger erklære enighed Negative: erklære uenighed opbygge spændinger understrege modsætninger virke uvenlig

15 Relationelle budskaber i grupper (2) Budskaber knyttet til opgaveløsning i gruppen: Stille og efterspørge forslag Udtrykke og efterspørge mening/synspunkt Give og efterspørge orientering/information

16 Dynamiske tilstande i gruppen (1) Normer - for den sædvanlige og bedste måde at udføre samarbejde på Sammenhæng - i gruppen om opgaverne og gensidighed mellem medlemmerne Tilfredshed – med kommunikationen, der skal sikre tilknytning, mindske usikkerhed og skabe kontrol med opgaveløsningen

17 Dynamiske tilstande i gruppen (2) Gruppetænkning – skaber sammenhold mod ydre pres, men sænker gruppens selvvurdering Gruppestress – påvirker medlemmernes evne til at fungere i gruppen til skade for opgaveløsningen Kommunikationsklimaet: Er det defensivt kontrollerende eller offensivt konstruktivt?

18 Organisatorisk viden (1) Den organisatoriske viden er både eksplicit og tavs Den organisatoriske viden er forankret i organisationens normer og værdier, dvs. i organisationens kultur Den organisatoriske viden vedligeholdes og udvikles ved 1.ordens (assimilerende) og 2.ordens (akkomoderende) læring – ifølge Agyris og Schøn

19 Organisatorisk viden (2) Eksplicit organisatorisk viden kan distribueres via medieret og interpersonel kommunikation Tavs eller uformel organisatorisk viden kan deles via demonstrationer og personlige netværk og spredes via rygter og sladder

20 Organisationskommunikation To kommunikationsprocesser Vertikal kommunikation: top down og bottom up Horisontal kommunikation: tværgående

21 Balancen mellem den vertikale og den horisontale kommunikation Den vertikale kommunikation er ledelsens kommunikation – systemkommunikationen Den horisontale kommunikation er arbejdslivsverdenens kommunikation Forholdet eller balancen mellem de to kommunikationsprocesser er afgørende for hvor hurtigt og effektivt organisationen lærer nyt, dvs. forandrer sig

22 Kommunikation og organisatorisk læring (1) Kommunikationen har til opgave at skabe afgrænsninger og udvikle kategorier, der skaber indsigt og læring i forhold til de løbende arbejdsmæssige begivenheder Fælles kategorier gør det muligt at udløse bestemte handlingsmønstre og omvendt: det bliver muligt at sætte ord på observerede og planlagte handlinger

23 Kommunikation og organisatorisk læring (2) Direktøren beder hver afdelingsleder om at udarbejde én side med referater af den foregående uges fremskridt og problemer og sende dem til ham Direktøren kommenterer referaterne samler dem og sender dem alle tilbage til hver afdelings leder og medarbejdere

24 Kommunikation og organisatorisk læring (3) Skrevet i nuet kan sproget opfange både kontinuitet og forandring i forhold til alternative handlemuligheder Når allerede gennemførte handlinger beskrives, tilpasses, dvs. efterrationaliseres sproget til dem. De mulige alternative handlinger i nuet bliver herved usynlige

25 Opgave (1) Efter at have set filmen: Forhold samtalerne til læringsarnaer og læringssituationer Bestem nogle relationelle budskaber i gruppesamtalerne Analyser gruppesamtalerne i forhold til den relationelle kommunikation i gruppen Bestem hvilke dynamiske tilstande der er i gruppen

26 Opgave (2) Afklar hvilke kompetencer nogle af deltagerne viser de har Forhold jeres detaljerede iagttagelser til udvalgte læringsmodeller Vis med andre ord, at nogle af deltagerne har lært noget nyt


Download ppt "Organisationskommunikation Forholdet mellem kommunikation og læring."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google