Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Denne præsentation vil sandsynligvis medføre diskussion blandt tilhørerne, hvilket vil resultere i handlingspunkter. Hvis du vil bruge PowerPoint til at.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Denne præsentation vil sandsynligvis medføre diskussion blandt tilhørerne, hvilket vil resultere i handlingspunkter. Hvis du vil bruge PowerPoint til at."— Præsentationens transcript:

1 Denne præsentation vil sandsynligvis medføre diskussion blandt tilhørerne, hvilket vil resultere i handlingspunkter. Hvis du vil bruge PowerPoint til at holde styr på dem under præsentationen, skal du Klikke med højre museknap i Diasvisning Vælge “Referent” Vælge fanen “Handlingspunkter” Skrive handlingselementerne, efterhånden som de kommer frem Klikke på OK for at slette denne boks Derved oprettes der automatisk et dias med handlingspunkter sidst i præsentationen, hvor de punkter, du har noteret, vil stå. Rørende Intelligent Udarbejdet i perioden: 5. marts til 3. juni 2004 Hovedprojekt MII Aalborg Universitet

2 1 Fremlæggelse af projekt Indledning, teori (Model, Servlets mm.) –Peter UML gennemgang –Preben Together-oplæg –Anders Sammenligning med eksisterende løsning –– Hans Peter Konklusion, perspektivering, alternative løsningsforslag –Noah Cirka 12 minutter per indlæg

3 2 Indledning, teori (Model, Servlets mm.) Indledning –væsentlige teorier og metoder fra PE-kurser –OOP, (OOAD) samt Client-/Server programmering. –I forhold til materiale (OOP/Client/server) mangler i projektet to primære områder: Kommunikation via streams Brug af interfaces

4 3 Teori Java 2 Standard Edition (J2SE) Java 2 Platform Enterprise Edition (J2EE) –Java Servlets –Java Server Pages (JSP) –Java DataBase Connectivity (JDBC) Java 2 Micro Edition (J2ME)

5 4 Teori Arkitektur 3-lags arkitektur 14 32 INTERNET Access Database MVC, Servlet, JSP med JDBC/ODBC 1..m klienter

6 5 Teori Servlet import javax.servlet.*; import javax.servlet.http.*; import java.io.*; import java.util.*; public class ClientConsume extends HttpServlet { private static final int NO_POF_PIPES = 17; private static final String CONTENT_TYPE = "text/html"; //Initialize global variables private MainWindow lnkMainWindow; private DBBoundary lnkDBBoundary; private Login lnkLogin; private HttpSession session; public void init() throws ServletException { lnkDBBoundary = new DBBoundary(); lnkMainWindow = new MainWindow(lnkDBBoundary); lnkLogin = new Login(lnkDBBoundary, lnkMainWindow); } //Process the HTTP Get request showing parametres public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { //Process the HTTP Put request public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { doGet(request, response); }

7 6 Teori Servlet (fortsat) switch (select) { case 1: //Login …. response.sendRedirect("ClientProduce.jsp"); break; case 2: // Sprog …. response.sendRedirect("ClientProduce.jsp"); break; case 3: // Beregn …. response.sendRedirect("ClientProduce.jsp"); break;

8 7 Teori JSP JSP ClientProduce …. " size="8" name="temp1"> …. ….

9 8 Teori MVC Model-View-Controller (MVC)

10 UML anvendt til applikationen (Unified Modeling Language) Rørende Intelligent Preben Melgaard Denne præsentation vil sandsynligvis medføre diskussion blandt tilhørerne, hvilket vil resultere i handlingspunkter. Hvis du vil bruge PowerPoint til at holde styr på dem under præsentationen, skal du Klikke med højre museknap i Diasvisning Vælge “Referent” Vælge fanen “Handlingspunkter” Skrive handlingselementerne, efterhånden som de kommer frem Klikke på OK for at slette denne boks Derved oprettes der automatisk et dias med handlingspunkter sidst i præsentationen, hvor de punkter, du har noteret, vil stå.

11 1 Præsentation af de anvendte diagramtyper Deployment diagram Use case diagram Aktivitetsdiagram Klassediagram Sekvensdiagram

12 2 Deployment diagram Viser den fysiske arkitektur af hardware og software i systemet

13 3 Use case diagram Viser et antal aktører og deres forbindelse til use cases som systemet tilbyder Beskrivelse af funktionalitet Tekst eller aktivitetsdiagram Definerer funktionelle krav til systemet

14 4 Aktivitetsdiagram Viser sekventiel flow af aktiviteter Bruges typisk til at beskrive de aktiviteter der skal til for at udføre en operation

15 5 Klassediagram Viser den statiske struktur af klasser Associeret Afhængige Pakket

16 6 Sekvensdiagram Viser dynamisk samarbejde mellem objekter Speciel god til at vise timing i sekvenser Viser beskeder sendt mellem objekter Viser tiden lodret nedad

17 7 Andre mulige diagramtyper State diagram –Viser et objekts tilstande og de hændelser, som giver et tilstandsskift –Kan laves både for klasser og hele systemet Collaboration diagram –Viser det dynamiske samarbejde mellem objekter –Ikke så gode til at vise timing Componet diagram –Viser fysiske komponent associationer –F.eks. Kildetekstfiler, binære filer og exe-filer. –Anvendes i programmeringen

18 Together-oplæg Rørende Intelligent Anders Rieck Sørensen Denne præsentation vil sandsynligvis medføre diskussion blandt tilhørerne, hvilket vil resultere i handlingspunkter. Hvis du vil bruge PowerPoint til at holde styr på dem under præsentationen, skal du Klikke med højre museknap i Diasvisning Vælge “Referent” Vælge fanen “Handlingspunkter” Skrive handlingselementerne, efterhånden som de kommer frem Klikke på OK for at slette denne boks Derved oprettes der automatisk et dias med handlingspunkter sidst i præsentationen, hvor de punkter, du har noteret, vil stå.

19 1 Teknologivalg Kontrolleren –Java (SDK/JDK) –MS-Access –SQL (JDBC/ODBC) Præsentationen –JSP –HTML/DHTML –JavaScript –CSS

20 2 Udviklingsværktøjer Together –UML –Java-klasser –JSP –Aftestning/debugning FrontPage –HTML / DHTML / CSS / JavaScript

21 3 Implementeringsforløb Første version –Java-klasserne fordelt til de enkelte gruppemedlemmer og aftestet før de blev frigivet. Anden version –Javaklasserne blev samlet i et projekt –Konstruktørerne blev fastlagt –Login.htm og clientProcedure.jsp

22 4 Demonstration Gennemgang –Diagrammerne –Editor –Kørsel

23 5 Opsummering Together –UML diagrammer og implementering god sammenhæng –Fint udviklingsværktøj –God i implementering og aftestning fasen –Reducer tidsforbrug FrontPage –God i udvikling skærmbilleder –Reducer tidsforbug Generelt –Kun to udviklingsværktøjer

24 Sammenligning af.NET- og Java- applikation Rørende Intelligent Hans Peter Lybæk

25 1 Om applikationerne.NET-applikationen –Programmeret i Visual Basic.Net –Findes via adressen http://www.vbdotnet.dk/http://www.vbdotnet.dk/ Java-applikationen –Programmeret i Java –Findes via adressen http://www.pbdesign.dk/miihttp://www.pbdesign.dk/mii

26 2 Test af performance (hastighed) Test af hastighed –Visuel test –Konkret hastighedsmåling Demo.NET-applikationJava-applikation

27 3.NET vs Java Forskelle –.NET-applikation Opdaterer med direkte adgang til databasen (hele siden opdateres) 100% adskillelse af HTML og programkode (se eksempel)(se eksempel) –Java-applikation Rullevinduernes værdier er lagret via arrays i JavaScript, hvorved kun de aktuelle menuer loades og dermed ikke hele siden

28 4 Konkret hastighedsmåling Indførelse af timestamps, når beregning starter og slutter.NET-kode: Private Sub Calculate_heat() Dim dTime1, dTime2 As DateTime Dim tCount1, tCount2 As Integer dTime1 = Now //Here goes the calculation GetPipeDimensions() GetPipeSpecs() … dTime2 = Now tCount2 = dTime2.Subtract(dTime1).Seconds() tCount1 = dTime2.Subtract(dTime1).Milliseconds() Response.Write("Tid: " & tCount2 & " sek., " & tCount1 & " millisek.") End Sub

29 5 Java-applikation Java-kode: long[] laT = new long[2]; Date timestamp = new Date(); laT[0] = timestamp.getTime(); // Start tid switch (select) { case 3: // Beregn daRes = lnkMainWindow.beregn(daT[0], daT[1], daT[2], iaD[0], daLength); session.setAttribute("result", daRes); session.setAttribute("navn", valg); Date timestamp3 = new Date(); laT[1] = timestamp3.getTime(); // Slut tid session.setAttribute("time", laT); response.sendRedirect("ClientProduce.jsp"); break;

30 6 Vurdering af resultater Visuel test –Java-applikation er hurtigst til at eksekvere på klientsiden (eksempelvis skift af rullevinduer) –Java-applikation vurderes til at være lidt hurtigere til at skifte sprog (der er ikke målt tid på dette) –De to applikationer er cirka lige hurtige til at udføre en beregning Konkret hastighedsmåling –Beregninger:.NET: 0sek, 430 millisekunder Java: 0sek, 140 millisekunder –Sprog.NET: 0sek, 15 millisekunder Java: 0sek, 32 millisekunder

31 7 Eksempel på databaseopslag i.NET Klasse clsDimensions Imports System.Data Imports System.Data.OleDb Public Class clsDimensions Inherits System.Web.UI.Page Dim i As Integer Dim pDim(16) As Integer Dim strCn As String Public Function GetDimensions() As Integer() strCn = "Provider=Microsoft.jet.oledb.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("fluids.MDB") & ";" Dim strSql As String = "Select dimension FROM material_spec ORDER BY id ASC" Dim objConnection As New OleDbConnection(strCn) Dim objCommand As New OleDbCommand(strSql, objConnection) Dim objDataReader As OleDbDataReader objConnection.Open() objDataReader = objCommand.ExecuteReader() i = 0 Do While objDataReader.Read() = True pDim(i) = objDataReader("dimension") i += 1 Loop objDataReader.Close() objConnection.Close() Return pDim End Function End Class

32 8 Eksempel på databaseopslag i Java Java: public double[] GetDimensions(){ double[] dimension=new double[18]; int taeller = 0; String strSql = "SELECT Dimension FROM material_spec ORDER BY id ASC"; try{ Statement statement1 = connectionfluids.createStatement(); ResultSet res1 = statement1.executeQuery(strSql); while (res1.next()){ dimension[taeller] = res1.getInt("Dimension"); taeller++; } }catch (Exception fagex){System.out.println("kunne ikke finde dimensionen "+fagex);} return dimension; }

33 9.NET-kode Eksempel –Man indtaster en tekst og det indtastede returneres i en label <%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="WebForm1.aspx.vb" Inherits="GeorgFischer.WebForm1"%> WebForm1 Enter some text: You entered: Label

34 10 Kodefil (Webform1.aspx.vb) Dette er kodefilen, der anvendes af aspx-filen Public Class WebForm1 Inherits System.Web.UI.Page Protected WithEvents Label1 As System.Web.UI.WebControls.Label Protected WithEvents TextBox1 As System.Web.UI.WebControls.TextBox Protected WithEvents Button1 As System.Web.UI.WebControls.Button Protected WithEvents Label2 As System.Web.UI.WebControls.Label Protected WithEvents Label3 As System.Web.UI.WebControls.Label Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Label3.Text = TextBox1.text End Sub End Class


Download ppt "Denne præsentation vil sandsynligvis medføre diskussion blandt tilhørerne, hvilket vil resultere i handlingspunkter. Hvis du vil bruge PowerPoint til at."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google