Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Virksomhedens sociale kapital - Nyt syn på arbejdsmiljøet?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Virksomhedens sociale kapital - Nyt syn på arbejdsmiljøet?"— Præsentationens transcript:

1 Virksomhedens sociale kapital - Nyt syn på arbejdsmiljøet?
Selskab for Arbejdsmiljø – 29. april 2009 Eva Thoft: Arbejdsmiljø & kommunikation i Grontmij | Carl Bro Indhold: Hvorfor Social kapital? Social kapital i tal Social kapital og arbejdsmiljø Hvilken organisation sætter vi fokus på? Hvordan opbygges social kapital?

2 Social kapital i en virksomhed?
Samarbejds- evne Kerne-opgave Retfærdighed Tillid Virksomhedens sociale kapital er den egenskab der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave

3 Opbygning af social kapital er nøglen
Samarbejds- evne Tillid og troværdighed Retfærdighed og respekt Produktivitet Kvalitet Omstillings- evne

4 Opgaven – og virksomhedens sociale kapital?
Mission: Fremme barnets udvikling, selvstændighed og livskvalitet med udgangspunkt i de muligheder der opstår i samspillet mellem alle i huset i dagligdagen

5 Tillid – hvad handler det om?
Ledelsen stoler på at medarbejderne gør et godt stykke arbejde Man kan stole på de udmeldinger der kommer fra ledelsen Ledelsen holder ikke vigtige informationer skjult for medarbejderne De ansatte kan give udtryk for deres meninger og følelser De ansatte holder ikke informationer skjult for hinanden De ansatte holder ikke informationer skjult for ledelsen De ansatte stoler i almindelighed på hinanden 74% VERTIKALT 54% 58% H O R I S O N T A L T 62% 61% 64% 68%

6 Retfærdighed – hvad handler det om?
Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? Bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde? Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? Bliver alle forslag fra de ansatte behandlet seriøst af ledelsen? 43% 48% 45% 42% Forskellige former for retfærdighed Fordelingsmæssig Processuel Interpersonel Informativ

7 Social kapital og stress
NFA 2005

8 Tillid og depressive symptomer
NFA 2005

9 Retfærdighed og fravær
Fraværsdage/år Kvinder Mænd Retfærdighed NFA 2005

10 Der er forskel på virksomheder
Retfærdighed Lodret tillid Sparekassen Konsulenthuset Sundhedstjenesten Døgninstitutionen Daginstitutionerne Hjemmeplejen Familierådgivningen Cateringen Trykkeriet Maskinfabrikken Transportmateriel Banken IT-virksomheden (skala fra 0-100) VIPS data

11 Hvor er det godt at være? ■ Industri ◯ Omsorg X Viden Vips-data

12 Sammenhæng mellem social kapital og psykisk arbejdsmiljø
Retfær-dighed Retfær-dighed Krav Tolkning af krav Tro på egen mestring Negativ stress/Stress Positiv stress/Trivsel Tillid Tillid Sam-arbejds-evne Sam-arbejds-evne Social og faglig støtte Krav og kompetencer Forud-sigelighed Ind-flydelse Belønning/ anerkendelse Mening

13 Social kapital – i hele organisationen
Mellem top og bund Mellem afdelinger Internt i afdelinger

14 Tre former for social kapital
Inspektør Skole Forbindende relationer Afdelingsledere stærk Lærere De enkelte teams Andre funktioner Mellem teams og funktioner Mellem fag svag Samlende relationer Brobyggende relationer stærk stærk

15 Tre former for social kapital
Forvaltning Forvaltningsdirektør Forbindende relationer Områdeledere Institutionsledere stærk Afdelingsledere Medarbejdere Institution Skole Andre afdelinger Mellem institutioner, skoler og afdelinger svag Samlende relationer Brobyggende relationer stærk stærk

16 Velintegreret organisation med høj social kapital
Forbindende relationer stærk svag Samlende relationer stærk Brobyggende relationer stærk

17 Subkulturer Forbindende (linking) relationer stærk svag
Samlende (bonding) relationer stærk Brobyggende (bridging) relationer stærk

18 Centralistisk organisation med stærke bånd mellem ledelse og medarbejdere
Forbindende relationer stærk svag Samlende relationer stærk Brobyggende relationer stærk

19 Løsere netværksorganisation med brobygning mellem afdelinger eller ud af organisationen
Forbindende relationer stærk svag Samlende relationer stærk Brobyggende relationer stærk

20 Traditionel ledelse Moderne ledelse
Ledelse og samarbejde Traditionel ledelse Moderne ledelse Afklaring af fælles mål Opgaveløsning efter vurdering Arbejde i forhold til mål og opgave Høj motivation Høj innovation Lave transaktionsomkost-ninger Kontrol Opgaveløsning efter ordrer Arbejde efter reglerne Lav motivation Lav innovation Høje transaktionsomkostninger

21 Hvad betyder det for visioner og forandring?
Målet er i fællesskab at skabe en ny stærk kommune med en position blandt de mest attraktive i Danmark. Vi vil: Give mennesker og virksomheder muligheder for at udvikle sig. Have sunde borgere i en sund kommune. Binde attraktioner, natur, miljø og kultur sammen i nye oplevelser. Sikre ligeværdighed mellem land og by. Udvikle nærdemokratiet. Og så går vi nye veje. Høj social kapital Tillid til videndeling Åbenhed for nye samarbejdspartnere Nye måder der passer til opgaven Lav social kapital Manglende videndeling Fastlåst ift samarbejdspartnere Fastlåste måder

22 Virksomhedens sociale kapital: Verdens korteste spørgeskema
1. Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? 2. Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 3. Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 4. Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 5 svarmuligheder per spørgsmål (0-4). I alt: 0-16 points. Tage Søndergård Kristensen

23 Hvordan opbygges social kapital?
Der er noget at bygge videre på Der skal være rum for at bygge relationerne op: tid, mulighed, sted Skabe troværdige og gennemskuelige beslutningsprocesser Indflydelse Anderkendelse og feed-back Meningsfuld kvalitetsstyring Møder med mening Det handler om at få startet den positive spiral

24 Stigende krav om dokumentation og kontrol
Andel der har oplevet stigende krav om dokumentation, skemaer, evalueringer og andet papirarbejde inden for deres sektor 10 20 30 40 50 60 70 80 90 % Folkeskolelærere 93,0 % Pædagoger 92,2 % Sygeplejersker 91,4 % SOSU'er 90,9 % Socialrådgivere 89,5 % Politi, forsvar 69,0 % Kontorfunktionærer 66,2 % Akademikere 65,1 % Chauffører m.v. 58,2 % Off. ansatte, i alt 76,3 % N = 1511 offentligt ansatte. Kilde: A4. Januar 2008. 24

25 Der er indført for mange kontrol- og evalueringsmetoder indenfor mit fag
10 20 30 40 50 60 70 % Folkeskolelærere 77,7 % Socialrådgivere 73,5 % SOSU'er 68,5 % Pædagoger 57,4 % Akademikere 41,0 % Politi/forsvar 25,2 % Kontorfunktionærer 24,1 % Sygeplejersker 22,4 % Chauffører 3,4% Alle off. ansatte 48,6 % Kilde: A4. Januar 2008. 25

26 Dokumentationskrav svækker arbejdsglæden
Andel der er enige i, at ”dokumentation, skemaer, evalueringer og andet papirarbejde er med til at svække min arbejdsglæde” 10 20 30 40 50 60 70 80 % Folkeskolelærere 84,3 % Socialrådgivere 77,1 % SOSU'er 64,8 % Chauffører m.v. 56,6 % Pædagoger 48,6 % Politi, forsvar 45,0 % Akademikere 43,6 % Sygeplejersker 43,1 % Kontorfunktionærer 42,3 % Off. ansatte, i alt 51,3 % 1511 offentligt ansatte. Kilde: A4. Januar 2008. 26

27 Kvalitet og arbejdsmiljø – Sirdal modellen
Kvalitet i ydelser og produkter Kunde tilfredshed og loyalitet Indsatsen for at forbedre arbejdsmiljøet og kvaliteten i ydelserne De ansattes arbejdsmiljø De ansattes helbred og velbefindende 27

28 Krænkende behandling af offentligt ansatte
5 10 15 20 % Får ikke nødvendig information 20 % Får urimelige mål og tidsfrister 11 % Udsat for sladder og rygter 9 % Bliver konstant mindet om fejltagelser 7 % Bliver udelukket fra fællesskabet 6 % Får uoverkommelige opgaver 6 % Bliver overvåget unødigt 6 % Bliver latterliggjort 5 % Mødes med fjendtlighed/tavshed 5 % Bliver råbt af 2 % (Mindst én af delene: 37 %). 896 svarpersoner. Ugebrevet A4. Januar 2008. 28

29 Tillid på arbejdspladsen
SAMTALE ARBEJDE De ansatte stoler på, at ledelsen gør et godt stykke arbejde De ansatte stoler på ledelsen Nede fra og op De ansatte stoler på, at kollegerne gør et godt stykke arbejde De ansatte stoler på hinanden Vandret Ledelsen stoler på, at de ansatte gør et godt stykke arbejde Ledelsen stoler på de ansatte Oppe fra og ned

30 Opbygning af tillid Troværdig adfærd:
Konsistent adfærd: Gennemskuelig og forklarlig Integritet: Man mener og gør som man siger Uddelegering af kontrol: Man viser selv tillid ved at give kompetence til andre Demonstration af lydhørhed: Man tager andres synspunkter seriøst

31 Opbygning af retfærdighed
Konsistens: Samme procedurer over for alle Ledernes personlige interesser får ikke indflydelse Involvering: Berørte høres og involveres Respekt: Synspunkter behandles seriøst Beslutninger Baseret på pålidelige og relevante informationer Beslutningsprocessen synlig og kendt Argumenter og konsekvenser formidles Ankemulighed Mulighed for at omgøre unfair og forkerte beslutninger Etik Processer i overensstemmelse med fundamentale etiske principper.

32 Opbygning af samarbejdsevne
Rum, tid, faciliteter Jævnlige møder om konkrete emner Opbygning af fælles værdier og faglighed Afstemning af fælles værdier og faglighed Erfaringsudveksling Mulighed for social og faglig støtte

33 Hvorfor bør vi beskæftige os med virksomhedens sociale kapital?
Social kapital Psykisk arbejdsmiljø Produktivitet Kvalitet Mindre fravær Mere innovation Bedre omstillingsevne Bedre offentlig service Bedre konkurrenceevne Globalisering Pres på offentlige sektor


Download ppt "Virksomhedens sociale kapital - Nyt syn på arbejdsmiljøet?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google