Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forsikringsvirksomhedens ophør Januar 2009 Malene Stadil.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forsikringsvirksomhedens ophør Januar 2009 Malene Stadil."— Præsentationens transcript:

1 Forsikringsvirksomhedens ophør Januar 2009 Malene Stadil

2 2 Ophør FIL § 204, §§223-238, §§ 253-258  Frivilligt (likvidation, fusion, omdannelse mv.)  Tvungen (konkurs, betalingsstandsning) Ved ophør: Inddrages tilladelse – forretning skal afvikles. § 226

3 3 Ophør  Udgangspunktet for reglerne er, at det er kunderne og ikke selskabets ejere, som skal beskyttes.  Det afgørende i henhold til reglerne er, at kunderne – forsikringstagerne og de forsikrede – bliver fyldestgjort.  Den selskabsretlige ”skal” tager de almindelige selskabsretlige regler sig af.

4 4 Ophør - frivilligt  Likvidation – bestanden overdrages  Fusion – bestanden overdrages  Omdannelse mv. – bestanden overdrages

5 5 Ophør - tvungen  Konkurs – bestand under administration  Betalingsstandsning - måske administration, måske overdragelse

6 6 Overdragelse af forsikringsbestand FIL §204  Et livsforsikringsselskab, som ønsker at overdrage hele eller en del af sin forsikringsbestand, skal have Finanstilsynets tilladelse jf. FIL § 204.  Tilladelse til overdragelsen er dog ikke nødvendig, hvis selskabet får accept til overdragelsen fra hver enkelt forsikringstager, men dette ses ikke i praksis

7 7 Overdragelse af forsikringsbestand  Ved overdragelsen får det nye selskab overdraget bestanden af forsikringsaftaler – det vil sige en passivpost – samt aktiver, der modsvarer hensættelserne på bestanden.  Kunderne – forsikringstagerne – kan reelt ikke modsætte sig overdragelsen.  Overdragelsen kan ikke påberåbes som grund til at ophæve forsikringsaftalen.  Overdragelsen ikke betyde ændringer i forsikringstagernes forhold, herunder bonusreglerne, bortset fra ændringer, som Finanstilsynet skønner, er en nødvendig følge af overdragelsen, jf. FIL § 204, stk. 6. ”

8 8 Overdragelse af forsikringsbestand  Hvis Finanstilsynet tillader overdragelsen, skal tilsynet offentliggøre en redegørelse i Statstidende og i dagspressen, jf. § 204, stk. 3.  Redegørelsen skal indeholde en opfordring til forsikringstagerne m.m. til i givet fald at gøre indsigelse mod overdragelsen. Eventuelle indsigelser skal fremsættes skriftligt. Dog må fristen for afgivelse af indsigelser ikke være mindre end 3 måneder. Samtlige forsikringstagere, hvis adresse er selskabet bekendt, skal af selskabet have tilsendt redegørelsen m.m., jf. ligeledes FIL § 204, stk. 3.  Efter udløbet af fristen beslutter Finanstilsynet, under hensyntagen til eventuelle indsigelser, hvorvidt forsikringsbestanden kan overdrages.  Forsikringstageren kan ikke benytte overdragelsen som begrundelse for at hæve forsikringsaftalen, jf. FIL § 204, stk. 4.

9 9 Administration af forsikringsbestand  I henhold til FIL §§ 223-224, jf. 226, stk. 3 og § 249 kan Finanstilsynet beslutte at tage et livsforsikringsselskabs bestand af forsikringer under administration, jf. FIL §§ 253-258.  Dvs. at forsikringsbestanden med tilhørende aktiver svarende t hensættelserne flyttes over i en ny juridisk enhed – et administrationsbo, som fortsætter den daglige drift af bestanden.  Kan også få andre aktiver med – svarende til solvenskrav  Administrationsboet er en selvstændig juridisk enhed, som er skattepligtig mv.

10 10 Administration af forsikringsbestand  Finanstilsynet udnævner en administrator, som skal forestå administrationen, jf. FIL § 253, stk. 1.  Selskabets tilladelse tilbagekaldes, jf. FIL § 253, stk. 2.  Beslutningen om administrationens iværksættelse, udnævnelsen af administrator samt koncessionens tilbagekaldelse registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.  Ved administrationens begyndelse skal registeret – dvs de registrerede aktiver, jf. FIL § 167 – overlades til administrator, jf. FIL § 254, stk. 1.  Registerets aktiver skal herefter vurderes  Administrator skal beregne hensættelserne samt størrelsen af anmeldte og forfaldne krav efter forsikringsaftalerne ved administrationens begyndelse, jf. FIL § 256, stk. 1.  Administrator kan fastsætte et nyt grundlag for beregningen af livsforsikringshensættelserne,jf. § 256, stk. 3. 

11 11 Administration af forsikringsbestand  Hvis de registrerede aktiver herefter er mindre end hensættelserne, kan administrator fordre aktiver til en værdi svarende til differencen.  Endvidere kan administrator kræve aktiver svarende til den for forsikringsbestanden gældende solvensmargen ved administrationsboets begyndelse, jf. § 254, stk. 4.  Når en livsforsikringsbestand er taget under administration, kan den enkelte forsikringstager ikke gøre krav gældende mod selskabet, jf. § 254, stk. 4.  Tilbagekøb kan ikke finde sted,, jf. § 255.

12 12 Administration af forsikringsbestand  Forsikringsbestanden skal snarest muligt søges solgt  Tilbyder et livsforsikringsselskab at overtage forsikringsbestanden, skal administrator søge Finanstilsynet om tilladelse til overdragelsen.  Regler svarende til almindelig overdragelse, bortset fra kortere frister  Hvis umuligt at få forsikringsbestanden solgt, skal administrator forsøge at stifte et nyt forsikringsselskab.  Kan der ikke stiftes et nyt forsikringsselskab, fortsætter administrationen af forsikringsbestanden.


Download ppt "Forsikringsvirksomhedens ophør Januar 2009 Malene Stadil."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google