Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Peter Nedergaard: Kritisk realisme Dagsorden

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Peter Nedergaard: Kritisk realisme Dagsorden"— Præsentationens transcript:

1 Peter Nedergaard: Kritisk realisme Dagsorden
Siden sidst + hvad med den 9. december? Introduktion Nøglebegreber Virkelighedens dybde Kritisk realisme og postmodernismen ”Test”

2 Introduktion Kritisk realisme – en tredje vej mellem naturalisme og konstruktivisme? Ontologisk realisme Epistemologisk relativisme Rationel dømmekraft

3 Roy Bhaskar Tidsskrift

4 Introduktion Kritisk realisme: Opererer med strukturer
Og dybder i videnskaberne Opererer med bredere forklaringsmodeller end kausalforklaringsmodellen i naturalismen Er eksplicit kritisk overfor postmodernismen Er marxistisk videnskabsteori minus socialisme

5 Nøglebegreber Intransitiv dimension: ontologi – realisme – væren
= den virkelighed, som på et givet tidspunkt eksisterer uafhængigt af viden om den. Videnskaberne har til formål at genere viden herom- Transitiv dimension: epistemologi – historisk betinget – kritisk stillingtagen = den menneskeskabte side af viden og vidensproduktionen

6 Nøglebegreber Åbne systemer: = konstruerede forsøgsopstillinger
 Lukkede systemer: = konstruerede forsøgsopstillinger = systemer i hvilke, der forekommer empiriske regelmæssigheder Åbne systemer: = real life = systemer i hvilke, der ikke forekommer empiriske regelmæssigheder

7 Nøglebegreber Epistemologisk fejlslutning:
= når man som de empiriske realister sætter mennesket og dets viden i centrum for alting. Ontologisk fejlslutning: = viden reduceres til væren, når man hævder, at virkeligheden kan aflæses som en åben bog.

8 Virkelighedens dybder
Tre ontologiske domæner: Empiriske domæne = erfaringer og observationer Faktiske domæne = begivenheder og fænomener Virkelige domæne = ikke direkte observerbare strukturer, mekanismer og kausale potentialer Vær varsom med kun at nøjes med 1) + 2) som de empiriske realister. Skinnet bedrager!

9 Virkelighedens dybder
Kausale relationer: Strukturer giver objekterne kausale potentialer og tilbøjeligheder. Måden, strukturerende objekter virker på, kaldes for (generative) mekanismer. Betingelserne, som afgør, om et objekts kausale potentialer udløses, afhænger bl.a. af andre objekters mekanismer. I åbne systemer kan kausale lovmæssigheder kun forstås som tendenser.

10 Virkelighedens dybder
Niveau delt struktur: Sociale virkelighed – aktør og struktur Biologiske virkelighed Fysiske virkelighed Forskellige videnskabsidealer, men samme virkelighed (modsat hermeneutik) Anti-reduktionisme

11 Virkelighedens dybder
Emergens: Kombinationen af underliggende niveauers mekanismer = fremkomsten af et nyt fænomen på et højere niveau Men kan ikke reduceres til det underliggende niveau Eksempel: drivhusgasser i atmosfæren + forøgelse heraf = ændrede risikoforhold i forsikringsbranchen

12 Kritisk realisme og postmodernismen
Laclau og Mouffes postmodernistiske diskursteori: Det sociale er sammenfaldende med det diskursive En diskurs er en flydende masse af mening – en meningshorisont Via sociale praksisser fastfryses dele af den sociale meningsmasse midlertidigt

13 Kritisk realisme og postmodernismen
- Væren = ting, som er diskursivt artikuleret - Eksistens = ting udenfor diskurserne - Jessop: diskursteori = tom realisme = én bestemt læsning af Kuhn Dvs., det er kun muligt at studere virkeligheden indefra et paradigme Foucault: Hvert samfund har sit sandhedsregime

14 Kritisk realisme og postmodernismen
Man kan ikke adskille aktør og struktur Man skal dekonstruere (Derrida) disse modsætninger a la tekst-tale, mand-kvinde, magt-viden, sandt-falsk Man bør privilegere det ikke-privilegerede – f.eks. viden i f.t. magt Mennesket som rationelt individ opløses – ind træder subjektet (psykoanalysen)

15 Kritisk realisme og postmodernismen
Kritisk realismes kritik: Virkeligheden omfatter også ikke-diskursive forhold Virkeligheden er niveaudelt Virkeligheden er forskellig fra vor viden om den Videnskaben er ikke nødvendigvis udtryk for magten Virkeligheden er en ekstern målestok for videnskaben Mennesker besidder rationel dømmekraft

16 Kritisk realisme og postmodernismen
Kritisk realismes kritik: Det er muligt at få ægte viden om den eksterne virkelighed uden at hævde, at man besidder den sande viden Mennesker er ikke tomme punkter eller blot og bar sociale konstruktioner Kritisk realisme er en moderat (erkendelsesteoretisk)form for konstruktivisme Tæt på Fairclougs kritiske diskursanalyse


Download ppt "Peter Nedergaard: Kritisk realisme Dagsorden"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google