Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Aktuelle udfordringer i det åbne landskab -I hvilket omfang kan miljøbaseret ejendomsudformning bidrage til problemløsning Tiltrædelsesforelæsning på AAU.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Aktuelle udfordringer i det åbne landskab -I hvilket omfang kan miljøbaseret ejendomsudformning bidrage til problemløsning Tiltrædelsesforelæsning på AAU."— Præsentationens transcript:

1 Aktuelle udfordringer i det åbne landskab -I hvilket omfang kan miljøbaseret ejendomsudformning bidrage til problemløsning Tiltrædelsesforelæsning på AAU den 4. december 1998 ved Forskningsprofessor Esben Munk Sørensen, PhD

2 Forelæsningens forløb 0. En lille ekskurs: Universitetspolitik 1. Udfordringer i det åbne landskab 2. Miljøbaseret ejendomsudformning 3. De uløste problemer 4. Praksis versus Forskning (5. Debat på Nettet)

3 (0) En lille ekskurs Universitetspolitik og IKT En forandret verden og ændrede samarbejdsrelationer IKT giver nye muligheder for formidling og nærhed over afstand Forskningen forandrer sig Ændring af egne arbejdsbetingelser

4 1. Udfordringer i det åbne landskab Det åbne land forandrer sig Kolossalt økonomisk pres på landbrugsstrukturen Øget samfundsmæssig interesse i DÅL Bymæssiggørelse af bosætning i DÅL Når historien skal skrives om 50 år

5 1. Udfordringer i det åbne landskab Det åbne lands planlægning og forvaltning Plansystem for beskyttelse af interesser overfor hinanden Ingen geografisk selektiv styring af landbrugslokalisering Begrænset tradition for aktiv planlægning Landbrugslov udtryk kamp om jorden som produktionsressource

6 1. Udfordringer i det åbne landskab Arealkonkurrencen i det åbne land (a) Større geografiske enheder i den vegetabilske produktion Skærpede krav til miljøtilpasning i den animalske produktion -Harmoni på egen ejendom Landbrugsnoteret ejendom i fri omsætning

7 1. Udfordringer i det åbne landskab Arealkonkurrencen i det åbne land (b) Fortsat byvækst til boligformål Flere infrastrukturelle punktanlæg Øget rekreativ brug af arealer i attraktive landskaber Bynær skovrejsning til rekreative landskaber Smukkere landskaber

8 1. Udfordringer i det åbne landskab Arealkonkurrencen i det åbne land (c) Fortsat beskyttelse af værdifulde enkelt lokaliteteter Vandmiljøhandlingsplan II Drikkevandsbeskyttelsen Øget skovrejsningsindsats Forstærket kystzonebeskyttelse

9 1. Udfordringer i det åbne landskab Ændring i arealanvendelse frem til 2025 Enkelte fremskrivninger foretaget Skovarealet forventes øget med 30 pct. Eng og græsarealer øges med 30 pct. Sø- og vandløbsarealer fordobles. Plus byvækst med 40.000 ha. Derfor i dag meget store arealer med overlappende arealintereser (ex. 30%/60%)

10 1. Udfordringer i det åbne landskab Et klassisk planlægningsproblem Jord (ejendom) er en begrænset ressource Ny arealanvendelse skal afløse eksisterende Ikke noget alternativ til forhandlingsbaseret planlægning med de berørte på ejendomsniveau I hvilket omfang kan miljøbaseret ejendomsudformning bidrage til problemløsning

11 2. Miljøbaseret ejendomsudformning Definition Miljøbaseret ejdendomsudformning: Den planlægningsproces, hvor arealer i form, matrikulær udstrækning og tilladelig arealanvendelse udformes og samles i ejendom(me), der kan udnytte arealet på en sådan måde at hensynet til miljøet indgår som eksplicit forudsætning.

12 2. Miljøbaseret ejendomsudformning Ejendomsforvaltning og -udformining TingbogBeskatning Ejendoms- udformning Arealplanlæg- ning og -forvaltning Matrikulært System

13 2. Miljøbaseret ejendomsudformning Ejendomsudformning i DÅL - historisk Ejendoms- udformning Landskabsbeskyttelse Landbrugspolitik Socialpolitik Skovpolitik Nationalpolitik Arbejdsmarkedspolitik (Miljøpolitik)

14 2. Miljøbaseret ejendomsudformning Øget offentlig indsats i jordformidling Jordpuljedannelse Kommunale jordkøb til grundvandsbeskyttelse Statlige jordkøb VMP2-projekter Regionale Jordkøbsnævn til strukturtilpasning (amtskommuner)

15 2. Miljøbaseret ejendomsudformning Behov for metodeudvikling i praksis Detaljeret planlægning og udmelding fordres i den ekst. planlægning Integration mellem, målretning af, mere kvalitet i og maksimal flersidighed i de forskellige arealinteresser. Øget samarbejde omkring strategiske jordkøb til puljejord (erstatningsjord) og projektjord (jord til ekstensivering)

16 2. Miljøbaseret ejendomsudformning Geografisk selektiv forandringsindsats Teoretisk paradigma eksisterer Intensivering af arealanvendelse Miljøforbedring af samme Ekstensivering Skift i arealanvendelsen

17 2. Miljøbaseret ejendomsudformning Højbundsområderne Ekstensivering af højtydende landbrugsjord Ofte værdifuld grundvandsopland Forbud mod gylleudbringning, pesticid og kunstgødningsanvendese kan fordre markant ændring. Pålægning af forkøbsret for jordfond Tilbud om udflytning/erstatningsjord udenfor område til heltidsbrug

18 2. Miljøbaseret ejendomsudformning Lavbundsområderne Vandstandshævning i vådområder Ofte allerede ekstensive landbrugsområder uden bebyggelse Fokus på fremtidig landskabspleje, tilpasning af ejerstruktur til græsningslandbrug. Pålægning af forkøbsret

19 2. Miljøbaseret ejendomsudformning Skovrejsning Skovrejsning kan blive aktuel i områder med planlagt ekstensivering Afvejning med kulturhistorie Opkøb af puljejord udenfor område og forkøbsret på projektjord. Samarbejde med lokalt statskovdistrikt Privat/kommunal/statslig skovejer (?)

20 3. De uløste problemer I den aktuelle arealforvaltning - DÅL Landbrugslovsforslag kun forsigtigt på vej mod administration med geografisk orienteret plangrundlag Miljøcheck (VVM) ved Landbrugslovens paragraf 13 og 16 endnu ikke realistisk Metoder til handlingsorienteret helhedsplanlægning - konfliktafvejning

21 3. De uløste problemer Et geografisk dataproblem Det åbne lands detaljerede erhvervstruktur indrages ikke i det åbne lands planlægning Objekt-klassifikation varierende fra sektor til sektor Analyse grundlag svagt udviklet. Fordrer at der tænkes på tværs Datamodellerings- og analyseopgave på det åbne lands dynamisk elementer

22 4. Praksis versus Forskning Forskning igang Forskningssamarbejde FSL-AAU Foranderlige Landskaber, SMP2-program Ejendomsændringer i det agrare landskab, Videnscenter for det åbne lands planlægning

23 4. Praksis versus Forskning Dialog med praksis Miljøbaseret ejendomsudformning kan bidrage til problemløsning Stort potentiale ved udvikling af praksis Dialog om planlægningsmetoder Evaluering af praksis

24 Afslutning Litteratur ”Det åbne lands planlægning - historisk, aktuelt og store handlingsopgaver forude. Artikel af EMS i tidsskriftet Byplan, 4-5, 98 ”Areallovgivning - en tradition i fortsat udvikling. Artikel af EMS i tidsskriftet Landinspektøren 1/98. ”Arealanvendelsen i Danmark 1995 - 2025” Af Niels Boje Groth m.fl. Udgivet på FSL´s Serie om By- og Landsplanlægning, 1998. ”Lokal landbrugsplanlægning”. Udgivet af EMS på Aalborg Universitetsforlag, 1988

25 Afslutning Links EMS: Egen hjemmeside: http://www.i4.auc.dk/ems Foranderlige Landskaber: http://www.ou.dk/Hum/ForandLand/Dansk/ Index.htm Videnscenter for det åbne lands Planlægning: På nettet om få uger

26 Afslutning Debat E-mail adresse: ems@i4.auc.dk Send spørgsmål, der besvares som FAQ, og jeg vil lægge dem på nettet i tilknytning til min hjemmeside.


Download ppt "Aktuelle udfordringer i det åbne landskab -I hvilket omfang kan miljøbaseret ejendomsudformning bidrage til problemløsning Tiltrædelsesforelæsning på AAU."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google