Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fælles lederoverenskomst og lederaftale

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fælles lederoverenskomst og lederaftale"— Præsentationens transcript:

1 Fælles lederoverenskomst og lederaftale
- indgået mellem KL og LC den 25. februar 2008 - samlet forlig mellem KTO og KL indgået 1. marts

2 LC-LederForum Skolelederne Frie Skolers Lederforening
Københavns Skolelederforening (SKK) LVU-Ledergruppen Danske Produktionsskolers Lederforening

3 LC-LederForum

4 LC-LederForum opstiller selvstændige krav til overenskomsten
tager selvstændig stilling til resultatet

5 Den samlede ramme: 12,8 % *) **) LC-forlig: 1,25 % + LC-forlig: 1,60 %
1.4.08: % : 1,62% 1.4.09: 0,20% : 0,55% 1.4.10: 0,50% : 0,57% LC-forlig: 1,25 % + LC-forlig: til alle Kontrakt + 15% Ny lønmodel 1,60 % 7,53% *) KTO-delforlig: ATP, gruppeliv, kompetenceudvikling,trivsel og sundhed, seniordage, barsel, funktionsløn til TR, AKUT… (i alt 0,37%) **) KTO-forlig: Særlig feriegodtgørelse øges med 0,45% (1,50%>1,95%) den

6 Økonomisk oversigt over KTO-forliget
Økonomien i KTO-forligets ramme 1. år 2. år 3. år I alt Generelle lønstigninger 1) 5,71% 0,55% 1,07% 7,33% Øvrige forbedringer 0,13% 0,22% 0,02% 0,37% Personalegoder (kompensation) og særlig feriegodtgørelse 2) 0,20% 0,40% 0,60% 5,84% 0,97% 1,49% 8,30% Udenfor KTO-forligets ramme 3) 1. år 2. år 3. år I alt Organisationsforhandlinger - gennemsnitstal 4) 3,25% 1,25% 4,50% 1) Inkl. skønnet udmøntning fra reguleringsordningen (1. år = 1,62%, 2. år = ÷ 0,13%, 3 år = 0,57%, i alt = 2,06%) 2) En forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse med 0,45% koster budgetmæssigt 0,40% 3) Desuden et engangsbeløb på 926 mio. kr. finansieret via trepartsaftalerne (indgået mellem regeringen, KL, Danske Regioner og hovedorganisationerne i sommeren 2007) til forbedringer vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer 4) Tallet 4,5 % for organisationernes forhandling, er skønnet. Det varierer typisk +/- 0,5 % for de enkelte organisationer

7 Eksempler på lønudvikling for skoleledere
46 48.600 48 51.800 49 55.200 50 59.100 Skolelederne får mindst kr. mere om måneden i løbet af de næste 3 år. Skoleledere på kontrakt stiger ca. 28% svarende til kr. /md.

8 Selvstændig lederoverenskomst
Den fælles lederoverenskomst beskriver bl.a. Dækningsområde Ansættelsesform Ny Lønmodel Lokale lønaftaler Centrale lønaftaler Decentrale lønaftaler Arbejdstid mv.

9 Dækningsområde Overenskomsten omfatter ledere i Folkeskolen
Ungdomsskolen Ungdomskostskoler Sprogcentre Vejledningscentre Institutioner/specialundervisning for voksne PPR

10 Ansættelsesform Øverste leder af skolen / institutionen *)
ansættes på tjenestemandsvilkår ansættes på åremålsvilkår ansættes på kontraktvilkår efter kommunalbestyrelsens afgørelse *) hvor pligt til tjenestemandsansættelse bortfalder

11 Ansættelse på kontraktvilkår
Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer: Løntillæg 15 % Kan veksles til højere pension eller yderligere fratrædelsesgodtgørelse Godtgørelse svarende til 1 års løn ved uansøgt afsked

12 Ansættelsesform Øvrige ledere ansættes på overenskomstvilkår
som hidtil - men kan også ansættes på tjenestemandsvilkår åremålsvilkår ….efter kommunalbestyrelsens afgørelse

13 Ansættelsesform § 2 stk. 3: Ved skoler, hvor skolelederen er indplaceret på grundløn lig med løntrin 48, 49 eller 50, oprettes en lederstilling på minimum løntrin 46 Bemærkning: Parterne er enige om, at det på store skoler vil være hensigtsmæssigt med et egentligt ledelsesteam, således at der på skolen er en skoleleder og en viceskoleleder, henholdsvis afdelingsledere e.lign.

14 Løn Central lønaftale:
Alle ledere får et pensionsgivende tillæg på kr (31/3-2000) Lokal løndannelse: 2,50 % fordelt på 1,25 % + 1,25 %

15 Ny lønmodel for ledere Fortsat Grundløn Funktionsløn Kvalifikationsløn
Resultatløn Fortsat lokal løndannelse

16 Ny lønmodel for ledere Indplacering på grundløn sker efter lokal aftale på basis af en samlet vurdering af stillingens organisatoriske placering stillingens omfang stillingens indhold stillingens ansvarsområder Overenskomsten indeholder en vejledning til brug for de lokale parter ved grundlønsindplaceringen

17 Ny lønmodel for ledere 46 – 48 – 49 - 50 Lederne indplaceres lokalt
på et af disse grundlønstrin: 46 – 48 –

18 Ny lønmodel for ledere Ved lokal indplacering på grundløn bevarer lederne som minimum deres hidtidige løn Lederne indplaceres også på minimum samme løntrin som hidtil Indplacering sker via lokale lønmidler, når midlerne er til rådighed

19 Lokale lønaftaler Stillingens grundløn og funktionsløn fastsættes efter aftale mellem kommunalbestyrelsen og den lokale afdeling af LC-LederForum Forslag til aflønning herudover drøftes mellem kommunalbestyrelsen og (den øverste) skoleleder *) Udkast til aftale godkendes af den lokale afdeling af LC-LederForum *) Øvrige ledere forhandles efter hidtil gældende regler

20 Lokale lønaftaler Tillidsrepræsentanten*) for ledere kan anmode om en forhandling af lønforholdene Forhandlings- og aftaleretten udøves af den (lokale afdeling) af LC-LederForum *) 11. januar 2008 indgik KTO og KL delforlig om tillidsrepræsentanter. Se protokollat om aflønning af tillidsrepræsentanter og AKUT-midler

21 Arbejdstid for ledere Aftaler om arbejdstid for ledere harmoniseres og indskrives i lederoverenskomsten Særordninger for enkelte ledergrupper opretholdes

22 I øvrigt indgår bestemmelser om
Funktionærlov Pension (17,3 %) Gruppeliv ATP Kompetenceudvikling Barns første og anden sygedag Tjenestefrihed Tjenesterejser Opsigelse Tjenestemandsforhør TR-bestemmelser og funktionsløn Øvrige vilkår


Download ppt "Fælles lederoverenskomst og lederaftale"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google