Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Hvilke rammer giver lovgivningen i dag? Tirsdag den 9. januar 2007 v/ juridisk konsulent Morten Haahr Jensen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Hvilke rammer giver lovgivningen i dag? Tirsdag den 9. januar 2007 v/ juridisk konsulent Morten Haahr Jensen."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Hvilke rammer giver lovgivningen i dag? Tirsdag den 9. januar 2007 v/ juridisk konsulent Morten Haahr Jensen

2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Hvordan bliver jeg stor, og hvordan udnytter jeg størrelsen? Køb Forpagtning Samarbejde med andre - Fællesskab om maskiner - Fællesskab om drift - Pasningsaftaler, evt. efter licitation

3 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Køb Landbrugsloven indeholder grænser for, hvor meget man samlet må eje Man må altid eje 4 ejendomme Man må også eje flere end 4 ejendomme, men gør man det, må de samlede arealer højst være 400 ha 4 ejendomme/400 ha opgøres ud fra et pro-rata princip

4 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Køb (2) Ud over begrænsningen i antal og areal, gælder en række yderligere betingelser for at kunne købe landbrugsejendomme og –jord Krav til alder, bopæl, egen drift og uddannelse samt krav om fortrinsstilling Krav om, at alle ejede ejendomme ligger inden for en luftlinieafstand på 10 km

5 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Forpagtning Rådigheden over jorderne overgår til en anden, som overtager risikoen og ansvaret for driften heraf Forpagter betaler en fast forpagtningsafgift, som er uafhængig af driftsresultatet for jorderne Bortforpagter har ikke ansvar for mark- og gødningsplaner

6 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Forpagtning (2) Bortforpagter kan ikke søge støtte i henhold til enkeltbetalingsordningen Landbrugsloven opstiller forskellige betingelser i relation til forpagtning, både hvad angår bortforpagter og forpagter

7 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Forpagtning (3) Såfremt bortforpagter ejer mere end 30 ha, kan der ikke ske bortforpagtning i de første 8 år efter erhvervelse, da krav om egen drift Krav om egen drift bevirker, at den driftsmæssige risiko ikke må overlades til en anden i den pågældende periode

8 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Forpagtning (4) Krav til forpagter Må altid drive 5 ejendomme Man må også drive mere end 5 ejendomme, men i så fald må man højst drive 500 ha Uanset 5 ejendomme/500 ha, er det altid muligt at forpagte 2 ejendomme mere, end det forpagteren lovligt ejer

9 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Forpagtning (5) Skal derudover opfylde krav til alder, bopæl samt uddannelseskrav, hvis driver mere end 70 ha Hvis der alene sker forpagtning af jord, skal den pågældende jord drives sammen med en hel ejendom med bygninger, som forpagteren enten ejer eller forpagter

10 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Samarbejde - maskinfællesskab To eller flere landmænd aftaler at benytte hinandens maskiner, evt. eje maskiner sammen. Driftsansvaret for egne marker bevares Ingen lovgivning på området Den almindelige aftalefrihed hersker Vigtigt med klar aftale, der bl.a. omhand- ler brug, økonomi, ophør m.m

11 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Samarbejde - driftsfællesskab To eller flere går sammen om at drive deres bedrifter helt eller delvis i fællesskab I ”gamle dage” (før 1. september 2004) var der i landbrugsloven snævre rammer for etablering af driftsfællesskaber med hensyn til deltagerantal, arealstørrelse og afstand mellem arealerne

12 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Samarbejde - driftsfællesskab (2) Endvidere blev der stillet krav om skriftlig overenskomst, som skulle sendes til Jordbrugskommissionen I dag er rammerne vide To eller flere ejere eller forpagtere kan gå sammen om helt eller delvis at drive deres bedrifter i fællesskab

13 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Samarbejde - driftsfællesskab (3) Deltagerne skal eje eller forpagte jord for at deltage -> medhjælpere, der hverken ejer eller forpagter jord, kan ikke deltage Skal være tale om et reelt samarbejde Ikke krav til antal deltagere, areal- størrelser eller afstand mellem arealer Ej krav om skriftlig aftale

14 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Samarbejde - pasningsaftale Pasning af jorder overlades til en anden, men den driftsmæssige risiko bevares Ikke lovregler, der regulerer pasning af jorder Ikke i strid med krav om egen drift, da ejer bevarer ansvar og risiko Ejer har ansvaret for udarbejdelse af mark- og gødningsplaner

15 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Samarbejde - pasningsaftale (2) Ejer kan søge støtte i henhold til enkeltbetalingsordningen Ejer betaler passeren et fast beløb for pasningen, dog mulighed for bonus Ejer bestemmer, hvordan jorden skal drives, herunder hvad der dyrkes, og hvornår der høstes

16 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Samarbejde - maskinstationsaftale En pasningsaftale med en maskinstation Den driftsmæssige risiko bevares Ejer bestemmer, hvad der skal dyrkes, og udstikker rammerne herfor Maskinstation udfører opgaver i overensstemmelse hermed, og modtager et fast beløb herfor

17 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udlicitering af markarbejde Flere indbydes til på baggrund af et licitationsmateriale at give tilbud på driften af jorder Ingen særlige lovregler, der bestemmer, hvordan en licitation skal foregå Aftaleloven og almindelige aftaleretlige principper gælder

18 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udlicitering af markarbejde (2) Licitationsmateriale betragtes som opfordring til at gøre tilbud Landmand kan frit vælge mellem indkomne tilbud Bør sikre, at udbudsmateriale er udførligt, da det skal danne grundlag for aftale. Uklarheder kan skade landmanden

19 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Afslutning Få lovregler, der begrænser muligheden for at blive stor/større Aftalefrihed, men vigtigt at lave en skriftlig aftale, der omhandler alle væsentlige forhold Uden aftale kan en uenighed mellem parterne udvikle sig til ubehageligheder


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Hvilke rammer giver lovgivningen i dag? Tirsdag den 9. januar 2007 v/ juridisk konsulent Morten Haahr Jensen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google