Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Politik og Køn – Barrierer og muligheder for flere kvinder i kommunalpolitik Nordisk Ligestillingskonference Aarhus 2008 Kvindemuseet i Danmark / Aarhus.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Politik og Køn – Barrierer og muligheder for flere kvinder i kommunalpolitik Nordisk Ligestillingskonference Aarhus 2008 Kvindemuseet i Danmark / Aarhus."— Præsentationens transcript:

1 1 Politik og Køn – Barrierer og muligheder for flere kvinder i kommunalpolitik Nordisk Ligestillingskonference Aarhus 2008 Kvindemuseet i Danmark / Aarhus d. 22.maj 2008 Christina Fiig, Ph.d., adjunkt Center for Kønsforskning Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold Aalborg Universitet, DK cfiig@ihis.aau.dk

2 2 Politik og Køn – Barrierer og muligheder for flere kvinder i kommunalpolitik De nordiske verdensmestre i ligestilling? Gruppe-billede med dame? Den danske, norske og svenske magtudredning udfordret verdensmesteren! I de skandinaviske eliter er ca. 80% mænd og 20 % kvinder I DK er 12 ud af 100 danske elitepersoner kvinder og 88 mænd En tilnærmet kønsbalance inden for politik og få % eller ingen kvinder i toppen af forsvaret, det private erhvervsliv, offentlig ledelse og videnskab ’Det nordiske paradoks’: den politiske elite afspejler en vis kønsbalance, Andre eliter er karakteriseret af en udpræget mandsdominans Kvinder har relativt gode muligheder for at få magt og indflydelse inden for den politiske verden

3 3 Politik og Køn – Barrierer og muligheder for flere kvinder i kommunalpolitik Hvorfor er ligelig repræsentation af kvinder og mænd i (lokal) politik vigtigt? (Helga Hernes, Norge) Retfærdighed: Uretfærdigt, at nogle individer udelukkes fra bestemte positioner i samfundet, fordi de er kvinder. Alle samfundsgrupper har lige ret til deltagelse Forskellige ressourcer: Deltagelse anskues som udnyttelse af kvinder og mænds forskellige erfaringer, værdier og viden Lige udnyttelse af ressourcer i samfundet. Det betragtes som ineffektivt at fravælge i øvrigt velkvalificerede kandidater på grund af deres køn, fordi ressourcer hermed går til spilde Interesser: Kvinder og mænd har konfliktende interesser, og at begge køn derfor bør være repræsenterede til at kvalificere en given beslutning.

4 4 Politik og Køn – Barrierer og muligheder for flere kvinder i kommunalpolitik Hvorfor er ligelig repræsentation af kvinder og mænd i (lokal) politik vigtigt? Betydningen af en kritisk masse – fx 33 % kvinder i en forsamling – gør en forskel Betydningen af tilstedeværelse i politiske beslutningsfora – en norm om lige grad af deltagelse Et inklusionsperspektiv og et eksklusionsperspektiv på kvinder i politik Flere centrale kategorier i diskussionen om politisk repræsentation: køn, uddannelsesmæssig baggrund, alder,seksualitet, etnicitet, race Diversitet / mangfoldighed i politisk repræsentation

5 5 Politik og Køn – Barrierer og muligheder for flere kvinder i kommunalpolitik Hvorfor er ligelig repræsentation af kvinder og mænd i (lokal) politik vigtigt? Hvilken forskel gør kvinder i politik? Kvinder sætter spørgsmål om ligestilling, om familie og arbejdsliv og om velfærd på den politiske dagsorden Forskelle i kvindelige og mandlige partimedlemmers holdninger fx til den offentlige sektor og kriminalitetsbekæmpelse Kvinder udviser større grad af parti-identifikation end identifikation med køn

6 6 Politik og Køn – Barrierer og muligheder for flere kvinder i kommunalpolitik Kvindeandel i kommunalpolitik i de nordiske lande Kilde: De enkelte landes statistiske databanker og Women in the Nordic Countries – A Statistical Overview Stagnation i kvindeandel? Stadigvæk relativt få kvindelige borgmestre Land / K- % DKFin- land Nor- ge Sve- rige Is- land 1966 10% 1968 11% 1967 10% 1970 14% 1970 2% 1989 26% 1984 25% 1987 31% 1979 29% 1982 12% 1993 28% 1992 30% 1991 29% 1991 34% 1990 22% 1997 27% 2000 34% 1995 33% 1998 42% 1998 28% 2005 27% 20042007 38% 2006 42%

7 7 Politik og Køn – Barrierer og muligheder for flere kvinder i kommunalpolitik Andelen af kvinder i dansk lokal-politik udgør en undtagelse blandt de nordiske lande FN’ s Kvindekommission CEDAW understregede i 2006, at Danmark har en høj kvinderepræsentation inden for politik og høj arbejdsmarkedsdeltagelse for begge køn, men også, at den skæve kønsbalance i kommunalpolitik, i ledelse og i det private erhvervsliv udgør et ligestillingsmæssigt problem CEDAW opfordrer den danske stat til at fremme andelen af kvinder i beslutningstagning i blandt andet lokalpolitik fx ved at skabe kampagner og andre tiltag og til at evaluere disse tiltag De danske politiske partier profilerer sig ikke på ligestilling

8 8 Politik og Køn – Barrierer og muligheder for flere kvinder i kommunalpolitik Forskningens forklaringer: kvinderepræsentation i kommunalpolitik Opstillingsfasen / nomineringsfasen har stor indflydelse på kvinderepræsentationen Vigtigt fokus på portvoktere/ ’gatekeepers’ fx de lokale partiformænd Hvordan opfatter portvokterne / ’gate-keepers’ kvinder i politik, ligestilling og lighed i politisk repræsentation? Partiernes prioritering af kvindelige kandidater og kvinderepræsentation: hvor interesserede er partierne i at nominere kvinder, give dem førsteplads på opstillingslisterne og / eller profilere dem på anden vis Vigtigt fokus på kvinder? Hvad kan den enkelte person gøre? Er kommunalpolitik en attraktiv politisk mulighed?

9 9 Politik og Køn – Barrierer og muligheder for flere kvinder i kommunalpolitik Forskningens forklaringer: kvinderepræsentation i kommunalpolitik Organisering af det lokalpolitiske arbejde /kommunestyrets arbejde: hvordan sikrer vi, at det politiske arbejde kan forbindes med et aktivt arbejds- og familieliv? Kommunernes ligestillingsideal / politiske kultur: store lokale forskelle Køns-stereotyper/forestillinger om, hvad kvinder og mænd gerne vil i politik Vigtig debat om, hvad en god politiker er. Hvad er politisk kompetence? Et spørgsmål om øjnene, som ser: Faglige, politisk viden, ledelses-kompetencer og personlige egenskaber? Vigtig debat om køn, kvinder og ligestilling i de lokale / nationale politiske partier Kvoter i lokalpolitik: til opstillingslister og til politiske udvalg

10 10 Politik og Køn – Barrierer og muligheder for flere kvinder i kommunalpolitik Argumenter for kvinders ikke-deltagelse i kommunalpolitik Kvinder har andre prioriteringer end mænd – kvinder prioriterer familielivet Kvinder vil ikke være politisk aktive i kommunalpolitik – vi kan ikke finde kvindelige kandidater * Argumenter fra debat blandt danske kvindelige politikere (april 2008) Kvindelige politikere profilerer sig ikke på ligestilling – vil ikke karakteriseres som ’beton-feminister’ Kommunalpolitik har ry for at være ’kedelig’ – vigtigt fokus på arbejdsform Ligestillings-debat ’overskygger’ debat om alle andre politik-områder – derfor er ligestillingsdebatten usynlig

11 11 Politik og Køn – Barrierer og muligheder for flere kvinder i kommunalpolitik Hvilke værktøjer virker for at fremme kvinderepræsentationen i lokalpolitik? Kvoter (internt i partierne) og i forhold til besættelse af politiske poster i lokalpolitik (anvendes i Norge og Finland / anvendes ikke i Danmark) Statsfinancierede kampagner for at fremme andelen af opstillede/ nominerede og valgte kvinder i (lokal)politik? De lokale partiformand som vigtige ”gate-keepers” i opstillings/ nomineringsprocessen – Hvad betyder lighed i repræsentation for dem? En lokal og national debat om betydning af kvinderepræsentation og mangfoldighed i repræsentation generelt

12 12 Politik og Køn – Barrierer og muligheder for flere kvinder i kommunalpolitik Køn og medier Mediemagt: medier som arena for forhandling af troværdighed, synlighed, køn, magt og politik Dobbeltsidet betydning i et kønsperspektiv: profilering og diskriminering Medierne bruger rutine-journalistik i beskrivelse af kvindelige politikere: ved blik, alder, hår, tøj og seksualitet Ophævelse af skel mellem det offentlige og private /intime for kvindelige politikere

13 13 Politik og Køn – Barrierer og muligheder for flere kvinder i kommunalpolitik Køn og politik: Åbne spørgsmål: Hvordan styrkes kvinderepræsentationen i kommunalpolitik? Hvad kan vi lære på tværs af de nordiske lande? ’Tricks of the Trade’….Hvilke tiltag / instrumenter virker for at få flere kvinder til at stille op / blive nomineret og at blive valgt i lokalpolitik? Hvilke argumenter bruger de politiske partier for kvinders deltagelse / for diversitet? Profilerer de nordiske politiske partier sig på ligestilling? Hvilke initiativer tager de politiske partier for at styrke en lige kønsbalance – fx i opstillingsfasen /nomineringsprocessen? Hvad kan den enkelte person gøre?

14 14 Politik og Køn – Barrierer og muligheder for flere kvinder i kommunalpolitik Hvad beskriver de politiske partier som centrale politiske kompetencer og erfaring for politisk magt? Hvem definerer disse kompetencer? Får kvinder og mænd i politik forskellige arbejdsopgaver og politiske hverv? Er der en kønsmæssig arbejdsdeling i lokalpolitik? Gør (forskellige grupper af) kvinder en forskel i politik? Internt i partiorganisationen og i det politiske arbejde? Udgør den lokale/ nationale medierepræsentation af kvindelige politikere et problem for den enkelte kvindelige politikere / for de politiske partier?

15 15 Litteratur Bach, Tina Kjær. 2005. Kvinder i kommunalpolitik – Rapport udarbejdet for Ligestillingsafdelingen. The Feminist Research Center in Aalborg (FREIA) working paper, Department of History, International and Social Studies. Aalborg, Denmark: Aalborg University. Bergqvist, Christina et al. 1999. Equal Democracies? Gender and Politics in the Nordic Countries. Oslo, Norway: Scandinavian University Press. Munk Christiansen, Peter, Birgit Møller & Lise Togeby (2001). Den danske elite. Magtudredningen. København: Hans Reitzels Forlag Dahlerup, D. (1988). “From a small to a large minority: Women in Scandinavian Politics”. Scandinavian Political Studies,11, 4:275-298. Dahlerup, D. (2004). Feministisk partipolitik? Om skillnader i dansk och svensk jämstalldhetsdebatt. In Framtiden i samtiden. Könsrelationer i forändring i Sverige och omvärlden, ed. Christina Florin and Christina Bergqvist, 234–263. Stockholm, Sweden: Institut for Framtidsstudier. Dahlerup, Drude (eds.) (2006). Women, Quotas and Politics. London and New York: Routledge. Göransson, A.(2007). “Politiken ger Kvinnor makt”, DN Debatt, January 29th 2007.

16 16 Litteratur Heidar, Knut and Karina Pedersen. 2006. Party Feminism: Gender Gaps within Nordic Political Parties. Scandinavian Political Studies 29 (3): 192–218. Hernes, Helga Marie. 1987. Welfare state and Woman power: Essays in State Feminism. Vojens, Denmark: Norwegian University Press. Inter-Parliamentary Union IPU (2006).Women in Politics: 60 years in retrospect. Geneve. Karvonen, Lauri and Per Selle, ed. 1995. Closing the Gap. Women in Nordic Politics. Dartmouth, UK: Aldershot. Moustgaard, Ulrikke (2004). Håndtasken, heksen og de blåøjede blondiner. Danske, kvindelige politikere ifølge pressen – og dem selv. Roskilde Universitetsforlag. Raaum, Nina C. 1995. Women in local Democracy. In Closing the Gap. Women in Nordic Politics, ed. Lauri Karvonen and Per Selle, 25–58. Dartmouth, UK: Aldershot. Hege Skjeie & Mari Teigen (2003). Menn imellom. Mannsdominans og likestillingspolitikk. Makt- og Demokratiutredningen. Oslo: Gyldendal Akademisk Wängnerud, Lena. 2000. Testing the Politics of Presence: Women’s Representation in the Swedish Riksdag. Scandinavian Political Studies 23 (1): 67–84.


Download ppt "1 Politik og Køn – Barrierer og muligheder for flere kvinder i kommunalpolitik Nordisk Ligestillingskonference Aarhus 2008 Kvindemuseet i Danmark / Aarhus."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google