Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

9. MARTS 2011 FREMTIDENS AARHUS UNIVERSITET MEDARBEJDERMØDE DEN 9. MARTS 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "9. MARTS 2011 FREMTIDENS AARHUS UNIVERSITET MEDARBEJDERMØDE DEN 9. MARTS 2011."— Præsentationens transcript:

1 9. MARTS 2011 FREMTIDENS AARHUS UNIVERSITET MEDARBEJDERMØDE DEN 9. MARTS 2011

2 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 Vi tør udfordre universitetets vision Vi vil skabe frihedsrum og muligheder for det grænseoverskridende Vi vil skabe fleksible svar på samfundets komplekse udfordringer Aarhus Universitet – arbejder for dybere sammenhænge ET STÆRKT UNIVERSITET BLIVER STÆRKERE

3 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 VIDENUDVEKSLING UDDANNELSE FORSKNING TALENTUDVIKLING HUMBOLDT -UNIVERSITETET TRIPLE-HELIX UNIVERSITETETDET MODERNE UNIVERSITET Ph.d.’er PostdocsStuderende Studier LifeLong Learning Kontrakter Forsknings- programmer Forsknings- projekter Professorer

4 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 VIDENUDVEKSLING UDDANNELSE FORSKNING TALENTUDVIKLING Humboldt-universitetet Triple-helix universitetet DET MODERNE UNIVERSITET Ph.d.’er PostdocsStuderende Studier LifeLong Learning Kontrakter Forsknings- programmer Forsknings- projekter Professorer AU – UDGIFTER FORDELT PÅ KERNEYDELSER DET MODERNE AARHUS UNIVERSITET

5 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 En kompleks verden med komplekse og sammensatte udfordringer, som i både årsag, konsekvens og løsning overskrider faglige skel Klimaforandringer Fødevareforsyning Folkevandringer Sundhed Sikkerhed Energi Globalisering osv. ”Vi skal indrette fremtidens Aarhus Universitet, så vi bidrager endnu mere til løsningen af samfundets udfordringer” MOTIVATION FOR FORANDRING

6 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 ”Vi vil skabe et universitet, der forener dyb faglighed med interdisciplinært samarbejde i tæt og fleksibelt samspil med omverdenen” ET ENKELT, FÆLLES MÅL

7 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 DYBERE SAMMENHÆNG ET ENKELT, FÆLLES MÅL

8 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 UDFORDRINGER FORSKNING: Større global konkurrence om resultater og forskningsmidler TALENTUDVIKLING: Behov for, at universitetet kan tiltrække og udvikle de største talenter VIDENUDVEKSLING: Voksende krav til universiteterne om at skabe viden for samfundet UDDANNELSE: Universiteterne skal bidrage til, at uddannelsesniveauet i samfundet hæves yderligere LØSNINGER Stærkere fokus og større kreativt råderum på tværs af hele universitetet Prioritere et kreativt og frit miljø, der stimulerer den enkelte til at tage ansvar og forfølge sine ideer frit Organisering, der modsvarer samfundets behov for viden Mere frit indre uddannelsesmarked, nye uddannelser på tværs og tættere samspil med aftagerne UDFORDRINGER VI SKAL OG KAN IMØDEKOMME

9 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 ORGANISERING: Fra 9 til 4 hovedområder, fra 55 til 26 institutter, geografisk samling af faglige miljøer - ét samlet universitet med færre grænser LEDELSE: Fra 10 ledelser til én ledelse med tværgående ansvar, dedikeret ledelsesansvar for forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse - én samlet ledelse med fælles ansvar for hele universitetet ADMINISTRATION OG ØKONOMI: Én fælles økonomimodel, standardiseret service af høj kvalitet på hele universitetet, fra 3 til 2 administrative lag – ét universitet uden administrative grænser TVÆRGÅENDE HOVEDFORMÅL: 6 interdisciplinære forskningscentre, tværgående AU Fora for hver af kerneaktiviteterne osv. - samarbejde på tværs fra dag 1 FORANDRINGENS 4 DIMENSIONER

10 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 ORGANISERING

11 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 ARTS

12 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 SCIENCE AND TECHNOLOGY

13 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 HEALTH

14 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

15 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 LEDELSE

16 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 AFSÆT Enhver leder fokuserer på sit ansvarsområde MÅL Vi sikrer et fælles fokus på den faglige kvalitet ved at skabe én samlet ledelse med ansvar for hele universitetet DEN NYE LEDELSE: Den samlede universitetsledelse består fremover af rektor, prorektor, universitetsdirektør og fire dekaner DEKANERNES ROLLER Fagligt og økonomisk ansvar for et hovedområde Ansvar for ét af universitetets fire kerneområder forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse Ansvaret for kerneområderne skifter hvert år ÉN SAMLET LEDELSE

17 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 AU’S LEDELSE

18 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 ADMINISTRATION OG ØKONOMI

19 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 Fra generalister til specialiserede funktioner og medarbejdere Fra forskellige systemer og processer til vidtgående standardisering (90% standard, 10% fagligt begrundede variationer) Fra kulturbåret serviceniveau til klare aftaler om serviceniveau med afsæt i brugerens behov (et veldefineret aftager/leverandør-forhold) Fra lokal ledelse og lokal service til central ledelse og lokal service Fra sagsbehandling på mange niveauer til sagsbehandling på højst to niveauer NYE PRINCIPPER

20 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 HVAD ER AU ADMINISTRATION? AU Administration samler organisatorisk stort set al administration på AU i én enhedsadministration. AU Administration består af den nuværende fællesadm. samt fakultetsadm. plus medarbejdere fra institutterne, som i dag udfører opgaver, der fremover løses i AU Administration. AU Administration består af to hoveddele. En fælles administration (back office) og lokalt beliggende administrative centre (front office). Alle medarbejdere i både den fælles administration og de lokale administrative centre refererer enten direkte eller via en leder til en af de 9 vicedirektører. FINDES DER IKKE LOKAL ADMINISTRATION PÅ HOVEDOMRÅDERNE? De administrative centre på hovedområderne er en del af den fælles AU Administration. På den måde sikrer vi nærhed til brugerne. HVAD ER ADMINISTRATIONSCHEFERNES ROLLE? I hvert administrationscenter findes en administrationschef, som – på niveau med vicedirektørerne - refererer til universitetsdirektøren. Administrationschefen fungerer som koordinator uden personaleansvar mellem AU Administration og de faglige miljøer. HVAD MED ADMINISTRATION PÅ INSTITUTTERNE? Institutterne bliver betjent af de administrative centre, men der vil i nødvendigt omfang være lokal administration (typisk sekretærfunktioner). AU ADMINISTRATION - EN NY ENHEDSADMINISTRATION

21 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 HVILKE MEDARBEJDERE ER EN DEL AF DEN NYE AU ADMINISTRATION? Alle medarbejdere, der udfører administrativt arbejde indenfor en af vicedirektørgrenene (HR, Økonomi, etc.) er en del af AU Administration og refererer til en vicedirektør BETYDER DET, AT ALLE MEDARBEJDERE SKAL SAMLES FYSISK? Nej, man kan godt være organisatorisk samlet, men geografisk fordelt HVORDAN BLIVER DEKANERNE BETJENT? Dekanerne betjenes af AU Administration, men i deres egenskab af hovedområdeledere betjenes de desuden af et mindre dekansekretariat under ledelse af en chefrådgiver. HVORDAN BLIVER MEDARBEJDERE OG STUDERENDE BETJENT? I opbygningen af AU Administration sikres én entydig indgang til den administrative service. HVORDAN SIKRER JEG MIG YDERLIGERE INFORMATION OM ADMINISTRATION? Lokale møder i den kommende tid Fællesmøde for administrative medarbejdere den 24. marts Den samlede rapport om Fremtidens Aarhus Universitet ”Særavis om Fremtidens Aarhus Universitet” - uddeles i dag www.medarbejdere.au.dk/ AU ADMINISTRATION - EN NY ENHEDSADMINISTRATION

22 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 MÅL: Én aktivitetsbaseret økonomimodel for alle enheder på universitetet skaber transparens og gør det lettere at få nye initiativer i gang og eksisterende aktiviteter prioriteret, da pengene følger aktiviteterne (og ikke omvendt) TRE NØGLEPRINCIPPER: 1. Alle ressourcer knyttes til de enkelte aktiviteter 2. Styringen baseres på en reel opgørelse af omkostningerne ved aktiviteterne 3. Rullende og flerårig økonomistyring skal sikre, at ressourcerne følger aktiviteternes naturlige tidshorisont ÉN FÆLLES ØKONOMIMODEL

23 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 TVÆRGÅENDE FORMÅL

24 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 Iværksættelse af en transparent udvælgelsesproces med identifikation og evaluering af nye potentielle, interdisciplinære forskningscentre Proces: Beskrivelse – international evaluering – udvælgelse Udvalgte centre opnår grundbevilling Seks interdisciplinære forskningscentre – inklusiv grundbevilling Centre for Food, Nutrition and Health Centre for Global Change and Development Centre for iSequencing Neurocampus Centre for Integrated Register-based Research Centre for Arctic Research Et AUFF-initiativ: AU IDEAS (visionære og originale projektideer) Project Development (et-to år med ramme på op til 500.000 kr. pr. ansøger) Pilot Centres (tre-fem år med ramme på op til 3-7,5 mio. kr.) NYE TVÆRGÅENDE INITIATIVER FORSKNING

25 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 Fire nye ph.d.-skoler – understøttet af én fælles ph.d.-administration Graduate School of Arts Graduate School of Science and Technology Graduate School of Health Sciences Graduate School of Business and Social Sciences Et AUFF-initiativ: Aarhus Institute of Advanced Studies Målrettet særligt talentfulde yngre forskere fra hele verden Mulighed for at forske i et internationalt og interdisciplinært stimulerende miljø Mulighed for at forfølge egne forskningsmål i en to-tre års periode Mulighed for at skabe nye internationale stærke forskningsvækstpunkter (rugekasse) Selvstændig ledelsesstruktur, tilknyttede internationale kapaciteter og Advisory Board Seed Grant på 10 mio. kr. pr. år i fem år NYE TVÆRGÅENDE INITIATIVER TALENTUDVIKLING

26 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 Fire nye nationale centre – inklusiv grundbevilling Nationalt Center for Miljø og Energi Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Nationalt Center for Kultur og Læring Nationalt Center for Partikelterapi Prioriteret og styrket teknologioverførsel og kommercialisering Ny strategi og strategisk partnerskabsaftale med MedTech Innovation Center Strategiske samarbejdsaftaler på blandt andet jordbrugs-, fødevare- og miljøområdet Initiativet understøttes finansielt for at fremme strategien og samarbejdet Samling af biblioteksområdet i Aarhus University Library NYE TVÆRGÅENDE INITIATIVER VIDENUDVEKSLING

27 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 ”AU Educational IT” Fremme de studerendes og undervisernes kompetenceudvikling ”Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship and Innovation” Samle og udvikle en række uddannelsesmæssige aktiviteter Udvikle entrepreneurshipundervisning og -efteruddannelse, kompetenceudvikling mv. I tæt samspil med de relevante forskningsfaglige miljøer Forbedring af studiemiljøet Ombygge Studenterhus Århus Oprette flere læsepladser i forbindelse med reorganiseringen af biblioteksområdet Studiemiljøet skal understøttes i forbindelse med hele udviklingsprocessen NYE TVÆRGÅENDE INITIATIVER UDDANNELSE

28 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 Bestyrelsen besluttede den 17. juni 2010 at etablere et strategisk, økonomisk ledelsesrum på 200 mio. kr. pr. år i perioden 2011-2016: 380 mio. kr. til faglige udviklingsplaner på de 4 hovedområder 305 mio. kr. til ledelsespuljen 465 mio. kr. til interdisciplinære og integrationsorienterede initiativer 100 mio. kr. fra Aarhus Universitets Forskningsfond I alt afsættes 1.250 mio. kr. til strategiske satsninger i 2011-2016 MIDLER TIL STRATEGISKE SATSNINGER

29 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 VIDERE PROCES

30 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 DET DER IKKE ÆNDRER SIG Alle Aarhus Universitets stærke kerneaktiviteter indenfor forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse fortsætter. Fx udbydes alle uddannelser helt normalt 2011 – ET OVERGANGSÅR Resterende prodekaner og de kommende institutledere forventes ansat senest 1. juli Nye institutter etableres hurtigt derefter Ny studienævnsstruktur på plads til efteråret – nyvalg 1. november Budget for 2012 vil følge den fremtidige struktur Ny budgetmodel vil have virkning fra 2013 FYSISKE OMFLYTNINGER Omflytninger mellem eksisterende bygninger (primært Arts og Business and Social Sciences) forventes gennemført i løbet af 2011 og 2012 Flytninger til nybyggeri (primært Health og Science and Technology) inden for fem år På kort og mellemlang sigt flyttes udvalgte aktiviteter fra Emdrup til Aarhus, der vil blive grundigt orienteret om de detaljerede planer, så snart de foreligger VIDERE PROCES

31 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 IMPLEMENTERINGSORGANISATION Midlertidig projektorganisation etableres under ledelse af universitetsdirektøren DEN KOMMENDE TID Møder mellem dekanerne og de faglige miljøer på hovedområderne Fællesmøde 24. marts og lokale møder på det administrative område Stormøde for studerende VIDERE PROCES

32 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 ALLE MEDARBEJDERE BERØRES, MEN I FORSKELLIG GRAD: VIDTGÅENDE ÆNDRINGER opgavemæssigt (fx fra flere til ét administrativt forvaltningsområde) geografisk (fx øget transporttid på 20-30 min.) organisatorisk (nedgang i charge)  Kompetenceafklaring og ønskerunde MINDRE VIDTGÅENDE ÆNDRINGER Samme eller nye mere specialiserede opgaver indenfor samme administrative forvaltningsområde Ingen eller mindre geografisk ændring (fx. indenfor 8000C) Skift i reference/ny leder  Samtale med vicedirektør eller repræsentant for vicedirektør Ledere deltager i lederforløb for at støtte op om proces og alle medarbejdere! MEDARBEJDER- ÆNDRINGER

33 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 2 ØNSKERUNDER Først administrative ledere Dernæst administrative medarbejdere FORLØB AF ØNSKERUNDER Først kompetenceafklaring med ekstern konsulentbistand Dernæst angive 1-3 ønsker og dine vigtigste kompetencer (ønskeskabelon) Taskforce, vicedirektører, adm.chefer og chefrådgivere, matcher ønsker med nye stillinger Hvis ikke match indenfor de 3 ønskede prioriteter, så samtale med nærmeste leder om alternativt tilbud Alle forsøges placeret i den nye organisation, men er du ikke villig til at påtage dig nye opgaver/nyt arbejdssted, kan det ende med ansættelsesophør MILEPÆLE Kompetenceafklaring: medio marts – ultimo maj Ønskerunde for ledere: medio-ultimo april Besked om indplacering i ny organisation: ultimo maj Ønskerunde for medarbejdere: primo-medio juni Besked om indplacering i ny organisation: ultimo sept. ØNSKERUNDER

34 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 ALT I ALT

35 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 FORSKNING De interne organisatoriske og faglige grænser træder i baggrunden, og der bliver frihed til forskning, som kombinerer viden fra forskellige fagområder, og som søger løsninger på de store spørgsmål. TALENTUDVIKLING Forskertalenter fra hele verden tilbydes de bedste vilkår for interdisciplinær forskning og samarbejde med universitetets fremmeste forskere. Resultatet vil være en ny generation af forskere født ind i en tværgående tænkning. UDDANNELSE Det bliver nemmere at udveksle og udvikle uddannelser, kurser og undervisning på tværs af hovedområder og institutter. Og samfundet modtager kandidater, som forstår at tænke og agere tværfagligt med udgangspunkt i en solid faglighed. VIDENUDVEKSLING AU stiller hele sin viden til rådighed for myndigheder og erhverv med klare og tydelige indgange og samarbejdsrelationer. RESULTAT: MERE FLEKSIBLE OG TILPASSEDE BIDRAG TIL SAMFUNDET

36 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen09.03.2011 FRIHED TIL AT SØGE DE DYBERE SAMMENHÆNGE


Download ppt "9. MARTS 2011 FREMTIDENS AARHUS UNIVERSITET MEDARBEJDERMØDE DEN 9. MARTS 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google