Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilladelse til forsikringsvirksomhed

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilladelse til forsikringsvirksomhed"— Præsentationens transcript:

1 Tilladelse til forsikringsvirksomhed
Krav til ansøgning Krav til kapital Krav til ejere Krav til ledelse

2 Virksomhedsområdet Hvad må forsikringsselskaber
Primært forsikringsvirksomhed Forskel på liv og skade

3 Virksomhedsområdet Skadesforsikring
Erstatning for værditab (ting og interesser) FIL Bilag 7 Koncessionsbekendtgørelsen

4 Virksomhedsområdet Typiske skadesforsikringer:
Ansvarsforsikring, privat, erhverv, biler mv. Indbo Retshjælp

5 Virksomhedsområdet Livsforsikring
udbetaling af på forhånd aftalt ydelse vedrører personer FIL bilag 8 koncessionsbekendtgørelsen

6 Virksomhedsområdet Typiske livsforsikringer: Opsparing
Udbetaling ved død Tab af erhvervsevne Helbredsforsikringer

7 Virksomhedsområdet Relevant lovgivning mv.
FIL §§ 11, 14, 19, 24, 25, 26 FIL bilag 8 Bekendtgørelser nr. 956 af om koncession til livsforsikringsselskaber nr af om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber nr af om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser med tilhørende ændringsbekendtgørelse nr af

8 Hvilken virksomhed må drives
FIL § 19: Ikke liv og skade sammen FIL § 24: Accessorisk virksomhed FIL § 25: Afvikling og omstrukturering FIL § 26: I fællesskab med andre Afgørende: Forsikringsvirksomhed eller ikke bestemmende indflydelse

9 Tilladelsen FIL § 11 og § 14:  § 11. Virksomheder, der udøver forsikringsvirksomhed, herunder genforsikringsvirksomhed, skal have tilladelse som forsikringsselskab eller captivegenforsikringsselskab, jf. dog §§ 30 og 31. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på følgende typer af virksomheder: (…) Stk. 3. Virksomheder, der har tilladelse som forsikringsselskab, har eneret til at benytte betegnelsen »forsikringsselskab«, »gensidigt selskab«, »captivegenforsikringsselskab« eller »pensionskasse« i deres navn. Andre virksomheder må ikke anvende navne eller betegnelser for deres virksomhed, som er egnet til at fremkalde det indtryk, at de er forsikringsselskaber eller pensionskasser. Stk. 4. Forsikringsselskaber har pligt til at benytte et navn, som tydeligt angiver selskabets egenskab af forsikringsselskab (…)

10 Tilladelsen Betingelser:
Selskabet skal opfylde lovens betingelser og anmeldt til E&S Ledelsen fit & proper. Jf. § 64 Ejerne godkendes – må ikke modvirke forsvarlig drift, jf. § 61 og § 5 Ingen snævre forbindelse, som vanskeliggør tilsynets arbejde, jf. § 5 Forsvarlige forretningsgange og administrative forhold – særligt § 71 Krav til hovedkontor og hjemsted Driftsplan incl. Teknisk grundlag jf. §§ på plads Økonomiske forhold på plads jf. § 11, stk. 5

11 Tilladelsen Ansøgningens indhold 1/2:
Primært driftsplan - Indhold fremgår af koncessions- og solvensbkg. Åbningsbalance efter afholdelse af stiftelsesomkostninger, De forventede regnskabsmæssige resultater for de regnskabsår, driftsplanen omfatter, Angivelse af de omkostninger, som forventes afholdt til opbygning af selskabets administration i løbet af perioden For livsforsikringsselskaber det tekniske grundlag mv. som driftsplanen baseres på. Påtænkte genforsikringsprogrammer og kreditværdighed Arten af de risici, selskabet agter at dække,

12 Tilladelsen Ansøgningens indhold 2/2:
For skadesforsikringsvirksomhed, en redegørelse for baggrunden for selskabets forventninger til erstatningsudgifternes størrelse i forhold til præmieindtægterne, Selskabets investeringspolitik, Beregning af forventet kapitalkrav, individuelt solvensbehov og basiskapital efter udløbet af hvert af de kvartaler, driftsplanen omfatter. Det udstyr, som forsikringsselskabet råder over til brug for virksomhed omfattet af forsikringsklasse 18 For skadesforsikringsselskaber en vurdering af sandsynligheden for dels at selskabet ikke kan overholde kapitalkravet år 1 dels for, at selskabet taber hele basiskapitalen For livsforsikringsselskaber kan Finanstilsynet forlange længere perioder end de i 11 og 12 nævnte

13 Krav til kapital FIL § 126 samt bkg. 1523 af 13.12.2007 om solvens mv.
Solvens II

14 Kapitalkrav til forsikringsvirksomhed
Alle forsikringsselskaber skal have en Basiskapital Basiskapitalen opgøres efter FIL § 126 § 126. Forsikringsselskaber og tværgående pensionskassers bestyrelse og direktion skal sikre, at virksomheden har en tilstrækkelig basiskapital og råder over interne procedurer til risikomåling og risikostyring til løbende vurdering og opretholdelse af en basiskapital af en størrelse, type og fordeling, som er passende til at dække virksomhedens risici.

15 Kapitalkrav til forsikringsvirksomhed
Basiskapitalen beregnes først som Kapitalkravet, som er det største af følgende to beløb: Beløbet beregnet efter § 126, stk. 1, nr (solvenskravet) Beløbet angivet i § 126, stk. 6, 7 eller 8 (minimumskapitalkravet) Og derefter igen som det største af følgende to beløb Kapitalkravet, jf. ovenfor Det individuelle solvensbehov, jf. § 126, stk. 9

16 Basiskapitalen som solvenskravet
Stk. 2. Basiskapitalen i forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser skal mindst udgøre 1) 4 pct. af de risikovægtede poster for livsforsikringshensættelser tillagt 0,3 pct. af de risikovægtede poster for risikosummen for livsforsikringsvirksomhed i forsikringsklasse I-IV og VI, hvor virksomheden har en investeringsrisiko, 2) 1 pct. af de risikovægtede poster for livsforsikringshensættelser tillagt 0,3 pct. af de risikovægtede poster for risikosummen for livsforsikringsvirksomhed i forsikringsklasse V og i forsikringsklasse III, hvor virksomheden ikke har en investeringsrisiko, og hvor det beløb, der skal dække de i forsikringsaftalen fastsatte driftsomkostninger, fastsættes for en periode på over 5 år, 3) 25 pct. af det seneste regnskabsårs forsikringsmæssige administrationsomkostninger tillagt 0,3 pct. af de risikovægtede poster for risikosummen for livsforsikringsvirksomhed i forsikringsklasse III, hvor virksomheden ikke har en investeringsrisiko, og hvor det beløb, der skal dække de i forsikringsaftalen fastsatte driftsomkostninger, ikke fastsættes for en periode på over 5 år, 4) 25 pct. af det seneste regnskabsårs forsikringsmæssige administrationsomkostninger for særskilte SP-konti, 5) det største beløb i skadeforsikringsvirksomhed af a) 18 pct. af de risikovægtede poster for det maksimale af bruttopræmier og bruttopræmieindtægter op til 53,1 mio. euro tillagt 16 pct. af beløb derudover og b) det årlige gennemsnit af 26 pct. af de risikovægtede poster for bruttoerstatningsudgifterne for beløb op til 37,2 mio. euro og 23 pct. af beløb derudover i de seneste 3 regnskabsår,

17 Basiskapitalen som minimumskapitalkravet
§ 126, stk. 1, nr: 6) 3,2 mio. euro for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, der driver livsforsikringsvirksomhed, 7) 2,2 mio. euro for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, der udøver forsikringsklasserne 1-9 og 16-18, 8) 3,2 mio. euro for forsikringsselskaber, der udøver forsikringsklasserne 10-15, 9) 3 mio. euro for forsikringsselskaber, der udøver genforsikringsvirksomhed, og 10) 1 mio. euro for captivegenforsikringsselskaber.

18 Basiskapitalen som det individuelle solvensbehov
§ 126, Stk. 8. Forsikringsselskaber og tværgående pensionskassers bestyrelse og direktion skal på baggrund af vurderingen i henhold til stk. 1 opgøre virksomhedens individuelle solvensbehov. Stk. 9. Finanstilsynet kan fastsætte et højere individuelt solvenskrav end det, der fremgår af stk. 3.

19 Krav til ejere FIL §§ Finanstilsynet skal godkende erhvervelser på kvalificerede andele på 10 % eller derover Finanstilsynet skal godkende forøgelser af kvalificerede andele som medfører ejerandele på over 20, 33 eller 50 % Godkendelse sker, hvis det ikke strider mod hensynet til at sikre forsvarlig og fornuftig forvaltning af virksomheden

20 Krav til ledelse FIL § 64 ( fit & proper) samt alle almindelige selskabsretlige ledelsesregler Krav om fit: Et medlem af bestyrelsen og direktionen i en finansiel virksomhed skal have fyldestgørende erfaring til at udøve hvervet eller stillingen. Stk. 2. Et medlem af bestyrelsen og direktionen kan ikke bestride hvervet eller stillingen som henholdsvis bestyrelsesmedlem og direktør i en finansiel virksomhed, såfremt 1) den pågældende pålægges strafansvar for overtrædelse af straffeloven eller den finansielle lovgivning og denne overtrædelse indebærer risiko for, at hvervet eller stillingen ikke varetages på betryggende vis, 2) den pågældende har anmeldt betalingsstandsning, er under konkurs, har indgivet begæring om gældssanering eller der er indledt forhandlinger om tvangsakkord, 3) den pågældendes økonomiske situation eller selskaber, den pågældende ejer, eller hvori den pågældende deltager i driften, har påført den finansielle virksomhed tab eller risiko for tab eller 4) den pågældende har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde.

21 Krav til ledelse Krav om fit: Krav om proper:
Et medlem af bestyrelsen og direktionen i en finansiel virksomhed skal have fyldestgørende erfaring til at udøve hvervet eller stillingen. Krav om proper: Et medlem af bestyrelsen og direktionen kan ikke bestride hvervet eller stillingen som henholdsvis bestyrelsesmedlem og direktør i en finansiel virksomhed, såfremt 1) den pågældende pålægges strafansvar for overtrædelse af straffeloven eller den finansielle lovgivning og denne overtrædelse indebærer risiko for, at hvervet eller stillingen ikke varetages på betryggende vis, 2) den pågældende har anmeldt betalingsstandsning, er under konkurs, har indgivet begæring om gældssanering eller der er indledt forhandlinger om tvangsakkord, 3) den pågældendes økonomiske situation eller selskaber, den pågældende ejer, eller hvori den pågældende deltager i driften, har påført den finansielle virksomhed tab eller risiko for tab eller 4) den pågældende har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde.


Download ppt "Tilladelse til forsikringsvirksomhed"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google