Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Michael Tophøj SørensenLokalplanjura og –realisering 71 Disposition 1. Lokalplaners retsvirkninger (varige hhv. midlertidige) 2. Opgave (om lokalplanens.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Michael Tophøj SørensenLokalplanjura og –realisering 71 Disposition 1. Lokalplaners retsvirkninger (varige hhv. midlertidige) 2. Opgave (om lokalplanens."— Præsentationens transcript:

1 Michael Tophøj SørensenLokalplanjura og –realisering 71 Disposition 1. Lokalplaners retsvirkninger (varige hhv. midlertidige) 2. Opgave (om lokalplanens retsvirkninger) 3. Lokalplaners realisering Om grundejerforeninger m.v. Om grundejerforeninger m.v. Kort om realiseringsmidler Kort om realiseringsmidler 4. Dispensation fra lokalplaner 5. Opgaver (om dispensation)

2 Michael Tophøj SørensenLokalplanjura og –realisering 72 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger PL § 17: Når et forslag til lokalplan er offentliggjort efter § 24, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Stk. 2. Efter udløbet af fristen efter § 24 kan kommunalbestyrelsen dog tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde m.v., jf. § 13, stk. 2. Stk. 2. Efter udløbet af fristen efter § 24 kan kommunalbestyrelsen dog tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde m.v., jf. § 13, stk. 2. Stk. 3. Tilladelse efter stk. 2 kan ikke meddeles, så længe en indsigelse efter §§ 29 eller 29 a opretholdes eller i tilfælde, hvor miljøministeren har truffet beslutning efter § 3, stk. 4. Stk. 3. Tilladelse efter stk. 2 kan ikke meddeles, så længe en indsigelse efter §§ 29 eller 29 a opretholdes eller i tilfælde, hvor miljøministeren har truffet beslutning efter § 3, stk. 4. Stk. 4. Stk. 1 finder kun anvendelse indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentliggjort efter § 30 og højst i et år efter forslagets offentliggørelse. Stk. 4. Stk. 1 finder kun anvendelse indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentliggjort efter § 30 og højst i et år efter forslagets offentliggørelse.

3 Michael Tophøj SørensenLokalplanjura og –realisering 73 Lokalplanens varige retsvirkninger PL § 18: Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 19 eller 40.

4 Michael Tophøj SørensenLokalplanjura og –realisering 74 § 18-retsvirkningerne indebærer… Forbud mod faktiske dispositioner i strid med lokalplanen Forbud mod faktiske dispositioner i strid med lokalplanen Byggeri, anlæg m.v. Byggeri, anlæg m.v. Ændret anvendelse Ændret anvendelse (nedrivning) (nedrivning) Forbud mod retlige dispositioner i strid med lokalplanen Forbud mod retlige dispositioner i strid med lokalplanen Vejudlæg Vejudlæg Matrikulære ændringer Matrikulære ændringer Lejekontrakter med ændret anvendelse Lejekontrakter med ændret anvendelse Stiftelse af servitutter Stiftelse af servitutter Bortfald af uforenelige servitutter Bortfald af uforenelige servitutter Erstatningsmæssige konsekvenser? (§ 48, grl. § 73, naboret,…) Erstatningsmæssige konsekvenser? (§ 48, grl. § 73, naboret,…)

5 Michael Tophøj SørensenLokalplanjura og –realisering 75 Alle relevante retsvirkninger bør skrives ind i lokalplanens vedtægtsdel som sidste § Se ”Lokalplanvejledning” 1989, s. 32-33 Se ”Lokalplanvejledning” 1989, s. 32-33 Se ”Lokalplanvejledning. Landsby med jordbrugsparceller” 2000, s. 38-39 Se ”Lokalplanvejledning. Landsby med jordbrugsparceller” 2000, s. 38-39

6 Michael Tophøj SørensenLokalplanjura og –realisering 76 Retsvirkninger, der skal omtales i lokalplanen PL § 17 og 18: Lokalplanforslaget skal indeholde både en beskrivelse af forslagets midlertidige retsvirkninger og af de blivende retsvirkninger af den endeligt vedtagne lokalplan. Beskrivelsen af de midlertidige retsvirkninger kan slettes efter at den endeligt vedtagne plan er offentlig bekendtgjort. PL § 48: Hvis en lokalplan udlægger et areal til offentlige formål, bør omtalen henvise til den paragraf/det areal der udlægges til offentlige formål. Hvis der ikke udlægges arealer til offentlige formål, skal der ikke stå noget om overtagelsesmulighed efter planlovens § 48. PL § 47: Tilsvarende er det overflødigt at beskrive muligheden for ekspropriation til virkeliggørelse af en lokalplan hvis kommunalbestyrelsen ikke har til hensigt at følge lokalplanen op med ekspropriation. PL § 49: Lokalplaner med bestemmelser om at bebyggelse ikke må nedrives uden kommunalbestyrelsens tilladelse, skal oplyse om overtagelsesmulighed efter § 49. Servitutter (PL § 18 hhv. § 15, stk. 2 nr. 16): Oplysning om lokalplanens retsvirkning for servitutter skal medtages hvis lokalplanen har betydning for private servitutter. PL § 19: Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanen, såfremt det ikke er i strid med planens principper. Videregående fravigelser kan kun ske ved gennemførelse af ny lokalplan. PL § 3 m.v.: Hvis lokalplanen indeholder bestemmelser hvis indhold er fastlagt i overensstemmelse med regler eller beslutninger efter § 3 (fx landsplandirektiver og tilfælde hvor lokalplanen har været kaldt ind af miljø- og energiministeren), eller en aftale med en statslig eller en regional myndighed (fx indsigelse efter § 29 fra amtsrådet eller en statslig myndighed), så kan de pågældende bestemmelser kun fraviges med miljø- og energiministerens, henholdsvis den pågældende myndigheds, samtykke. Oplysning herom bør - i forbindelse med den endelige vedtagelse - skrives ind i sådanne lokalplaner. Lov om frigørelsesafgift: Hvis lokalplanen overfører landbrugsarealer fra landzone til byzone eller sommerhusområde medtages oplysning om retsvirkning efter lov om frigørelsesafgift. Byggelov m.v. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven, planloven, hegnsloven,…

7 Michael Tophøj SørensenLokalplanjura og –realisering 77 Lovliggørelse og straf § 63. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold. Består forholdet i en ulovlig brug af ejendommen, påhviler pligten tillige brugeren. Stk. 2. De i § 51 nævnte myndigheder kan på ejerens bekostning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal vedkommende myndighed lade påbudet aflyse fra tingbogen. Stk. 2. De i § 51 nævnte myndigheder kan på ejerens bekostning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal vedkommende myndighed lade påbudet aflyse fra tingbogen. Stk. 3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes inden den i dommen fastsatte frist og inddrivelse af tvangsbøder ikke kan antages at føre til, at påbudet efterkommes, kan vedkommende myndighed foretage det nødvendige til forholdets berigtigelse på ejerens bekostning. Der er udpantningsret for beløbet. Stk. 3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes inden den i dommen fastsatte frist og inddrivelse af tvangsbøder ikke kan antages at føre til, at påbudet efterkommes, kan vedkommende myndighed foretage det nødvendige til forholdets berigtigelse på ejerens bekostning. Der er udpantningsret for beløbet. § 64. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der 1) overtræder bestemmelser i en lokalplan eller en af de efter § 68, stk. 2, opretholdte vedtægter og planer m.v., 2) overtræder § 35, stk. 1, § 39 og § 40, stk. 1, 3) tilsidesætter vilkår for en tilladelse eller dispensation m.v. efter loven eller de i medfør af loven udfærdigede forskrifter eller planer eller tilsidesætter kommunalbestyrelsens bestemmelser efter § 37, stk. 2, eller 4) undlader at efterkomme et påbud eller forbud, der er udstedt i henhold til loven eller de i medfør af loven udfærdigede forskrifter, herunder påbud om at berigtige et ulovligt forhold.

8 Michael Tophøj SørensenLokalplanjura og –realisering 78 Opgave: Vil det være i strid med PL § 18…? at indrette bank i en bygning, hvor der tidligere blev drevet handel med dagligvarer, hvis der i lokalplanen er anført en bestemmelse om at ”Indenfor området bygninger alene anvendes til boliger og butikker til områdets daglige forsyning”? at indrette bank i en bygning, hvor der tidligere blev drevet handel med dagligvarer, hvis der i lokalplanen er anført en bestemmelse om at ”Indenfor området bygninger alene anvendes til boliger og butikker til områdets daglige forsyning”? at indrette discountbutik i en tidligere købmandsforretning, hvis der i lokalplanen er anført en bestemmelse om, at ”området må anvendes til boliger, småerhverv samt butikker til områdets daglige forsyning”? at indrette discountbutik i en tidligere købmandsforretning, hvis der i lokalplanen er anført en bestemmelse om, at ”området må anvendes til boliger, småerhverv samt butikker til områdets daglige forsyning”? at en traditionel tømmerhandel, der hidtil har solgt større byggematerialer o.l., og som ligger i et erhvervsområde omfattet af lokalplan med bestemmelsen ”Området må kun anvendes til industri, erhverv o.l.”, begynder at sælge maling, tapet, haveredskaber, cykler, blomster, slik, grillmad m.v. (dvs. bliver til et ”byggemarked”)? at en traditionel tømmerhandel, der hidtil har solgt større byggematerialer o.l., og som ligger i et erhvervsområde omfattet af lokalplan med bestemmelsen ”Området må kun anvendes til industri, erhverv o.l.”, begynder at sælge maling, tapet, haveredskaber, cykler, blomster, slik, grillmad m.v. (dvs. bliver til et ”byggemarked”)? at give miljøgodkendelse til indretning af en forurenende virksomhed (omfattet af miljøbeskyttelseslovens kap. 5) i en eksisterende lagerbygning på 4.000 kvm, hvis der i lokalplanen for området er anført, at ”Området må anvendes til lager – og håndværksvirksomhed, herunder butik til salg af egne produkter. Der kan indrettes bolig i tilknytning til erhverv”? at give miljøgodkendelse til indretning af en forurenende virksomhed (omfattet af miljøbeskyttelseslovens kap. 5) i en eksisterende lagerbygning på 4.000 kvm, hvis der i lokalplanen for området er anført, at ”Området må anvendes til lager – og håndværksvirksomhed, herunder butik til salg af egne produkter. Der kan indrettes bolig i tilknytning til erhverv”? at genopføre hal til flaskesorteringscentral efter nedbrænding, hvis der i lokalplanen er anført ”Området må anvendes til boligformål”? at genopføre hal til flaskesorteringscentral efter nedbrænding, hvis der i lokalplanen er anført ”Området må anvendes til boligformål”? at indrette 8 ældreboliger i et område udlagt til ”Offentligt formål” i en lokalplan? at indrette 8 ældreboliger i et område udlagt til ”Offentligt formål” i en lokalplan? at indrette en bofællesskab til handicappede i en patriciavilla fra 1930, der var beliggende i et ældre villakvarter omfattet af en bevarende lokalplan, der udlagde området til ”Enfamilieboliger i traditionel stil”? at indrette en bofællesskab til handicappede i en patriciavilla fra 1930, der var beliggende i et ældre villakvarter omfattet af en bevarende lokalplan, der udlagde området til ”Enfamilieboliger i traditionel stil”? at meddele samtykke efter § 42 til en servitut om at ”Ejendommen matr.nr. 24 x må ikke indrettes til byggemarked”, hvis lokalplanen udlægger ejendommen til ”Erhverv, udvalgsvarehandel o.l.”? at meddele samtykke efter § 42 til en servitut om at ”Ejendommen matr.nr. 24 x må ikke indrettes til byggemarked”, hvis lokalplanen udlægger ejendommen til ”Erhverv, udvalgsvarehandel o.l.”? at udleje sin ejendom (ubebygget areal) til den lokale folkeskole, som vil benytte arealet til nyttehaver (”skolehaveordning”), hvis ejendommen er beliggende i område med lokalplan, der udlægger området til ”Offentligt formål”? at udleje sin ejendom (ubebygget areal) til den lokale folkeskole, som vil benytte arealet til nyttehaver (”skolehaveordning”), hvis ejendommen er beliggende i område med lokalplan, der udlægger området til ”Offentligt formål”? at påbegynde opførelse af et parcelhus i dag (d. 26. februar 2002), hvortil byggetilladelse er givet 1. april 2001, men hvor opførelsen umiddelbart vil stride mod en nyligt vedtaget lokalplan fra 1. februar 2002? at påbegynde opførelse af et parcelhus i dag (d. 26. februar 2002), hvortil byggetilladelse er givet 1. april 2001, men hvor opførelsen umiddelbart vil stride mod en nyligt vedtaget lokalplan fra 1. februar 2002?

9 Michael Tophøj SørensenLokalplanjura og –realisering 79 Grundejerforeninger Med hjemmel i PL § 15, stk. 2 nr. 13) kan lokalplanen tilpligte - oprettelse af grundejerforeninger for nye haveboligområder, erhvervsområder, områder for fritidsbebyggelse eller byomdannelsesområder, herunder om medlemspligt og om foreningens ret og pligt til at forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg,

10 Michael Tophøj SørensenLokalplanjura og –realisering 710 PL § 15, stk. 2 nr. 13) omfatter… Grundejeres pligt til at oprette og være medlem af en grundejerforening, når kommunalbestyrelsen beslutter det Grundejeres pligt til at oprette og være medlem af en grundejerforening, når kommunalbestyrelsen beslutter det Kun nye bebyggelser Kun nye bebyggelser Kun haveboligområder (ikke etageboligområder), erhvervsområder, områder for fritidsbebyggelse eller byomdannelsesområder Kun haveboligområder (ikke etageboligområder), erhvervsområder, områder for fritidsbebyggelse eller byomdannelsesområder Grundejerforeningens rettigheder og pligter, som fastlægges i en vedtægt, der godkendes af kommunalbestyrelsen Grundejerforeningens rettigheder og pligter, som fastlægges i en vedtægt, der godkendes af kommunalbestyrelsen Baggrunden for bestemmelsen om grundejerforeninger er at håndtere et evt. behov for at få etableret en administration af fællesanlæg og fællesarealer i en ny bebyggelse.

11 Michael Tophøj SørensenLokalplanjura og –realisering 711 Mulige funktioner/opgaver for grundejerforeninger (1) Anlæg og vedligeholdelse af private fællesveje og stier Anlæg og vedligeholdelse af private fællesveje og stier Udformning og vedligeholdelse af fælles friarealer Udformning og vedligeholdelse af fælles friarealer Tilvejebringelse og drift af fællesanlæg Tilvejebringelse og drift af fællesanlæg Herunder også fx privat spildevandsanlæg Herunder også fx privat spildevandsanlæg Tilvejebringelse og vedligeholdelse af afskærmningsforanstaltninger Tilvejebringelse og vedligeholdelse af afskærmningsforanstaltninger Dispensation fra lokalplanen, jf. PL § 21 (= uddelegering af myndighedskompetence til privat grundejerforening) Dispensation fra lokalplanen, jf. PL § 21 (= uddelegering af myndighedskompetence til privat grundejerforening)

12 Michael Tophøj SørensenLokalplanjura og –realisering 712 Mulige funktioner/opgaver for grundejerforeninger (2) Bestemmelser om grundejerforeninger kan med fordel (og bør også) kobles til bestemmelser om -: Bestemmelser om grundejerforeninger kan med fordel (og bør også) kobles til bestemmelser om -: 11) tilvejebringelse af eller tilslutning til fællesanlæg i eller uden for det af planen omfattede område som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse, 11) tilvejebringelse af eller tilslutning til fællesanlæg i eller uden for det af planen omfattede område som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse, 12) foretagelse af afskærmningsforanstaltninger såsom anlæg af beplantningsbælte, støjvold, mur og lignende som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse eller ændret anvendelse af et ubebygget areal 12) foretagelse af afskærmningsforanstaltninger såsom anlæg af beplantningsbælte, støjvold, mur og lignende som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse eller ændret anvendelse af et ubebygget areal

13 Michael Tophøj SørensenLokalplanjura og –realisering 713 Haveforeninger Med hjemmel i PL § 15, stk. 2 nr. 20) kan lokalplanen tilpligte – oprettelse af haveforeninger for nye kolonihaveområder, herunder om medlemspligt og om foreningens ret og pligt til at vedtage bestemmelser, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen, om opsigelse eller ophævelse af brugsretskontrakter og haveafståelser.

14 Michael Tophøj SørensenLokalplanjura og –realisering 714 Realiseringsmidler/virkemidler Retlige virkemidler Retlige virkemidler Især PL’s ”sæt” af bestemmelser (§ 15, stk. 2, § 14, § 22, § 19, m.fl.) Især PL’s ”sæt” af bestemmelser (§ 15, stk. 2, § 14, § 22, § 19, m.fl.) Økonomiske virkemidler Økonomiske virkemidler Kommunalt grundkøb og –salg Kommunalt grundkøb og –salg Servitutpålæg Servitutpålæg Støtteordninger (fx til byfornyelse) Støtteordninger (fx til byfornyelse) (ekspropriation) (ekspropriation) Politiske virkemidler Politiske virkemidler

15 Michael Tophøj SørensenLokalplanjura og –realisering 715 Dispensation (1) PL § 19. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller en plan m.v., der er opretholdt efter § 68, stk. 2, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, jf. dog § 40. Stk. 2. Videregående afvigelser end omhandlet i stk. 1 kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Stk. 2. Videregående afvigelser end omhandlet i stk. 1 kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Stk. 3. En bestemmelse i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt i overensstemmelse med regler eller beslutninger efter § 3 eller en aftale med en statslig eller en regional myndighed, kan kun fraviges med miljøministerens henholdsvis den pågældende myndigheds samtykke. Stk. 3. En bestemmelse i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt i overensstemmelse med regler eller beslutninger efter § 3 eller en aftale med en statslig eller en regional myndighed, kan kun fraviges med miljøministerens henholdsvis den pågældende myndigheds samtykke.

16 Michael Tophøj SørensenLokalplanjura og –realisering 716 Hvad er lokalplanens principper? Anvendelsesbestemmelserne ud fra formålsbestemmelsen Anvendelsesbestemmelserne ud fra formålsbestemmelsen Planlagt struktur Planlagt struktur Fordeling mellem friarealer og bebyggelse Fordeling mellem friarealer og bebyggelse Ved bevaringslokalplan kan detailbestemmelser være en del af formålet Ved bevaringslokalplan kan detailbestemmelser være en del af formålet

17 Michael Tophøj SørensenLokalplanjura og –realisering 717 Spillerummet for dispensation er ”snævert” Det velkendte krav om ”nærmere regler” (for at lokalplanpligten er opfyldt) indebærer, at lokalplanens bestemmelser i vid udstrækning udtrykker dens principper. Det velkendte krav om ”nærmere regler” (for at lokalplanpligten er opfyldt) indebærer, at lokalplanens bestemmelser i vid udstrækning udtrykker dens principper. Og da der som sagt ikke kan dispenseres fra lokalplanens principper, er spillerummet for dispensation reelt ret snævert! Og da der som sagt ikke kan dispenseres fra lokalplanens principper, er spillerummet for dispensation reelt ret snævert!

18 Michael Tophøj SørensenLokalplanjura og –realisering 718 Dispensationer kan betinges Vilkåret skal -: Være begrundet i planlægningsmæssige hensyn Være begrundet i planlægningsmæssige hensyn Stå i rimeligt forhold til den dispensation, der gives Stå i rimeligt forhold til den dispensation, der gives Vilkår er en offentlig servitut, der tinglyses på ejendommen og den skal respekteres af alle rettighedshavere i ejendommen.

19 Michael Tophøj SørensenLokalplanjura og –realisering 719 Dispensation (2) PL § 21. Kommunalbestyrelsen kan bemyndige en grundejerforening eller med de pågældende grundejeres samtykke en beboerforening til at meddele dispensationer som omhandlet i § 19, stk. 1. Grundejer- eller beboerforeningen skal foretage orientering og underretning efter reglerne i § 20. Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen kan betinge en dispensation fra bestemmelser i byplanvedtægter og lokalplaner om parkeringsarealer på egen grund af, at der sker indbetaling til en kommunal parkeringsfond. Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen kan betinge en dispensation fra bestemmelser i byplanvedtægter og lokalplaner om parkeringsarealer på egen grund af, at der sker indbetaling til en kommunal parkeringsfond.

20 Michael Tophøj SørensenLokalplanjura og –realisering 720 Naboorientering PL § 20. Dispensationer efter § 19 kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger, efter at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen til: 1) ejere og brugere i det område, der er omfattet af planen, 2) naboerne til den omhandlede ejendom og andre, som efter kommunalbestyrelsens vurdering har interesse i sagen, herunder det regionale faglige kulturmiljøråd og 3) de foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold og klageberettigede landsdækkende foreninger og organisationer, jf. § 59, stk. 2, som over for kommunalbestyrelsen har fremsat skriftlig anmodning om at blive orienteret om ansøgninger. Orienteringen skal indeholde oplysning om, at bemærkninger kan fremsendes til kommunalbestyrelsen inden 2 uger. Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder ikke Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder ikke 1) hvor en forudgående orientering efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for de i stk. 1, nr. 1-3, nævnte personer og foreninger, 2) ved dispensation, der meddeles i medfør af byggelovens § 22, stk. 3, til opførelse af mere end et énfamiliehus til helårsbeboelse på en ejendom, jf. byggelovens § 10 A. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal give underretning om afgørelsen til dem, der rettidigt har fremsat bemærkninger efter at være orienteret i henhold til stk. 1. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal give underretning om afgørelsen til dem, der rettidigt har fremsat bemærkninger efter at være orienteret i henhold til stk. 1.


Download ppt "Michael Tophøj SørensenLokalplanjura og –realisering 71 Disposition 1. Lokalplaners retsvirkninger (varige hhv. midlertidige) 2. Opgave (om lokalplanens."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google