Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tæthedsprøvning af tankanlæg og olieudskilleranlæg

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tæthedsprøvning af tankanlæg og olieudskilleranlæg"— Præsentationens transcript:

1 Tæthedsprøvning af tankanlæg og olieudskilleranlæg
Civilingeniør Brian Badike Thomsen, Slagelse Kommune Miljøafdelingen 6. December 2014

2 Tæthedsprøvning af tankanlæg
Miljøafdelingen 6. December 2014

3 Tæthedsprøvning af tankanlæg
Mellemstore olietanke skal jf. OTB § 43 regelmæssigt tæthedsprøves. Prøvningen skal udføres af en ”sagkyndig”. Ingen krav derudover til firmaer der udfører prøvningerne Ingen standardiseret metode i Danmark Almindeligvis anvendes vakuum-ultralyd-metoden Miljøafdelingen 8. april 2017

4 Vakuum-ultralyd-metoden
Afpropning af udluftningsrør og påfyldningsrør. Kontraventil i stander lukker af. Typiske prøvningsbetingelser: Vakuum -0,2 bar Periode: 15 minutter Lytteperiode: 30 sek. OBS: Hvis tanken ligger i vandmættede lag, skal vakuumperioden forlænges og der skal undersøges for vandindtrængning. Miljøafdelingen 8. april 2017

5 Vakuum-ultralyd-metoden
Miljøafdelingen 8. april 2017

6 Vakuum-ultralyd-metoden
Fordele Anlægget skal ikke tømmes for produkt Kun kortvarig afbrydelse af tankanlægget Anlægget skal alene adskilles på lettilgængelige steder Metoden kræver alene simpelt udstyr Ulemper Metodens følsomhed er ikke kendt. Undersøgelser i USA har vist at metoden med 100% sikkerhed kan detektere utætheder på 0,45 l/time (4000 liter/år) Der har været rejst kritik af at metoden ikke er sikker nok, særligt i forhold til utætheder på rørføringer. Risiko for at jordpartikler eller rustflager kan suges ind i et hul og lukke det under prøvningen. Prøvningsfirmaerne tager forbehold overfor prøvning af de dele af tankanlægget der er omgivet af vandmættet flydende sand. Delte meninger om anvendeligheden når tankanlægget ligger i vandmættede omgivelser. Meget stor tiltro til metoden hos prøvningsfirmaerne – manglende kritisk sans? Siger ikke noget om anlæggets tilstand, hvis det er tæt. Miljøafdelingen 8. april 2017

7 Alternative prøvningsmetoder
Ikke uddybende liste: Trykprøvning af det samlede tankanlæg eller af enkeltdele Visuel inspektion af tanke Endoskopi/videoinspektion af rør Test med Long Range Ultrasonic Equipment Miljøafdelingen 8. april 2017

8 Et skrækeksempel En forurening på skønsmæssigt liter diesel konstateres omkring et tankanlæg bestående af 3 x liters tanke. Miljøafdelingen 8. april 2017

9 Tæthedsprøvning Ikke registreret tegn på utætheder ved test
Miljøafdelingen 8. april 2017

10 Endoskopi Der er gennemtæring af rør 3 steder Miljøafdelingen
8. april 2017

11 Frigravning og trykprøvning
Miljøafdelingen 8. april 2017

12 Konklusioner på prøvninger
Rørføring mellem dieselstander og tank er ikke iht. tegninger Rør ligger ikke i oplyst dybde Rør har ingen korrosionsbeskyttelse udover galvanisering Rør installation er ikke udført håndværksmæssigt korrekt Rør er ikke lagt i rent grus Rør er angrebet udvendigt pga. kontakt med flintesten Der er detekteret to områder med gennemtæringer i bund af rør Rør kunne ikke tryksættes da rør var utæt og vand løber ud af rør under vandfyldning Miljøafdelingen 8. april 2017

13 Tæthedsprøvning af olieudskilleranlæg
Miljøafdelingen 6. December 2014

14 Tæthedsprøvning af olieudskilleranlæg
Benzinstationsbekendtgørelsen krævede tæthedsprøvning efter DS 455 eller tilsvarende norm, af alle olieudskillere der modtager spildevand fra påfyldnings- eller salgsplads på benzinstationer senest 1. januar 2000. Alle nye afløbssystemer fra påfyldnings- og salgspladser på benzinstationer skal tæthedsprøves inden ibrugtagning Ikke krav om tæthedsprøvning af andre anlæg. De fleste olieudskillere og afløbssystemer er aldrig blevet tæthedsprøvet! Olieudskillere på benzinstationer er typisk kun tæthedsprøvet den ene lovpligtige gang. Miljøafdelingen 8. april 2017

15 Tæthedsprøvning efter DS 455
Prøvningsbetingelser: Visuel inspektion efter rensning Afpropning så samlingen mellem rør og brønd indgår i prøvningen Vandpåfyldning til brøndens top eksklusiv topring og dæksel Vandpåfyldning skal ske fra lavestliggende punkt Konditionering i minimum 2 timer Prøvningsperiode minimum 10 min - anbefaling om 1 time Miljøafdelingen 8. april 2017

16 Vb = 0,075.(2H+H2-a2)d DS 455 - tæthedsberegning
Vb er tilført vandmængde i liter H er brøndens højde i meter a er eventuelt omgivende grundvands- spejls højde d er brøndens (den cylindriske del) indvendige diameter i meter Eksempel: Vb = 0,075 (2*1,4+1,42-0)*1,2 = 0,39 liter h = 4Vb/dv2 = 4*0,39/*(1m)2 = 0,5 mm Miljøafdelingen 8. april 2017

17 Tæthedsprøvning efter DS 455
Miljøafdelingen 8. april 2017

18 OBS-punkter DS 455 er ifølge normens gyldighedsområde udviklet til afløbssystemer for regnvand og husspildevand. Det giver sig bla. udtryk i en relativ høj acceptabel udsivning – typisk 3-6 l/time. Normen fordrer, at der typisk kan måles vandstandsfald på <<1 mm, for at et anlæg kan erklæres ”normtæt”. Det anvendte måleudstyr er typisk ikke så fintfølende. Målesikkerheden kan forbedres ved at forlænge prøvningsperioden. DTI anbefaler en prøvningsperiode på 1 time. Der er ikke krav til de firmaer der udfører tæthedsprøvningerne. Det kan være umuligt at afproppe udskilleranlægget så rørtilslutningerne er omfattet - ofte er kun brøndkeglen testet. Utæthederne findes ofte ved rørtilslutningerne. Prøvningsrapporter er ofte mangelfulde: - entydig identifikation af udskiller - afpropning af anlæg under prøvning / hvilken del der er testet - målemetode og –nøjagtighed - visuel inspektion Udskillere er blevet repareret uden at myndighederne er blevet orienteret Der korrigeres stort set aldrig for grundvandstryk Miljøafdelingen 8. april 2017

19 Eksempel på prøvningsrapport
Mangelfuld identifikation Bemærk tæthedsgrænse Tæt Afpropning under test? Miljøafdelingen

20 Hjemmel til at kræve tæthedsprøvninger?
Er der hjemmel til at kræve tæthedsprøvninger? Ja, hvis lovgivningen kræver det ….eller der er begrundet mistanke om utæthed Tegn på svind af produkt i tank Fald i væskestand i olieudskiller Anlægget tekniske tilstand meget dårlig Jordforurening omkring anlægget Hjemmel: Jordforureningslovens § 40 Miljøbeskyttelseslovens § 72 Miljøafdelingen 8. april 2017

21 Referencer Forebyggelse af jord og grundvandsforurening på industrivirksomheder ved udvalgte aktiviteter, orientering fra Miljøstyrelsen nr. 6/2008 Forebyggelse af jordforurening ved tilsyn på virksomheder, Miljøsamarbejdet, februar 2011 DS 455 Olietankbekendtgørelsen Benzinstationsbekendtgørelsen Miljøafdelingen 8. april 2017


Download ppt "Tæthedsprøvning af tankanlæg og olieudskilleranlæg"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google