Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den internationale dimension i folkeskolen Udsyn – udvikling - bæredygtighed UndervisningsministerietUndervisningsministeriet siger blandt andet på sin.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den internationale dimension i folkeskolen Udsyn – udvikling - bæredygtighed UndervisningsministerietUndervisningsministeriet siger blandt andet på sin."— Præsentationens transcript:

1 Den internationale dimension i folkeskolen Udsyn – udvikling - bæredygtighed UndervisningsministerietUndervisningsministeriet siger blandt andet på sin hjemmeside: Publikation indeholder undervisningsministerens og videnskabsministerens redegørelse til Folketinget om styrket internationalisering af uddannelserne og et oplæg til en sammenhængende strategi herfor. De vigtigste af regeringens initiativer for en styrket internationalisering af uddannelserne er, at: den internationale dimension i uddannelsernes indhold skal styrkes, mobiliteten blandt elever, studerende og lærere skal styrkes, brugen af it som et redskab til internationalisering skal styrkes, institutioners muligheder for både at samarbejde og konkurrere internationalt skal øges, Danmarks deltagelse i internationale samarbejdsfora for uddannelse, herunder i internationale sammenligninger af uddannelsessystemerne, skal styrkes, og at internationaliseringsinitiativerne skal følges op og evalueres. Redegørelsen er afgivet til Folketinget i april 2004.

2 Dannelsen ”Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer.” Folkeskolens formålsparagraf, stk. 3:

3 Dannelsen - overvejelser Dannelsen skal bidrage til vore elevers forståelse for andre kulturer gennem forståelse for deres egen. Vores elever skal kende dansk kultur gennem egne rødder og stedet, de vokser op. Vores elever skal opnå respekt for andres kultur og værdier gennem kendskab til egen kultur og egne værdier.

4 Globaliseringsrådet Fokus på elevernes kompetencer, så de kan ”deltage aktivt i et samfund præget af globaliseringen”. Undervisningen skal have et globalt perspektiv ”Viden om andre lande, sprogfærdigheder og international kultur- og samfundsforståelse er væsentligt for at deltage aktivt i et samfund præget af globaliseringen”. Globaliseringsrådet: ”Danmark i den globale økonomi Strategi

5 Udsyn Større viden om internationale forhold Øget mellemfolkelig forståelse Kunne relatere det lokale/regionale niveau til det internationale Global bæredygtighed Kunne agere i en globaliseret verden Tilegnelse af interkulturel kompetence * Tid og rum til den enkeltes oplevelse, indlevelse, refleksion, fordybelse, argumentation, handlen International kompetence

6 Evnen til at kunne kommunikere Evnen til at kunne anvende IT interaktivt Evnen til at kunne sætte sig i andres sted Evnen til at kunne indgå i nye grupper og at kunne samarbejde med nogen med en anden baggrund Evnen til at kunne handle selvstændigt og refleksivt i komplekse, uforudsigelige situationer Tove Heidemann, CVU Haderslev * Interkulturel kompetence

7 Kvalititetskriterier I Det er værdifuldt at: den internationale dimension er en del af hele skolens hverdag fagligt (både fagfagligt og tværfagligt) såvel som alment. (Fri el. emnebestemt brevveksling, venskabsklasser, besøg m.m.) ”det internationale” er synligt på skolen. (Udstillinger, opslag, foredrag m.m.) skolen (lærere/elever/forældre) arbejder sammen med venskabsskoler i udlandet og får etableret såvel mellemfolkelige som faglige kontakter på alle niveauer. at arbejdet med den internationale dimension styrker ”elevens alsidige, personlige udvikling” (eleverne bringes i situationer, hvor fremmedsprog er en nødvendighed) at den internationale dimension medtænkes hos alle teams i arbejdet med årsplaner)

8 Kvalititetskriterier II Det er værdifuldt at: skolen udadtil viser og bliver taget til indtægt for at have udsyn og deltager i konkrete initiativer og undervisningsforløb, som rækker ud over landets grænser. kontakt med børn i andre lande (via IT, fax, breve, e- twinning, m.m.) er et bærende element i det internationale samarbejde at flest mulige elever får mulighed for at rejse i forbindelse med undervisning. at flest mulige lærere får mulighed for at rejse og besøge venskabsskoler og/eller udenlandske samarbejdspartnere eller deltage i internationale kurser.

9 Mål 2007 - 2009 Arbejdet med venskabsskoler bliver en fast del af skoleårets arbejde og dermed integreret i klasseteamenes årsplaner fagligt og/eller tværfagligt. Samarbejdet med venskabsskolerne bliver synligt i form af udstillinger, gode fortællinger, undervisningsprojekter/-materialer på hele skolen. At IT på alle niveauer bliver fundamentet i det internationale samarbejde i forhold til kommunikation med udenlandske venskabsskoler, elever og lærere. De yngste elever (0.- 4.) oplæres i samarbejde primært med nordiske venskabsbyer. 5. – 6. klasse samarbejder med nordisk venskabsklasse I 6. klasse er eleverne på lejrskole. På 9. årgang arrangeres en studietur til udlandet ud fra reglerne i ”Struktur for…..” Der arbejdes hen imod at udpege en udvalgsformand for området … for derigennem at styrke elevernes sproglige kompetencer og give dem mulighed for at anvende deres interkulturelle kompetencer

10 Handlingsplan Eleverne samarbejder om klasseprojekter med elever i andre lande. Inddragelse af sprogassistent. Der arrangeres udstillinger/fællessamlinger af elever/klasser/lærere om konkrete forløb Det bliver muligt for en klasse at ”spare op”, eksempelvis ved at forestå boden Rejserne søges muliggjort via skoleovertagelser/ overtagelsespraktik

11 Læringscenterets rolle Kulturelt center Fagligt center Inspirationskilde Samarbejdspartner Udstillingsvindue

12 STRUKTUR FOR INDHOLDET AF REJSERNE Udgangspunktet for skolerejsen i 9. klasse er, at det skal være en sprogrejse, hvor enten tysk eller engelsk mundtligt kommunikationssprog. Det vil sige, at lærerne – klasselærer og sproglærer - (gerne sammen med klassen) skal opstille mål og indhold for turen i skriftlig form. Skolen betaler principielt udgifterne forbundet med rejsen via de penge som klassen har indtjent. Det gælder såvel rejse- som opholdsudgifter for elever og lærere. Hovedvægten for turen skal ligge indenfor en af nedenstående punkter. 123 Sprogligt/kulturelle rejser Personligt grænseover- Projektorienterede rejser skridende og socialt engagerende rejser Kravene til de enkelte cirkler ser sådan ud: Der skal så vidt muligt etableres privat indkvartering med evt. udveksling med en skole i det valgte sprogområde/land. – rejsens formål er at styrke fremmedsprogsindlæringen, samt at give eleverne indblik i andre kulturer samt sætte deres egen kultur i relief. Rejsen bør give mulighed for at eleverne får et indblik i en anden kultur f.eks. gennem skolebesøg, familiebesøg, egne førstehåndsoplevelser. – rejsens formål er at give eleverne en fælles oplevelse og en fælles udfordring, som kan ligge både på det psykiske og det fysiske plan. Dvs. at eleverne og deres udenlandske venner/værter i fællesskab løser opgaver/udfordringer under specielle vilkår som for eksempel vandring, kano/telttur, flodtur, skitur, overlevelsestur, rappelling, klatring med faste pligter - fællesskabet skal fungere. Fokus er altså lagt på: Elevernes fysiske udfoldelser. At de skal være fælles om tingene og få deres ”samfund” til at fungere. At de skal hjælpe hinanden. – rejsens formål er, at turens indhold og indtryk skal indgå som en del af et længerevarende projekt i klassen - det kunne være et internationalt internetprojekt, et EU finansieret projekt, et møde med en klasse som har fungeret venskabsklasse over en længere tidsperiode, eller som en del af PROJEKTOPGAVEN med mulighed for egen indsamling af materialer og egne undersøgelser. OBS! Ansøgningsfrister.

13 ”Kunsten” ”At each stage of learning you must give up something even if it is a way of life that you have always known” Ginevee, Australian aboriginal


Download ppt "Den internationale dimension i folkeskolen Udsyn – udvikling - bæredygtighed UndervisningsministerietUndervisningsministeriet siger blandt andet på sin."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google