Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

8. Årsrapport for selskaber

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "8. Årsrapport for selskaber"— Præsentationens transcript:

1 8. Årsrapport for selskaber
Årsregnskaber - lovgivning Personligt ejede virksomheder Internt brug Bogføringslov Bogføringsbekendtgørelse Eksternt brug Årsregnskabsloven (ÅRL) Aktie- og anpartsselskaber

2 8. Årsrapport for selskaber
Regnskabsklasser Regnskabsklasse A Personligt ejede virksomheder, der ”frivilligt” udarbejder et regnskab efter ÅRL. Regnskabsklasse B Små aktie- og anpartsselskaber Selskaber som ikke overskrider 2 eller flere af nedenstående: Balancesum (aktiver): 29 mio. kr. Nettoomsætning: 58 mio. kr. Gennemsnitlig antal beskæftigede: 50 Regnskabsklasse C Mellemstore og store aktie- og anpartsselskaber Regnskabsklasse D Børsnoterede selskaber Statslige aktieselskaber

3 8. Årsrapport for selskaber
Hovedindhold Ledelsesberetning med ledelsespåtegning Årsregnskab – små selskaber Resultatopgørelse Balance Noter, herunder Redegørelse for anvendt regnskabspraksis Opgørelse over bevægelser i egenkapitalen Revisionspåtegning Supplerende beretninger

4 8. Årsrapport for selskaber
Grundlæggende krav til årsrapporten Retvisende billede Støtte regnskabsbrugere i økonomiske beslutninger Oplyse om relevante forhold Oplysninger skal være pålidelige Grundlæggende forudsætninger Klarhedsprincip Væsentlighedsprincip Going concern-princip Kontinuitetsprincip Neutralitetsprincip Periodiseringsprincip Bruttoværdiprincip Regnskabsår 12 måneder Danske kroner eller euro

5 8. Årsrapport for selskaber
Resultatopgørelse - artsopdelt Årsregnskabet skal opstilles skematisk Artsopdelt resultatopgørelse Handelsvirksomheder Artsopdelt resultatopgørelse Nettoomsætning xxx Vareforbrug xxx xxx Bruttofortjeneste xxx Andre eksterne omkostninger xxx Personaleomkostninger Den samlede kostpris for de varer, der er solgt i regnskabsperioden. Nettoomsætning og vareforbrug omfatter således de samme vareenheder. Der er tale om aktivitetsbestemt periodisering. Omfatter de omkostninger der er forbrugt i regnskabsperioden. Da mange omkostninger betales for en periode ad gangen, foretages ved regnskabsafslutningen en tidsbestemt periodisering. Aktie- og anpartsselskaber skal betale selskabsskat, som udgør 28% af selskabets skattepligtige indkomst. Skatten betales a conto i to rater den 20. marts og den 20. november. Selskabets indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser. En vare indgår i nettoomsætningen når den er leveret. En serviceydelse medtages som regel, når ydelsen er færdig gennemført. xxx Indtjeningsbidrag xxx Afskrivninger Renteindtægter omfatter renter af bank- og girobeholdninger. Renteomkostninger omfatter renter af kassekredit og langfristede lån. Gager og lønninger. Da disse normalt betales for en måned ad gangen vil det normalt ikke være nødvendigt at foretage en periodisering. Afskrivninger er også udtryk for et tidsbestemt omkostningsforbrug. Afskrivninger beregnes normalt efter den lineære metode eller saldometoden. xxx Resultat før renter xxx Renteindtægter xxx Renteomkostninger xxx Resultat før skat xxx Skat af årets resultat xxx Årets resultat

6 8. Årsrapport for selskaber
Resultatopgørelse - funktionsopdelt Funktionsopdelt resultatopgørelse Funktionsopdelte resultatopgørelse Produktionsvirksomheder Omkostninger opdeles på funktioner Produktion F.eks. forbrug af råvarer, arbejdsløn til produktionsmedarbejdere, husleje af produktionsbygninger, gager til produktionschef m.fl. Distribution F.eks. salgsfremmende omk., salgs-provision, husleje af salgslokaler, gager til salgschef m.fl. Administration F.eks. husleje af administrations-lokaler, gager til direktør, økonomichef m.fl. Nettoomsætning xxx Produktionsomkostninger xxx xxx Bruttoresultat xxx Distributionsomkostninger xxx Administrationsomkostninger xxx Resultat før renter xxx Renteindtægter xxx Renteomkostninger xxx Resultat før skat xxx Skat af årets resultat xxx Årets resultat

7 8. Årsrapport for selskaber
Resultatopgørelse - periodiseringsprincippet I årsregnskabet skal medtages de indtægter og omkostninger, der vedrører regnskabsåret, uanset hvornår betaling sker. Ved årsafslutningen kan det både forekomme, at der er bogført for lidt som omkostning (skyldige omkostninger) og for meget som omkostning (forudbetalte omkostninger og beholdning af omkostningsvarer).

8 8. Årsrapport for selskaber
Balance – indregning og måling Indregning Hvilke poster skal medtages i regnskabet Måling Hvordan skal posterne værdiansættes Eksempel En virksomhed er ved at udarbejde sit regnskab pr. 31/12. Virksomheden har opgjort sine gældsforpligtelser til kr Virksomhedens aktiver kan ved forskellige målemetoder værdiansættes til enten kr eller kr Indregning og måling skal foretages med udgangspunkt i de grundlæggende regnskabsprincipper Det retvisende billede Jo højere man værdiansætter et aktiv, desto større bliver egenkapitalen. Going-concern Metode 1 Metode 2 Aktiver -Gældsforpligtelser Egenkapital Kontinuitet Neutralitet Jo højere man værdiansætter en gældsforpligtelse, desto mindre bliver egenkapitalen. Periodisering Bruttoværdier

9 8. Årsrapport for selskaber
Balance – anlægsaktiver Anlægsaktiver er aktiver, der er bestemt til vedvarende eje eller brug: Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Bestemmelser i ÅRL: Aktiver skal måles til kostpris på anskaffelsestidspunktet. Kostprisen: Købspris med tillæg af fragt, installation m.v. Materielle anlægsaktiver med begrænset brugstid skal afskrives systematisk over aktivernes levetid. (Ikke pensum) (f.eks. biler og inventar) (Ikke pensum)

10 8. Årsrapport for selskaber
Balance – anlægsaktiver Anlægsnote I årsregnskabet skal udarbejdes en anlægsnote, der viser årets ændring i anlægsaktiverne. Kostpris x6 Tilgang i 20x6 Kostpris x6 Akkumulerede afskrivninger x6 Afskrivninger i 20x6 Akkumulerede afskrivninger x6 Bogført værdi x6

11 8. Årsrapport for selskaber
Balance – omsætningsaktiver Omsætningsaktiver er aktiver, der ikke er bestemt til vedvarende eje eller brug: Varebeholdninger Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Bestemmelser i ÅRL: Aktiver skal måles til kostpris på anskaffelsestidspunktet. Kostprisen: Købspris med tillæg af eventuelle hjemtagelsesomkostninger. (Varedebitorer og periodeafgrænsningsposter) (Ikke pensum) (Kasse, bank, giro)

12 8. Årsrapport for selskaber
Balance – varebeholdninger Opgørelsen af varebeholdning: Fysisk optælling Værdiansættelse Antal stk. x varens kostpris Kostprisen fastsættes efter : Faktisk kostpris Vejede gennemsnitspriser FIFO

13 8. Årsrapport for selskaber
Balance – varebeholdninger - eksempel 1105: Varesalg, PINGO Dato Tekst Debet Kredit 15.5 15.11 80 stk. á kr 60 stk. á kr 90.000 Varelager pr stk. I A/S SNEHVIDE, der forhandler hårde hvidevarer, har man i 20x6 registreret følgende for en kumme- fryser, model PINGO: 12115: Varelager, PINGO Dato Tekst Debet Kredit 01.01 15.04 15.09 Primo 50 stk. á kr. 800 Køb 100 stk. á kr. 830 Køb 50 stk. á kr. 840 40.000 83.000 42.000 Lagerværdi 31/12 20x6: Faktisk kostpris FIFO-metoden Vejede gennemsnitspriser Varelager pr x6 +Varekøb i 20x6 Til disposition -Varesalg (vareforbrug) i 20x6 Varelager pr x6 Faktisk kostpris: Det forudsættes nu at varelageret består af 45 stk. indkøbt den 15/9 20x6, 10 stk. indkøbt den 15/4 20x6 samt 5 stk. fra lageret den 1/1 20x6. 50 stk. 150 stk. 200 stk. 140 stk. 60 stk. Vejet gennemsnitspris pr. stk 50 stk. a kr kr 10 stk. a kr kr I alt kr kr kr kr kr 45 stk. a kr. 840 10 stk. a kr. 830 5 stk. a kr. 800 I alt kr : = kr. 825 60 stk. x = kr

14 8. Årsrapport for selskaber
Balance – varebeholdninger - eksempel Faktisk kostpris Vejede gennemsnitspriser FIFO-metoden Varelager 50.100 49.500 50.300 Faktisk kostpris Vejede gennemsnitspriser FIFO-metoden Nettoomsætning -Vareforbrug Bruttofortjeneste 95.100 94.500 95.300 Note 1 – Vareforbrug Faktisk kostpris Vejede gennemsnitspriser FIFO-metoden Varelager primo + Varekøb Til disposition - Varelager ultimo 40.000 40.000 40.000 50.100 49.500 50.300

15 8. Årsrapport for selskaber
Balance – varebeholdninger - eksempel En højere værdiansættelse af varelageret ultimo medfører En lavere værdiansættelse af varelageret ultimo medfører - større lagerværdi mindre vareforbrug større bruttofortjeneste større resultat større aktivsum større egenkapital - mindre lagerværdi større vareforbrug mindre bruttofortjeneste mindre resultat mindre aktivsum mindre egenkapital

16 8. Årsrapport for selskaber
Balance – passiver Egenkapital Virksomhedskapital Aktiekapital kr. Anpartskapital kr. Reserver Overført overskud eller underskud Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Forfalder til betaling efter mere end 1 år. Kortfristede gældsforpligtelser Forfalder til betaling i det kommende regnskabsår.

17 8. Årsrapport for selskaber
Årsregnskabets opstilling Resultatopgørelse for 20x6 i kr. Note Nettoomsætning - Vareforbrug Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Indtjeningsbidrag Afskrivninger Resultat før renter + Renteindtægter - Renteomkostninger Resultat før skat -Skat af årets resultat Årets resultat der foreslås fordelt således: Udbytte Reserver Overført overskud I alt 20x6 35.700 26.800 8.900 2.250 4.650 2.000 450 1.550 25 325 1.250 350 900 240 600 60 20x5 28.600 20.200 8.400 2.100 4.500 1.800 400 1.400 20 270 1.150 322 828 500 88

18 8. Årsrapport for selskaber
Balance pr. 31. december 20x6 i kr. Note AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver 4 Biler 5 Inventar OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger Varelager Tilgodehavender Varedebitorer Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Kasse Giro Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt 850 725 1.575 4.250 6.060 65 6.125 30 120 150 10.525 12.100 700 475 1.175 3.425 5.450 50 5.500 15 85 100 9.025 10.200 PASSIVER EGENKAPITAL Virksomhedskapital Aktiekapital Reserver Overført overskud Overført fra tidligere år Årets resultat Egenkapital i alt GÆLDSFORPLIGTELSER Langfristede gældsforpligtelser Langfristet lån Kortfristede gældsforpligtelser Afdrag på langfristet lån Kassekredit Varekreditorer 6 Offentlig gæld Andre kreditorer Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt 2.000 2.300 138 900 1.038 5.338 800 2.750 2.450 400 262 5.962 6.762 1.800 828 878 4.678 2.070 1.750 365 337 4.622 5.522


Download ppt "8. Årsrapport for selskaber"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google