Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Baggrundsinformationer ”Politiets kontakt med lokalsamfundet skal styrkes via lokalpolitiet på de enkelte politistationer, ved etablering af kredsråd.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Baggrundsinformationer ”Politiets kontakt med lokalsamfundet skal styrkes via lokalpolitiet på de enkelte politistationer, ved etablering af kredsråd."— Præsentationens transcript:

1 1 Baggrundsinformationer ”Politiets kontakt med lokalsamfundet skal styrkes via lokalpolitiet på de enkelte politistationer, ved etablering af kredsråd med politikredsens borg- mestre, ved udarbejdelse af lokale samarbejds- planer og særlige planer for indsatsen over for børn og unge, ved etablering af lokale samarbejds- fora og ved pligt for politidirektørerne til at virke for etablering af kriminalitetsforebyggende samarbejde” (flerårsaftalen 2007 – 2010)

2 2 Baggrundsinformationer  Det fremgår af retsplejelovens § 111, at der i hver politikreds skal oprettes et kredsråd vedrørende politiets virksomhed.  Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som kredsen omfatter.  Med henblik på at fremhæve politidirektørens selvstændige ansvar for tilrettelæggelsen af politiets samarbejde med kommunerne i politikredsen er det i bestemmelsen fastlagt, at politidirektøren er formand for kredsrådet.  Kommunerne skal være repræsenteret ved borgmestrene.  Kredsrådet vælger sin næstformand.

3 3 Baggrundsinformationer Efter retsplejelovens § 112 har kredsrådet til opgave at drøfte spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet. Politidirektøren skal hvert år afgive en skriftlig beretning til kredsrådet vedrørende politiets virksomhed i det forløbne år, herunder om det kriminalpræventive samarbejde mellem politiet og hver kommune. Kredsrådet skal mødes mindst 4 gange om året.

4 4 Baggrundsinformationer Efter retsplejelovens § 113 skal politidirektøren hvert år udarbejde en samlet plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen. Samarbejdsplanen skal efter forudgående drøftelse i kredsrådet offentliggøres.

5 5 Baggrundsinformationer Efter retsplejelovens § 114 skal politidirektøren virke for at etablere et kriminalpræventivt samarbejde mellem politiet og hver kommune i politikredsen, herunder med inddragelse af skoler og sociale myndigheder.

6 6 Baggrundsinformationer Efter § 115 kan politiet videregive oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til andre myndigheder, hvis videregivelsen må anses for nødvendig af hensyn til det kriminalpræventive arbejde. Tilsvarende kan en myndighed videregive oplysninger til politiet og andre myndigheder, som indgår i det kriminalpræventive samarbejde. Der kan også udveksles oplysninger med selvejende institutioner, der løser opgaver for det offentlige inden for social- og undervisningsområdet, og som er inddraget i det kriminalpræventive samarbejde.

7 7 Baggrundsinformationer Kredsrådet vil fungere som det centrale ledelsesforum, hvor den øverste ledelse hos politi og kommuner drøfter spørgsmål af fælles interesse og fastlægger en samlet og gensidigt forpligtende samarbejdsplan for det kriminalpræventive arbejde i politikredsen.

8 8 Baggrundsinformationer Lokalrådets hovedopgave er at etablere det kriminalpræventive samarbejde i den enkelte kommune ud fra kredsrådets samarbejdsplan. Lokalrådet skal sikre koordineringen af og opfølgningen på det kriminalpræven- tive arbejde. Lokalrådet skal tillige sikre kontakten til de personer, som står for den lokale kriminalpræventive indsats.

9 9 Baggrundsinformationer De lokale kriminalpræventive enheder skal udføre det konkrete kriminalpræventive arbejde. Det er på dette niveau, at medarbejderne har den daglige direkte kontakt med børn, unge, forældre, borgere mv. i skoler, klubber, idrætsforeninger, socialforvaltning, boligområder osv. Det er derfor på dette niveau, at det praktiske samarbejde skal fungere, for at arbejdet skal have en kriminalpræventiv indvirkning i lokalområdet.


Download ppt "1 Baggrundsinformationer ”Politiets kontakt med lokalsamfundet skal styrkes via lokalpolitiet på de enkelte politistationer, ved etablering af kredsråd."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google