Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Evaluering på dagtilbuds- og skoleområdet BKF Regionsformandsmøde 23. Maj 08.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Evaluering på dagtilbuds- og skoleområdet BKF Regionsformandsmøde 23. Maj 08."— Præsentationens transcript:

1 Evaluering på dagtilbuds- og skoleområdet BKF Regionsformandsmøde 23. Maj 08

2 EVA’s overordnede opgave - to spor Eva sikrer og udvikler kvalitet af dagtilbud, undervisning og uddannelse ved: At evaluere, dokumentere og formidle viden – og dermed skabe overblik, gennemsigtighed, og viden om hvad der virker At udvikle evalueringsmetoder og opbygge evalueringskapacitet - og dermed understøtte institutionernes løbende udvikling.

3 EVA’s strategi EVA skal være mere dagsordensættende i offentligheden nyttig for brugerne innovativ i metodeudvikling og opgavesammensætning attraktiv og effektiv arbejdsplads

4 EVA mellem policy, praksis og forskning Lovgivning (policy) PraksisForskning EVA: Evaluerer og kvalitetssikrer Udvikler og formidler viden Udvikler institutioners evalueringskompetence

5 EVA’s organisation 2007 Direktør Agi Csonka Enheden for Videregående Uddannelse - DVU Områdechef Tine Holm Enheden for Grundlæggende Undervisning og Uddannelse - GUU Områdechef Katja Munch Thorsen Enheden for Dagtilbud for Børn - DAB Områdechef Camilla Wang Enheden for Metode, Udvikling og Rådgivning - MUR Metodechef Tue Vinther-Jørgensen Kommunikations-enheden Kommunikationschef Trine Borg Administrations-enheden Administrationschef Simon Bro-Jørgensen

6 EVA’s aktiviteter på grundskoleområdet

7 Ændringer af EVA-lov, 1. januar 2007 “Evalueringer der alene omfatter folkeskoleområdet, gennemføres efter beslutning fra formandskabet for Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen”. Skolestyrelsen “fastsætter inden for den bevilling, der fastsættes på finansloven til styrelsens virksomhed, en bevilling til instituttets evalueringer” I bemærkningerne til lovforslaget fremgår at EVA fortsat: af egen drift kan igangsætte tværgående evalueringer der omfatter folkeskolen skal varetage en videncenterfunktion på folkeskoleområdet kan gennemføre evalueringer på folkeskoleområdet efter anmodning, det vil sige som indtægtsdækket virksomhed

8 Nye samarbejdskonstruktioner på grundskoleområdet Dialog mellem Formandskabet og EVA om hvilke evalueringer og undersøgelser, der skal gennemføres. Formandskabet træffer endelig beslutning Løbende samarbejde med Skolestyrelsen om koordinering af aktiviteter på området og EVA’s dialog med Formandskabet Fortsat IDV-opgaver for Undervisningsministeriet, kommuner og skoler

9 Aktuelle projekter på grundskoleområdet Igangsat på foranledning af Formandskabet: Sprogvurderinger i skolestarten Elevplaner Kommunale kvalitetsrapporter Vidtgående specialundervisning IDV: Undersøgelse af it i folkeskolen (for UVM) I øvrigt: Konceptudvikling vedr. kapacitetsopbygning

10 EVA’s fokus de kommende år På baggrund af konceptudvikling vil vi bidrage til kommuner og skolers udvikling af evalueringskapacitet på grundskoleområdet gennem fx: EVA-lueringsdag på grundskoleområdet Seminarer Cafe-møder

11 EVA’s aktiviteter på dagtilbudsområdet

12 Lovgrundlag for EVA’s virke på dagtilbudsområdet Fra Dagtilbudsloven 2007, om EVAs rolle (”Central evaluerings- og rådgivningsfunktion), kapitel 2, § 18. ”Den centrale evaluerings- og rådgivningsfunktion for dagtilbud, der er tilknyttet Danmark Evalueringsinstitut, jf. lov om Danmarks Evalueringsinstitut, skal forestå systematisk indsamling, analyse og formidling af viden samt evaluering på dagtilbudsområdet. Stk. 2. Dagtilbud og kommuner kan søge inspiration og vejledning vedrørende evaluering og kvalitetsudvikling hos den centrale evaluerings- og rådgivningsfunktion. Stk. 3. Den centrale evaluerings- og rådgivningsfunktion kan indhente de oplysninger fra kommuner og dagtilbud, der skønnes af betydning for evaluerings- og rådgivningsfunktionens opgaver.” Fra EVA-loven (formålet – som jo også dækker dagtilbudsområdet), § 1 ”Danmarks Evalueringsinstitut er en selvstændig statslig institution, der har til formål at medvirke til at sikre og udvikle kvaliteten af undervisning, uddannelse og læring i Danmark”.

13 To hovedopgaver - aktuelle projekter Skabe overblik og udvikle dokumentation og ny viden Undersøgelse af kommunale erfaringer med sprog- vurderinger Evaluering af ansøgningspulje til ”Bedre kvalitet i dagtilbud” Evaluering af lov om pædagogiske læreplaner (IDV) Evaluering af sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn (IDV) Bakspejlet – årsrapport 2008 Understøtte kommuners og institutioners kapacitet til evaluering og dokumentation ”Tegn på læring” Bakspejlet – årsrapport 2008 Kurser og oplæg om evaluering i dagtilbud (EVA-dage og IDV).

14 Artikler om: Leg, læring, venskaber og ledelse. Resultater af EVA’s undersøgelser. Oversigt over den nyeste forskning med betydning for dagtilbudsområdet.

15 Tegn på læring Redskab til arbejdet med den pædagogiske læreplan Redskab til at sætte ord på- og evaluere læring Vejledninger, redskaber og cases til inspiration

16 Dokumentation i dagtilbud Undersøgelsen omhandler: Brugen af forskellige dokumentationstyper Områdets forståelse af kerneydelsen i dagtilbud

17 EVA og interessenterne Løbende møder med bla BUPL, KL, VFM…og nu BKF! Følgegruppe til tegn på læring (BUPL, KL, FOA, BKF) Oplæg og temadage for kommuner, daginstitutioner, KL, BUPL etc.

18 EVA’s fokus de kommende år Vi følger og analyserer implementeringen, resultater og effekter af sprogvurderinger af treårige. Vi sætter fokus på udsatte børn i dagtilbud – hvordan håndteres den opgave? (strategier og indsatser i forhold til at bryde negativ social arv på institutions- og kommunalt niveau). Vi følger kommunernes udmøntning af deres lovpligtige opgaver i tilknytning til pædagogiske læreplaner, evaluering og opfølgning. Vi udvikler evalueringskompetence i dagtilbuddene gennem kurser og redskaber. Vi samler, vurderer og formidler nyeste forskningsviden.


Download ppt "Evaluering på dagtilbuds- og skoleområdet BKF Regionsformandsmøde 23. Maj 08."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google