Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Horizon 2020 EU’s rammeprogram for forskning og innovation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Horizon 2020 EU’s rammeprogram for forskning og innovation"— Præsentationens transcript:

1 Horizon 2020 EU’s rammeprogram for forskning og innovation 2014-2020
Anja Skjoldborg Hansen DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

2 Indhold Baggrund for Horizon 2020 Væsentligste forskelle ift. i dag
Overblik over Horizon 2020 Kommende miljøtemaer Kobling til uddeling af strategiske midler fra DCE

3 Baggrund for Horizon 2020 (2014-20)
Afløse EU’s 7. rammeprogram for forskning Sidste støtterunde FP7 i 2013. Støtte EU’s vækststrategi EU 2020 Mål om bæredygtig vækst og innovation Ønske om at forenkle og samle forskningsprogrammer Samle støtte til fri og strategisk forskning samt indsatsen målrettet virksomheder/innovation Forenkle regler for deltagelse på tværs af programmer

4 Kort om forskellen: Mere krav om samarbejde med erhvervsliv og bidrag til (målbar) innovation og vækst Flere midler samlet – men større andel til fri forskning og innovation Intet selvstændigt miljøprogram – men integreret i øvrige politikområder (trafik, energi, klima osv). → Potentielt færre midler til egentlig miljøforskning Færre overheadmidler generelt

5 Oversigt over Horizon 2020 Horizon 2020 Øvrige programmer (EIT, JIT)
Særprogrammer Videnskabelig topkvalitet Industrielt lederskab Samfunds-mæssige udfordringer Øvrige programmer (EIT, JIT)

6 Del I: ‘Videnskabelig topkvalitet’
Rummer den ‘fri’ forskning. Afløser ‘PEOPLE’ programmet i FP7 Indhold: Individuelle forskningsstipendier via Det Europæiske Forskningsråd (ERC grants) (Får øget bevilling med 77%) Marie Curie aktiviteter (mobilitetsstipendier) ‘Future and Emerging Technologies’ Forskningsinfrastruktur

7 Del II: ‘Industrielt lederskab’
Skal fremskynde udvikling af teknologi og innovative produkter. Tre dele: Lederskab inden for støtte- og industriteknologi Adgang til risikovillig kapital Innovation i små og mellemstore virksomheder (SMV’er) Øvrigt mål: 15 % af budgettet for del 1 + ‘Samfundsmæssige udfordringer’ afsættes til SMV’er

8 Del III: ‘Samfundsmæssige udfordringer’
Skal styrke forskning der er nødvendig for at nå EU’s politiske mål, jf strategien: Sundhed, demografiske ændringer og trivsel Fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug, havforskning og bioøkonomi Sikker, ren og effektiv energi Intelligent, grøn og integreret transport Klimaindsats, ressourceeffektivitet og råstofforsyning Rummelige, innovative og sikre samfund Aktiviteter skal rumme hele processen fra forskning til markedsføring/demonstration

9 Miljøtemaer i Horizon 2020 Skal styrke forskning der er nødvendig for at nå EU’s politiske mål, jf strategien: Sundhed, demografiske ændringer og trivsel Fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug, havforskning og bioøkonomi Sikker, ren og effektiv energi Intelligent, grøn og integreret transport Klimaindsats, ressourceeffektivitet og råstofforsyning Rummelige, innovative og sikre samfund Aktiviteter skal rumme hele processen fra forskning til markedsføring/demonstration

10 Miljøtemaer i Horizon 2020 Mål for del 5 - Klimaindsats, ressourceeffektivitet og råstofforsyning: At udvikle en ressourceeffektiv økonomi (…) inden for bæredygtige rammer for planetens naturressourcer. Aktiviteterne skal bidrage til at forbedre EU’s konkurrenceevne (…) imens de sikrer miljømæssig integritet og bæredygtighed, holder opvarmning på under 2 C og gør det muligt for økosystemerne og samfundet at tilpasse sig klimaforandringerne

11 Klimaindsats, ressourceeffektivitet og råstofforsyning
Hovedlinier: Bekæmpelse af klimaforandringer og tilpasning hertil Bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og økosystemerne Sikring af bæredygtig forsyning af råstoffer uden for energi- og landbrugsområdet Fremme af overgangen til en grøn økonomi gennem miljøinnovation Udvikling af omfattende globale observations- og innovationssystemer på miljøområdet

12 Klimaindsats, ressourceeffektivitet og råstofforsyning
Hovedlinier: Bekæmpelse af klimaforandringer og tilpasning hertil Vurdering af konsekvenser og sårbare områder samt udvikling af innovative og omkostningseffektive foranstaltninger vedrørende tilpasning og risikoforebyggelse Bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og økosystemerne Udbygning i vores indsigt i, hvordan økosystemerne fungerer, deres samspil med sociale systemer og deres rolle med hensyn til at holde gang i økonomien og sikre menneskers velbefindende Tilvejebringelse af viden og værktøjer, der sikrer effektiv beslutningstagning og offentlighedens deltagelse

13 Del 2: Fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug, havforskning og bioøkonomi
Hovedlinier: Udnyttelse af levende marine ressourcers potentiale Udvikling af bæredygtigt og miljøvenligt fiskeri Udvikling af konkurrencedygtig europæisk akvakultur Fremme af nyskabelser på det marine område gennem bioteknologi ‘…støtte til yderligere udforskning og udnyttelse af det store potentiale, der ligger i den marine biodiversitet og biomasse, for at fremme flere nyskabende processer, produkter og tjenester på markederne, som kan finde anvendelse på områder som kemisk industri og materialeindustri, lægemiddelindustri, fiskeri og akvakultur, energiforsyning og kosmetik’

14 Ændringer i betingelser for deltagelse
Forenkling: Fælles regler for støtte for alle deltagere og på tværs af programmer Fælles flat-rate for overhead (foreslået 20% + 100% finansiering af direkte udgifter) Bredere accept af forskel på revisionspraksis Mulighed for at anvende gennemsnitlige løntakster Mere lempelig kontrolstrategi (kun ca. 7% af deltagerne udsat for revision)

15 Kobling til sidste runde af FP7
Sidste ansøgningsrunde i FP7 offentliggøres juli 12. Arbejdsprogrammet for fx miljøområdet forventes at blive en overgang til Horizon 2020 prioriteter: Emner med udgangspunkt i ‘samfundsmæssige udfordringer’ –med mere bottom-up tilgang til valg af løsninger Mere fokus på innovation og vidensspredning Støtte til SMV forventes at udgøre 15 % af midlerne på tværs af emner

16 Kobling til strategiske midler DCE – kriterier?
Formål bl.a. at ruste forskningsområder ift. Horizon 2020 Derfor fokus på nogle af de nye emner Ressourceeffektivitet er et nøgleord – dækker både stofstrømme og natur-ressourcer Indstillet fire temaer til støtte i : Ressourceeffektivitet Natur- og biodiversitet Sunde byer (byøkologi, klimatilpasning) Miljøkonference og faglig formidling

17 Nyt fra DCE? To nye medarbejdere fra 1. februar:
Jesper Fredshavn (tidl. Bioscience, Kalø) Gry Bagger (jurist, tidl. RISØ) Husk: ansøgninger til ministerielle forskningspuljer skal via centret – fx Bekæmpelsesmiddelforskning fra MIM Informationsmøde om den nye MIM kontrakt med myndigheds/rådgivningsudvalg i Miljøvidenskab og Bioscience: Fredag d. 3. februar kl. 9.00, Pavillonen + Video Husk nyheder + vejledninger fra DCE findes på Bazaren


Download ppt "Horizon 2020 EU’s rammeprogram for forskning og innovation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google