Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ordreproduktion uden variantkonfiguration SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ordreproduktion uden variantkonfiguration SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices."— Præsentationens transcript:

1 Ordreproduktion uden variantkonfiguration SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices

2 Scenarieoversigt – 1 Formål Denne forretningsproces omfatter alle trin fra kundetilbud til levering og fakturering af færdigvarerne og alle sekundærkomponenter i ordreproduktion. Endvidere støttes scenariet af de nødvendige hovedfunktioner til omkostningsbærerregnskabet, som fx forkalkulation og periodeafslutning. Fordele Tilbudshistorik Faktureringsplan inklusive forudbetaling Ændring af produktionsstyring Omfattede nøgleprocesforløb Oprettelse af tilbudshovedet Oprettelse af efterfølgende tilbud med reference til første tilbud Kundeanmodning om tilbudsændring Oprettelse af kundeordre med reference til accepteret efterfølgende tilbud Kontrol af kundens kreditlimit Fremsendelse af ordrebekræftelse til kunden, start af produktionsproces Milepælsfakturering – forudbetaling efter ordrebekræftelse Kundeanmodning om teknisk ændring Kundeordren og styklisten beregnes på ny Levering og fakturering af færdigvare Formål og fordele:

3 Scenarieoversigt – 2 Forudsætning SAP enhancement package 4 for SAP ERP 6.0 Virksomhedsroller, der indgår i procesforløbet Konstruktionsspecialist Produktionsplanlægger Salgsadministration Salgsfakturering Debitorregnskab Regnskabsmedarbejder 2 Lagerforvalter Produktion Produktionsspecialist Produktomkostnings-controller Nødvendige SAP-applikationer:

4 Scenarieoversigt – 3 Detaljeret procesbeskrivelse: Ordreproduktion uden variantkonfiguration  Dette scenario beskriver den komplette behandlingsrækkefølge for en standardsalgsproces (ordreproduktion) med en kunde. Forretningsprocessen omfatter alle trin fra oprettelse af et kundetilbud til udligning af en kundekonto efter modtagelse af betaling.  Tilbudsbehandling er første trin i produktionsprocessen. Scenariet starter med en indgående tilbudsforespørgsel. Som svar på kundens RFQ oprettes der et tilbud i SAP-systemet. Kunden anmoder om en ændring af tilbuddet, og der oprettes et efterfølgende tilbud. Afslutningsvist accepterer kunden det andet tilbud, og der oprettes en referencekundeordre. Der sendes en ordrebekræftelse til kunden, og produktionsprocessen startes. Kunden anmoder nu om en teknisk ændring. Kundeordren og styklisten beregnes derfor igen. Processen afsluttes med levering og fakturering af de producerede varer.  Processen kan udvides individuelt ved at udføre valgfri trin såsom oprettelse af serienumre, lønforarbejdning, QM i produktionen, kreditstyring og fabriks- og virksomhedsafslutning.

5 Flowdiagram Ordreproduktion uden variantkonfiguration: Tilbudsbehandling – ordreproduktion Salgsadministration Hændelse Er tilbud accepteret? Planlægning af prognose for færdigvare (144) Tilbudsbehandling – ordreproduktion Anmodning om ordre- produktions- tilbud Afvisning af første tilbud Print ordre- bekræftelse MTO = ordreproduktion; DMS = bilagsstyringssystem Oprettelse, print og afsendelse af tilbud til kunde Valgfrit: Allokering af kundespecifika- tion til tilbud via Easy DM Oprettelse af efterfølgende tilbud og afsendelse til kunde Ja Nej

6 Flowdiagram Ordreproduktion uden variantkonfiguration: Produktion af dele til undermontagegruppe Salgs- administration Salgs- fakturering Produktions- planlægger Hændelse Debitorregnskab Anskaffelse af komponenter via indkøbsbehan d-ling (130) Oprettelse af kundeordre med reference til efterfølgende tilbud og print af ordrebekræftelse Behov for råstof til undermon- tagegruppe Kreditspørgsmål skal afklares (108) Oprettelse af faktura, print af forudbetalingsan- modning og afsendelse til kunde Bogføring af kundens forudbetaling Evaluering af behovs- /beholdnings- situationen

7 Prod.- plan- lægger Flowdiagram Ordreproduktion uden variantkonfiguration: Produktion af dele til undermontagegruppe; Teknisk ændring af færdigvare, anskaffelse af beholdning til slutmontage Salgs- admini- stration Hæn- delse Den planlagte ordre skal konverteres til en prod.- ordre Produk- tion Oprettelse af prod.-ordre (undermon- tagegruppe) Tilbagemelding af produktions- ordre Evaluering af behovs- /beholdnings- sit. efter tekn. ændring Kundens ændrings- anmodning efterkommes Manuel bogførin g af vare- tilgang Anmodning om teknisk ændring (færdigvare) Prod.- omk.- control. Indkøber Anskaffelse uden QM (130) Kvalitetsstyring for anskaffelse med leveran- dørbedømmelse (127) Anskaffelse og forbrug af konsignations- beholdning (139) MM- lønforarbejdnin g (138) Serieproduktion (149) Anskaffelse af komponenter via indkøbs- behandling Material e-klar- stilling Frigivelse af produktions- ordrer Ny beregning af kunde-stykliste Ændring af ordre, print af ordre- bekræftelse og afsendelse til kunde (efter tilføj-else af materiale) Konstr.- specialist Prod.- specialist

8 Prod.- planlægger Flowdiagram Ordreproduktion uden variantkonfiguration: Slutmontage; leveringsbehandling; faktureringsbehandling Debitor- regnskab Hæn- delse Den planlagte ordre skal konverteres til en prod.- ordre Produktion Konvertering af planlagt ordre til prod.-ordre Frigivelse af produktions- ordrer Valgfrit: Kontrol af serienumre i produktions- ordre Salgsfak- turering Bogføring af varetilgang til produktionsordre med serienummer- tildeling Evaluering af behovs- /beholdnings- situationen Tilbagemelding af montage- aktiviteter Salgsadmi- nistration Prod.- specialist Valgfrit: Print af arbejdspapirer Plukning af komponent er (plukliste) Manuel bogføring af vareafgang (i stedet for plukliste) Materiale - klarstillin g for montage Behandlin g af kunde- ordrer: Lagersalg (109) Sletning af fakturaspærrer Oprettelse af faktura, print af betalingsanmod- ning og afsendelse til kunde Bogføring af milepæls- faktura Oprettelse af faktura, print af slutbetalings- anmodning og afsendelse til kunde Bogføring af endelig faktura Afslutning af proces

9 Forklaring SymbolBeskrivelseBemærk- ninger til anvendelsen Række: Identificerer en brugerrolle, såsom fakturakontrolmedarbejder eller salgsansvarlig. Rækken kan også identificere en organisatorisk enhed eller gruppe som alternativ til en bestemt brugerrolle. De øvrige forløbssymboler i tabellen placeres i disse rækker. Der er lige så mange rækker, som der er brugerroller i scenariet. Brugerrolle- rækken indeholder typiske opgaver for brugerrollen. Eksterne hændelser: Indeholder hændelser, der starter eller afslutter scenariet eller påvirker hændelsesforløb i scenariet. Forløbslinie (ubrudt): Linien angiver den normale rækkefølge for trin og flowretningen i scenariet. Flowlinie (stiplet): Linien angiver forløbet for sjældent anvendte eller betingede opgaver i et scenario. Linien kan også føre til relevante bilag for procesforløbet. Forbinder to opgaver i en scenarieproces eller en hændelse uden trin Forretningsaktivitet/-hændelse: Identificerer en handling, som fører enten ind i eller ud af scenariet, eller en ekstern proces, som finder sted under scenariet Modsvarer ikke et opgavetrin i dokumentet Enhedsproces: Identificerer en opgave, der er omfattet af et trindelt scenarieforløb Modsvarer et opgavetrin i dokumentet Reference til proces: Hvis scenariet gengiver et andet scenario i sin helhed, anføres scenariets nummer og navn her. Modsvarer et opgavetrin i dokumentet Reference til underproces: Hvis scenariet gengiver dele af et andet scenario, anføres scenariets nummer, navn og trinnumrene fra scenariet her Modsvarer et opgavetrin i dokumentet Procesbeslutning: Identificerer en beslutning/forgrening, som angiver et valg, slutbrugeren har truffet. Linier angiver forskellige valg, som udgår fra forskellige dele af romben. Modsvarer normalt ikke et opgavetrin i dokumentet. Angiver, at der skal træffes et valg efter udførelsen af trinnet. SymbolBeskrivelseBemærkninger til anvendelsen Til næste/fra forrige diagram: Fører til næste/forrige side i diagrammet Flowdiagrammet fortsætter på næste/forrige side Udskrift/dokument: Identificerer et printet dokument, rapport eller formular Modsvarer ikke et opgavetrin i et dokument, men anvendes derimod til at angive et dokument, der er oprettet af et opgavetrin. Denne form har ingen udgående flowlinier. Økonomisk fakta: Angiver et journalpostdokument Modsvarer ikke et opgavetrin i et dokument, men anvendes derimod til at angive et dokument, der er oprettet af et opgavetrin. Denne form har ingen udgående flowlinier. Budgetplanlægning: Angiver et budgetplanlægningsdokument Modsvarer ikke et opgavetrin i et dokument, men anvendes derimod til at angive et dokument, der er oprettet af et opgavetrin. Denne form har ingen udgående flowlinier. Manuel proces: Omfatter en opgave, der udføres manuelt Modsvarer normalt ikke et opgavetrin i et dokument, men anvendes derimod til af angive en opgave, der udføres manuelt, såsom losning af en lastbil på lageret, som påvirker procesforløbet. Eksisterende version/data: Denne blok omfatter data, der tilgår fra en ekstern proces Modsvarer normalt ikke et opgavetrin i et dokument, men angiver derimod data, der tilgår fra en ekstern kilde. Dette trin har ingen indgående flowlinier. Systembeslutning godkendt/fejl: Denne blok omfatter en automatisk beslutning, der træffes af softwaren Modsvarer normalt ikke et opgavetrin i dokumentet, men anvendes derimod til at angive en automatisk systembeslutning, der træffes efter udførelsen af et trin. Ekstern til SAP Forretningsak tivitet/- hændelse Enhedsproces Proces- reference Reference til under- proces Procesb e- slutning Diagramfor- bindelse Udskrift/ dokument Økonomisk fakta Budget- planlægning Manuel proces Eksisterende version/data System- beslutni ng godkend -else/fejl

10 © 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Download ppt "Ordreproduktion uden variantkonfiguration SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google