Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

HMU-møde i Psykiatri og Social

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "HMU-møde i Psykiatri og Social"— Præsentationens transcript:

1 HMU-møde i Psykiatri og Social
den 27. august 2014

2 Evaluering af Personale politisk projekt
Psykiatri og Social

3 Baggrund for projektet
I foråret 2013 bevillige RMU midler til Psykiatri og Social til at formidle hovedbudskaberne i Ledelses- og Styringsgrundlaget og den nye MED- og arbejdsmiljøaftale for Region Midtjylland. Til konceptudvikling og facilitering af workshops har Psykiatri og Social brugt konsulenter fra Koncern HR. Alle MED-udvalg har i foråret 2014 fået tilbudt en 3 timers workshop.

4 Program for workshops Grundlaget for LMU’ernes arbejde Orientering ved konsulent fra Koncern HR om centrale elementer i MED- og Arbejdsmiljøaftalen og i Ledelses- og Styringsgrundlaget for Psykiatri og Socialområdet Betydningen af udvalgenes arbejdsform. Drøftelse på baggrund af orienteringen med henblik på at identificere de elementer i udvalgets nuværende arbejdsform, der henholdsvis fremmer og hæmmer, at udvalget kan være en aktiv medspiller i forhold til øget effektivisering, kvalitet og service i driften. Præsentation af udfordringer i psykiatrien / det specialiserede socialområde Orientering ved ledelsesrepræsentant fra LMU om udfordringer i psykiatrien / det specialiserede socialområde på baggrund af psykiatriplanen/social strategi Hvad betyder det for udvalget? Drøftelse af oplægget med henblik på at identificere de temaer, der har størst betydning for opgaver, ressourcer, organisering og/eller arbejdsmiljø i afdelingen. Prioritering af LMU’erne fremtidige indsats Drøftelse med henblik på at formulere udvalgets forslag til en foreløbig prioritering mellem de temaer, der nu er identificeret, som væsentlige for udvalgets fremtidige arbejde.

5 Samlet indtryk af workshoppen

6 Forbedringsforslag til tilsvarende workshop forløb
Det bør forberedes bedre og tilrettes individuelt, således at konsulenten er bekendt med konkrete problemstillinger. Inddrage områdeleder/LMU direkte i prioriteringen af temaer for workshop At LMU eller formand og næstformand blev inddraget i forhold til, om der i det hele taget er behov for sådan en workshop Så skulle det også være relevant for os Der skal være god tid til at finde ud af, hvordan det enkelte LMU fungerer, og hvad der derfor er brug for det enkelte sted. - Tydeligere(fælles)mål - Bedre forberedelse med f.eks. LMUs formandskab for at afdække relevante lokale problemstillinger

7 BUDGET 2015

8 Satspuljeaftale for 2015-2018 – konsekvenser for Region Midtjylland
 Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Bemærkning Midler til mere aktivitet 42,7 64,0 Midlerne er givet permanent Bedre og flere kompetencer på psykiatriområdet 8,3 17,9 11,5 4,9 Midlerne er ikke givet permanent

9 Ændringer i budget 2015 Besparelse på 12,8 mio. kr. vedr. investeringsplanen – besparelseskrav på 0,25% og aktivitetskrav på 0,5% 42,7 mio. kr. jf. økonomiaftale og satspuljeaftale til øget aktivitet jf. satspuljeaftale 8,3 mio. kr. til kompetenceudvikling jf. satspuljeaftale 10,6 mio. kr. til partnerskaber om tvangsnedbringelse I satspuljeaftalen er der endvidere i 2015 afsat 100 mio. kr. til forbedring af de fysiske rammer og 11 mio. kr. til tværfaglig indsats i børne- og ungdomspsykiatrien

10 AKTUEL ORIENTERING OM ØKONOMI OG AKTIVITET

11 Forventet resultat 2014 i forhold til budgettet social
Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet for 2014 på det sociale område på ca. 3,8 mio. kr. s.f.a. stigende takstindtægter Aktuelt forventes de kommunale takstindtægter at blive ca. 105 mio. kr. højere end budgetteret s.f.a. merindtægter fra tillægsydelser og projektpladser

12 Forventet aktivitet 2014 på det sociale område
Budget 2014 Regnskab 2014 Afvigelse Aktivitet Forudsat Korrigeret Pr. 31.7 Forventet Antal i % Boformer og døgntilbud Pladser 937 931 905 887 -44 -4,7% Belægning Dag-/aktivitetstilbud 656 663 658 639 -24 -3,7%

13 Forventet resultat 2014 i forhold til psykiatrien
Samlet forventes der aktuelt et mindreforbrug i forhold til psykiatrien der primært skyldes at der i august i Regionsrådet er givet en tillægsbevilling på 10,4 mio. vedr. nedbringelse af anvendelsen af tvang i psykiatrien. Midlerne forventes kun i begrænset omfang anvendt i 2014.

14 Forventet aktivitet 2014 i forhold til psykiatrien
Budget 2014 Regnskab 2014 Afvigelse Aktivitet Forudsat Korrigeret Pr. 31.7 Forventet Antal i % Sengedage (*) 3.672 2,1% Belægning i procent (*) 90% 93% 92% 2 Ambulante besøg 26.746 12,0% Personer i kontakt 28.471 25.609 34.000 5.529 19,4% * Det er besluttet midlertidigt at lukke et sengeafsnit i Horsens på 15 senge s.f.a. mangel på læger

15 Status for håndtering af de personalemæssige konsekvenser af flytning til Skejby og Gødstrup
Psykiatri og Social

16 Baggrund Bekymring i personalet forud for flytning af akutmodtagelsen til Skejby. Hvem skal med? Hvad betyder det, at der er tale om en fusion?

17 Fusion Begrebet blev anvendt for at understrege, at parterne er ligeværdige i forløbet. Skal ses som modsætning til en overtagelse, hvor den ene part bestemmer. Ikke tale om brug af begrebet som et juridisk begreb.

18 Flytning til Skejby og Gødstrup
Fusionen af akutmodtagelsen i Risskov og akutmodtagelsen på Aarhus Universitetshospital er ét element af den samlede flytning til Skejby. Der skal ske en tilsvarende flytning af funktioner fra Herning og Holstebro til Gødstrup.

19 Integration af psykiatrien i akutmodtagelser
er desuden omfattet af særskilte processer i Viborg-Skive Randers Horsens Overordnet arbejde i gang i regionen omkring psykiatriens integration i akutmodtagelserne på hospitalerne - rammesættende

20 Den aktuelle organisering af arbejdet
Regional styregruppe for etablering af de fælles akutmodtagelser Deltagelse af PSL Regional arbejdsgruppe for integration af psykiatrien Deltagelse af PSL og afdelingsledelser Lokale mødefora mellem psykiatri og akutmodtagelse på hospitalet Deltagelse af afdelingsledelser

21 Flytning fra Risskov til Skejby
Styregruppe for processen Deltagelse af PSL og hospitalsledelsen på AUH Følgegruppe Deltagelse af formandskaberne fra HMU på de to hospitaler Arbejdsgrupper vedr. fusion af akutmodtagelsen køkkenområdet serviceområdet

22 Tidligt i processen Vi er endnu på et tidligt trin i forberedelsen af det nye

23 Status for hvad vi ved Udgangspunktet er, at alle medarbejdere kommer med. Det kan ikke garanteres, at alle får samme opgave som i dag. Medarbejdere kan komme ind i en ny organisation eller enhed, hvis arbejdsopgaven flytter til en anden organisation som f.eks. AUH/Hospitalsenheden Vest eller OPP-leverandøren.

24 Effektiviseringskrav
Omfatter alle enheder - både somatik og psykiatri Vil betyde, at der bliver nedlagt stillinger Uklart hvilken betydning det får for allerede ansatte Omplaceringsretningslinjerne anvendes, hvis det betyder en væsentlig ændring for den enkelte medarbejder

25 Nødvendig sikkerhedsuddannelse for vikarer i psykiatrien
Psykiatri og Social

26 Baggrund Model for Sikkerhed giver som udgangspunkt en fastlagt ramme for den sikkerhedsmæssige uddannelse af personalet Spørgsmål rejst i HMU: gælder det også vikarer? PSL nedsatte herefter en arbejdsgruppe, som skulle: ”drøfte og komme med forslag til fælles retningslinjer for nødvendig sikkerhedsuddannelse for vikarer i psykiatrien” Gælder i første omgang kun for vikarer i behandlingspsykiatrien, som løser opgaver relateret til pleje og behandling (lægevikarer er her undtaget) Ansvar for implementering: Afdelingsledelserne

27 Vikarer - behandlingspsykiatrien
Typer af vikarer, som arbejdsgruppen mener, er dækkende for hvad der p.t. bruges i behandlingspsykiatrien Vikarer - behandlingspsykiatrien Region Midtjylland Kategori 1 2 3 4 5 Hvilke Vikarer anvendes i Psyki- atrien? Region Midt Vikarer fra Andre afdelinger Tidligere ansatte – der nu arbejder som vikarer Studerende/ elever Restgruppe af vikarer Defineret ved Vikarer som er ansat ved vikarkorps/ afløserkontoret fastansat på én stamafdeling, men som vikarierer på en anden Ansatte der har været fastansatte på en stamafdeling. Elever og studerende der som en del af deres udd. forløb har været i psykiatrien på et sengeafsnit FADL - vagter Psykologstudere Uddannede medarbejdere fra Socialpsyk. Evt. andre Kompeten er ift. Konflikt- Forebygge se Har gennemført Basisuddan- nelsen, som udbydes på Risskov Har gennemført Basisuddannelse I konflikthånd- tering i forhold til deres faste ansættelse på stamafdeling basisuddannelsen i konflikthåndtering Har udelukkende deltaget i den lokale introduktion på afdelingen, herunder evt. korterevarende Konflikthånd- teringsundervisning For nogles vedkommende, så deltager de i egne tilrettelagte moduler ift. tering

28 Model: Nødvendig sikkerhedsuddannelse for vikarer i behandlingspsykiatrien
Vikarer som indgår i den daglige faste vagtplan Vikarer som går uden for den faste vagtplan Lokal introduktion Ja Hvilken sikkerhedsmæssig uddannelse kræves? Den fulde basisuddannelse som modsvarer det faste personale i afsnittet 1 dags kursus i: Konfliktnedtrappende kommunikation Psykofysisk træning Hvilke opgaver kan løses Daglige faste opgaver Særligt definerede opgaver, som går udover de normeringsbestemte Må deltage i alarmsituationer Ja, når basisuddannelse + kursus i tvang er gennemført Må deltage i alarmsituationer, når vedkommende har været ekstra ved minimum 5 alarmsituationer i afsnittet, og når afdelingsleder vurderer at vedkommende er klar til selvstændigt at deltage. Må ikke deltage i alarmsituationer uden for eget afsnit

29 Partnerskabsaftale om nedbringelse af tvang
Psykiatri og Social

30 Partnerskabsaftale om tvang
Hver region skal indgå partnerskabsaftale med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Aftalen skal beskrive regionens plan for reduktion af tvang og indeholde milepæle vedr.: Ledelsesfokus, prioritering og organisering Medarbejder kompetencer Inddragelse og dialog Fysiske rammer og aktiviteter . Ministeriet har udarbejdet skabelon som skal følges. Vi er bundet af en række minimumskrav til indsatsområder. Skal være ministeriet i hænde senest d. 29. aug Baggrunden er finanslovsaftalen for 2014 mellem regeringen, Venstre og Konservative. Efterfølgende har Ministeren indgået aftale med Danske Regioners formandskab om et fælles mål om at reducere tvang i psykiatrien. Aftalen indgås på embedsmandsniveau. Partnerskabsaftalen svarer til overordnet handleplan Implementeringen følges af en national Task Force.

31 Den nye national målsætning om tvang
”Andelen af personer som tvangsfikseres skal være halveret i 2020, og den samlede anvendelse af tvang i psykiatrien skal samtidigt reduceres.” Opmærksomhed på substitutionseffekter – anden tvang må ikke stige, skal falde i forhold til baseline. Det nye mål har fokus på antal unikke patienter som berøres af bæltefikseringer. Dette er et skift i forhold til det eksisterende mål, som har fokus på antal bæltefikseringer (skal reduceres med 20 %) Det nye fokus kræver at der sættes særlig fokus på forebyggelse førstegangsfikseringer. Da en patient som fikseres en gang tæller lige så meget som en patient som fikseres 10 gange. Hvis en patient udsættes for færre fikseringer tæller det ikke, kun hvis vi helt undgår det. Det er vigtigt at være opmærksom på om andre typer af tvang stiger, som konsekvens af det ensidige fokus på bæltefikseringer. Anden tvang må ikke stige, men skal falde i forhold til baseline. Der er ikke fastsat et konkret måltal/% for dette. Vi vil derfor følge udviklingen i andre tvangsformer: beroligende medicin, skærmning og fastholdelser m.v. 31 ▪ Psykiatri og Social

32 Indfrielse af målsætningerne i PS
Afsættet er psykiatriplanens vision om bedre behandling, herunder: At styrke den faglige kvalitet At gøre patienten til hovedaktør i eget liv At øge sikkerheden for patienter og personale Vil kræve: Et stærkt og vedholdende ledelsesmæssigt fokus på alle niveauer, med løbende opfølgning Et stærkt og vedholdende fokus på udvikling af behandlingen og plejen af patienterne Erfaringer viser at en reduktion af anvendelsen af tvang, kræver iværksættelse af en række konkrete indsatser. Der findes ikke nogen nem og enkelt metode. Viden på området er begrænset, men der findes dog en del erfaringer. En del af indsatsen bliver at udvikle nye metoder og alternativer til tvang.

33 Nedbringelse af tvang og sikkerhed
Tvang er ofte forbundet med trusler og vold og kan resultere i arbejdsskader og dårlig trivsel Nedbringelse af tvang: Vil øge sikkerheden Øge arbejdsglæden Styrke fastholdelse og rekruttering Øge kvaliteten af patientbehandlingen Styrke psykiatriens image udadtil Fokus skal rettes mod patientforløbet før tvang.

34 Organisering af indsatsen
AL og PSL er styregruppe for indsatsen Der følges løbende op i AL-kredsen Der følges op på dialogmøder Der afholdes opstartsseminar for alle funktionsledere vinteren 2014/15 Implementeringsgruppen vedr. gennembrudsprojekterne er forum for erfaringsudveksling På opstartsseminariet præsenteres funktionslederne for en række konkrete værktøjer og metoder som de kan anvende i deres afsnit. Der vil være en række oplæg fra de afsnit som har deltaget i gennembrud. Der etableres også platform som lederne/medarbejderne kan tilgå, med værktøjer og metodebeskrivelser.

35 PS Partnerskabsaftaler
PSL indgår partnerskabsaftale med hver afdeling Med obligatoriske indsatser/milepæle Plads til lokal variation og tilpasning Pilotprojekter - udviklingsområder Afdelingernes aftaler på plads ult. 2014 Administrationen udarbejder skabelon til partnerskabsaftale som skal anvendes.

36 De obligatoriske indsatser
Styrkelse af kompetencer, herunder deeskalering, kognitiv miljøterapi Kontinuerlig udvikling af den faglige kvalitet, herunder bl.a. reviews Systematisk patient- og pårørende inddragelse, herunder bl.a. mestringsanalyser og – strategier Fysiske rammer og aktiviteter, herunder aktivitetstilbud til alle patienter

37 Risikogrupper i forhold til tvang
Hvilke patientgrupper kræver særlig opmærksomhed ved indlæggelse? Patienter som tidligere har været udsat for tvang Dobbeltdiagnose patienter som ikke er kendt i psykiatrien på forhånd Andre? Vi vil gerne undgå at der spildes ressourcer på en ufokuseret indsats. Derfor gerne input til hvilke grupper af patienter som der skal sættes særligt fokus på. Herunder særligt i forhold til udarbejdelse af mestringsstrategier og –planer. Og i forhold til indlæggelses situationen.

38 Operationalisering af målsætningen om bælter
Målsætningen: RM skal reducere antallet af unikke patienter som bæltefikseres med ca. 222 i 2020. Baseline beregnes som et gennemsnit af 2011 – 2013 Målet på 50 % fordeles på 2015 – Stigende over årene. 5 % reduktion af antal unikke bælter i Indarbejdes i budget De øvrige 45 %, de kommende år. Hver afdeling får et mål svarende til deres andel af baseline Hver afdeling operationalisere selv på afsnitsniveau Aftalen løber fra 2014, men det er ikke realistisk at nå en ændring i indeværende år. Vi ligger op til et mål 5 % reduktion af unikke patienter berørt af bælter i Dette vil stige de efterfølgende år. Baseline er ikke endeligt valideret af serum instituttet så der kan være mindre justeringer, men det vil være mindre ændringer. Baseline: summen af unikke patienter er ikke den samme på de forskellige organisatoriske niveauer, da nogle patienter kan være indlagt i flere afsnit eller afdelinger over en periode. Derfor er antal unikke mindre på hospitalsniveau end på afdelingsniveau og der skal korriges på afdelingsniveau.

39 Satspuljen 2015-2018 og de øvrige satspuljer

40 Satspuljen på psykiatriområdet 2014 - 2017
Puljer ansøgt i august 2014: Forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri Forsøg med bæltefri/tvangsfrie afdelinger Regionale og tværfaglige teams vedr. medicin Puljer der forventes udmøntet i 2014 (nogle puljer er ikke meldt ud endnu, andre er nationale eller kommunale): Udbredelse af tværfaglige, udgående teams i børne- og ungepsykiatrien Koordineret indsats for dobbeltbelastede Forskningsstrategi og forskningsprojekter Forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af frivillige mv. Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

41 Igangværende satspuljer
Mobilt psykoseteam Subakut visitationsenhed (SAVE) Børne- og ungdomspsykiatrisk vurderings- og rådgivningsprojekt Sengeafsnit med 11 psykiatriske sengepladsder Styrket indsats overfor patienter med dobbeltdiagnoser Afprøvning af collaborative caremodellen Integreret Gruppebaseret Behandlingsprogram for Unge med Bulimi (BUB) Brugerstyrede senge

42 Igangværende satspuljer - stopper ved udgangen af
Overgår til almindelig drift via bloktilskud fra 2015: Udbygning af de opsøgende retspsykiatriske teams i Region Midtjylland Udvidelse af OPUS-målgruppen Udbygning af Klinik for Selvmordsforebyggelse Overgår ikke til almindelig drift via bloktilskuddet: Videncenter for Oligofreni Gennembrudsprojektet for nedbringelse af tvang

43 Satspuljeforliget Partierne bag satspuljeaftalen er enige om at afsætte 2,2 mia. kr. til følgende overordnede indsatsområder: Mere kapacitet af høj kvalitet Flere og bedre kompetencer i psykiatrien En moderne psykiatri – bedre fysiske faciliteter og rammer Tværfaglig indsats i børne- og ungdomspsykiatrien

44 Status på forberedelsen af UBR
Psykiatri og Social

45 Lovgivning og vejledning
Loven blev vedtaget af Folketinget den 3. juni Den nationale styregruppe har udarbejdet en vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien – ligger på intranet

46 Venteliste til voksenpsykiatrien pr. 15. august 2014
0 -1 måned 1-2 måneder 2-12 måneder Ventende i alt Vest 83 58 146 287 Horsens 65 27 18 110 Viborg-Skive 59 32 8 99 Randers 67 37 10 114 Silkeborg 22 6 36 Afdeling P 16 3 25 Afdeling Q 105 64 227 Afdeling R 5 2 1 Afdeling M 71 20 96 I alt 493 252 257 1002

47 Venteliste til børne- og ungdomspsykiatrien pr. 15. august 2014
0-1 måned 1-2 mdr 2-12 mdr I alt BUC 210 105 10 325 BUC CfS 26 3 29 BUC i alt 236 108 354 Friklinikken 35 7 42 B&U i alt 271 115 396

48 Status på nedbringelse af ventetiden
Stort set i mål i børne- og ungdomspsykiatrien Fortsat udfordringer i voksenpsykiatrien – Det går den rigtige vej, men vi har behov for at øge kapaciteten Nødvendigt at komme længere ned for at kunne efterleve udredningsretten på 30 dage næste Arbejder på at forlænge aftalen med de private udbydere efter 1. september

49 Status på udrednings- og behandlingspakker
Der er udsendt: Udredningspakker for voksenpsykiatrien Reviderede behandlingspakker for voksenpsykiatrien – udredning er taget ud To nye behandlingspakker for voksenpsykiatrien: Evasiv personlighedsforstyrrelse og emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse Nye behandlingspakker for børne- og ungdomspsykiatrien: Anoreksi, udviklingsforstyrrelse, depression, OCD

50 PCV’s visitation af eksterne henvisninger
Behandling Udredning* Tilbage-visning Udrednings-/behandlingsbehov i psykiatrien sandsynliggjort, problemstillingen er klar X Udrednings-/behandlingsbehov i psykiatrien sandsynliggjort, men problemstillingen er uklar Udrednings-/behandlingsbehov i psykiatrien ikke sandsynliggjort (evt. indhente yderligere oplysninger) * Alle udredningsforløb starter med afklarende samtale (PU1).

51 Booking og produktionsplanlægning
Central booking fra PCV blev igangsat fra 1. juni i forhold til den afklarende samtale fra 1. november skal der også bookes til første samtale i behandlingsforløb AL-kredsen har etableret et rejsehold i PS Administrationen, der skal understøtte afdelingerne i forhold til produktionsplanlægning Projekt igangsættes i efteråret 2014 og har i første omgang fokus på udredningsenhederne

52 UBR og monitorering SSI monitorerer på følgende:
Antal udredningsforløb Herunder varighed af udredningsforløb Antal udredningsplaner Herunder antal planer udleveret inden for 60 dage Differentieret behandlingsret Herunder antal patienter som skal starte i behandling inden hhv. 30 eller 60 dage Regionsrådet har derudover stillet krav om, at 90% af alle patienter som skal udredes, bliver udredt inden for fristen på 60 dage


Download ppt "HMU-møde i Psykiatri og Social"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google