Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

StartSlut Beslutningsgrundlagets rolle Niels Buus Kristensen Fremtidens beslutningsgrundlag på transportområdet COWI 24. maj 2006.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "StartSlut Beslutningsgrundlagets rolle Niels Buus Kristensen Fremtidens beslutningsgrundlag på transportområdet COWI 24. maj 2006."— Præsentationens transcript:

1 StartSlut Beslutningsgrundlagets rolle Niels Buus Kristensen nbu@dtf.dk Fremtidens beslutningsgrundlag på transportområdet COWI 24. maj 2006

2 StartSlut 24 maj-06 Fremtidens beslutningsgrundlag Niels Buus Kristensen 2 Hvad er Cost Benefit Analyse? En systematisk og konsistent kvantitativ sammenligning af effekterne af et tiltag Formål: At sammenfatte et tiltags fordele og ulemper som grundlag for politiske beslutninger

3 StartSlut 24 maj-06 Fremtidens beslutningsgrundlag Niels Buus Kristensen 3 Cost Benefit Analyse i syv trin 1.Kortlægning af de befolkningsgrupper, som projekterne har væsentlig betydning for. 2.Beskrivelse og kvantificering af projekternes konsekvenser  ressourceforbrug til investeringer og løbende drift,  fordele i form af tidsbesparelser og kørselsomk., men også bedre miljø, færre trafikuheld eller støj. 3.Værdisætning af omkostninger og fordele i kroner og øre. 4.Diskontering af omkostninger og fordele med forskellig tidsmæssig placering til nutidsværdi. 5.Sammenholdelse af nutidsværdien af fordele og omkostninger. En positiv netto-nutidsværdi bibringer samfundet værdi. 6.Gennemførelse af følsomhedsanalyser, hvor det undersøges, hvorledes usikkerhed om centrale størrelser påvirker resultatet

4 StartSlut 24 maj-06 Fremtidens beslutningsgrundlag Niels Buus Kristensen 4 Opgørelse af gevinster og omkostninger Anlægsomkostninger – Evt. restværdi, hvis beregningsperiode < levetid – Følgeinvesteringer Driftsøkonomiske konsekvenser – For infrastrukturforvalter, herunder slid på infrastrukturen – Operatører Brugergevinster – Tidsbesparelser, opdelt på typer af rejsetid – Kørselsomkostninger, inklusiv afgifter Afgiftskonsekvenser for staten Skatteforvridningstab, – 20% af konsekvenser for statens provenu Miljøeffekter – Luftforurening, klimaeffekt, støj, ulykker Gener i anlægsperioden

5 StartSlut 24 maj-06 Fremtidens beslutningsgrundlag Niels Buus Kristensen 5 CBA – et eksempel …

6 StartSlut 24 maj-06 Fremtidens beslutningsgrundlag Niels Buus Kristensen 6 Hvad ved vi om størrelsen på de marginale trængselsomkostninger? ProjektTrængsel: ”Tallene viser, at de marginale omkostninger er meget små for lave trafikniveauer, hvilket svarer til teorien. Derimod stiger omkostningerne hurtigt, når trafikniveauet kommer over et vist niveau. For motorveje når de marginale omkostninger op til 2 kr./km på de mest belastede delstrækninger, mens de på Vesterbrogade og Ellebjergvej kan komme helt op på henholdsvis 4 og 8 kr./km. Beregningerne viser, at de marginale omkostninger på grund af forøget og varierende rejsetid er betydeligt større end for uheld og luftforurening.” [Resumé 2004]

7 StartSlut 24 maj-06 Fremtidens beslutningsgrundlag Niels Buus Kristensen 7 Om eksterne omkostninger i øvrigt Rapporter: www.trm.dkwww.trm.dk

8 StartSlut 24 maj-06 Fremtidens beslutningsgrundlag Niels Buus Kristensen 8 Typer af eksternaliteter og transportformer Transportform:VejBaneLuftSø Gods: Lastbil Varebil GodstogCoaster Container Passager: Personbil Bus Pass.togJet Turboprop Luftforurening Klimaeffekt Støj 0 Uheld 0 Infrastrukturslid  Trængsel  = Inkluderet; = Nye beregninger for Danmark  = Ikke inkluderet 0= Inkluderet, men sat = 0

9 StartSlut 24 maj-06 Fremtidens beslutningsgrundlag Niels Buus Kristensen 9 Eksterne omkostninger- samlede resultater

10 StartSlut 24 maj-06 Fremtidens beslutningsgrundlag Niels Buus Kristensen 10 Eksterne omkostninger DKK/km HGV d. Van p.p. Car d. Bus Tidsværdi = 60 DKK/time

11 StartSlut 24 maj-06 Fremtidens beslutningsgrundlag Niels Buus Kristensen 11 Usikkerhed!! Faktor 5 – 10 i forskel mellem lavt og højt skøn Overvejende knyttet til værdisætningen – Herudover usikkerhed på de fysiske kvantificeringer (er med for luftforurening) Vigtige usikre parametre – Værdien af et statistisk liv – Klimaeffekten – Betalingsvilligheden for at undgå støj – Uheldselasticiteten – Infrastrukturslid (ikke mindst jernbaner) – Repræsentative speed-flow kurver for trængsel

12 StartSlut 24 maj-06 Fremtidens beslutningsgrundlag Niels Buus Kristensen 12 “What you don’t count, don’t count!” ”Vi skal værdisætte det vi kan – godt og vel” Hans Zeuthen, Trafikdage 2000

13 StartSlut 24 maj-06 Fremtidens beslutningsgrundlag Niels Buus Kristensen 13 Men vi skal vide hvad vi gør …

14 StartSlut 24 maj-06 Fremtidens beslutningsgrundlag Niels Buus Kristensen 14 Samfundsøkonomisk vurdering Samfundsøkonomisk analyse: Beregninger og vurderinger De tre vigtigste aspekter: – Følsomhedsanalyser  Identificere kritiske faktorer Udeladte effekter (VVM-analyser) Ikke-belyste alternative løsninger: ”man kunne jo også …” Fordelingsaspektet: ”winners and loosers” Formidlingen: nuanceret fremlæggelse hvor konklusioner af beregningsresultaterne drages med behørig hensyntagen til ovennævnte punkter (7)

15 StartSlut 24 maj-06 Fremtidens beslutningsgrundlag Niels Buus Kristensen 15 Eksempel på følsomhedsanalyser fra CBA af Femer Bælt Kilde: Samfundsøkonomisk konsekvensvurdering af en fast forbindelse over Femern Bælt, Trafikministeriet 2004.

16 StartSlut 24 maj-06 Fremtidens beslutningsgrundlag Niels Buus Kristensen 16 Hvor står vi? Vigtigste indsatsområder? Status: ”State of the art” vs. ”State of practice”  Standardisering af beregningsforudsætninger – Manualen, PC-værktøj og nøgletalskatalog – 0-alternativet: ”Besluttede tiltag”  ”Kørselsafgifter kommer før eller siden?” (Cykeltrafik) Trafikmodellerne!! – Specielt i forhold til analyser af kørselsafgifter – Formidling af trafikmodellernes logik og begrænsninger Forbedre analysemetoder eller kommunikation? Fordelingseffekter Afledte og indirekte effekter

17 StartSlut 24 maj-06 Fremtidens beslutningsgrundlag Niels Buus Kristensen 17 Hvorfor er fordeling vigtig? Projekternes samfundsøkonomiske rentabilitet har i stigende grad fået vægt i den politiske beslutningsproces – For den enkelte politiker er det ofte vigtigere hvem der får gevinsterne og hvem der betaler prisen Beslutningsgrundlag bør derfor understøtte politikerne i vurderingen af fordelingskonsekvenserne Hvordan kan Cost Benefit analysen (CBA) bedst bidrage hertil? Kilde: Laglace

18 StartSlut 24 maj-06 Fremtidens beslutningsgrundlag Niels Buus Kristensen 18 Fordelingsmæssige konsekvenser - hvem vinder og hvem taber? Barrieren fra road pricing er ikke de samlede samfundsøkonomiske konsekvenser, men fordelingen af omkostninger og gevinster Hovedparten af nettogevinsten havner i provenuet – Fordi efterspørgselskurven er relativt stejl – Selvstændig samfundsøkonomisk vurdering af provenuet Tidsværdierne varierer stærkt mellem trafikanterne Fosgerau(2005) – De rige betaler for at få plads på vejene Politikerne interesserer sig ikke for sparet rejsetid men for de afledte effekter – Erhvervsudvikling, ejendomspriser – Behov for mere viden med udgangspunkt i den sparede rejsetid

19 StartSlut 24 maj-06 Fremtidens beslutningsgrundlag Niels Buus Kristensen 19 Dimensioner for opdeling af CBA-effekter Interessent-grupper: – Forbrugere – Producenter – Staten (offentlige sektor) – ”Almenvellet”(befolkningen som helhed) Typer af effekter – Miljø, sundhed, tidsbesparelser, monetære omkostninger osv. Undergrupper af ovenstående, herunder – Transportform: Gang, cykel, bil, kollektiv trafik, lastbiler, tog, … – Trafiktyper: Lokal, Til & fra, Gennemkørende – Turformål: Erhverv, Bolig-arbejdssted; Fritid – Geografi: Lokal, regional, national opdeling – IndkomstDeciler eller tidsværdier – Marginalgrupper

20 StartSlut 24 maj-06 Fremtidens beslutningsgrundlag Niels Buus Kristensen 20 Using the O-D matrix to calculate the desegregated variation of surplus Using the O-D matrix to calculate the desegregated variation of surplus - local traffic vs through traffic (cars and lorries) - transferred traffic vs induced traffic on the new infrastructure - time savings on existing road network (reduction of congestion) - impact on residents (noise, air pollution, road safety) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 E1 E2 E3 E4 1 2 3 4 Bruno Faivre d’Arcier, ETC2004:

21 StartSlut 24 maj-06 Fremtidens beslutningsgrundlag Niels Buus Kristensen 21 Time savings per zone, per mode, per type of traffic Kilde: Bruno Faivre d’Arcier, ETC2004

22 StartSlut 24 maj-06 Fremtidens beslutningsgrundlag Niels Buus Kristensen 22 Who is responsible for what ? Kilde: Bruno Faivre d’Arcier, ETC2004

23 StartSlut 24 maj-06 Fremtidens beslutningsgrundlag Niels Buus Kristensen 23 Afledte og indirekte effekter Har vi det hele med i Værdien af tidsbesparelserne? – SACTRA (1999)!! – Transport kan nedbryde markedsimperfektioner Uanset: Tidsbesparelserne er kun den umiddelbare effekt – Omsættes til længere transportafstande, flere ture osv.  Værdistigninger på huse – Fleksibilitet på arbejdsmarkedet  Flere jobs – … Dialog med beslutningstagerne om behovet

24 StartSlut 24 maj-06 Fremtidens beslutningsgrundlag Niels Buus Kristensen 24

25 www.dtf.dk Tak for opmærksomheden! Tak for opmærksomheden! Niels Buus Kristensen nbu@dtf.dk


Download ppt "StartSlut Beslutningsgrundlagets rolle Niels Buus Kristensen Fremtidens beslutningsgrundlag på transportområdet COWI 24. maj 2006."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google