Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det Farmaceutiske Fakultetsbibliotek, september 2008 Informationss ø gning og Reference Manager I forbindelse med B-32 Samfundsfarmaci 2008 Undervisere.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det Farmaceutiske Fakultetsbibliotek, september 2008 Informationss ø gning og Reference Manager I forbindelse med B-32 Samfundsfarmaci 2008 Undervisere."— Præsentationens transcript:

1 Det Farmaceutiske Fakultetsbibliotek, september 2008 Informationss ø gning og Reference Manager I forbindelse med B-32 Samfundsfarmaci 2008 Undervisere fra biblioteket: Alice N ø rhede

2 Det Farmaceutiske Fakultetsbibliotek, aeptember 2008 Program: -Generelt om informationss ø gning -Lidt om s ø geprotokoller -Demo og opgavel ø sning i Reference Manager -Sp ø rgsm å l

3 Gode grunde til at foretage en grundig informationss ø gning? -Status p å omr å det – fortid og nutid - Du slipper for at starte forfra med et arbejde, som allerede er udf ø rt - Du undg å r at lave de samme fejltagelser, som andre tidligere har gjort -Du f å r oversigt over relevante unders ø gelsesmetodologier, du f å r identificeret n ø gleomr å der og dataopsamlingsteknikker

4 Det Farmaceutiske Fakultetsbibliotek, februar 2008 Informationss ø gning – trin for trin Problemformulering Formuler et fokuseret sp ø rgsm å l der lader sig besvare V æ lg den ” rigtige ” informationskilde Konstruer en fornuftig s ø geprofil med inklusions- og eksklusionsprincipper HUSK: s ø geprotokol Udf ø r en hensigtsm æ ssig s ø gning Evalu é r s ø geresultatet Fremskaf litteraturen/informationerne

5 Det Farmaceutiske Fakultetsbibliotek, februar 2008 Valg af kilder... Redskaberne – trykte og elektroniske H å ndb ø ger og andre opslagsv æ rker Tidsskrifter – elektroniske og trykte Databaser og kataloger til biblioteker Officielle publikationer, rapporter o.lign. Statistik Reviews (oversigtsartikler) Den ” gode ” artikel Referencelister

6 Men det er ikke nok at s ø ge i databaser alene... S å s ø g ogs å i... Indholdsfortegnelser til tidsskrifter (overvej sprogomr å de - ringe indexering af æ ldre eller specielle tidsskrifter) Kommunikation med fagfolk Informationer fra firmaer o.l.

7 Det Farmaceutiske Fakultetsbibliotek, februar 2008 Databaserne … Cochrane PubMed Embase Web of Science (bl.a citationss ø gning)Web of Science PsychInfo

8 Andre kilder Patientforeninger Institutioner og organisationer B ø ger - tidsskrifter - etc. Medicinalfirmaer Videnskabelige selskaber B ø ger, tidsskrifter etc.

9 Det Farmaceutiske Fakultetsbibliotek, februar 2008 Hvorfor kan jeg ikke bare n ø jes med at s ø ge i Google? Derfor: Alle kan oprette en side p å Nettet ! S å HUSK at identificere … Form å l og m å lgrupper, samt autoritet og ophav Derfor: Googles s ø gemaskine skal kunne h å ndtere mange emner Google s ø ger i informationer, der er struktureret meget forskelligt Googles informationer er ikke underlagt nogen form for kvalitetsvurdering

10 Det Farmaceutiske Fakultetsbibliotek, februar 2008 N å r du s ø ger i Google, skal du huske …. At der er Google Scholar: http://scholar.google.com/ http://scholar.google.com/ Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. From one place, you can search across many disciplines and sources: peer-reviewed papers, theses, books, abstracts and articles, from academic publishers, professional societies, preprint repositories, universities and other scholarly organizations. MEN …. Du s ø ger i et tilf æ ldigt udvalg af artikler, du kan ikke s ø ge struktureret.

11 Bedre informationss ø gning G ø r s ø gning bredere: Synonymer - drug therapy eller pharmacotherapy Stavem å de – f.eks. engelsk/amerikansk Bredere termer G ø r s ø gning mere specifik: Begr æ nsninger – brug f.eks. limits Bruge registre / index Sn æ vrere termer

12 Det Farmaceutiske Fakultetsbibliotek, februar 2008 S ø geprotokollen S ø geprotokollen skal indeholde Baggrund og problemstilling Fokuserede sp ø rgsm å l Inklusions- og eksklusionskriterier Navn p å database, bog, Internetside - hvad man har s ø gt i Dato for s ø gning S ø gestrategi - N ø jagtig log af brug af emneord og boolske operatorer Resultat af s ø gninger – ogs å negative resultater Evalueringskriterier

13 S ø geprotokollen … MTV: Ø konomien Problemstilling: Ø konomiske konsekvenser af (forebyggende) behandling af osteoporose med ø strogener Inklusionskriterier Alle former for ø konomisk analyse. Etniske aspekter. Kvinder Eksklusionskriterier Ingen (i f ø rste informationss ø gning) (inklusion og eksklusion kan ogs å kaldes ” afgr æ nsninger ” – typisk: dyr/menneske, alderskategori, afgr æ nsning p å å rstal, afgr æ nsning p å sprog, p å administrationsvej af l æ gemiddel etc Informationskilde S ø gestrategi Dato Noter NHS EED (En del af Cochrane Library) I Cochrane Library Osteoporosis AND estrogen* AND etnic* AND (cost* OR econom*) 9. februar 2005 Resultat: Cochrane : 2 records DARE: 0 records, CENTRAL: 1 records, NHS EED: 4 records. Alle udskrevet til videre analyse

14 Søgeprotokol - fortsat Informationskilde S ø gestrategi Dato Noter PubMed http://www.ncbi.nlm.n ih.gov/entrez/query.fc gi Hele basen ” osteoporosis/drug therapy ” [MeSH] OR ” osteoporosis/econom ics ” [MeSH "Estrogen replacement therapy/econo mics"[MeSH] “ costs and cost analysis/all subheadings ” [MeSH] #1 and #2 and #3 6. februar 2006 Resultat: 23 hits alle gemt som C:/osteoporose/PubMed_ cost.txt Dr ø fte ref. 3,4,20 med vejleder Ref. 15 og 21 – check forfatternes ø vrige produktion p å omr å det

15 Det Farmaceutiske Fakultetsbibliotek, februar 2008 Fokuseret sp ø rgsm å l (PICO-model) Population (Patient/Problem ) InterventionAlternativ (Comparison) Resultat (Outcome) S ø geord Kvinder over 65 med mild osteoporosis Behandling med risedronate Ingen behandlingEffekt p å afkalkning af knoglemasse efter 1 å r Osteoporosis, Postmenopausal /*drug therapy - female, age 65+, - Human - risedronic acid - Bone Density/*drug effects - Bone Remodeling/*dru g effects etc

16 Det Farmaceutiske Fakultetsbibliotek, februar 2008 Styr p å informationss ø gning I ø vrigt Tag fyldige noter - jo flere af dine overvejelser, du har med jo bedre Hold styr p å den litteratur, du skaffer – skriv, hvorn å r den er bestilt og modtaget Skriv, om du kan bruge informationen – og is æ r hvorfor IKKE – g ø r rede for dine kriterier Pr ø v at l æ re at bruge et bibliografisk software – Reference Manager, EndNote eller lign.

17 Var s ø gningen god nok? Hvorfor? Har du f å et besvaret dine sp ø rgsm å l - eller skal du s ø ge videre i andre kilder? Hvordan evaluere? Vurder titler p å tidsskrift/bog/webside/artikel – JIF? Abstracts l æ ses - Å rstal vurderes Tjek sprog, Informationens niveau(popul æ r/videnskabelig/original /refererende) Vurder forfatteren – hvilken institution/organisation kommer informationerne fra? Dukker de samme artikler op igen og igen? Tjek referencelisterne – er det de samme forfattere, der dukker op? Var alle informationskilder lige gode? Hvorfor ikke? Information skaffes og genneml æ ses Var s ø gningen god nok?

18 Evaluering af enkelte artikler … -Er artiklen relevant i forhold til din problemstilling? -Er artiklens resultater gyldige? -Er artiklens resultater vigtige for besvarelse af din problemstilling?

19 Det Farmaceutiske Fakultetsbibliotek, februar 2008 At fremskaffe information … Brug bibliotekerne Det Farmaceutiske Fakultetsbibliotek: (Trykte og) elektroniske tidsskrifter samt databaser inden for farmaciens kerneomr å der, nogle b ø ger. Hj æ lp til at skaffe fra andre biblioteker. Hj æ lp til s ø gning. Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek: Trykte og elektroniske tidsskrifter samt b ø ger inden for det naturvidenskabelige og medicinske omr å de. Databaser inden for samme. Handelsh ø jskolens Bibliotek (CBS-biblioteket): Trykte og elektroniske tidsskrifter, databaser og b ø ger inden for organisation, administration og ø konomi, kultur og kommunikation

20 Det Farmaceutiske Fakultetsbibliotek, februar 2008 At fremskaffe information Det Kgl. Bibliotek: Trykte og elektroniske tidsskrifter samt databaser og b ø ger inden for psykologi, jura og samfundsvidenskab DSI-bibliotek: B ø ger, rapporter og tidsskrifter indenfor sygehus- og sundhedsv æ senets organisation og planl æ gning. Kun adgang efter aftale

21 Det Farmaceutiske Fakultetsbibliotek, februar 2008 Hvad er Journal Impact Factor … ? JIF angiver det gennemsnitlige antal citationer som artikler publiceret i et givent tidsskrift har modtaget. JIF beregnes med et 2- å rigt ciationsvindue JIF impact factor 2003 for et tidsskrift konstrueres s å ledes: A = det antal gange artikler fra 2001-2 blev citeret i indexerede tidsskrifter i 2003 B = antallet af citerbare enheder - "citable items" (s æ dvanligvis artikler, reviews, proceedings o.lign; ikke editorials and letters-to-the-Editor) publiceret i tidsskriftet i 2001-2 2003 impact factor = A/B (bem æ rk at 2003 impact factor faktisk f ø rst publiceres i 2004, fordi man ikke kan beregne JIF f ø r alle 2003 artikler er blevet modtaget) JIF finder man i Journal Citation ReportJournal Citation Report Der udregnes en ny JIF hvert å r

22 Det Farmaceutiske Fakultetsbibliotek, februar 2008 Hvorfor skal man v æ re forsigtig med JIF? Fordi JIF er ikke n ø dvendigvis et kvalitetsstempel, men megen prestige! Citering af en artikel afspejler ikke n ø dvendigvis kvalitet Selvcitering (inden for tidsskriftet) Forskellig publicerings og citeringspraksis inden for forskellige fagomr å der Biased udvalg af publikationer


Download ppt "Det Farmaceutiske Fakultetsbibliotek, september 2008 Informationss ø gning og Reference Manager I forbindelse med B-32 Samfundsfarmaci 2008 Undervisere."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google