Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

HELHED på Enghaveskolen Skoleåret 2011-12. HELHED på Enghaveskolen Definition på helhed De bedst mulige betingelser for at fremme det enkelte barns udvikling.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "HELHED på Enghaveskolen Skoleåret 2011-12. HELHED på Enghaveskolen Definition på helhed De bedst mulige betingelser for at fremme det enkelte barns udvikling."— Præsentationens transcript:

1 HELHED på Enghaveskolen Skoleåret 2011-12

2 HELHED på Enghaveskolen Definition på helhed De bedst mulige betingelser for at fremme det enkelte barns udvikling ud fra et helhedssyn skabes på baggrund af genkendelighed, gennemskuelighed, forudsigelighed og enkelthed.

3 HELHED på Enghaveskolen Værdigrundlaget Helhedsarbejdet er baseret på en samlet pædagogisk indsats for det enkelte barn gennem anvendelse af flere faggruppers kompetencer. Tværfagligt samarbejde mellem alle personalekategorier danner basis for at samordne målene for det enkelte barn på baggrund af referencer, hvor samarbejdet har betydning for udviklingen af en fælles forståelse for det enkelte barn.

4 HELHED på Enghaveskolen Eleverne skal mødes med respekt og anerkendelse i et trygt læringsmiljø med udgangspunkt i deres individuelle forudsætninger Grundlaget for samarbejdet er lærernes, pædagogernes og andre faggruppers forskellige kompetencer, der samlet skal styrke det enkelte barns udvikling Tværfagligt skal der samarbejdes målrettet og kontinuerligt om det enkelte barn Planlægningen og udførelsen af aktiviteterne, skal ske i en konstruktiv, ligeværdig og anerkendende dialog mellem alle faggrupper

5 HELHED på Enghaveskolen Værdigrundlaget, fortsat Der skal foregå en løbende proces med henblik på vurdering af eventuelt opståede problemer, vurdering af samarbejdet og evt. nye tiltag Ledelse og medarbejdere sørger for i fællesskab at sikre et fordomsfrit miljø, hvor alle typer af problemstillinger med betydning for arbejdet bringes op i fælles fora

6 HELHED på Enghaveskolen Udmøntning af værdigrundlaget Et team består af lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere I teamet samarbejder lærere og pædagoger om planlægning og evaluering af aftalte fælles aktiviteter for den enkelte elev - herunder social udvikling og trivsel Den overordnede struktur for den enkelte elev skal være gennemgående Teamet udveksler ideer og forventninger til hinanden, og finder derigennem frem til et fælles udgangspunkt for samarbejdet om den enkelte elevs udvikling

7 HELHED på Enghaveskolen Udmøntning af værdigrundlaget, fortsat Det forventes, at der oprettes klasselog på Skoleintra for eleverne til gensidig information, videndeling og som punkt for dialog blandt teamets medlemmer, ledelse og andre samarbejdspartnere. Hvert team aftaler og afholder samarbejdsmøder. Der skal være en mødeleder, en dagsorden og en referent Klasselærer og kontaktpædagog aftaler tidspunkt for afholdelse af mindst én fælles forældresamtale

8 HELHED på Enghaveskolen Udmøntning af værdigrundlaget, fortsat Ved afholdelse af flere samtaler end den fælles obligatoriske, er det klasselærerens og kontaktpædagogens ansvar, at disse forinden og efterfølgende koordineres Hvert team afholder fælles forældremøder Alle i teamet er forpligtiget til at drøfte problemer og konflikter mellem teamets medlemmer Hele teamet dækker de ressourcekrævende elever i tidsrummet kl. 8.30- 15.00, således at fordelingen er så ligeligt fordelt som muligt over hele elevens skoledag

9 HELHED på Enghaveskolen Overenskomstmæssige forhold: Lærerne på Enghaveskolen underviser 17 timer ugentligt svarende til 23,5 lektioner. Undervisningslektioner i henhold til undervisningsministeriet bekendtgørelse, lægges over alle ugens 5 dage under hensyntagen til elevernes behov og ugentlige møder. (se klassens mødedag). Pædagoger på Enghaveskolen har 28-30 timer elevtid ugentligt. Forberedelse til aktiviteter jvf. arbejdstidsaftalen samt lokale aftaler med den enkelte pædagog i forhold til løsningen af andre opgaver, herunder TR, SR, kommunikationspædagog, koordinator for de studerende o.a. Et antal pædagoger møder kl. 7.00 til morgenåbent for de elever der har behov for det.

10 HELHED på Enghaveskolen Lærerne har ansvaret for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen jf. undervisningsministeriets bekendtgørelse med dispensationer (fritagelser fra fag) og de lokale læseplaner. Pædagogerne skal dog til enhver tid inddrages i dette, da der skal udarbejdes en samlet målsætning for elevens hele udvikling - elevplanen inkl. periodeplan. Pædagogerne har ansvaret for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af de daglige læringsaktiviteter jf. De Pædagogiske Læreplaner. Lærerne skal dog til enhver tid inddrages i dette, da der skal udarbejdes en samlet målsætning for elevens sociale og faglige udvikling - elevplanen inkl. periodeplan.

11 HELHED på Enghaveskolen Lærere og pædagoger skal - med inddragelse af forældre og ressourcepersoner - i et tæt samarbejde, afklare barnets forudsætninger og kompetencer med henblik på, at fastsætte målsætninger for barnets udvikling. Dette beskrives og evalueres i elevplanen inkl. periodeplanen. Lærere og pædagoger er fælles om planlægning og evaluering af klassens årsplan. Lærernes, pædagogernes og andre faggruppers særlige kvalifikationer og kompetencer skal understøtte de aftalte undervisnings-/læringsforløb

12 HELHED på Enghaveskolen Lærerne og pædagoger samarbejder med andre ressourcepersoner internt og eksternt. Dette foregår i primært i det obligatoriske mødebånd. Såvel lærere som pædagoger skal, udover processen vedr. elevplanen, jævnligt rådgive og vejlede forældre i forhold til elevens udvikling. I teamet afholdes ugentlige møder, hvor undervisning og læringsaktiviteter planlægges og evalueres med udgangspunkt i elevplaner inkl. Periodeplaner Pædagogerne skal varetage de pædagogiske aktiviteter i undervisningsfrie dage/uger.

13


Download ppt "HELHED på Enghaveskolen Skoleåret 2011-12. HELHED på Enghaveskolen Definition på helhed De bedst mulige betingelser for at fremme det enkelte barns udvikling."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google