Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Formueforvaltning Januar 2009 MSTA. 2 Formueforvaltning  Egne midler  Kunde midler  Traditionelle og markedsrenteprodukter.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Formueforvaltning Januar 2009 MSTA. 2 Formueforvaltning  Egne midler  Kunde midler  Traditionelle og markedsrenteprodukter."— Præsentationens transcript:

1 Formueforvaltning Januar 2009 MSTA

2 2 Formueforvaltning  Egne midler  Kunde midler  Traditionelle og markedsrenteprodukter

3 3 Formueforvaltning  Egne midler  Kunde midler  Traditionelle og markedsrenteprodukter

4 4 Organisation  Outsourcet  Egen organisation  Investeringsstrategi  Investeringsinstruks  Kontrol og opfølgning

5 5 Investeringsregler FIL §§ 158 – 169  Generelle regler i §§ 158-159  § 158 alle midler  §159 midler svarende til hensættelserne (bortset fra markedsrenteprodukter) § 158. De midler, et forsikringsselskab eller en pensionskasse råder over, skal investeres på en hensigtsmæssig og for de forsikrede tjenlig måde, således at der er betryggende sikkerhed for, at selskabet til enhver tid kan opfylde sine forpligtelser.

6 6 Investeringsregler § 158 – Alle midler  De midler, der rådes over  Hensigtsmæssig og for de forsikrede tjenlig måde  Betryggende sikkerhed for, at man altid kan opfylde sine forpligtelser.

7 7 Investeringsregler § 159 - aktiver svarende til hensættelserne  Til enhver tid have en gruppe af aktiver, hvis samlede værdi altid mindst svarer til de samlede forsikringsmæssige hensættelser.  Aktiver skal være udvalgt således, at de, set i forhold til arten af selskabets forsikringer, med hensyn til sikkerhed, afkast og likviditet er af en sådan art og en sådan sammensætning, at de er egnede til at sikre, at de forsikrede kan fyldestgøres. Der må ikke foreligge en uforholdsmæssig afhængighed af en bestemt kategori af aktiver, et bestemt investeringsmarked eller en bestemt investering.

8 8 Investeringsregler For § 159 aktiverne gælder: Kun aktiver af særlig slags § 162 Fordeling guldrandede/ikke guldrandede (max 70%) § 163 Kun op til bestemte satser i enkelte virksomheder mv. § 164 Kongruens (forpligtelser og aktiv i samme valuta) § 165 Lokalisering (aktiver til stede i EU)

9 9 Investeringsregler Aktiver svarende til hensættelserne Listen i § 162 over hvad disse aktiver kan være Guldrandede:  Obligationer eller gældsbreve udstedt af eller garanteret af regeringer eller regionale myndigheder i zone A.  Obligationer optaget til handel på et reguleret marked i EU/EØS eller tilsvarende markeder  Realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer udstedt af realkreditinstitutter, pengeinstitutter eller skibsfinansieringsinstituttet samt tilsvarende indenfor EU  Tilgodehavender, dog ikke tilgodehavender, der er efterstillet andre kreditorer, hos kreditinstitutter og forsikringsselskaber under tilsyn samt andre tilgodehavender garanteret af kreditinstitutter eller forsikringsselskaber under tilsyn  Grunde, boligejendomme, kontor- og forretningsejendomme samt andre ejendomme, hvis værdi er uafhængig af en særlig erhvervsudnyttelse.  Lån sikret ved tinglyst panteret i ejendomme indenfor visse grænser  Lån mod sikkerhed i egne livsforsikringspolicer inden for disses genkøbsværdi.

10 10 Investeringsregler Aktiver svarende til hensættelserne Listen i § 162 over hvad disse aktiver kan være Ikke - guldrandede  Andele i investeringsinstitutter omfattet af EU-regler, pengemarkedsforeninger, investeringsinstitutforeninger og godkendte fåmandsforeninger eller afdelinger  Andele i placeringsforeninger og professionelle foreninger eller afdelinger, der i vedtægterne har bestemmelser om instrumenter og risikospredning, som svarer til dem, der gælder for investeringsforeninger, pengemarkedsforeninger og investeringsinstitutforeninger, eller bestemmelser om risikospredning, der svarer til reglerne i § 106, stk. 3 og 4, i LIS  Andele i andre foreninger eller afdelinger, hvis disse foreninger i deres vedtægter har bestemmelser om instrumenter og risikospredning, som svarer til dem, der gælder for investeringsforeninger, pengemarkedsforeninger og investeringsinstitutforeninger, eller bestemmelser om risikospredning, der svarer til reglerne i § 106, stk. 3 og 4, i LIS

11 11 Investeringsregler Aktiver svarende til hensættelserne Listen i § 162 over hvad disse aktiver kan være Ikke-guldrandede fortsat:  Andre obligationer og lån optaget til handel på et reguleret marked i EU/EØS eller tilsvarende markeder i andre lande omfattet af zone A.  Kapitalandele optaget til handel på et reguleret marked i EU/EØS eller tilsvarende markeder i andre lande omfattet af zone A.  Andre ejendomme, end de guldrandede.  Kapitalandele og andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et land inden EU/EØS eller tilsvarende markeder i andre lande uden for zone A.  Andre lån og værdipapirer, som ikke omfattes af nr. 1-12.  Genforsikringskontrakter og tilgodehavender hos genforsikringsselskaber samt særlige risikoafdækningsvirksomheder under offentligt tilsyn i lande omfattet af zone A eller genforsikringsselskaber under offentligt tilsyn, der har opnået en rating af en anerkendt ratingvirksomhed svarende til mindst investment grade.

12 12 Investeringsregler Registrering af aktiver § 167  Der skal føres et register over aktiverne omfattet af § 159 samt finansielle kontrakter  De registrerede aktiver og kontrakter tjener udelukkende til fyldestgørelse af de forsikrede.  Registeret skal indberettes til Finanstilsynet  Finanstilsynet kan kræve registeret deponeret, hvis tilsynet beslutter at begrænse eller forbyde selskabets rådighed over dets aktiver.


Download ppt "Formueforvaltning Januar 2009 MSTA. 2 Formueforvaltning  Egne midler  Kunde midler  Traditionelle og markedsrenteprodukter."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google