Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Faglig Udvikling Nye sundhedsopgaver stiller nye udfordringer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Faglig Udvikling Nye sundhedsopgaver stiller nye udfordringer."— Præsentationens transcript:

1 www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Faglig Udvikling Nye sundhedsopgaver stiller nye udfordringer

2 2 Middellevetid i København

3 Nye sundhedsopgaver stiller nye udfordringer3 Middellevetid i København Mænd: 71,5 år Kvinder: 77,5 år Totalt: 74,6 år Kilde: Statens Institut For Folkesundhed, 2007

4 Nye sundhedsopgaver stiller nye udfordringer4 Nye kommunale opgaver efter 1. januar 2007 Borgerrettet forebyggelseUdviklingsopgave Patientrettet forebyggelse i samarbejde med regionen Arbejdsdeling uklar Ambulant genoptræningDriftsopgave Hjemtagning af færdigbehandledeDriftsopgave Samarbejde med regionen ift:  Aktiviteter jf. sundhedsaftalerne  Varetagelse af den kommunale del af patientforløbet  Kommunal (med)finansiering Indirekte styring

5 Nye sundhedsopgaver stiller nye udfordringer5 Integration af kommunerne i sundhedsvæsenet Med de nye opgaver er kommunerne blevet en integreret del af sundhedsvæsenet Nye opgaver stiller nye krav om  Faglighed og kompetenceudvikling  Evidensbaseret praksis  Måling/dokumentation/controlling/evaluering

6 Nye sundhedsopgaver stiller nye udfordringer6 Hvad vil vi måling/ dokumentation/evaluering?  Kontrol – (Styring og tilpasning/målretning af ydelser)  Hvad vil/skal vi?  Når vi det, vi vil/skal?  Læring - kan vi gøre det bedre?  Mere kvalitet til prisen  Mere målrettede ydelser  Forbedrede praksisformer  Ny viden  Oplysning - andre skal også vide, hvad vi gør  Symbolsk - det er bare noget vi gør

7 Nye sundhedsopgaver stiller nye udfordringer7 Et hurtigt eksempel på monitorering i SUF: I Sundhedsprofiler Selvrapporterede oplysninger om  borgernes livsstil  Sundhed og sygelighed  Sociodemografiske variable  Målt hver 4. år siden 1991

8 Nye sundhedsopgaver stiller nye udfordringer8 Hurtigt eksempel II: Genoptræning Tilbud om ambulant genoptræning gives efter en lægelig vurdering – men finansieres 100% af kommunen. Almen ambulant genoptræning: Leveres af kommunens trænings- og sundhedscentre i en BUM-model. Særlig funktion vedr. ortopædkirurgi og apopleksi. Specialiseret genoptræning: Leveres af hospital. På grundlag af nuværende data forventes et mindreforbrug i 2007, men dette er fortsat meget usikkert. Antal genoptræningsplanerForventet 2007 Estimeret 2007 Vækst Almene ambulante genoptræningsplaner Alle diagnoser Heraf ortopædkirurgi 3.660 1.800 4.763 2.862 30% 62% Specialiserede genoptræningsplaner Alle diagnoser Heraf ortopædkirurgi 5.464 1.529 2.570 776 -51% -49%

9 Nye sundhedsopgaver stiller nye udfordringer9 Hvordan kan Københavns Kommune påvirke udgiftsniveauet?  Kommunen skal søge at påvirke regionens adfærd  Kommunen skal finde områder hvor vi selv kan gøre en forskel

10 Nye sundhedsopgaver stiller nye udfordringer10 Københavns Kommune bør påvirke regionen til: at reducere antallet af uhensigtsmæssige akutte indlæggelser (data, sundhedsaftale + dialog) at reducere antallet af unødvendige akutte genindlæggelser (data, sundhedsaftale + dialog) at få regionen til at identificere og tale med de måske ”nervøse” læger, som indlægger flere patienter end andre læger (data, sundhedsaftale + dialog) at sikre at kommunen får tilstrækkelig information om omfang og karakter af sygehusets stationære og specialiserede genoptræning (data, sundhedsaftale + dialog) at analysere om antallet af indlæggelser/udskrivninger samme dag kan reduceres (data, sundhedsaftale + dialog)

11 Nye sundhedsopgaver stiller nye udfordringer11 Kommunen søger at påvirke regionens adfærd Spørgsmålet er: Kunne et ambulant besøg have erstattet nogle af indlæggelserne? Københavnere har årligt ca. 95.000 indlæggelser. Københavnere ind og ud samme dag i 2005: Antal indlæggelser Kommedfin kr. Gns.pris per indl. Akut12.33339.957.574 3.240 kr Ikke akut 3.11411.514.808 3.698 kr Totalt15.44751.472.382 3.332 kr Et ambulant besøg koster kommunen 298 kr. (2007-niveau) Hvad skal kommunen betale?

12 Nye sundhedsopgaver stiller nye udfordringer12 Københavns Kommune bør selv sørge for at reducere betalingen for ekstra sengedage for færdigbehandlede fra 25.000 sengedage (svarende til 40 mio. kr i 2007) til i størrelsesorden 2.000 sengedage at undersøge om især plejehjemmene (yderligere) kan forebygge visse indlæggelser (uddybes) at undersøge om kommunens tilbud om alternativ til indlæggelse er tilstrækkeligt effektivt, når indlæggelse er uhensigtsmæssig at forberede en argumentation og dokumentation, hvorefter kommunen kan gå til regionen med henblik på at opnå medfinansiering fra regionen for kommunens indsats overfor borgere med KOL (og for kommunens indsats overfor andre kronikere)

13 Nye sundhedsopgaver stiller nye udfordringer13 Er disse borgere indlagt fra plejehjem? Hvis ja – har vi et problem? Forudsætning: Data med CPR-nummer

14 Nye sundhedsopgaver stiller nye udfordringer14 Patientrettet forebyggelse Sundhedscenter Nørrebro Åbner juli 2007 Sundhedscenter Amager Åbnet forår 2008 Sundhedscenter for Kræftramte betjener hele byen Åbnet april 2007 Sundhedscenter Vesterbro, Køs. Enghave, Valby medio 2008 (Forudsætter ekstra bevilling) Sundhedscenter Østerbro Åbnet april 2005. Tilbud gives i sundhedscentre

15 Nye sundhedsopgaver stiller nye udfordringer15 Aktiviteter på sundhedscentre  Borgere med KOL, type 2 diabetes, hjertesvigt- og iskæmi samt fald- og balanceproblemer.  Indsatsen omfatter fysisk træning, kostvejledning, undervisning i sygdomsforståelse og hjælp til rygeophør.  Ca. 500 patientforløb pr. center om året.  Henvisning primært fra almen praksis, men også fra hospital  Sundhedscenter for kræftramte tilbyder i første omgang rehabilitering til patienter med bryst, lunge og mave-tarmkræft.

16 Nye sundhedsopgaver stiller nye udfordringer16 Effektevaluering: Sammenhængende indsats for kronisk syge (SIKS-projektet) Formål med evalueringen af SIKS-projektet:  Er de opnåede mål nået?  Opsamle og videregive erfaringer  Udvikling af evalueringsværktøj Metoder Ekstern evaluering: Det sammenhængende patientforløb (Statens Institut for Folkesundhed) Intern evaluering  Projektets organisatoriske rammer  Effekten af rehabiliteringsindsatsen  Ressourceforbruget

17 Nye sundhedsopgaver stiller nye udfordringer17 Penge fra region til kommune? Sundhedscentre og forebyggende indsatser har på længere sigt:  Forventeligt gode sundhedsmæssige effekter  Vil formentlig spare regionen for udgifter til skadestue, ambulante besøg, indlæggelser, liggedage, medicin, praktiserende læge m.fl. (en eller flere af disse udgiftsområder)  Kan vi få regionen til at medfinansiere vores sundhedscentre mv?

18 Nye sundhedsopgaver stiller nye udfordringer18 Hvad bringer fremtiden?  Standarder/indikatorer  Den Danske Kvalitetsmodel 2008?  Lov om ”Patient”sikkerhed  Indberetning af utilsigtede hændelser i ældreplejen 2008  Regeringens kvalitetsreform  Klare mål og opfølgning  Offentliggørelse af resultater


Download ppt "Www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Faglig Udvikling Nye sundhedsopgaver stiller nye udfordringer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google