Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VIRUPSKOLEN ORIENTERINGSAFTEN 2010/11 FOR KOMMENDE BØRNEHAVEKLASSEFORÆLDRE Den 18. november 2010 kl. 19.00 – 21.00.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VIRUPSKOLEN ORIENTERINGSAFTEN 2010/11 FOR KOMMENDE BØRNEHAVEKLASSEFORÆLDRE Den 18. november 2010 kl. 19.00 – 21.00."— Præsentationens transcript:

1 VIRUPSKOLEN ORIENTERINGSAFTEN 2010/11 FOR KOMMENDE BØRNEHAVEKLASSEFORÆLDRE Den 18. november 2010 kl. 19.00 – 21.00

2 DIT BARN SKAL I SKOLE Orientering fra Virupskolen om indskrivning af børnehaveklassebørn Vigtige datoer for kommende børnehaveklassebørn og -forældre på Virupskolen 18.11.10 kl. 19-21: Orienteringsmøde for kommende børnehaveklasseforældre18.11.10 kl. 19-21: Orienteringsmøde for kommende børnehaveklasseforældre December: Brev fra Børn & Unge vedr. SkoleindskrivningDecember: Brev fra Børn & Unge vedr. Skoleindskrivning 12. januar 2011 kl. 16.30-18.00: Indskrivning af børnehaveklassebørn12. januar 2011 kl. 16.30-18.00: Indskrivning af børnehaveklassebørn 13. januar 2011 kl. 16.30-18.00: Indskrivning af børnehaveklassebørn13. januar 2011 kl. 16.30-18.00: Indskrivning af børnehaveklassebørn Marts: Børnehaverne udfylder overleveringspapirer i samarbejdeMarts: Børnehaverne udfylder overleveringspapirer i samarbejde med forældrene April: Besked om optagelse for børn uden for skoledistriktetApril: Besked om optagelse for børn uden for skoledistriktet April-maj: Børnehaverne på besøg i SFO og skoleApril-maj: Børnehaverne på besøg i SFO og skole Børnehaveklasseledere på besøg i distriktsbørnehaverne Børnehaveklasseledere på besøg i distriktsbørnehaverne Maj: Overleveringsmøder vedr. børn med særlige behovMaj: Overleveringsmøder vedr. børn med særlige behov (børnehave, forældre, skole, eksperter) Medio juni: Skole-tyvstartMedio juni: Skole-tyvstart Oversigten opdateres løbende

3 AFTENENS PROGRAM 19.00 – 19.20 Velkommen19.00 – 19.20 Velkommen Orientering om Virupskolen Orientering om Virupskolen 19.20 – 19.45 Orientering fra SFO19.20 – 19.45 Orientering fra SFO 19.45 – 20.00Pause19.45 – 20.00Pause 20.00 – 20.45 Orientering om børnehaveklassen, herunder20.00 – 20.45 Orientering om børnehaveklassen, herunderskoleparathed 20.45 – 21.00 Spørgsmål og afslutning20.45 – 21.00 Spørgsmål og afslutning

4 Virupskolens værdigrundlag Kompetence Det er værdifuldt at Virupskolens børn og unge udvikler sig alsidigt på de faglige, personlige og sociale områderudvikler sig alsidigt på de faglige, personlige og sociale områder oparbejder gode arbejdsmåder og udvikler selvstændighed og medansvarlighed for egen læringoparbejder gode arbejdsmåder og udvikler selvstændighed og medansvarlighed for egen læring udvikler evnen til at lære på mange måder, til at lære sammen med andre og til at udnytte egne resurserudvikler evnen til at lære på mange måder, til at lære sammen med andre og til at udnytte egne resurser udvikler selvværd, kreativitet og evnen til at handleudvikler selvværd, kreativitet og evnen til at handle Engagement Det er værdifuldt at Virupskolens børn og unge opmuntres til at tage initiativeropmuntres til at tage initiativer udvikler fantasi, nysgerrighed, glæde og humorudvikler fantasi, nysgerrighed, glæde og humor bevarer lysten til at lære og udvikle sigbevarer lysten til at lære og udvikle sig udvikler evnen til at fordybe sigudvikler evnen til at fordybe sig Fællesskab Det er værdifuldt at Virupskolens børn og unge oplever tryghed, tillid og anerkendelseoplever tryghed, tillid og anerkendelse betragter sig som en del af skolens fællesskab og lokalsamfundetbetragter sig som en del af skolens fællesskab og lokalsamfundet opbygger venskaber og udvikler samarbejdsevne og ansvarlighedopbygger venskaber og udvikler samarbejdsevne og ansvarlighed anerkender og respekterer forskellighedanerkender og respekterer forskellighed

5 Virupskolens opbygning Undervisningsafdeling 0.-1.-3.-5. årgangUndervisningsafdeling 0.-1.-3.-5. årgang –Med tæt samarbejde mellem pædagoger og lærere Undervisningsafdeling 2.-4.-6. årgangUndervisningsafdeling 2.-4.-6. årgang –Med tæt samarbejde mellem pædagoger og lærere SFO: 0.-1. årgangSFO: 0.-1. årgang SFO: 2. 3. og 4. årgangSFO: 2. 3. og 4. årgang Udskoling 7.-8.-9. årgang opbygget i videncentre - Der arbejdes med Humanistisk, Internationalt og Naturfagligt centerUdskoling 7.-8.-9. årgang opbygget i videncentre - Der arbejdes med Humanistisk, Internationalt og Naturfagligt center

6 Virupskolens udviklingsområder 2010/11 Læseindlæring:Læseindlæring: sprog og naturfag, sprog og læsning i SFO, især sproglig opmærksomhed og lektielæsning LP-modellenLP-modellen Læringsmiljø og pædagogisk analyse, et 3årigt udviklingsarbejde 50 skoler mod mobning50 skoler mod mobning læsemakkerprojekt og elevmægling samt legepatrulje Sundhed og sundhedsfremmeSundhed og sundhedsfremme kost og bevægelse trivsel Medborgerskab:Medborgerskab: forældreinddragelse forældreinddragelse

7 Virupskolen sådan bl.a. arbejder vi med trivsel VenskabsklasserVenskabsklasser LæsemakkerLæsemakker Elevmæglere og legepatruljeElevmæglere og legepatrulje Sprogenes dagSprogenes dag Red-barnet-koncertRed-barnet-koncert ---- Høj kvalitet i samarbejdet mellem pædagoger og lærereHøj kvalitet i samarbejdet mellem pædagoger og lærere Emneforløb på tværs af klasser og årgangeEmneforløb på tværs af klasser og årgange Holddannelse med forskellige formål og på forskellig visHolddannelse med forskellige formål og på forskellig vis -- -- Anerkendende pædagogisk forståelse af udvikling og læringAnerkendende pædagogisk forståelse af udvikling og læring

8 Skole-hjem-samarbejde Forældreinddragelse: Forældresamarbejdet styrkes gennem en tydelig opgave-, rolle- og ansvarsfordeling som grundlag for et gensidigt, forpligtende samarbejde om barnets trivsel, læring og udviklingForældresamarbejdet styrkes gennem en tydelig opgave-, rolle- og ansvarsfordeling som grundlag for et gensidigt, forpligtende samarbejde om barnets trivsel, læring og udvikling (iflg. Børn og Unges udviklingsplan)

9 Forældrene kan forvente at: At der afholdes forældremøder, klassearrangementer og skole-hjemsamtaler efter principperne for skole-hjemsamarbejdeAt der afholdes forældremøder, klassearrangementer og skole-hjemsamtaler efter principperne for skole-hjemsamarbejde At der løbende informeres om klassens arbejde og klassens liv via forældrebreve på SkoleintraAt der løbende informeres om klassens arbejde og klassens liv via forældrebreve på Skoleintra At der er en tæt kontakt mellem forældre og lærere i forhold til børn med særlige behov, børn i vanskelige situationer og hvor der ellers er behovAt der er en tæt kontakt mellem forældre og lærere i forhold til børn med særlige behov, børn i vanskelige situationer og hvor der ellers er behov Skolen, herunder SFO påtager sig ansvaret for, at den enkelte elev ses og behandles som en person og får en udbytterig skoledag, hvor både det faglige indhold og det sociale fællesskab vægtes højtSkolen, herunder SFO påtager sig ansvaret for, at den enkelte elev ses og behandles som en person og får en udbytterig skoledag, hvor både det faglige indhold og det sociale fællesskab vægtes højt Der er et tæt og forpligtende samarbejde mellem klassens lærere og klassepædagog/SFODer er et tæt og forpligtende samarbejde mellem klassens lærere og klassepædagog/SFO Det faglige niveau er højt og indeholder spændende undervisning, og at der arbejdes pædagogisk med hensyntagen til den enkelte elevs individuelle styrkesider og svagheder såvel i undervisning som i SFODet faglige niveau er højt og indeholder spændende undervisning, og at der arbejdes pædagogisk med hensyntagen til den enkelte elevs individuelle styrkesider og svagheder såvel i undervisning som i SFO Skole, herunder SFO og forældre samarbejder om udviklingen af det enkelte barns selvtillid og selvværd og hele udviklingSkole, herunder SFO og forældre samarbejder om udviklingen af det enkelte barns selvtillid og selvværd og hele udvikling Skole og forældre samarbejder om det sociale liv i klasserneSkole og forældre samarbejder om det sociale liv i klasserne Der nedsættes et klasseforældreråd, som samarbejder med klassens lærere om skole- hjemsamarbejdet på klasseniveau, med andre klasseforældreråd og med skolebestyrelsenDer nedsættes et klasseforældreråd, som samarbejder med klassens lærere om skole- hjemsamarbejdet på klasseniveau, med andre klasseforældreråd og med skolebestyrelsen

10 Virupskolen forventer at: Eleven møder hver dag til tidenEleven møder hver dag til tiden Eleven er udhvilet, har fået morgenmad og har madpakker eller penge med.Eleven er udhvilet, har fået morgenmad og har madpakker eller penge med. Eleven er opdraget til at vise hensyn og respekt over for andre, udvise social opførsel og tiltale både andre elever og skolens ansatte i et ordentligt sprogEleven er opdraget til at vise hensyn og respekt over for andre, udvise social opførsel og tiltale både andre elever og skolens ansatte i et ordentligt sprog Forældrene udviser interesse for skolearbejdet, spørger til det og hjælper barnet med hjemmearbejde og med at pakke tasken.Forældrene udviser interesse for skolearbejdet, spørger til det og hjælper barnet med hjemmearbejde og med at pakke tasken. Forældrene indgår i et positivt samarbejde med skole og SFO, bl.a. ved at kommunikation mellem skole og hjem foregår direkte og ikke gennem barnet.Forældrene indgår i et positivt samarbejde med skole og SFO, bl.a. ved at kommunikation mellem skole og hjem foregår direkte og ikke gennem barnet. Forældrene konstruktivt indgår i dialog omkring problemområder og medvirker til deres løsningForældrene konstruktivt indgår i dialog omkring problemområder og medvirker til deres løsning Forældrene udviser interesse for barnets skolegang og SFO-liv bl.a. ved deltagelse i møder og andre arrangementerForældrene udviser interesse for barnets skolegang og SFO-liv bl.a. ved deltagelse i møder og andre arrangementer

11 Virupskolen forventer at Forældrene taler med børnene om deres hverdagForældrene taler med børnene om deres hverdag Forældrene hjælper børnene med at løse konflikterForældrene hjælper børnene med at løse konflikter Forældrene medvirker til at etablere det sociale liv uden for skolenForældrene medvirker til at etablere det sociale liv uden for skolen Forældrene respekterer skolen som arbejds- og læreplads for lærere, pædagoger og elever, og at skolen derfor har en høj prioritet i barnets tilværelse.Forældrene respekterer skolen som arbejds- og læreplads for lærere, pædagoger og elever, og at skolen derfor har en høj prioritet i barnets tilværelse. Det vil sige:Det vil sige: –At lægebesøg o. lign. så vidt muligt placeres uden for skoletiden –At ferier i størst mulige omfang holdes i skoleferierne –At fritidsinteresser og arbejde planlægges, så skolen ikke forsømmes –At enhver forespørgsel om fritagelse overvejes grundigt

12 Ny lovgivning for skolestart En ændring af folkeskoleloven fra maj 2008 har skabt en række muligheder for En ændring af folkeskoleloven fra maj 2008 har skabt en række muligheder for forbedring af elevernes skolestart. Loven omhandler bl.a. følgende: Børnehaveklassen bliver fra og med skoleåret 2009-10 obligatorisk. Undervisningspligten udvides fra 9 til 10 år.Undervisningspligten udvides fra 9 til 10 år. Det faglige indhold bliver tydeliggjort og præciseret. Der vil blive arbejdet specielt med børnenes sproglige udvikling.Det faglige indhold bliver tydeliggjort og præciseret. Der vil blive arbejdet specielt med børnenes sproglige udvikling. Der bliver krav om en obligatorisk sprogvurdering af børnene i begyndelsen af børnehaveklassen.Der bliver krav om en obligatorisk sprogvurdering af børnene i begyndelsen af børnehaveklassen.

13 Ny lovgivning for skolestart Mulighed for Forsinket klassedannelse frem til udgangen af børnehaveklassenForsinket klassedannelse frem til udgangen af børnehaveklassen Holddannelse i børnehaveklassenHolddannelse i børnehaveklassen Aldersintegrerede klasser og rullende skolestartAldersintegrerede klasser og rullende skolestart

14 Ny lovgivning for skolestart SFO: Det pædagogiske og faglige arbejde i SFO bliver mere synligt og konkretiseret fremover.Det pædagogiske og faglige arbejde i SFO bliver mere synligt og konkretiseret fremover. B&U fastsætter mål- og indholdsbeskrivelser fra skoleåret 11/12.B&U fastsætter mål- og indholdsbeskrivelser fra skoleåret 11/12.

15 Er barnet skoleparat? Forældre, som er i tvivl om deres barn er skoleparat, kan også selv iagttage, hvordan barnet håndterer forskellige udfordringer, som kan minde om dem, barnet vil møde i skolen, fx om barnet –kan og vil lytte –kan fastholde sin opmærksomhed på en bestemt aktivitet i nogen tid –kan sætte sig i andres sted –kender og kan efterleve almindelige regler for samvær med andre –er selvhjulpent - fx kan tage tøj af og på og holde styr på sin taske –har et nuanceret ordforråd –deltager i etablering og udførelsen af leg –viser interesse for skriftsproget –udforsker og eksperimenterer med naturens materialer –viser forståelse for egen og andres kulturer og livsbetingelser Forældre og børnehave vurderer sammen de forskellige kompetencer, som er vigtige for at barnet kan trives i skolen. Det drejer sig om det sociale, det motoriske, det følelsesmæssige, det sproglige og det intellektuelle.

16 Bekendtgørelse Børnehaveklassens overordnede målBørnehaveklassens overordnede mål § 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst til at lære og gør barnet fortroligt med skolen.§ 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst til at lære og gør barnet fortroligt med skolen. Stk. 2. Det tilstræbes, at børnene som en del af den alsidige personlige udvikling tilegner sig viden og færdigheder, som undervisningen i skolens grundlæggende fag kan bygge videre på.Stk. 2. Det tilstræbes, at børnene som en del af den alsidige personlige udvikling tilegner sig viden og færdigheder, som undervisningen i skolens grundlæggende fag kan bygge videre på. Stk. 3. Undervisningen i børnehaveklassen skal skabe sammenhæng både mellem børnenes overgang fra hjem og dagtilbud til skolen og mellem børnehaveklasse, de efterfølgende klassetrin og skolefritidsordning/dagtilbud.Stk. 3. Undervisningen i børnehaveklassen skal skabe sammenhæng både mellem børnenes overgang fra hjem og dagtilbud til skolen og mellem børnehaveklasse, de efterfølgende klassetrin og skolefritidsordning/dagtilbud. Børnehaveklassens indhold og målBørnehaveklassens indhold og mål § 2. Leg skal udgøre et centralt element i undervisningen med vægt på legens egenværdi og læring gennem leg og legelignende aktiviteter.§ 2. Leg skal udgøre et centralt element i undervisningen med vægt på legens egenværdi og læring gennem leg og legelignende aktiviteter. Stk. 2. Undervisningen i børnehaveklassen skal tage udgangspunkt i og videreudvikle færdigheder, viden og erfaringer, som børnene har tilegnet sig i familie, dagtilbud og fritid.Stk. 2. Undervisningen i børnehaveklassen skal tage udgangspunkt i og videreudvikle færdigheder, viden og erfaringer, som børnene har tilegnet sig i familie, dagtilbud og fritid. Stk. 3. Undervisningen skal tilstræbe, at børnene udvikler lyst til og motivation for at beskæftige sig med skolens indhold, sociale fællesskab og særlige arbejdsformer og herved bidrage til, at børnene forberedes på den videre skolegang.Stk. 3. Undervisningen skal tilstræbe, at børnene udvikler lyst til og motivation for at beskæftige sig med skolens indhold, sociale fællesskab og særlige arbejdsformer og herved bidrage til, at børnene forberedes på den videre skolegang. Stk. 4. Undervisningen tilrettelægges, så børnene erfarer, at de er en del af et større socialt fællesskab.Stk. 4. Undervisningen tilrettelægges, så børnene erfarer, at de er en del af et større socialt fællesskab. Stk. 5. Indholdet i undervisningen skal mindst omfatte følgende temaer:Stk. 5. Indholdet i undervisningen skal mindst omfatte følgende temaer:

17 Bekendtgørelse Temaer i børnehaveklassen 1) Sprog og udtryksformer.1) Sprog og udtryksformer. 2) Naturen og naturfaglige fænomener.2) Naturen og naturfaglige fænomener. 3) Det praktisk musiske.3) Det praktisk musiske. 4) Bevægelse og motorik.4) Bevægelse og motorik. 5) Sociale færdigheder.5) Sociale færdigheder. 6) Samvær og samarbejde.6) Samvær og samarbejde.


Download ppt "VIRUPSKOLEN ORIENTERINGSAFTEN 2010/11 FOR KOMMENDE BØRNEHAVEKLASSEFORÆLDRE Den 18. november 2010 kl. 19.00 – 21.00."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google