Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regler om drift af naturarealer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regler om drift af naturarealer"— Præsentationens transcript:

1 Regler om drift af naturarealer
Heidi Buur Holbeck Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl

2 Disposition Drift af naturarealer – hvorfor? Landbrugsreformen
Lov om drift af landbrugsjord Anmeldelsespligt i Natura 2000-områder Fremtidige udfordringer

3

4 Tilbagegang for naturarealer
De danske naturarealer er reduceret fra ca. 60 pct. af landarealet i 1800-tallet til ca. 9 pct. i dag.

5 Naturarealer Total ca ha §3-beskyttede naturarealer

6 Konsekvens af landbrugsreformen for permanente græsarealer
Tilskud til permanente græsarealer I : 500 kr.pr.ha I 2009: kr.pr.ha Stigning frem mod 2012, hvor støtten udlignes Krav til drift af græsarealerne

7 God landbrugs- og miljømæssig stand: permanent græs
Afgræsning eller slåning mindst hvert 2. år Græsarealer må ikke gro til Maks. 50 enkeltstående træer pr. hektar Arealer med disse plantearter skal fratrækkes.

8 Lov om drift af landbrugsjord
Formål: Alle landbrugsjorde skal anvendes til jordbrugsmæssige formål Rydningspligt 15 års genopdyrkningsret Skovtilplantninger

9 Lov om drift af landbrugsjord - Rydningspligt
Opvækst af træer og buske efter 1. september 2004 skal ryddes fra lysåbne arealer Mål: At sikre den eksisterende lysåbne naturtilstand på naturarealer At sikre, at arealer der tidligere var i omdrift kan inddrages i omdriften igen

10 Lov om drift af landbrugsjord - Konsekvens af rydningspligt
Regler om God landbrugs- og miljømæssig stand overtrumfer i mange tilfælde Kun de arealer, der ikke bliver søgt enhedsstøtte til, vil være direkte omfattet af denne lov F.eks. forskellige naturarealer som hede, mose, eng med siv osv.

11 Lov om drift af landbrugsjord - Rydningspligt - undtagelser
Arealer med bestående anden natur end lysåben. Eks. krat, læhegn og skov Vanskeligt tilgængelige arealer, våde eller stejle arealer Hvor rydningen er uforholdsmæssig byrdefuld

12 Rydningspligt?

13 Naturbeskyttelsesloven
Nyt i Natura 2000-områder: Pligt til at anmeldelde væsentlige driftsændringer

14 Natura 2000-områder Natura 2000-områder er en fælles betegnelse for habitat-, fuglebeskyttelses- og Ramsarområder. Udgør 8 pct. af det danske landareal De følgende krav gælder kun i Natura 2000-områder. Derfor er det vigtigt at vide, hvor der er udpeget Natura 2000-områder. EU har pålagt os at udpege naturområder, som er særlig værdifulde set i et europæisk perspektiv.

15 Anmeldelsesordningen
Væsentlig ændring af græsningsintensitet, herunder ophør med græsning Eksempel 1: En landmand vil sælger sin besætning. Besætningen afgræsser et areal beliggende i et Natura 2000 område. Driftsændringen skal anmeldes. Amtet kan nægte, at afgræsningen på arealet ophører. … men amtet kan ikke nægte at landmanden sælger sine køer. Plejen er amtets ansvar. Sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus

16 Anmeldelsesordning Opdyrkning af vedvarende græsarealer i et fuglebeskyttelsesområde Eksempel 2: En landmand indgår en MVJ-aftale for et areal beliggende i et fuglebeskyttelsesområde (Miljøvenlig drift af græs). Ved aftaleophør vil landmanden gerne genoptage dyrkningen med korn. Driftsændringen skal anmeldes. Amtet kan nægte opdyrkning, men skal give erstatning.

17 Væsentlige problemer Usikkerhed omkring konsekvenserne af anmeldelsespligten i Natura 2000-områder MVJ-midlerne målrettes Natura områderne men mange naturarealer ligger uden for Natura 2000-områderne

18 Hvordan sikres den fremtidige pleje af naturarealer?
Nye muligheder i det kommende Landdistriktsprogram for 2007 – 2013? F.eks. Græsningsselskaber, plejeaftaler eller lignende Lokale initiativer?

19 Kødkvæg som naturplejere Ny rolle for landbruget?
Nye indtægtskilder? Ny rolle for landbruget?


Download ppt "Regler om drift af naturarealer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google