Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Inge M. Bryderup SSIP konference DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET DPU 2010 Dansk socialforskning – modsvarer forskningen i højere.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Inge M. Bryderup SSIP konference DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET DPU 2010 Dansk socialforskning – modsvarer forskningen i højere."— Præsentationens transcript:

1 Inge M. Bryderup SSIP konference DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET DPU 2010 Dansk socialforskning – modsvarer forskningen i højere grad socialpolitikkens end praksisfelternes problemstillinger og behov?

2 Inge M. Bryderup SSIP konference DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * 2 Socialpolitik (uddannelsespolitik) Socialforskning (uddannelsesforskning) Socialpædagogik (specialpædagogik)

3 Inge M. Bryderup SSIP konference DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * 3 Kontinuitet i indsats – socialt udsatte børn og deres familier – gennem 100 år 1 % af danske børn og unge er blevet anbragt uden for hjemmet 3-4 % af alle børn og deres familier har modtaget forskellige andre typer af indsatsformer 2/3 af de anbragte har været anset for at have brug for straf og opdragelse 1/3 har været anbragt med henblik på forsørgelse og omsorg offentlige udgifter - en relativ konstant andel på omkring 2,5 % af de samlede sociale udgifter, markant faldende tendens – andelen omkring årtusindeskiftet lå på 1,5 %

4 Inge M. Bryderup SSIP konference DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * 4 Socialpolitiske love og lovændringer ift. indsatsen over for socialt udsatte børn og unge “Lov om Behandling af forbryderske og forsømte Børn og unge Personer” i 1905 værgerådsloven i 1923 forsorgsloven i 1933 revision af forsorgsloven i 1958 lov om børne- og ungdomsforsorg i 1961 lov om børne- og ungdomsforsorg i 1965 bistandsloven i 1976 ændringerne i bistandsloven i 1993 serviceloven i 1998 ændringer af serviceloven i 2001 og 2006

5 Inge M. Bryderup SSIP konference DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * 5 Generelle træk i den socialpolitiske udvikling grundstrukturen fra den første børnelov har præget lovgivningen omfattende kontinuitet i lovgivningen brud på kontinuitet en stigende politisk decentralisering af ansvaret en udvidelse af personkredsen fra tidligere at omfatte forbryderske og forsømte børns adfærd til at omfatte alle børn og alle dele af deres liv, en forøgelse af retssikkerheden for forældre og børn samt en ændring af de forskellige kontrolformer. lovgivningen fokuserer primært s på bestemmelser om selve fjernelsen af børnene – meget få bestemmelser om den socialpædagogiske indsats

6 Inge M. Bryderup SSIP konference DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * 6 Sammenfattende en udvikling fra en mere omfattende interesse i løsning af sociale problemer ud fra et bredere syn på børn og unges baggrund og sammenhænge til en aktuel socialpolitik, hvor kontraktliggørelse, målrationalitet, individualisering og familie-sering er dominerende

7 Inge M. Bryderup SSIP konference DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * 7 Socialforskningen 1/3 1952: bilag til betænkningen om “Den tilpasningsvanskelige ungdom”, en forskningsrapport udfærdiget af sociallæge Helge Kjems - et gennemgående fokus på “risikoen for udvikling af kriminalitet” og “overtrædelse af samfundets normer” 1959: Socialforskningsinstituttets forskningsprogram for børne- og ungdomsforsorgen – rapporter om børneværnenes tilsynspraksis, børns opvækstvilkår, undersøgelse af klientellet på en døgninstitution mv. 1960’erne: Den første danske såkaldte “effektundersøgelse” på Nebs Møllegård, omhandlede 25 børn, der blev undersøgt tre år efter deres udskrivning (Andersen, 1971, 1972) 1968: undersøgelse af Jacob Vedel-Petersen m.fl. af såkaldte risikoforøgelser hos danske børn af forældre med sociale problemer (Vedel-Petersen et al., 1968)

8 Inge M. Bryderup SSIP konference DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * 8 Socialforskningen 2/3 1960’erne -: Erik Jørgen Hansen mange undersøgelser af social ulighed – forældrenes samfundsmæssige position i form af uddannelse, stilling og status har afgørende betydning for deres børns chance for at få en uddannelse (Hansen, 1966, 1968, 1982, 1986, 1995, 1997, 2003) 1993: Per Schultz Jørgensen m.fl. en undersøgelse for Det Tværministerielle Børneudvalg ”Risikobørn. Hvem er de, hvad gør vi?” (Jørgensen et al., 1993). 1999: En af regeringen nedsat ekspertgruppe laver en kortlægning af den eksisterende forskningsbaserede viden om social arv (Bryderup et al., 1999) 2005: Et forskningsprogram med støtte fra blandt andre Socialministeriet skulle ”give input til bestræbelserne på at bekæmpe den negative sociale arv” (Ploug, 2005)

9 Inge M. Bryderup SSIP konference DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * 9 Socialforskningen 3/3 1990’erne: Forløbs- og såkaldte effektundersøgelser af forholdene for (tidligere) anbragte børn (Christoffersen, 1993a, 1993b, 1996) 1990’erne: forskning med fokus på processen omkring selve sagsbehandlingen i forhold til anbringelser af børn og unge – ses som afgørende og yderst kritisabel (Christensen, Else 1998, 2000; Egelund, Tine 1997; Egelund, Tine et al. 2002; Hestbæk, Anne-Dorthe 1997) 2000’erne: en stigende udbredelse af forskningsoversigter (Egelund, Tine og Hestbæk, Anne- Dorthe, 2003; Nielsen, Helle Schjellerup, 2006: Egelund, Tine, 2006)

10 Inge M. Bryderup SSIP konference DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * 10 Tendenser i forskningen i socialt udsatte 1/2 fra at være sociologisk orienteret i form af undersøgelser af mere objektive forhold omkring ulighed (indkomst og uddannelse samt materiel og familiemæssig baggrund) til at være mere psykologisk orienteret (individers sociale adfærd, familierelationer) fokus flyttes fra at omhandle forhold, der kan forebygges via social- og uddannelsespolitiske tiltag til at være et spørgsmål om omfanget af ansvarlighed, kulturel kapital og ressourcer i de enkelte familier

11 Inge M. Bryderup SSIP konference DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * 11 Tendenser i forskningen i socialt udsatte 2/2 forskningen om risikobørn og forskningen i negativ social arv – at socialpolitikken dels har udvidet personkredsen fra at omhandle specifikke grupper til omfatte alle børn og deres familier og dels går fra kontrol og magt til at indeholde forebyggelsesintentioner individualisering i anvendelse af betegnelsen ”særlige behov” – baggrund for behovet for forskning omkring risikovurderinger og kravet om evidensforskning samt viden om effekten af bestemte former for indsats.

12 Inge M. Bryderup SSIP konference DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * 12 Konklusioner aktuelt og historisk eksisterer en tæt sammenhæng mellem de socialpolitiske udviklingstendenser og socialforskningens valg af forskningstilgange, genstandsområder og perspektiveringer Behov for både praksisnær og teoretisk ”fri” forskning


Download ppt "Inge M. Bryderup SSIP konference DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET DPU 2010 Dansk socialforskning – modsvarer forskningen i højere."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google