Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Torben Kjeldgaard Larsen Planlæggerens brug af Digitale værktøjer Torben Kjeldgaard Larsen Civilingeniør, planlægger.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Torben Kjeldgaard Larsen Planlæggerens brug af Digitale værktøjer Torben Kjeldgaard Larsen Civilingeniør, planlægger."— Præsentationens transcript:

1 Torben Kjeldgaard Larsen Planlæggerens brug af Digitale værktøjer Torben Kjeldgaard Larsen Civilingeniør, planlægger

2 Torben Kjeldgaard Larsen Mit vigtigste arbejdsredskab

3 Torben Kjeldgaard Larsen Typiske arbejdsopgaver og hvilke (digitale-)værktøjer jeg benytter Konsulent Afgrænsede opgaver Projektorienteret tilgang Problem/opgave – Information – viden – information – løsning Kommunikere med kolleger og kunder om løsning af opgaver –Telefon –Møder –Mail

4 Torben Kjeldgaard Larsen

5 Analyseopgaver Miljøvurdering af udvidelsen af Odense congress center – de trafikale konsekvenser Internettet: grundlæggende oplysninger, projektets omfang, lovkrav, specialrapporter fra vejdirektoratet mm. GIS – skaber overblik via kort, samler informationer om trafikmængder mm. Regneark / database: trafiktællinger DanKap – beregningsprogram til undersøgelse af trafikforholdene Word / PDF til afrapportering

6 Torben Kjeldgaard Larsen Analyseopgaver Befolkningsprognose GIS-baseret Grundlæggende: –Bestand + nyfødte – døde +tilflyttere – fraflyttere –50.000 indbyggere 7-8.000 flytninger mm. pr år Simpel proces bliver kompliceret pga. mængden => IKT

7 Torben Kjeldgaard Larsen Store planprocesser Regionplan 2005 – Århus Amt Processtyring og projektledelse –Store datamængder => database med arbejdsopgaver, opgaveansvarlige mm. –Procesdiagrammer –E-mail –ESDH til styring af bureaukratiet –Den politiske proces ”Brandslukning” klar, parat – svar og hurtige analyser af aktuelle temaer Digital formidling – digital regionplan –CMS – content management system

8 Torben Kjeldgaard Larsen

9

10 7 Anden miljøbeskyttelse 7,0,1 Støj 7,0,2 Anlæg, der påvirker miljøet i væsentlig grad (VVM) 6 Tekniske anlæg 6,1 Energiforsyning 6,2 Affaldsbehandling 6,1,3 Ledningsanlæg til opvarmningsformål 6,1,4 Højspæn- dingsledninger 6,1,5 Vindmøller 6,2,6 Deponeringsanlæg 6,2,7 Forbræn- dingsanlæg 6,2,8 Renseanlæg 6,0,1 Strækningsanlæg 6,0,2 Antennemaster 5 Trafikanlæg 5,0,1 Veje 5,0,2 Transportcenter ved Årslev 5,0,3 Regionale busruter 5,0,4 Trafikhavne 5,0,5 Udvidelse af Århus Havn 4 Ferie og fritid 4,1 Oplæg til en friluftspolitik 4,1,1 Sommerhus- 4,1,2 Hoteller, feriebyer og lignende 4,1,3 Campingpladser og lignende 4,1,4 Kolonihaver 4,1,5 Særligt arealkrævende fritidsanlæg 4,1,6 Særligt støjende fritidsanlæg 4,1,7 Besøgs- Center på Samsø 4,1,8 eksperimentarium 4,1,9 Lystbådehavne 4,1,10 Regionale vandreruter 4,1,11 Regionale cykelruter 3 Vand 3,1 Grundvand 3,2 Overfladevand 3,1,1 Drikkevands- forsyning 3,1,2 Anden vandforsyning 3,1,3 Drikkevands- interesser 3,1,4 Følsomme Vandindvindingsom- råder 3,1,5 Generel Grundvandsbeskyt- telse 3,1,6 Indsatsområder 3,2,7 Spildevands- rensning 3,2,8 Vandløb 3,2,9 Søer 3,2,10 Kystvande 3,2,11 Fiskeopdræt 3,2,12 Vandmiljøplan II og III vådområder 2 Det åbne land1 Byer og erhverv 1,1 Byer 1,2 Erhverv 1,1,1 Centerstruktur 1,1,2 Mulige byvækstområder 1,1,3 Udlæg af byzone 1,1,4 Planlægning af byudvikling 1,1,5 Jordbrugsparceller 1,1,6 Byggeri i landzone 1,2,7 Detailhandel 1,2,8 Erhvervsarealer 1,2,9 Industri 1,2,10 Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko 1,2,11 Afstand til forurenende virksomheder og risikovirksomheder 1,2,12 Særligt energiproducerend e og -forbrugende virksomheder 2,1 Jordbrug 2,1,1 Jordbrugsområder 2,1,2 Skovrejs- ningsområder 2,1,3 Områder, hvor skovtilplant- ning er uønsket 2,2 Natur 2,2,4 Naturom- råder og mulige naturområder 2,2,5 Naturkvalitet 2,2,7 Lavbundsarealer 2,2,8 Sprednings- korridorer og spærringer 2,2,9 Internationale Naturbeskyttelses- områder 2,2,6 Sårbare natur- områder 2,3 Landskab 2,3,10 Landskabe- lige interesser 2,3,11 Geologiske interesser 2,3,12 Kystnær- hedszonen 2,4 Kulturhistorie 2,4,13 Bevaringsværdige kulturmiljøer 2,5 Råstoffer 2,5,14 Råstofindvinding 5,0,6 Udvidelse af Grenaa Havn 3,2,13 Diffus tilførsel af næringsstoffer områder

11 Torben Kjeldgaard Larsen Præsentation af resultater

12 Torben Kjeldgaard Larsen Lokalplanlægning Tekstbehandler (word / indesign) Kortbilag –Autocad – bebyggelsesplan Informationsindsamling og anden planlægning –GIS Visualisering –3D (autocad / 3d-studio) –GIS (3D-analyst)

13 Torben Kjeldgaard Larsen

14 IKT Løsning af planlægningsopgaver kræver den rigtige information på det rigtige tidspunkt Informations- og Kommunikations Teknologi er nøglen til at –Indhente –Behandle –Analysere –og præsentere Information


Download ppt "Torben Kjeldgaard Larsen Planlæggerens brug af Digitale værktøjer Torben Kjeldgaard Larsen Civilingeniør, planlægger."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google