Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Den danske model Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af vejledningen Erik Møller Hansen Chefkonsulent Kontoret for vejledning Undervisningsministeriet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Den danske model Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af vejledningen Erik Møller Hansen Chefkonsulent Kontoret for vejledning Undervisningsministeriet."— Præsentationens transcript:

1 1 Den danske model Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af vejledningen Erik Møller Hansen Chefkonsulent Kontoret for vejledning Undervisningsministeriet København, 30. september 2008

2 2 Det organisatoriske set up (1) Overgangsvejledningen er flyttet fra skolerne til professionelle og uafhængige vejledningscentre 45 kommunale enheder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) yder vejledning i og fra grundskolen til ungdomsuddannelserne 7 statslige centre (Studievalg) yder vejledning i og fra ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser

3 3 Det organisatoriske set up (2) Gennemførelsesvejledning på alle ungdomsuddannelser og videregående uddannelser Vejledningen skal varetages af personer, der har en uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse eller kan dokumenterer tilsvarende kvalifikationer Web-baseret information og understøtning

4 4 Mål for vejledningen (1) Valg af uddannelse og erhverv skal være til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet Den enkeltes interesser og kvalifikationer samt samfundets behov skal inddrages Vejledningen skal i særlig grad målrettes unge, der har vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv

5 5 Mål for vejledningen (2) Bidrage til at frafald fra og omvalg i uddannelserne begrænses Bidrage til at den enkelte bliver selvhjulpen Vejledningen skal være sammenhængende og fremadskridende

6 6 Grundlaget for kvalitetssikringssystemet Fremgår af vejledningsloven (fælles bestemmelse) og i de respektive bekendtgørelser Indgår i Undervisningsministeriets kontrakt med de enkelte Studievalg Udviklet i samarbejde med de aktørerne

7 7 Mål for kvalitetssikringssystemet Sikre en erfaringsopsamling, som kan bidrage til at udvikle kvaliteten vejledningen Give beslutningstagerne overblik over omfang, resultater og effekter af vejledningen Inddrage brugerne således, at der skabes grundlag for en brugerdrevet videreudvikling

8 8 Udvikling af kvalitetssystemet Ministerielt niveau Udarbejdelse af kvalitetsmanualer (UU og Studievalg) Udvikling af værktøj og metoder Uddannelse af vejledningsmedarbejdere Løbende offentliggørelse af resultater Vejlednings niveau Årlig aktivitetsplan, løbende evaluering og opfølgning, selvevaluering og rapport Løbende offentliggørelse af resultater

9 9 Kvalitetssikringssystemet (1) Ungdommens uddannelsesvejledning Overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne efter 3, 15 and 27 måneder Profilmodellen på kommunalt niveau. Placering umiddelbart i forlængelse af grundskolen (15. marts sammenholdt med 2. sep. og 1. nov.) Placering og vejledningsperiode for unge under 25 Årlig brugerundersøgelse

10 10 Kvalitetssikringssystemet (2) Studievalg Overgangen fra ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser efter 3, 15 and 27 måneder Profilmodellen på kommunalt/regionalt niveau. Kontaktstatistik kvartalvis Årlig landsdækkende brugerundersøgelse Løbende opfølgning på afviklet aktivitet studievalg Årlig rapport

11 11 Kvalitetssikringssystemet (3) Gennemførelsesvejledningen Frafald og gennemførelse på hver enkelt uddannelsesinstitution Årlig brugerundersøgelse

12 12 Målemetoder ex Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugerundersøgelser Denne indikator måler elevernes udbytte af og tilfredshed med vejledningen Effektundersøgelser De forskellige indikatorer bidrager til at tegne et billede af effekten af den vejledning, der ydes af Ungdommens Uddannelsesvejledning Resultaterne publiceres på internettet

13 13 Brugerundersøgelser (1) UU gennemfører 1 gang årligt i april måned en brugerundersøgelse UNI-C udvikler og ajourfører et spørgeskema, der indeholder de centralt stillede spørgsmål UNI-C tilrettelægger brugerundersøgelsen rettet mod et repræsentativt udsnit af afgangselever i grundskolen

14 14 Brugerundersøgelser (2) UVM fastsætter i samarbejde med bl.a. KL og UU et mindre antal centralt stillede spørgsmål Fokusområder i de centralt stillede spørgsmål rubriceres under overskrifterne tilgængelighed, formidling og opnåelse af valgparathed. Tilgængelighed Er der vejledning til rådighed når elev og forældre har behovet Er der tilrettelagt en proces der inddrager forældrene Formidling Tilfredsheden med den givne vejledning Er vejledningen relevant og bidrager den til at gøre eleven selvhjulpen Opnåelse af valgparathed Har vejledningen bidraget til at eleven har opnået valgparathed Udbytte af vejledningsaktiviteter fx brobygning/praktik

15 15 Effektundersøgelser (1) Umiddelbar placering 15. marts søgemønstret reg. i optagelse.dk og samkøres med registreringerne i de administrative systemer sep. og nov. UNI-C udarbejder en rapport, der belyser elevernes valg på de enkelte skoler den 15. marts omfanget af de omvalg som eleverne foretager efter den 15. marts UVM offentliggør landstallene, og de enkelte UU’er offentliggør egne tal.

16 16 Effektundersøgelser (2) Placering og vejledningsperiode (liggetid) Den placering, de unge rykker til - grupperet i vejledningsperioder. Liggetid for de unge, der ikke er genplaceret Resultaterne offentliggøres dels af kommunerne dels af undervisningsministeriet.

17 17 Effektundersøgelser (3) Overgangsfrekvenser Fastholder de unge i det UU, der havde ansvaret for deres vejledning, da den unge forlod grundskolen / 10. klasse - status efter 3, 15 og 27 måneder Profilmodel på kommunalt niveau. Modelanalysen beregner en ungdomsårgangs forventede uddannelsesadfærd 5 til 25 år frem i tiden

18 18 Foreløbige erfaringer (1) Forskel på de tre områder Vi er i en konstant udviklings- og implementeringsproces Vanskeligt at finde de rette indikatorer til måling af vejledningen Vigtigt at fastholde at målingerne så vidt muligt skal bygge på registreringerne i de administrative systemer, og at såvel registreringer som resultater skal være en hjælp til vejlederne

19 19 Foreløbige erfaringer (2) Mangelfuld datadisciplin påvirker datakvaliteten Der skal etableres en sammenhæng med andre tiltag fx ressource-regnskabet

20 20 Foreløbige erfaringer (3) Forsinkelse i mulighederne for at måle og offentliggøre resultater Lov udstedt juni 2007 Træder i kraft 1. aug. 2008 Effekten indtræder i 2009 og registreres i oktober 2009 Kan aflæses i fx profilmodellen i 2011

21 21 Forskning efterspørges Vi har brug for en undersøgelse, der kan belyse, analysere og vurdere vejledningens rolle og effekt for de vejledte over tid Samt belyse muligheder og barrierer for fremtidens vejledning for forskellige grupper af vejledte (køn, etnicitet, social arv, mv.)

22 22 Tak for opmærksomheden


Download ppt "1 Den danske model Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af vejledningen Erik Møller Hansen Chefkonsulent Kontoret for vejledning Undervisningsministeriet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google