Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

UU Ringkøbing Fjord August 2008 Lov nr. 171 Der skal tilrettelægges en særlig indsats for elever fra 6. klasse, der har en øget risiko for ikke at påbegynde.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "UU Ringkøbing Fjord August 2008 Lov nr. 171 Der skal tilrettelægges en særlig indsats for elever fra 6. klasse, der har en øget risiko for ikke at påbegynde."— Præsentationens transcript:

1 UU Ringkøbing Fjord August 2008 Lov nr. 171 Der skal tilrettelægges en særlig indsats for elever fra 6. klasse, der har en øget risiko for ikke at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. UU er ansvarlig for, at der udarbejdes en vurdering Vurderingen udarbejdes i samarbejde med den enkelte skole For disse elever tilrettelægges en kompenserende indsats, som vedrører både undervisningstilbuddet og den ekstra vejledning. Arbejdet med uddannelsesbogen påbegyndes Elev og forældre UU Skolen PPR, familieafd. og skole- forvaltning 6. klasse: Udvikle et skriftligt materiale som kan styre og støtte processen Skabe overblik over handlemulighederne

2 UU Ringkøbing Fjord August 2008 Lov nr. 171 Elever fra 7. klasse introduceres til ungdomsuddannelserne og forberedes på valget af ungdomsuddannelse Videre arbejde med uddannelsesbogen. Elev SkoleUU 7. klasse: Udvikle en powerpoint, der er målrettet 7. årgang Udvikle opgaver, der kan løses via IT Udvikle idékatalog som lærerne kan bruge til UEA-planlægningen

3 UU Ringkøbing Fjord August 2008 Lov nr. 171 Obligatorisk introduktionskursus af samlet 1 uges varighed til flere ungdomsuddannelser Der skal ske en grundig for- og efterbehandling af introduktionskurserne Uddannelsesplanen introduceres og eleven tilkendegiver sit foreløbige uddannelsesvalg på planen. Planen justeres efterfølgende efter behov. § 9 stk. 3 og 4 ( Ekstra intro ) § 33 stk. 4-7 ( Ekstra intro ) Elev og forældre Ungdoms- uddannelserne Skole Kommunale forvaltninger UU 8. klasse: Lave aftaler om styring af logistikken Udvikle forslag til for- og efterbehandling af introduktionskurserne Afventer bestemmelserne om Uddannelses- planen Justeringer af Uddannelsesplaner Lave beskrivelser af § 9 og § 33

4 UU Ringkøbing Fjord August 2008 Lov nr. 171 Elever i 9. kl., der er uafklarede i valget af ungdomsuddannelse, skal tilbydes brobyg-ning, hvis skolen vurderer, at det vil gavne elevens mulighed for fortsat uddannelse. Brobygningen har en varighed af mindst 2 og højest 10 dage. Brobygningen skal præsentere og afspejle krav, indhold og form i en eller flere skole-former samt give eleven mulighed for at opleve skolemiljøet. Mulighed for erhvervspraktik Udarbejdelse af Uddannelsesplan som er anvendelig i opstarten på en ungdomsuddannelse Udarbejdelse af Uddannelsesplan som indeholder en beskrivelse af målene for et 10. skoleår. § 9 stk. 3 og 4 ( Ekstra brobygning ) § 33 stk. 4-7 ( Ekstra brobygning ) Mulighed for mentorordning som evt. kan videreføres i den indledende del af en erhvervsuddannelse Elev og forældre Ungdoms- uddannelserne Skole Kommunale forvaltninger UU 9. klasse: Lave aftaler om styring af logistikken Udarbejde en procedure for den individuelle vurdering af, hvem der har behov for brobygning Lave aftaler om praktik Afventer bestemmelserne om Uddannelses- planen Afventer bestemmelser om mentor

5 UU Ringkøbing Fjord August 2008 Lov nr. 171 10. kl. målrettes elever som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse Den obligatoriske del omfatter dansk, matematik og engelsk, brobygning eller en kombination af brobygning og ulønnet praktik med uddannelsesperspektiv, en selvvalgt opgave og arbejde med Uddannelsesplan, herunder vejledning Brobygning skal være af mindst 2 dages varighed og være til mindst 2 forskellige uddannelser, hvoraf én skal være en erhvervsrettet eller en erhvervsgymnasial ungdomsuddannelse Brobygning skal samlet udgøre 2 uger, dog kun 1 uge, hvis 10. klasseforløbet er et 20 ugers forløb Eleverne kan ud over den obligatoriske brobygning deltage i op til 4 ugers frivillig brobygning. Gennemførte brobygnings- og praktikforløb overføres til elevens afgangsbevis for 10. kl. Det skal tydeligt fremgå af Uddannelsesplanen fra 9. kl., hvad eleven vil opnå med undervisningsforløbet i 10. klasse. Uddannelsesplanen skal danne grundlag for undervisningens tilrettelæggelse. Elev og forældre Ungdoms- uddannelserne Skole Kommunale forvaltninger UU 10. klasse: Lave aftaler om styring af logistikken Afventer bestemmelserne om Uddannelses- planen Koordinering 10. klasseudbydere, ung- domsuddannelser og UU Lave beskrivelser af særlige forløb

6 UU Ringkøbing Fjord August 2008 Lov nr. 171 Mentorordning på erhvervsuddannelserne (evt. fortsættelse fra 9. kl.) Den opsøgende indsats udvides til det 25. år. Mulighed for brobygningsforløb for unge op til de fylder 19 år Tilbagemeldingspligt for alle uddannel- sesinstitutioner Elev og evt. forældre Ungdoms- uddannelserne Jobcentret Familie- afdelingen UU De 15-25årige: Afventer bestemmelserne om mentor og herefter indgå aftaler om mentorordning med relevante aktører Indgå aftaler med øvrige aktører, fx jobcenter vedr. den opsøgende indsats Aftale procedure så UU altid får besked når en ung påbegynder, er i risiko for afbrud og afslutter et uddannelsesforløb.

7 UU Ringkøbing Fjord Målet for samarbejde At der tidligt sættes ind med en målrettet indsats, undervisnings- og vejledningsmæssigt, for elever der fagligt, socialt og/eller personligt har det svært i grundskolen. At forældrene involveres som aktive medspillere i at støtte elever, der har det svært. At de unge via introduktionskurser og brobygningsforløb kan træffe deres valg af ungdomsuddannelse på et velbegrundet og realistisk grundlag. At nogle unge via praktikforløb af kortere eller længere varighed, får en tilknytning til arbejds- markedet og derigennem bliver motiveret for uddannelse. At de unge udarbejder en uddannelsesplan som har værdi for dem selv og som er anvendelige i opstarten på deres ungdomsuddannelse. At de unge, der har behov herfor, får tilknyttet en mentor som kan hjælpe dem med at komme godt i gang på deres ungdomsuddannelse. At unge, der er i risiko for at falde fra eller afbryder deres uddannelse, hurtigt får hjælp og støtte til at komme i gang med et forløb, som på sigt skal føre til, at den unge gennemfører en uddannelse. At unge, som af én eller flere årsager har været uden for arbejdsmarkedet eller uddannelses- systemet, får hjælp og støtte til at komme i gang med et forløb, som på sigt skal føre til, at den unge gennemfører en uddannelse. Sådan at alle unge har forudsætningerne og motivationen for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

8 UU Ringkøbing Fjord Hvordan Der er oprettet ungeteam med ungemedarbejdere fra jobcentret og USB-teamet i UU Ringkøbing Fjord. UU-rådet og LVU skal drøfte hvordan man kan minimere frafaldet og sikre fastholdelse. En målrettet handlingsplan for kommunikationen mellem UU- vejlederen og ungdomsuddannelsen skal være tydelig. Der nedsættes et koordineringsteam med en repræsentant fra hver ungdomsuddannelse og repræsentanter fra UU Ringkøbing Fjord. Gruppen samarbejder om logistikken vedr. introduktionskurser og brobygning.

9 UU Ringkøbing Fjord Vejleder- samarbejde Tværfagligt samarbejde Samarbejde om indsats for unge, der er i risiko for ikke at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Grundskolen Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser Produktionsskolen Ungdomsskolen PPR Børn og familie Handicap- og psykiatri Jobcenter De unge og deres forældre Flygtningeafd. Efterskoler og Højskoler TAMU, VUC m.fl. Erhvervslivet og organisationerne


Download ppt "UU Ringkøbing Fjord August 2008 Lov nr. 171 Der skal tilrettelægges en særlig indsats for elever fra 6. klasse, der har en øget risiko for ikke at påbegynde."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google