Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Investering og Finansiering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Investering og Finansiering"— Præsentationens transcript:

1 Investering og Finansiering
Kapitel 6 Vurdering af lån

2 Disposition 6.1 Låneaftalens indhold
6.2 Kriterier ved vurdering af lån 6.3 Beregning af effektive lånerenter før skat 6.4 Beregning af effektive lånerenter efter skat 6.5 Udlandslån 6.6 Leasing

3 6.1 Låneaftalens indhold Lånedokumentet Omkostningsforhold
Afdragsvilkår Øvrige vilkår Aftalefrihed på lånedokumentet, men normalt et standardiseret dokument (take it or leave it) Omkostningsforhold: Omkostninger ved oprettelse/etablering,, løbende omkostninger og omkostninger ved indfrielse/låneovertagelse. Afdragsvilkår: Afdragsprofil / løbetid / lånetyper - stående - annuitetslån - serielån - indexlån Øvrige lånevilkår: - Sikkerhed / kreditværdighed - misligholdelsesvilkår

4 6.2 Vurderingskriterier Omkostningen Likviditèt Risiko Fleksibilitet
effektiv rente ÅOP Likviditèt Risiko Risiko på lånerenten opdelt på (Real)Rente-risiko Inflations(bestemt rente)risiko Valutarisiko Fleksibilitet Husk at sammenligninger af lån på effektive renter forudsætter samme løbetid

5 6.3 Effektiv rente – før skat
Et låns effektive rentefod er den rente, hvorved nutidsværdien af ydelserne på lånet bliver lig den udbetalte lånesum (netto). Husk: oprettelsesomkostninger kurstab (obligationslån) Den effektive rente på et lån er den pris som låntager i gennemsnit må betale for at opnå et lån på én krone i én termin. Effektiv rente (før skat) kan beregnes v.hj.a. funktionerne IA eller INTERN.RENTE i Excel Vis formel for beregning af den effektive rentefod: Løs opgave 3 p. 197

6 Leverandørkredit – eksempel p. 119
10 dage - 2% eller 30 dage netto Enten betales 98 kr om 10 dage eller 100 kr om 30 dage Renten på 20 dage er derfor 100/ = 2,04% Den årlige rente er (1+2,04%)360/20-1 = 43,8% p.a.

7 Afbetalingskøb – eksempel p. 120
Svarer til beregning af effektiv lånerente ved leverandørkredit Alternativ I: Kontant kr ,- minus kontantrabat på kr. 300,-. Netto kontant kr ,- Alternativ 2: Kontant kr ,- + kr. 389,73 pr. måned i 18 måneder Effektiv lånerente pr. md. for at låne netto kr mere ved betaling af kr. 389,73 pr. md. i 18 mdr. beregnes til 0,0228 ud fra:

8 Kassekredit Provision beregnet på max. trækningsrettighed
Renten beregnes dagligt ud fra valørsaldoen og summeres kvartalsvis Den effektive rentefod afhænger af udnyttelsesgraden Max=M, u=udnytt.grad, p=provisionssats, r=nominel rentesats, R: effektiv rentesats: M*u*R = M*u*r + M*p  R*u = r*u + p  R= r + p/u LØS OPGAVE 4 og 5!!

9 Lån med kurstab Generelt Lånetyper Kursen kaldes k
Lånestørrelsen sættes generelt til 1 kr Lånetyper Evigtvarende lån Stående / faste lån Serielån Annuitetslån Opgave 6 og 7 Kontantlån Indexlån Opgave 8 og 9

10 Evigtvarende lån med kurstab
Sjældne obligationsserier udstedt af staten Fordringen kan købes tilbage

11 Stående / faste lån med kurstab

12 Serielån med kurstab

13 Annuitetslån med kurstab
LØS OPGAVE 6 og 7

14 Kontantlån – eksempel p. 127-28
Obligationslån uden kurstab Kurstab konverteres til fradragsberettiget renteudgift, men kursgevinster er følgelig skattepligtige Obligationslån på kr til kurs 96 Kontantlånets kursværdi er kr Nominel rente på obligationslånet er 7% Løbetid er 3 år Ydelse på obligationslånet / kontantlånet er Den effektive lånerente i kontantlånet er så:

15 Kontantlån – kurstab / renteudgift
Obligations-lån Kontantlån År Restgæld primo Rente 7% Afdrag Ny restgæld Rente 9,266% 1 72.917 92.660 2 50.236 64.466 3 25.967 - 33.660 (0) Ialt I alt

16 Index-lån Restgæld og ydelse opskrives i takt med løn- og prisudviklingen (1 års forsinkelse) 2,5% i påtrykt rente for realkredit-obligationer Forskel mellem långivers og låntagers rente og afdragsprofil 4 typer index-lån (forskellig afdragsprofil), heraf lån til Ejerboliger og erhvervsbyggeri (nettopristallet) Offentligt støttet byggeri (max. ydelsesstigning svarende til reallønsudviklingen) Svært at sammenligne med andre lånetyper! Restgæld og ydelser er usikre Beskatningsforhold Likviditeten i obligationsserierne er begrænset LØS OPGAVE 8 og 9

17 6.4 Effektiv lånerente efter skat
Den effektive lånerente efter skat er den rentefod, hvor nutidsværdien af alle ydelser efter skat svarer til den udbetalte lånesum (netto) Beregninger efter skat sker på basis af beregningerne før skat!

18 Konverteringer Omlægning af lån til anden rente, anden løbetid og/eller anden afdragsprofil Konvertering skal være fordelagtig – afgøres ved Fundamentalprincip II Konvertere op eller ned (renten) Konvertere ned efter rentefald Giver mindre renteudgift og en ”kursgevinst”, da kurserne kan være steget til over 100 og altid kan indfries til kurs 100 Konvertere op efter rentestigning Giver reduktion i restgæld. Man køber de gamle obligationer op til (reduceret) markedspris og indfrier lånet ved indlevering af obligationerne

19 6.5 Udlandslån Frit marked for både private og erhvervsvirksomheder
Små stiftelsesomkostninger Løbende omkostninger LIBOR + spread + løbende formidlingsprovision + garantiprovision Det danske pengeinstitut stiller garanti overfor den udenlandske bank Kurstab/kursgevinster er skattepligtige for virksom-heder. Opgøres normalt efter lagerprincippet, d.v.s. de opgøres årligt på både afdrag og restgæld

20 Udlandslån valutarisiko
Valutarisiko for alle, der handler med udlandet 3 typer risici: Transaktionsrisiko –afdækkes via terminsforretning Omregningsrisiko Regnskabsposter i udenlandsk valuta der på statusdagen skal omregnes til lokal valuta Økonomisk risiko Påvirkning af virksomheders konkurrence-evne Investeringers fordelagtighed i udlandet vil afhænge af valutakurs-ændringer

21 6.6 Leasing Erhvervsmæssigt lejemål af produktionsudstyr
2 typer jf. dansk regnskabspraksis Operationel leasing Finansiel leasing Vurdering ud fra både en likviditetsmæssig og en omkostningsmæssig synsvinkel Næppe større omkostningsbesparelser ved leasing Væsentlige likviditetsmæssige fordele Operationel leasing påvirker ikke balancen, men det gør finansiel – jf. dansk regnskabspraksis Udlejer behøver ikke kreditvurdere så nøje

22 Operationel leasing Operationel leasing
korterevarende udlejning af materiel udlejeren vedligeholder selv materiellet udlejeren har selv investerings- og forældelsesrisiko Typisk et brugtmarked for materiellet Biler, entreprenørmateriel, værktøj

23 Finansiel leasing Finansiel leasing
længerevarende udlejning af materiel løbetid normalt mindre end den økonomiske levetid lejeren vedligeholder uopsigeligt lejemål (som regel) lejeren har investerings- og forældelsesrisikoen alternativ til lån med pant i materiellet udlejeren står meget stærkere ved f.eks. konkurs

24 Finansiel leasing En finansiel leasingkontrakt er en leasingkontrakt, hvorved alle væsentlige risici og afkast forbundet med ejendomsretten til et aktiv overdrages, uanset om ejendomsretten overdrages ved leasingperiodens slutning eller ej. En finansiel leasingkontrakt ligner altså i sin struktur et køb af et aktiv på kredit, og det er begrundelsen for, at den regnskabsmæssige behandling også ligger tæt op af købssituationen.

25 Opgaver i Kapitel 6: Opgave 3 – 9 p. 197f.


Download ppt "Investering og Finansiering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google