Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Danske kortdage 2004 Formand for arbejdsgruppen til specifikation af FOT Teknisk Direktør Philip Hartmann Brøndby kommune Standardiseret landkortlægning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Danske kortdage 2004 Formand for arbejdsgruppen til specifikation af FOT Teknisk Direktør Philip Hartmann Brøndby kommune Standardiseret landkortlægning."— Præsentationens transcript:

1

2 Danske kortdage 2004 Formand for arbejdsgruppen til specifikation af FOT Teknisk Direktør Philip Hartmann Brøndby kommune Standardiseret landkortlægning med FOT

3 Danske kortdage 2004 Infrastruktur... Vej- og banenet, forsynings- anlæg mm., som udgør en fælles forudsætning for...... bosætning, social, økonomisk og kulturel aktivitet, tryghed og velfærd...

4 Danske kortdage 2004 Geodata-infrastruktur Det kedelige Det sjove Grundlæggende geodata (kort- og registerinformation), normer og standarder mm., som udgør en fælles forudsætning for...... robuste og rationelle IT- løsninger, digital forvaltning, velfærd, tryghed, konkurrence- dygtighed... Geodata infrastruktur eksempler: Tekniske/topografiske grundkort Matrikelkort og -data, Basisdata i off. registre (BBR/ESR) Geonøgler (adr. matr, mm.) Referencenet (koordinatsystemer) Standarder (nationale/internat.) Lovgivning, regler, regulering Geodata infrastruktur eksempler: Tekniske/topografiske grundkort Matrikelkort og -data, Basisdata i off. registre (BBR/ESR) Geonøgler (adr. matr, mm.) Referencenet (koordinatsystemer) Standarder (nationale/internat.) Lovgivning, regler, regulering

5 Danske kortdage 2004 Strukturreformens udfordringer Fælles administrationsgrundlag: Sådan vil vi helst ikke have det!

6 Danske kortdage 2004 Strukturreformens konsekvenser for geodata Amterne benytter i dag Kort10 Geodata er baseret på Kort10 Administration er baseret på systemer, som bygger på Kort10 Kommunerne benytter i dag tekniske kort Geodata er baseret på tekniske kort Administration er baseret på systemer, som bygger på tekniske kort De nye kommuner overtager såvel amternes som kommunernes opgaver og data Optimal opgavevaretagelse og overførsel/sammenlægning af data kræver fælles grundlag – fælles geografisk infrastruktur

7 Danske kortdage 2004 En fælles geografisk infrastruktur FOT

8 Danske kortdage 2004 Udgangspunkt 1997 Tekniske kortTopografiske kort Tekniske objekttyperFælles objekttyper (FOT)Topografiske objekttyper Kortejer ophavsretKMS ophavsret Kortejer ophavsret KMS ophavsret Fælles ophavsret Kørebanekanter Riste Brugsgrænser Vejmidter Bygninger Kystlinje Hede Vådområde Stednavne

9 Danske kortdage 2004 Udgangspunkt 2003 De overordnede principper de samme - men skift fra kortv æ rksorienteret til objektorienteret tilgang skift fra kortgrundlag til administrationsgrundlag for digitale forvaltning Udgangspunkt 2003 En national geografisk infrastruktur er karakteriseret ved, at den  skal være standardiseret og harmoniseret  skal være landsdækkende, sammenhængende og integreret vertikalt og horisontalt  skal være vedligeholdt - aktuel og ajourført  skal være anvendelig og tilgængelig

10 Danske kortdage 2004 Specifikation af FOT - tidsforløb 11. marts 2004Servicefællesskabet beslutter nedsættelse af FOT-specifikationsarbejdsgruppe 2. – 28. juni 2004Åben høring på Servicefællessakbets hjemmeside på udarbejdet FOT-specifikation 18. august 2004Servicefællesskabet beslutter omfang og indhold i FOT Beder arbejdsgruppen om at færdiggøre FOT-specifikationen på baggrund af høringssvar 17. november 2004Forventes Servicefællesskabet at fastlægge FOT-specifikationen og tage stilling til det videre arbejde

11 Danske kortdage 2004 Høring omkring FOT Adskillige høringssvar gik på organisering, finansiering og tidsperspektivet – ikke arbejdsgruppens opgavefelt Ortofoto har bred opbakning ligesom omfanget af FOT Bred opbakning generelt Dog påpeges problemstillinger og mangler i den fremlagte FOT-specifikation Langt de fleste vil vi kunne indarbejdes i den endelige udgave

12 Danske kortdage 2004 FOT – De fælles objekttyper BygningsgruppenHydrogruppen BYGNINGSØ BBR-PUNKTFISKEDAM BBR-ADSKILLELSEVANDLØBSMIDTE (A) TOP-BYGNINGKYST DRIVHUSHAVN TANK/SILO (A) TrafikgruppenAdministrativ Gruppe VEJMIDTE (A)BY STIMIDTEKOMMUNEGRÆNSE JERNBANE (A) FOT-objekter etableres fra TK FOT-objekter etableres fra TOP10DK Ortofoto på flyfotos benyttet ved etablering og ajourføring Besluttet af Servicefællesskabet 18/8-2004

13 Danske kortdage 2004 Proces for færdiggørelse af FOT-spec (1) Resultat af Underarbejdsgruppe arbejde til 17. nov FOT-specifikationen foreligger i en justeret 2. version, justeret i forhold til høringssvar FOT- ortofoto - specifikationen foreligger i en første version. Udgangspunkt i det igangværende specifikationsarbejde vedrørende ortofoto i Geoforum regi. Datamodel for FOT – General feature model i 1. version. Afrapportering af arbejdet herunder beskrivelse af snitflader etc. I afrapporteringen giver gruppen forslag til det videre arbejde vedrørende FOT, som kortgrundlag i et fælles geografisk administrationssystem

14 Danske kortdage 2004 Proces for færdiggørelse af FOT-spec (2) Tidsplan FOT-spec-arbejdsgruppens første møde 2. september Underarbejdsgruppen påbegynder arbejde umiddelbart efter Review af resultaterne af underarbejdsgruppens arbejdet 22. oktober Den endelig afrapportering færdig 27. oktober Workshop for interesserede den 4. november Indstillingsmøde i FOT-spec-arbejdsgruppen 8. november Fremsendt indstilling fra FOT-spec-arbejdsgruppen 11. november til Servicefællesskabet 17. november behandling i Styregruppen for Servicefællesskabet

15 Danske kortdage 2004 Væsentlige ændringer - oktober (1) FOT_ID – en stabil nøgle, som kun må nedlægges/ skift ID ved større ændringer. FOT geografisk referencegrundlag, hvortil kan tilknyttes egenskaber via FOT_ID Indarbejdelse af ny skabelon for beskrivelse af de enkelte objekttyper i specifikationen Der er indarbejdet livscyklus pr. objekttype Gruppering af egenskaber: generelle og specifikke.

16 Danske kortdage 2004 Væsentlige ændringer – oktober (2) FOT i forhold til et fælles administrationsgrundlag – ændring af definitioner/ indhold for udvalgte objekttyper under klasserne TRAFIK og BYGNING Ændring af objektnavn: BYGNINGSKROP = BYGNING; BBR_FLADE = BBR-BYGNING; VEJMIDTE = VEJ/STI DRIVHUS indgår under BYGNING; STI indgår under VEJ/STI Nye indledende afsnit med uddybende forklaringer

17 Danske kortdage 2004 FOT (periodisk kortajourføring) LSA (løbende sagsorienteret ajourføring) Bruger 1 Bruger 2 Bruger n validering Filter databaser Fælles geografisk administrationsgrundlag

18 Danske kortdage 2004 Abstrakt model for FOT-objekter

19 Danske kortdage 2004 Uddybende model for metadata Data om data

20 Danske kortdage 2004 FOT_ID: #1 Sidevej etableres FOT_ID: #2 FOT_ID: #3 FOT_ID: #4 Historik

21 Danske kortdage 2004 FOT-Objekt # 207 ’#12’-#207’#11’ –#207’#10’ -#207 Anden vej ID på FOT-objekter Opbygning af egne referencesystemer Tunnel

22 Danske kortdage 2004 Involverede i specifikationsarbejdet Underarbejdsgruppen med det store slid Marianne Bengtson, KMS; Birte Jacobsen, Høje-Tåstrup Kommune; Bo Møller- Nielsen, Vejdirektoratet; Ulla Kronborg Mazzoli, Vejdirektoratet; Göran Jönsson, Københavns Kommune; Helge Nielsen, Fyns Amt; Leif Højland Olsen, Greve Kommune; Kurt Toft, Scankort; Jørgen Grum, KMS; Anders Friis Christensen, KMS; Jens Gottlieb, KMS. Review-gruppen Helge Nielsen, Fyns Amt; Ulla Kronborg Mazzoli, Vejdirektoratet; Michael Stjernholm, Danmarks Miljøundersøgelser; Anne Kjølhede, Amtsrådsforeningen; Inge Flensted, Herning kommune. FOT-spec-arbejdsgruppen Philip Hartmann, Brøndby kommune; Anne Kjølhede, Amtsrådsforeningen; Inge Flensted, Herning kommune; Laurids Rolighed Larsen, Scankort/Geoforum; Olaf Andersson, KMS; Marianne Bengtson, KMS

23 Danske kortdage 2004 Status og den nærmeste fremtid FOT en del af det fælles administrationsgrundlag Underarbejdsgruppen overholder tidsplanen Indstilling fremsendes i henhold til tidsplan Forslag til det videre forventes at indeholde FOT-specifikationen version 2, inkl. ortofoto + datamodel Fortsat udvikling af FOT-specifikationen til at omfatte teknisk, miljø og natur objekttyper Forslag til undersøgelse af behovene mv. i forbindelse med opbygning af det fælles administrationsgrundlag Forslag til undersøgelse af behov i forbindelse med LSA 7 møder afholdes af Kortsamarbejderne, KTC, KL og KMS fordelt over de næste måneder om det fælles administrationsgrundlag


Download ppt "Danske kortdage 2004 Formand for arbejdsgruppen til specifikation af FOT Teknisk Direktør Philip Hartmann Brøndby kommune Standardiseret landkortlægning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google