Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Camilla Sulsbrück og Gerald Hyde Miljøvurderingsdag, august 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Camilla Sulsbrück og Gerald Hyde Miljøvurderingsdag, august 2013"— Præsentationens transcript:

1 Camilla Sulsbrück og Gerald Hyde Miljøvurderingsdag, august 2013
Miljøvurdering som effektivt redskab Camilla Sulsbrück og Gerald Hyde Miljøvurderingsdag, august 2013

2 Planprocessen for Råstofplan 2012
RR beslutning om revision af Råstofplan 2007 RR vedtager Råstofplan 2012 RR orienteres om miljøscreeninger RR forlægges forslag til Råstofplan 2012 MGVmøde MGV-tur MGV-møde 2011 2012 2013 Offentlig høring af Redegørelse og Idéoplæg. Partshøring af miljøscreeninger af 21 grave-områder Forslag til Råstofplan 2012 sendes i offentlig høring. Følgegruppemøder Kommunemøder

3 Den strategiske miljøvurdering
21 miljøscreeninger Partshøring hos grundejere og interessenter Udarbejdelse af hvidbog og justering af områder Høring og inddragelse af offentligheden blev vigtig forudsætning for forslaget til Råstofplan 2012 Formålet er at sikre, at vurderingen af miljøkonsekvenserne og belysningen af mulige alternativer foregår, mens planerne stadig er under forberedelse og behandles politisk dvs. før vedtagelsen. Den strategiske miljøvurdering af planen viser en række positive effekter ved at anvende miljøvurdering som redskab til at træffe afgørelser og belyse de mange interesser som er i spil. Planen skal miljøvurderes på to niveauer – det detaljerede niveau – der hvor råstofindvindingen skal foregå i fremtiden, og dermed den indflydelse planen kan få i et konkret område. Derudover skal planen miljøvurderes på det overordnede planniveau, dvs. planens samlede betydning for miljøet på det regionale niveau. Vi havde fra start af besluttet, at miljøvurderingen skulle være en central del af planen – iterativ proces. Efter høring indkom en række høringssvar, hvor supplerende oplysninger kunne indgå i den vurdering af områderne.

4

5 Miljøvurdering på det detaljerede planniveau

6 Graveområder – miljøstatus, miljøvurdering og afværgeforanstaltninger
E14, Stålhøjgård i Allerød Landskabelig værdi Geologisk særpræg Trafikafvikling, støj, Kulturhistorisk værdi Yderligere miljøvurdering Afværgeforanstaltninger - nej Området medtages ikke i Råstofplan 2012

7 Graveområder – miljøstatus, miljøvurdering og afværgeforanstaltninger
E10, Nymølle i Allerød Afværgeforanstaltninger /forudsætninger – ja Området medtages i råstofplan 2012 Grundvandsforhold, Bilag IV art Yderligere miljøvurdering Området er beliggende i kildepladszonen til Vassingerød industriområde (BNBO) Indvindes m3 om året. Ingen særlige afstandskrav (tid fredningsstyrelsen afstand mellem råstofgrav og vandindvindingsanlæg på150 m). Selve indvindingen medfører ikke risiko, men den eferfølgende anvendelse. Ifm partshøring af screening har kommunen oplyst at der er fundet stor vandsalamander på området. Der kan gå lang tid fra graveområde udpeges til tilladelse gives. Derfor bør der den konkrete stillingtagen udskydes. Forudsætningerne for udpegning af graveområderne er for at reducere påvirkningen af f.eks. Bilag IV arter eller grundvand. På den måde bliver det klart for kommunerne hvilke forhold der er lagt vægt på ved udpegningen. Jf. notat om regionernes råstofplanlægning på land. ”Det vil være hensigtsmæssigt, at regionerne i råstofplanen redegør for forudsætningerne for planlægningen, herunder de konkrete forudsætninger for hvert graveområde. Regionerne kan således have udlagt et graveområde til trods for, at råstofgravning i området eller den efterfølgende anvendelse af området kan berøre vigtige interesser.

8 Miljøvurdering af den regionale plan - det overordnede planniveau
Den samlede råstofplans betydning for miljøet i Region Hovedstaden Planen er vurderet i forhold til parametre i miljøvurderingsloven Nogle er målbare, andre er en vurdering Politiske fokusområder Kumulative effekter og alternativer Miljøparametre Befolkning og sundhed Klimatiske faktorer Biologisk mangfoldighed Kulturarv Landskab og jordbund Ressourcer / affald Vand Visuel effekt Luft Sikkerhed Støj, trafik Socioøkonomiske effekter Med udgangspunkt i de planlagte graveområder og opstillede forudsætninger, blev der foretaget en samlet miljøvurdering af råstofplanen dvs. en vurdering af planens betydning for miljøet i Region Hovedstaden. Vurderingen blev lavet ud fra de samme parametre, som ved miljøscreeningerne, men der blev også inddraget resultater fra fokusområderne

9 Affald og genanvendelse
Fokusområder Naturhensyn Grundvand Transport og CO2 Affald og genanvendelse RH sætter med planen fokus på, at råstofgrave får ny samfundsværdi Råstofindvindingens påvirkning af grundvand er lille og uvæsentlig – igangsat undersøgelser Reduktion af transportafstand har direkte virkning på CO2-udledning Regionsrådet har i Råstofplan plan 2007 i redegørelse om revision af råstofplan 2007 besluttet at der skulle arbejdes videre med 4 fokusområder. I miljøvurderingen er der derfor inddraget en række miljøpolitiske emner. Fokusområderne beskriver og vurderer problematikken omkring råstofindvinding i forhold til de 4 områder. Områderne har haft særlig fokus, da råstoffer transporteres lang i RH, der er et stort pres på naturen i regionen og derfor på at områderne skal kunne bruges efterfølgende – stort pres på arealerne pga befolkningstætheden. RH søger at fremme erstatning af primære råstoffer

10 Hovedkonklusioner Miljøvurderingen har betydet en mere struktureret proces Løbende inddragelse af offentligheden har optimeret planen undervejs Inddragelse af fokusområderne har givet positivt indspark til debatten og større ejerskab til planen Råstofplan 2012 er baseret på et solidt og synligt vurderingsgrundlag og har pejlemærker frem mod næste planperiode Teknik og Miljø, maj 2013


Download ppt "Camilla Sulsbrück og Gerald Hyde Miljøvurderingsdag, august 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google