Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til HD-FR 5. semester 2008

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til HD-FR 5. semester 2008"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til HD-FR 5. semester 2008
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Velkommen til HD-FR 5. semester 2008 - en introduktionsdag garneret med undervisning og øvelser Anders Vedel

2 Kl. 9:00 Præsentationsrunde Hvem er vi? Underviser og studerende
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Dagens program Kl. 9:00 Præsentationsrunde Hvem er vi? Underviser og studerende kl. 9:45 Kaffe og rundstykker kl. 10:00 Semesterintroduktion - Handelshøjskolen, Aarhus Universitet - undervisere - studerende – ikke elever! - indhold - læringsmiljø - pensum og opgaver - eksamener kl. 10:30 Metodelære (teori- med eksempler) kl. 12:00 Frokost kl. 12:30 Gruppeopgave (grupper a 4 personer) kl. 13:30 Fremlægning af gruppearbejde kl. 14:30 Eftermiddagskaffe kl. 14:45 Opsamling og mere teori kl. 16:00 Slut og tak for i dag

3 Semesterintroduktion
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Undervisere Semesterintroduktion Basismodul 1 Henrik Kjær Kristensen Preben Parkegaard Anders Vedel Basismodul 2 Lise Lotte Madsen

4 Semesterintroduktion
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Indhold Semesterintroduktion For nærmere information om indholdet se på Campusnet filerne: Studieordning for HD-FR Semesterplan 2008 Øvrige informationer kan findes på vores hjemmeside Charlotte Løchte, der er jeres uddannelsessekretær vil besvare spørgsmål når som helst

5 Semesterintroduktion
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Læringsmiljø Semesterintroduktion Fremmødeundervisning - dialogforelæsninger Elektroniske aktiviteter - virtuelle muligheder - multiple choice øvelser Informationer via Campusnet - alle meddelelser, opgaver, undervisningsmateriale mv.

6 Semesterintroduktion
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Pensum og opgaver Semesterintroduktion Basismodul 1 Pensum Produktion af viden Materialesamling til HD-FR Strategi i vindervirksomheder Dynamic Costing Strategisk investering og finansiering Se i øvrigt semesterplanen Basismodul 2 Kommer senere

7 Semesterintroduktion
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Eksamener Semesterintroduktion Karaktergivende aktiviteter Individuel godkendelsesopgave Omfang på ca. 10 sider (stilles på Campusnet 12/9 og afleveres elektronisk på Campusnet 26/9) 2. Gruppeprojekt Omfang på ca. 20 sider. Problemformulering skal være godkendt 2/10 og besvarelsen skal afleveres 29/10. OBS: Denne rapport skal afleveres fysisk! Gruppeprojektet danner udgangspunkt for mundtlig eksamination i uge 45. Mundtlig eksamen er karaktergivende efter 12-skalaen

8 HD-FR 5. semester 2008 - en introduktionsdag med undervisning
Kort pause

9 Opgaver på HD-studiet I bedømmelser indgår: Opgavestruktur
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Indledning Opgaver på HD-studiet I bedømmelser indgår: Opgavestruktur Problemorientering Faglighed Selvstændighed Vægtning Formalia (omfang, bilag, fodnoter, kilder etc.)

10 En opgaves udgangspunkt
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Indledning En opgaves udgangspunkt Opgaver initieres typisk af en ide en undren en episode en pludselig opstået situation et krav

11 Fra udgangspunkt og videre – hvad gør vi?
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Indledning Fra udgangspunkt og videre – hvad gør vi? Opgaveløsere samles Den kreative proces starter Vi samler informationer Vi diskuterer Vi skitserer/illustrerer Vi informerer (modsat eksformerer)

12 Fra opgave til problem Vi har brug for at: forlade en kaossituation
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Indledning Fra opgave til problem Vi har brug for at: forlade en kaossituation præcisere hvad vi egentlig ønsker være målrettede få synliggjort vore intentioner over for omverdenen være strukturerede

13 Hvad indebærer vores problem?
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Indledning Hvad indebærer vores problem? Vi må gøre noget men hvad? Hvor meget skal vi gøre? Hvad stræber vi mod? Kan vi overhovedet løse problemet? Hvordan kan en problemløsning se ud?

14 Den faglige disciplin – metodelære
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Metodelære Den faglige disciplin – metodelære Alle de foregående spørgsmål og mange flere giver metodelæren svar på! Metodelæren beskæftiger sig med at angive anvisninger på hvordan vi hensigtsmæssigt går til værks, når vi ønsker at identificere og løse problemer

15 Metodelære - litteraturgrundlag
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Metodelære Metodelære - litteraturgrundlag I rapporter på HD 2. del er det metodiske litteraturgrundlag knap så afgørende. Afgørende er imidlertid, at det metodiske helhedsindtryk følger retningslinjer for videnskabelig produktion af viden. Alternativ/supplerende litteratur!

16 HD-FR 5. semester 2008 - en introduktionsdag med undervisning
Kort pause

17 HD-FR 5. semester 2008 - en introduktionsdag med undervisning
Metodelære Vigtige definitioner Et problem er et spørgsmål, som vi ønsker at finde et svar på En problemstilling er et problems (objektive) omgivelser (kontekst) En problemformulering er formuleringen af problemerne i problemstillingen. En problemdefinition er den endelige og relevante problemformulering

18 Problemformuleringens formål
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Metodelære Problemformuleringens formål Eksplorativ Deskriptiv Hypotestprøvende Diagnostiserende eller problemløsende (Vurderende)

19 Vidensproduktion Erkendelsesspiralen
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Metodelære Vidensproduktion Erkendelsesspiralen Vidensproduktionens hovedelementer og arbejdsgang

20 Styringsmekanismerne
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Metodelære Styringsmekanismerne Fastlæg altid opgavens præmisser De overordnede rammer (exogene) Afgørende her er samfundets love og regler, de til rådighed stående ressourcer, formålet etc. Arbejdsprocessen (endogene) Styrende faktorer her er f.eks. problem-formuleringen, ønsket teorianvendelse, afgrænsning, opgaveorganisering, modeller og analyser etc.

21 Problemdefinitionens afledede effekter
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Metodelære Problemdefinitionens afledede effekter Problemorienteret arbejde Nøglebegreber Det er ofte hensigtsmæssigt, at opdele problemdefinitionen i et mindre antal (f.eks. 2-5) undersøgelsesspørgsmål

22 Metodelære et eksempel
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Metodelære et eksempel Et eksempel: Du kommer gående ned ad gaden og ser en yngre knallertkører køre forbi og rykke en taske ud af hånden på en ældre medborger for herefter at køre bort. Kan vi i denne tekst finde en opgave?

23 Metodelære et eksempel
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Metodelære et eksempel Problemstillingen består her af en beskrivelse af hvordan du ser det passerede, altså hvilket geografisk område foregår hændelsen mere præcist i, hvilket tidspunkt på dagen foregår det, udseende af den ældre medborger, taske, knallertkører, kørselsretning, beskrivelse af selve episoden etc. Mao. er problemstillingen dit verdens-billede, din situationsbeskrivelse eller virkelighedsopfattelse

24 Metodelære et eksempel
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Metodelære et eksempel Problemer Kom den ældre medborger noget til? Er der blevet stjålet store værdier? Kan vi tolerere, at denne type episoder foregår i vores samfund? Er der i den slags situationer behov for psykologbistand? Mangler unge knallerister penge til benzin? Omgås ældre medborgere deres ejendele lemfældigt? - og der kan findes mange flere!

25 Efter undersøgelses-spørgsmålene – hvad så?
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Metodelære Efter undersøgelses-spørgsmålene – hvad så? Stop under alle omstændigheder op og reflekter over og redegør for hvad I mener der skal til for at løse problemet Gør det klart hvad der som minimum skal til for at problemdefinitionen kan blive løst Gør jer gerne tanker om hvordan en idealløsning ser ud Kan problemet løses via sekundære data eller skal der fremskaffes primære data?

26 HD-FR 5. semester 2008 - en introduktionsdag med undervisning
Metodelære Sekundære kilder hvilke organisationer, individer el lign. har disse data liggende? er dataene umiddelbart tilgængelige for os? hvordan skal vi bruge disse data for at løse problemdefinitionen?

27 HD-FR 5. semester 2008 - en introduktionsdag med undervisning
Metodelære Primære kilder hvilke organisationer, individer el. lign. bærer disse data? hvordan er tilgængeligheden af disse data? hvad er konsekvenserne af at undersøge disse datakilder? Skal vi bruge primære datakilder, har vi argumentet for at lave et oplæg til en undersøgelse!

28 Opgaven udleveres på papir
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Metodelære en opgave Gruppeopgave 1 Løs opgaven i grupper af 3-4 personer, brug 60 min. på det og kom derefter ind og fremlæg jeres resultater på klassen til diskussion Opgaven udleveres på papir

29 Teori, begreber, modeller
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Metodelære Teori, begreber, modeller Har andre beskæftiget sig med tilsvarende problemer? Findes der anvendelige teorier på området? Kan vi selv udvikle begreber, begrebsrammer eller modeller, der kan bruges?

30 Undersøgelsesdesignfasen
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Metodelære Undersøgelsesdesignfasen beskæftiger sig med hvordan hele tilrettelæggelse af en påtænkt undersøgelse skal forløbe skal udvælge den bedst egnede designtype for vores problem skal pege på en bestemt udvælgelsesmetode som den bedst egnede for vores problem

31 Designtyper Casestudier singlecasestudier multiple casestudier
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Metodelære Designtyper Casestudier singlecasestudier multiple casestudier Eksperimenter laboratorieeksperimenter felteksperimenter Statiske studier Surveys (spørgeskemabaserede) Dynamiske studier tidsrækkestudier forløbsstudier (f.eks. panelstudier)

32 Udvælgelsesmetoder Udvalgsenhed og analyseenhed Totaltælling
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Metodelære Udvælgelsesmetoder Udvalgsenhed og analyseenhed Totaltælling Statistisk stikprøve Simpel hhv. systematisk, tilfældig udvælgelse Stratificeret udvælgelse (proportionale eller ikke-proportionalt) Klyngeudvælgelse (i et eller flere trin) Kombinationsmetoder Informantdata, kvoteudvælgelse Ikke-statistisk stikprøve

33 Beskriv dataadgangen Formalisering
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Metodelære Beskriv dataadgangen Formalisering Indledende kontakt (evt. via kontaktperson) Præsentation af undersøgelsens formål Anonymitet (garanti) og anden sikkerhed Information om resultaters anvendelse og offentliggørelse Præmiering af respondenter Procedurer i kontaktforløbet

34 HD-FR 5. semester 2008 - en introduktionsdag med undervisning
Metodelære Operationalisering I operationaliseringen etableres grundlaget for et måleinstrument, der skal bygge bro mellem det teoretiske og empiriske niveau. Her er vi måske i den sværeste af alle metodelærens faser og beskæftiger os med hvordan vi måler det vi ønsker at måle

35 Operationalisering Vi skal altid have etableret Nominel definitioner
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Metodelære Operationalisering Vi skal altid have etableret Nominel definitioner Operationel definitioner og har ofte også brug for Dimensioner Indikatorer

36 HD-FR 5. semester 2008 - en introduktionsdag med undervisning
Kort pause

37 Validitet og reliabilitet
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Metodelære Validitet og reliabilitet er operationaliseringens nøgleord og kvalitetsparametre: Reliabiliteten angiver nøjagtigheden eller pålideligheden af en måling Validiteten angiver gyldighed og ækvivalens dvs. spørgsmålet om hvorvidt vi måler det, vi har til hensigt at måle?

38 Validitet og reliabilitet
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Metodelære Validitet og reliabilitet Kilde: Ib Andersen ”Den skinbarlige virkelighed”, 2005, Samfundslitteratur ISBN

39 Operationalisering – en oversigt
Operationalisering step 2 HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Operationalisering – en oversigt Metodelære Den teoretiske verden Begreb Variabel 1 Variabel 2 Værdi n ………… Værdi 1 Værdi 2 Værdi n ………… Den empiriske verden (”virkeligheden”)

40 Måleskalaer Nominalskala (klassificering af egenskaber)
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Metodelære Måleskalaer Nominalskala (klassificering af egenskaber) Ordinalskala (rangordning af egenskaber) Intervalskala (rangordning med ens afstande mellem ens forskelle) Ratioskala (også kaldet forholdstals- eller kvoteskala. Svarer til en intervalskala med et absolut nulpunkt)

41 Operationalisering – et eksempel
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Metodelære Operationalisering – et eksempel Begreb: Alder Teoretisk definition: Alder er det antal hele år man har levet målt fra ens fødselsdag til dags dato Operationel definition: Variablen X angiver alder målt i hele år fra fødselsdag til dags dato Variablens værdi kan være alle heltal mellem 0 og 130 år Måleskala: Ratioskala Eksempel: X=31

42 Spørgeskemakonstruktion
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Metodelære Spørgeskemakonstruktion Hertil knytter sig en lang række vigtige opgaver heriblandt: målgruppe, skemaets længde, datatyper (kvalitative og/eller kvantitative), spørgsmålsformulering, svarmuligheder, spørgsmålsrækkefølge, layout, om skemaet er til interviewerbrug eller der er tale om et ”selvforklarende” spørgeskema. - se i øvrigt checkliste til spørgeskemaer og spørgsmål på side 88-89

43 Udformning af spørgeskemaer
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Metodelære Udformning af spørgeskemaer Formodning om udfald Målene for undersøgelsen er centrale Informa- tionsbehov Hypoteser Spørgsmål 1 ledende spørgsmål tvetydige og ømtålelige spørgsmål Spørgsmåls- formulering Svarmulighed Pas på: 1 åben (interviewer lukker/lukker ikke) lukket (som regel at foretrække) - én afkrydsning/flere afkrydsninger/skalering 2 tilpas formulering til målgruppen begynd med noget let logisk, flydende rækkefølge gå fra det generelle til det specielle svære/personlige spørgsmål stilles efter at der er skabt tillid Rækkefølge og layout 2 3 3 Husk præstest og eventuel korrektion (pilotundersøgelse)

44 HD-FR 5. semester 2008 - en introduktionsdag med undervisning
Metodelære Dataanalyse Mulighederne afhænger især af om vi står med kvalitative eller kvantitative data, men begrundes i hovedsagen ud fra formålet og undersøgelsesspørgs-målene. Inden for den økonomiske verden foretrækker vi ofte kvantitative data! Derfor ser vi i det følgende på kvantitativ dataanalyse

45 Dataanalyse Indholdet i dataanalysen vil typisk være:
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Metodelære Dataanalyse Indholdet i dataanalysen vil typisk være: Analyse af kvalitative og/eller kvantitative data Konklusion på hver delanalyse Validitets- og reliabilitetsovervejelser Repræsentativitet Generaliserbarhed Fejlkilder Interne og eksterne bortfald Tolkning og konklusion En helhedsvurdering

46 Dataanalyse Metodelære Data- analyse Datatype Skalering
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Metodelære Dataanalyse Datatype Skalering - adskillelse af en helhed i enkeltdele undersøgelse af relationer mellem enkeltdelene og evt. fra disse til helheden kodning Tilgængelige teknikker Data- analyse Ønske om viden IT- baseret Tal, optælling + opstilling Tal, statistik, behandling Tekst, behandling Forskellige former for manuel bearbejdning Bivariat analyse Univariat analyse Multivariat analyse

47 Det afsluttende arbejde
HD-FR 5. semester en introduktionsdag med undervisning Metodelære Det afsluttende arbejde Kvalitetsvurdering Fortolkning Generalisering Præsentation Refleksion

48 HD-FR 5. semester 2008 - en introduktionsdag med undervisning
Metodelære en opgave Evt. gruppeopgave 2 Løs opgaven i grupper af ca. 5 personer, brug ca. 40 min. på det og kom derefter ind og fremlæg jeres resultater på klassen til diskussion


Download ppt "Velkommen til HD-FR 5. semester 2008"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google