Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen"— Præsentationens transcript:

1 Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen
Gennemgang af den tekniske del af Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen ATV MØDE Vejledning om undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Schæffergården 26. Januar 2010

2 Baggrund Villaolietankforureninger særligt område
Forureningssammensætning Spildstørrelse Antal sager Behov for fælles udgangspunkt Præcisering af krav til undersøgelse, risikovurdering og oprensning for denne type forureninger Udgangspunkt for den tekniske del Miljøstyrelsens vejledning 6 og 7, 1998 samt 13, 1999 Erfaringsopsamling på grundvand og poreluft

3 Undersøgelsen – generelt
Afgrænsning af forureningen Prøvetagning af jord, grundvand, poreluft Bestemmelse af forureningsmængden Konkrete forhold afgørende Proportionalitet Undersøgelsesomkostninger vs. forureningens væsentlighed Risikovurdering Konkrete data og beregninger Nuværende og potentielle fremtidige forhold Konservative beregninger Bagatelgrænse Forslag til afhjælpende foranstaltninger Genopretning af hidtidig tilstand (risikobillede) Risikovurdering bestemmer behovet

4 Konceptuel model

5 Undersøgelsen - jord Boringer Jordprøver
Mindst en boring på hver side af forureningen Typisk 3 – 5 meters indbyrdes afstand Dybde: 1 meter under bund af forurening Om nødvendigt skrå eller horisontale boringer Dokumentation ved afgravning analog hermed Jordprøver Prøve fra hver 0,5 boremeter til karakterisering og PID-måling Typisk 1 – 4 analyser pr. boring (total olie og BTEX)

6 Eksempel på afgrænsning af jordforurening

7 Undersøgelsen - grundvand
Boringer Typisk 2-3 boringer i fanen plus afgrænsende boringer til siderne Indbyrdes afstand i forhold til forureningskildens bredde Bestemmelse af vandspejl og hældning Som regel terrænnært magasin Vandprøver Prøver fra filtersatte boringer til analyse (total olie og BTEX)

8 Eksempel på afgrænsning af grundvandsforurening

9 Undersøgelsen – poreluft
Afgrænsning af poreluftforurening i forhold til beboelse (risiko for indeklima) Byggeteknisk gennemgang Prøver udtages under gulv fx i 0,5 meters dybde Prøve over hot spot til afklaring af risiko Hvis risiko suppleres med fx 2-3 afgrænsende prøver 3-5 meter fra hot-spot Gennemsnitskoncentration for belastning af rum Udgangspunkt to målerunder Inde- og udeklimamålinger er svære at tolke

10 Eksempel på afgrænsning af poreluftforurening

11 Undersøgelsen - risikovurdering
Jord Kontakt med forurening, herunder ved evt. ændringer i arealanvendelsen Bygninger forventes uændret max år Grundvand JAGG trin 1 som udgangspunkt Hvis oprensningsomkostninger er uproportionale med forureningsrisikoen: JAGG 2 (3) eller monitering plus erfaringsdata Indeklima Dæmpning gennem betongulv uden revner = 100, dog evt. med sikkerhedsfaktor

12 Undersøgelsen - bagatelgrænse
Mængde Max. 10 kg olie eller 2,5 kg petroleum Mængde tilstrækkeligt dokumenteret Utilgængelighed Forureningen skal være svært tilgængelig Fx 3 m u.t. eller under en bygning Ingen planer om gravearbejde i det forurenede område og dybde Ingen kendt risiko Ingen uacceptabel påvirkning af indeklima eller eksisterende drikkevandsboring

13 Eksempel på dokumentation af bagatelgrænseforurening

14 Undersøgelsen – forslag til afhjælpende foranstaltninger
Forudsætning Risikovurderingen indikerer aktuel eller potentiel risiko Forslag Der angives et forslag til hvordan risikoen elimineres, ved fjernelse af forureningen eller på anden vis Hvis fuldstændig eliminering af risikoen med høj grad af sikkerhed er meget dyr angives et eller flere alternative (billigere) forslag Alle forslag skal være med prisoverslag med henblik på proportionalitetsvurdering

15 Afhjælpende foranstaltninger
Bortgravning Høj grad af sikkerhed for risikoeliminering In situ foranstaltninger Vanskelig at anvende på villaolietanksager Passive foranstaltninger Fx betongulv med passivt ventilationsdræn Monitering Eftervisning af antagelser i risikovurdering Typisk år, evt. forlængelse til max. 5 år

16 Afhjælpende foranstaltninger – vurdering af proportionalitet
Krav om fuldstændig genopretning, dog: Omkostningerne til forureningsfjernelse skal være nødvendige, dvs. kun forurening, som udgør en aktuel eller potentiel risiko, skal fjernes Omkostningerne skal stå i rimeligt forhold til den risikoreduktion, der opnås Eksempler på proportionalitetsafvejning Tænkte eksempler med forbehold for senere afgørelser Fokus på høj grad af sikkerhed for at risiko ved evt. restforurening ikke er større end forventet


Download ppt "Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google