Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad er Den Europæiske Union (EU)?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad er Den Europæiske Union (EU)?"— Præsentationens transcript:

1

2 Hvad er Den Europæiske Union (EU)?
28 medlemsstater Mere end 500 millioner indbyggere Nuværende EU-kandidatlande: Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Island, Montenegro, Serbien og Tyrkiet

3 Hvad er EU's grundlæggende principper?
Fælles værdier: respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten, menneskerettigheder, pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet (art. 2 i EU-traktaten) Mål: fremme af fred, EU's værdier og befolkningernes velfærd (art. 3 i EU-traktaten) 4 friheder: fri bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser og kapital

4 De vigtigste faser i EU's historie

5 1950'erne - begyndelsen Genopbygning efter krigen
1950: 9. maj – Schumanerklæringen 1951: Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) oprettes 6 medlemsstater: Belgien, Frankrig, Holland, Italien, Luxembourg og Tyskland 1957: Romtraktaterne – Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) og Euratom grundlægges

6 1960'erne – grundstenene 1960: Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) oprettes 1962: Den fælles landbrugspolitik lanceres 1968: Tolden afskaffes

7 1970'erne Der er nu 9 medlemsstater
1973: Første udvidelse – Danmark, Irland, Storbritannien bliver medlemmer af EØF Der er nu 9 medlemsstater 1979: Første almindelige direkte valg til Europa-Parlamentet

8 1980'erne – konsolidering Der er nu 12 medlemsstater
Udvidelse med lande i Sydeuropa: Grækenland (1981), Spanien og Portugal (1986) Der er nu 12 medlemsstater 1986: Romtraktaten ændres med underskrivelsen af Den Europæiske Fælles Akt 1990: Efter Tysklands genforening bliver det tidligere Østtyskland en del af EØF

9 1990'erne Der er nu 15 medlemsstater
1993: Det indre marked bliver en realitet (med Maastrichttraktaten) 1995: Ny udvidelse – Finland, Sverige og Østrig Der er nu 15 medlemsstater

10 Siden 2000: Den største udvidelse
1. januar 2002: 12 lande indfører euroen 2004: Udvidelse med lande i Central- og Østeuropa – 10 nye medlemslande: Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn Der er nu 25 medlemsstater 2007: Bulgarien og Rumænien tiltræder Der er nu 27 medlemsstater 2013: Kroatien tiltræder Der er nu 28 medlemsstater

11 Siden 2000 Behov for reform af institutionerne
2005: Frankrig og Holland stemmer nej til en europæisk forfatning 2009: Lissabontraktaten vedtages og træder i kraft den 1. december

12 Hvilke fordele giver EU dig? Nogle eksempler
Frihed til at bo, studere og arbejde i en hvilken som helst medlemsstat Udvekslingsprogrammer for unge: Comenius, Leonardo Da Vinci og Erasmus En fælles valuta i 19 lande Miljølovgivning for at bekæmpe den globale opvarmning Lige muligheder Lavere roamingtakster og meget mere ...

13 De europæiske institutioner

14 Europa-Parlamentet Lovgiver sammen med Rådet
Fører kontrol med EU's budget (sammen med Rådet) og med EU-institutionernes politikker Har 751 medlemmer valgt ved alm. direkte valg Valg hvert 5. år Formand: Martin Schulz

15 Det Europæiske Råd Udstikker de politiske retningslinjer for EU og fastlægger den politiske kurs og prioriteter Udgøres af medlemsstaternes stats- og regeringschefer, formanden og Kommissionens formand Formand: Donald Tusk

16 Rådet for Den Europæiske Union
Lovgiver sammen med Europa-Parlamentet (ændrer, vedtager eller forkaster Kommissionens lovforslag) Er sammensat af ministrene fra de 28 medlemsstater alt efter dagsorden Roterende formandskab: formandskabet går på tur mellem medlemsstaterne hver 6. måned: 1. januar – 30. juni 2015: Letland 1. juli – 31. december 2015: Luxembourg

17 Europa-Kommissionen Foreslår og gennemfører lovgivning (initiativret, traktaternes "vogter") 28 kommissærer (1 fra hver medlemsstat), heriblandt en formand: Jean-Claude Juncker og flere næstformænd (hvoraf en er den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik)

18 Øvrige EU-institutioner og -organer
Den Europæiske Unions Domstol Den Europæiske Centralbank Den Europæiske Revisionsret Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) Regionsudvalget

19 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

20 Hvad er EØSU? Et rådgivende organ oprettet med Romtraktaten (1957)
Repræsenterer det organiserede civilsamfund Europa- Parlamentet Rådet for Den Europæiske Union Europa- Kommissionen Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

21 Hvad er det organiserede civilsamfund?
Alle de grupper og organisationer, som borgerne opretter til at repræsentere deres interesser, nå et mål eller samarbejde med ligesindede

22 Hvad er EØSU's rolle? Rådgivende funktion i forhold til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen med tre hovedopgaver: sikre, at EU's politikker afspejler den reelle økonomiske, sociale og samfundsmæssige situation arbejde for et mere deltagelsesbaseret EU, der er tættere på borgerne fremme EU's værdier og civilsamfundets organisationer i hele verden

23 En bro mellem EU og det organiserede civilsamfund
fremmer civilsamfundets interesser sikrer, at civilsamfundsorganisationer fra medlemsstaterne kommer til orde på EU-niveau

24 Hvordan er EØSU's organisation?
Det er en forsamling med 353 medlemmer (udpeget for 5 år) fra EU's 28 medlemsstater EØSU har 1 formand og 2 næstformænd, der vælges for en periode på 2 1/2 år Det repræsenterer økonomiske og sociale interessegrupper: arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interesser (NGO'er, landmænd, unge, forbrugerbeskyttelse m.v.) Det har 6 faglige sektioner og en Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI) Udtalelserne drøftes og vedtages med simpelt flertal på plenarforsamlingerne (+/- 9 om året)

25 Hvordan arbejder EØSU? Udarbejdelse af en udtalelse
Plenarforsamling GRUPPE II Arbejdstagere GRUPPE I Arbejdsgivere GRUPPE III Andre Interesser Studiegruppe: Medlemmer og eksperter SEKTION SEKTION 6 faglige sektioner

26 Dit Europa, Din Mening!

27 Tid til aktivt medborgerskab
EU er et meget vigtigt demokratisk forum for mere end 500 millioner borgere i 28 lande: det udarbejder love, forordninger og direktiver, der påvirker vores hverdag. Som aktive borgere har vi mange muligheder for at deltage aktivt i, hvordan Europa styres. Vi har et ansvar for at interessere os for og tage et ansvar for de ting, der berører os alle. Det er dit Europa, og det er din mening, der i sidste ende kan gøre hele forskellen. Det handler om aktiv deltagelse! Du vil få mulighed for at arbejde med et tema centreret om aktivt medborgerskab på EU-niveau.

28 Det skal I gøre Læs og diskuter i klassen de "citizen action-temaer", som I får tilsendt fra EØSU Vælg ET af "citizen action-temaerne" og send jeres svar til os, så vi har det senest den 11. marts Forbered besøget i Bruxelles: uddyb det tema, I har valgt sammen med jeres lærer I Bruxelles: arbejdsgruppemøde, rapportering, debat og fremlæggelse på ungdomsplenarforsamlingen

29 1. Læs og diskuter citizen aktion-temaerne
Slutningen af februar 2015: I modtager "citizen action-temaerne" på engelsk fra EØSU Dette arbejdsdokument er udgangspunktet for debatten i Bruxelles og indeholder en liste over "citizen action-temaer" Diskuter og debatter de forskellige temaer i klassen og vælg ET

30 2. Vælg jeres tema Når I har diskuteret "citizen action-temaerne" i klassen, vælger I ET af dem. Jeres valg skal sendes til EØSU på engelsk, så det er modtaget senest den 11. marts

31 3. Forbered besøget i Bruxelles
Uddyb det tema, I har valgt: I kan arbejde på et mindre projekt om temaet, der f.eks. omfatter en præsentation, optræden, en lille brochure, en kortvarig debat osv. Målet for projektet: at få deltagerne til at engagere sig fuldt ud i det valgte tema og opnå en bedre forståelse af mulighederne og begrænsningerne i det valgte tema Feedback om alle de temaer, som er blevet valgt af skolerne, vil blive sendt til jer i slutningen af marts

32 4. I Bruxelles: arbejdsgruppemøde
På de forskellige workshops bliver der mulighed for at se nærmere på, hvordan hver enkelt skole har beskæftiget sig med det valgte tema, hvad de har lært, og deres forslag til, hvordan man kan styrke og videreudvikle et aktivt medborgerskab og deltagelsesdemokratiet

33 5. I Bruxelles: rapportering og debat
Hovedkonklusionerne fra nogle af arbejdsgrupperne vil efterfølgende blive taget op på den afsluttende plenarforsamling for Dit Europa, din mening og blive en del af dagens dokumentation Forhåbentlig vil disse indledende skridt blive startskuddet til aktioner forskellige steder i Europa og give andre unge lyst til at tage et fælles ansvar!

34 Frist og kontaktoplysninger
Fristen for indsendelse af jeres valgte "citizen action-tema" på engelsk er den 11. marts 2015 Har I brug for yderligere oplysninger eller hjælp, kan I kontakte os på: Websted: Your Europe, Your Say @youreurope

35


Download ppt "Hvad er Den Europæiske Union (EU)?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google