Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Temadag: Ny lovgivning ”De nye udlejningsregler”.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Temadag: Ny lovgivning ”De nye udlejningsregler”."— Præsentationens transcript:

1 Temadag: Ny lovgivning ”De nye udlejningsregler”

2 Ændringer i udlejningsreglerne Særdeles detaljeret lovgivning både før og nu Reglerne findes i LAB kap 4 og udlejningsbekendtgørelsen (nr. 1303 af den 15. december 2009) De fleste ændringer gælder generelt men nogle gælder kun for tidligere andelsboligorganisationer.

3 Udlejningsregler Børnefamiliers fortrinsret til store boliger ophæves Før den 1. januar 2010 skulle der i henhold til udlejningsreglerne være min. ét barn til en stor 3-rums bolig og til boliger med flere rum Mange steder er dette allerede ændret i forbindelse med de fleksible udlejningsregler Tiltrække boligsøgende og være et tilvalg Er nu aftalestof mellem kommune og boligorganisation Fortrinsretten gælder indtil den 1. juni 2010 medmindre anden forinden er aftalt bkg. § 40, stk. 3 Beboerfortrinsretten Der ændres ikke ved dette Måske kan det være en god anledning til at drøfte, om der skal være nogle boliger, der går direkte til de eksterne ventelister

4 Udlejningsregler Brudt parforhold: reglen gælder indtil den 1. juni 2010 medmindre andet aftales. Herefter falder den bort og er fremover aftalestof mellem kommune og boligorganisation Boligorganisationen kan vælge om man har medlemsindskud eller ej (skal fremgå af vedtægterne)

5 Ventelisteregler - 1 Boligorganisationen har det overordnede ansvar for udlejningen Strategier for udlejningen Mål- og rammestyringen Der sker en harmonisering af ventelistereglerne Almene Andelsboligforeninger - før 1.1.2010 Betaler et medlemsindskud Betaler et gebyr for at være aktiv søgende Medlemsnummeret slettes ikke når man får en bolig eller ved manglende betaling Almene Boligorganisationer – før 1.1.2010 Betaler for at blive skrevet op på ventelisten (opnoteringsgebyr) Betaler et årligt ajourføringsgebyr Opnoteringen slettes når man opnår en bolig og hvis man ikke betaler det årlige ajourføringsgebyr

6 Ventelisteregler - 2 Fra den 1. januar 2010 Alle boligsøgende skal betale for at stå på ventelisten Ved manglende betaling inden 6 uger slettes nummeret (bkg. § 3, stk. 3) Ancienniteten beregnes på samme måde for alle typer af boligorganisationer Alle er almene boligorganisationer fra den 1. januar 2010 Boligorganisationerne kan beslutte At ancienniteten bevares, når man har fået anvist en bolig At ancienniteten slettes, når man har fået anvist en bolig En beslutning gælder første gang i 5 år og derefter i 10 år (bkg. § 3, stk. 8)

7 Ventelisteregler - 3 Boligorganisationen og den boligsøgende kan aftale op til 5 års forudbetaling af ajourføringsgebyret (bkg. § 3, stk. 3) Konvertering til venteliste: Overgangsordningen er beskrevet i udlejningsbekendtgørelsen § 40- 42

8 Overgangsordning Medlemmer, der ikke er lejere i organisationen (udl.bkg. § 41) Boligorganisationen skal inden den 1. marts 2010 orientere de enkelte medlemmer ved annoncering i dagblad og ved brev til det enkelte medlem Medlemmerne skal inden den 1. juni 2010 anmode om at blive opnoteret på venteliste. Sker det ikke bliver man slettet Fremover betales ajourføringsgebyr 1 gang årligt Man får anciennitet fra indmeldelsestidspunktet i boligorganisationen Ved opnoteringen betales ikke gebyr

9 Overgangsordning Medlemmer der er lejere i boligorganisationen (bkg.§ 42) Boligorganisationen skal inden den 1. marts 2010 orientere de enkelte lejere ved brev til den enkelte Lejeren skal inden den 1. juni 2010 anmode om, at blive opnoteret på venteliste (både intern og ekstern). Sker det ikke bliver man slettet Ved opnoteringen betales ikke gebyr Fremover betales ajourføringsgebyr 1 gang årligt Man får anciennitet fra indmeldelsestidspunktet i boligorganisationen

10 Overgangsregler – opgave Du er udlejningschef i en almen boligorganisation, som tidligere har været en almen andelsboligorganisation. Lav en tidslinje for arbejdet i 2010 mht. både beboere og ikke- beboere. Du skal også gøre rede for hvilke gebyrer, der skal opkræves.

11 Udlejning af boliger i problemramte områder - 1 Ministeriet beregner, offentliggør og reviderer oversigten over udsatte boligområder. Oversigten gælder for 1 år af gangen. Se www.ghettoisering.ism.dk www.ghettoisering.ism.dk Udlejning gennem offentlig annoncering – uden om ventelisten (bkg. § 35). Forudsætter aftale mellem kommune og boligorganisation. Indtil 50 % af de ledige boliger Kriterierne for at kunne anvende kombinere udlejning lempes (§ 51b) Kombineret udlejning er en afvisning af nogle boligsøgende Ved kombineret udlejning kan boligsøgende der er på overførselsindkomst afvises til en bolig i området Boligsøgende skal tilbydes en erstatningsbolig (af kommunen indenfor 6 måneder) - i en ikke udsat afdeling

12 Udlejning i problemramte afdelinger - 2 Fleksibel udlejning – grænsen på 90 % ophæves (§ 60) Fleksibel udlejning giver en fortrinsret for boligsøgende der opfylder særlige kriterier Kan bruges i alle afdelinger og er et godt instrument til at styrke beboersammensætningen i de problemramte afdelinger Boliger må stå tomme i op til 6 måneder (LAB § 51b, stk. 8) I forbindelse med kombineret udlejning Boligorganisationen skal gøre en aktiv indsats for at tiltrække nye beboere Boligorganisation og kommune aftaler finansieringen af lejetabet så afdelingen ikke bliver belastet

13 Øvrige ændringer Sammenlægning af beboede lejligheder kan godkendes af kommunen Sammenlægningen sker i forbindelse med en helhedsplan, der skal fremtidssikre boligområdet Bruttoetagearealet i den sammenlagte bolig må højst være 140 m² Skaber et mere varieret boligudbud i den enkelte afdeling Ommærkning fra en boligtype til en anden skal aftales mellem boligorganisation og kommune – udlejes til en anden gruppe personer Ved udlejningsproblemer kan udlejes til anden anvendelse end beboelse, uden kommune godkendelse – en del af styringsdialogen Pligt til genhusning Ved nedrivning og ombygning af boligen Boligorganisationerne kan hjælpe hinanden

14 Råderetten Få ændringer: Individuel råderet: Boligorganisationen og kommunen kan aftale at forhøje godtgørelsen udover de 112.457 kr. (2010) Dog højst med 50.000 kr.: 162.457 kr. (2010) (driftbekendtgørelsen § 87, stk. 5) Kollektive råderet Kan finansieres med annuitetslån med max. 30 års løbetid (LAB § 37b)


Download ppt "Temadag: Ny lovgivning ”De nye udlejningsregler”."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google