Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Handelshøjskolens strategiteam Mod udviklingskontrakt 2006-2009 Bestyrelsesmøde 7. februar 2005.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Handelshøjskolens strategiteam Mod udviklingskontrakt 2006-2009 Bestyrelsesmøde 7. februar 2005."— Præsentationens transcript:

1 Handelshøjskolens strategiteam Mod udviklingskontrakt 2006-2009 Bestyrelsesmøde 7. februar 2005

2 Handelshøjskolens strategiteam Århus I 2030 Fra stor by til rigtig storby (Jyllands-Posten, 2. januar 2005) Handelshøjskolens opbygning af en iværksætterskole over de seneste 20 år tilveje- bringer hver dag nye arbejdspladser i hele den midtjyske region. Vidensmæssigt udvikler Handelshøjskolen sig via samarbejder med store institutioner i USA som Graduate School of Business, Stanford University. Niveauet ligger i dag højt internationalt.

3

4 Handelshøjskolens fundament EQUIS akkreditering National synlighed og anerkendelse Planlægning Udviklingskontrakt 2005 Udviklingskontrakt 2006-2009 Skandinavisk og europæisk synlighed og anerkendelse ASB EQUIS + AACSB + ECTS label Udviklingskontrakt 2009-2013 International synlighed og anerkendelse International ranking

5 Handelshøjskolens strategiteam Mission Vision Grundlaget for udviklingskontrakt 2006-2009 Strategi Udviklingskontrakt 2006-2009 September 2005

6 Handelshøjskolens strategiteam Temaer  Ny mission  Ny vision  EQUIS-udviklingspunkter  Ny strategimodel og -proces  Tidsplan

7 Handelshøjskolens strategiteam Grundlag for formulering af mission og vision  Overordnet ekstern-intern analyse  Den overordnede analyse kan suppleres af mere specifikke analyser i forbindelse med konkretisering af strategien

8 Handelshøjskolens strategiteam Den eksterne kontekst  Mod større bevidsthed om forskning på samfundsplan  Øget fokus på kvaliteten/relevansen af universiteternes præstation  Mod mere differentieret offentlig regulering  Stagnerende efterspørgsel på høj uddannelse på vores traditionelle markeder afløses nu af vækst på både eksisterende og nye markeder  Internationalisering og øget mobilitet både på efterspørgselssiden og konkurrencesiden  Vidensamfundet kopierer forskernes ’arbejdsvilkår’  Politisk dagsorden om mere kritisk masse i universiteterne?  Mod mere markedsorientering (erhvervsliv og studerende)

9 Handelshøjskolens strategiteam Den interne kontekst (ressourcer)  Relativ bred (erhvervsøkonomisk og humanistisk) og god forskningskompetence med klare styrkeområder  Effektivt uddannelsessystem (produktionsapparat) med høj kvalitet  Distinkt pædagogisk metode (skandinavisk/dansk)  Høj grad af initiativlyst  Godt omdømme nationalt (og internationalt via samarbejdspartnere og akkreditering)  Internationalt set er HHÅ stor (VIP + studerende)  Bred uddannelsesportefølje  Stabil økonomi  Professionalisering og spirende ledelseskultur  Internationaliseringskultur i udvikling  Samarbejde med erhvervsliv

10 Handelshøjskolens strategiteam Ny mission  HHÅ er et erhvervsrettet universitet som bidrager til værdiskabelse for samfundet gennem forskning, uddannelse og dialog om virksomheders og organisationers opståen og udvikling

11 Handelshøjskolens strategiteam Pointer i missionen  Det universitære  Det erhvervsrettede  Det relevante - bidrage til værdiskabelse Hovedopgaver: forskning, uddannelse og dialog

12 Handelshøjskolens strategiteam Ny vision  HHÅ vil opnå høj profilering og international anerkendelse gennem fremragende erhvervsrettet forskning, internationalt anerkendte kandidater og samarbejde med dansk erhvervsliv

13 Handelshøjskolens strategiteam Pointer i visionen  Målestokken er international  Forskningen skal fokuseres og prioriteres  Vi skal stræbe højere, når vi taler om samarbejde med erhvervslivet – regionalt er ikke nok  Samarbejde med erhvervslivet er centralt  Visionen er på nuværende tidspunkt mest et internt signal og skal gennem strategiprocessen udbygges og udadrettes

14 Handelshøjskolens strategiteam Eksempler på overordnede mål og dimensioner Mål 2005Dimensioner 2009Mulige ambitioner 2013 Høj profilering og international anerkendelse ’mini-EQUIS’ for SKF ECTS-label EQUIS akkreditering AACSB akkreditering International ranking Fremragende erhvervsrettet forskning Samarbejde om forsker- skoler Valg af fokusområder Flere ph.d.-stillinger Højere publiceringskvalitet Forskerskoler Flere internationale publikationer Flere internationale ’citations’ Førende i DK (relativt) i ’prizes & awards’ Internationalt anerkendte kandidater Nye uddannelser i samarbejde med andre universiteter 600 internationale degree studerende + 10% udveksling på sproguddannelserne International praktikordning Højere kvalitet i udvekslingsaftaler International uddannelsesportefølje på alle niveauer Kandidater rekrutteres internationalt Samarbejde med dansk erhvervsliv + 5 % point i eksternt finansieret forskning 100 studierelevante jobs 50 praktikpladser Flere sponsorerede professorater Flere nationale partnerskaber Flere efter- og videreuddannelsestilbud Betydelig ekstern finansiering

15 Handelshøjskolens strategiteam Eksempler på overordnede mål og dimensioner Mål 2005Dimensioner 2009Mulige ambitioner 2013 Høj profilering og international anerkendelse ’mini-EQUIS’ for SKF ECTS-label EQUIS akkreditering AACSB akkreditering International ranking Fremragende erhvervsrettet forskning Samarbejde om forsker- skoler Valg af fokusområder Flere ph.d.-stillinger Højere publiceringskvalitet Forskerskoler Flere internationale publikationer Flere internationale ’citations’ Førende i DK (relativt) i ’prizes & awards’ Internationalt anerkendte kandidater Nye uddannelser i samarbejde med andre universiteter 600 internationale degree studerende + 10% udveksling på sproguddannelserne International praktikordning Højere kvalitet i udvekslingsaftaler International uddannelsesportefølje på alle niveauer Kandidater rekrutteres internationalt Samarbejde med dansk erhvervsliv + 5 % point i eksternt finansieret forskning 100 studierelevante jobs 50 praktikpladser Flere sponsorerede professorater Flere nationale partnerskaber Flere efter- og videreuddannelsestilbud Betydelig ekstern finansiering

16 Handelshøjskolens strategiteam Forslag til strategiske udviklingspunkter for EQUIS  Implementation of new organizational structure and new management team (EQUIS accreditation of whole ASB in 2009)  New strategy based on redefined vision - clearer profile regarding research, education and links to the corporate world. By 2009 a clear international profile will be in place (from membership strategy to clear differentiated positioning)  Physical re-design of ASB (based on strategy, e.g., pedagogical approach and priority of student and participant groups)

17 Handelshøjskolens strategiteam En sammenhængende strategimodel  Inkluderer delelementerne fra EQUIS- akkrediteringssystemet og kravene til udviklingskontrakt med VTU  Ser strategi som en kombination af ‘outside-in’ og ‘inside-out’

18 HHÅ strategimodel Rammebetingelser, offentlig regulering, potentielle studerende, erhvervsliv, internationalisering, konkurrenter Mission Vision Værdier Manifeste ressourcer Menneskelige ressourcer & kompetencer (VIP/TAP/stud) Finanser/ økonomi Fysiske ressourcer Organisation Strukturer/ systemer Serviceproces ledelsesstil Samarbejde /kommunikation Udviklingssyst. /processer Produkter Produkttyper og indhold (forskning, ud- dannelse, 3.ben) Aktivitet og produktion Resultat/effekt Faglig kvalitet Interessent- oplevet kvalitet RESSOURCER OG PROCESSERPRODUKTER OG RESULTATER STRATEGI Principper Budget HANDLINGSPLAN/-MÅL Regnskab og økonomirapp. Struktur/proces- mål Organisations- udvikling Produktmål Mål- og aktivitets- rapporter Effektkrav Kvalitetsanalyser

19 Handelshøjskolens strategiteam Kontrakter med institutter og afdelinger Strategiproces Mission Vision Bestyrelse og direktion Medarbejdere Ledelse Strategi Udviklingskontrakt 2006-2009 September 2005

20 Tidsplan Bestyrelse behandler strategigruppens oplæg til mission, vision og strategiproces Faglige miljøer afleverer definition af forskningsområder Institutter, afdelinger og studieledere afleverer 1. udkast til strategi og handlingsplan Direktion fremlægger endelig udkast til strategi, handlingsplan og udviklingskontrakt Høringsfrist for Akademisk Råd, HSU og medarbejdere Bestyrelse behandler udkast til strategi og udviklingskontrakt 7. feb. 15. feb.15. apr.1. maj15. jun. 1. aug.1. sept. 15. sept Direktion udsender rammer og skabelon for strategi til afdelinger, institutter og studieledere Direktionen udsender materiale til faglige miljøer til brug for definition af forskningsområder

21 Handelshøjskolens strategiteam Til behandling i bestyrelsen  Ny mission  Ny vision  EQUIS-udviklingspunkter  Ny strategimodel og -proces  Tidsplan

22 Handelshøjskolens strategiteam Spørgsmål der indgår i strategidiskussionen - eksempler  Skal vi udvikle en ny type uddannelse, som er særlig attraktiv for udenlandske studerende?  Skal vi ændre vores uddannelsesstruktur (semesteropbygning) for at tilpasse os det internationale marked?  Skal vi arbejde fokuseret med efteruddannelse af handelsskolelærere (evt. akkreditering af handelsskoler)?  Skal HHÅ kunne rumme konsulentydelser?  Under hvilke forudsætninger vil HHÅ indgå som partner med ikke-universitære uddannelsesudbydere?  I hvilken udstrækning bør vores undervisere levere undervisning til vores konkurrenter?  Tegner der sig et billede af en forskningsprofil - skal den skærpes, skal der investeres i ‘huller’, skal der nedlægges områder?  Skal vi indgå længere kontrakter i forbindelse med joint eller double degrees?

23 Handelshøjskolens strategiteam Strategielementer og målepunkter - eksempler  Institutterne skal i den indledende fase bl.a. tage stilling til: −Hvilke forskningsområder vil instituttet fokusere på? −Hvilke succeskriterier er relevante for området og hvordan vil I måles? −Er der kritisk masse i de enkelte områder til at indgå i forskerskoler? −Hvor langt er området fra at nå mål om international høj profilering - hvad skal der til at for at nå dem?

24 Handelshøjskolens strategiteam Større bevidsthed om forskningen  ”Målet er i første omgang at bygge fonden op til 16 mia. kr. Vi vil herudover på næste års finanslov afsætte næsten 10 mia. kr. til forskning. Og vi vil optage 500 flere studerende på forskeruddannelsen om året, så vi får uddannet en ny generation af unge dygtige forskere.  Men regeringen vil videre end det. Vi har en vision om Danmark som et førende vidensamfund. Vi vil øge indsatsen med forskning og udvikling markant. Og vi vil forbedre uddannelserne yderligere. Til foråret vil regeringen præsentere en flerårs-plan for Danmark som førende vækst-, viden- og iværksættersamfund.  Vi sætter det mål, at det offentlige og de private virksomheder tilsammen øger indsatsen med forskning og udvikling, så vi i 2010 når op på et beløb svarende til mere end 3 procent af landets samlede produktion, bruttonationalproduktet. Det vil bringe Danmark blandt de absolut førende lande i Europa, når det gælder forskning og udvikling.”  (Kilde: Statsministerens tale ved Folketingets åbning – 5.10.04)

25 Handelshøjskolens strategiteam Øget fokus på relevans  Udviklingskontrakterne vil gøre universiteternes mål mere konkrete og operationelle. Målene fastsættes i en dialog mellem minister og universitet, og aftaleformen er valgt som ramme for at give den fornødne fleksibilitet.  Denne klargøring af målene vil gøre det muligt mere åbent at debattere universiteternes opgaver og forpligtelser på forskningsområdet, på uddannelsesområdet og over for samfundet. På denne måde vil universiteternes store indsats bedre kunne synliggøres i debatten.  (Kilde: Bemærkningerne til Universitetsloven)

26 Handelshøjskolens strategiteam Mere differentieret offentlig regulering  ”Vi vil gerne opfordre dig til at fokus i Videnskabsministeriet flyttes fra at forsøge at finde centrale løsninger på administrative og personalemæssige forhold til den opgave det er at uddelegere disse opgaver til universiteterne. Det gælder i særdeleshed økonomiområdet og personaleområdet. Vi vil endvidere gerne opfordre dig til at Videnskabsministeriet i stedet fokuserer kraftigere på indgåelse af nye udviklingskontrakter, der opstiller mål og resultater for universiteterne.”  (Kilde: Fra bestyrelsesformændenes skrivelse til Videnskabsministeren, 19.02.04)

27 Handelshøjskolens strategiteam Øget studentermobilitet Kilde: antal opholdstilladelser med uddannelse for øje er hentet fra Danmarks Statistiks databank, januar 2005, mens antallet af udvekslingsstuderende er hentet fra Cirius’ mobilitetsstatistik, september 2004

28 Handelshøjskolens strategiteam Vækst på eksisterende og nye markeder  I 2025 forventes 5,8 mio. internationale studerende, dvs. at de læser i et andet land end deres hjemland. I 2002 var der på verdensplan godt 1,8 mio. internationale studerende.  Den største stigning forventes at komme fra Sydøstasien, Kina og Indien. (Kilde: Det internationale arbejdsmarked – Danske perspektiver, Cirius, maj 2003) Nationalt Internationalt

29 Handelshøjskolens strategiteam Vidensamfundet kopierer forskernes arbejdsvilkår

30 Handelshøjskolens strategiteam Mere kritisk masse i universiteterne  ”As opportunities arise, relevant Boards and the Government should consider the scope for incorporating other faculties (including those in single faculty universities) into multi-faculty universities.”  (Kilde: OECD – Reviews of national policies for education: university education in Denmark – Examiners’ report, 6 January 2004, p. 10)

31 Handelshøjskolens strategiteam Mod mere markedsorientering

32 Handelshøjskolens strategiteam Forskningskompetence med klare styrkeområder  ”School’s main areas of destinctive expertise in RDI: −Among these are the food industry, labour economics, taxation and non-financial performance measurement. −Corporate clients also indicate that the School is much stronger in understanding the public sector than most business schools.”  ”The School has some international research presence although it is not strong. However, its international research productivity is comparable with all but the best among continental Europe’s leading business schools.”  (Kilde: EQUIS PRT Report, June 2004)

33 Handelshøjskolens strategiteam Effektivt uddannelsssystem Kilde: EQUIS Self-Assessment Report, Marts 2004 ”Erhvervsøkonomerne er bedst til at overholde studietiden. Det gælder både inden for det samfundsvidenskabelige hovedområde og ift. dimittender fra andre hovedområder.” (Undersøgelse om de studerendes erhvervsarbejde – og sammenhængen med frafald, studietid, startløn og beskæftigelse, VTU, januar 2005)

34 Handelshøjskolens strategiteam Pædagogisk metode  ”Quality of the learning environment: The learning environment is excellent and highly appreciated by students and faculty  Pedagogical resources are very high, enhancing learning and teaching processes.”  (Kilde: EQUIS PRT Report, June 2004)

35 Handelshøjskolens strategiteam Høj grad af initiativlyst  Eksempler på helt nye initiativer: −Udviklingsprojekt i Kina −HD-uddannelse i Finansiel Rådgivning −Karrierecenter −Projektzone −Strategy-Lab −3 masteruddannelser under godkendelse −Medvid – eksternt finansieret forskning −Efteruddannelseskurser i København

36 Handelshøjskolens strategiteam Nationalt og internationalt omdømme  ”The School clearly has strengths in the national environment as a ’traditional’ and ’reliable’ provider.”  ”Credibility at the international level: ASB is a credible, good quality provider of business education at a national level. A number of people within the School have good international contacts. However, ASB has great difficulty calibrating itself internationally or viewing its position as one of the largest business schools in Europe.”  (EQUIS PRT Report, June 2004)

37 Handelshøjskolens strategiteam Internationalt set er HHÅ stor  ”Although in a small country, ASB is a large school in a European and even US context.”  (Kilde: EQUIS PRT Report, June 2004)

38 Handelshøjskolens strategiteam Bred uddannelsesportefølje – forventning pr. efterår 2005  8 bacheloruddannelser med i alt 24 linjer  7 kandidatuddannelser med i alt 26 linjer  Ph.d.-uddannelser  1 executive masteruddannelse  5 masteruddannelser  1 diplomuddannelse med i alt 7 specialer  Executive kurser & seminarer – ca. 1.000 deltagere

39 Handelshøjskolens strategiteam Stabil økonomi  Financial viability of the School: high in the short and medium term.  Major risks in the foreseeable future: The main risk is associated with decreasing government funding. ASB is successfully trying to complement government subsidy with income from executive education and other extra-budgetary sources.”  (Kilde: EQUIS PRT Report, June 2004)

40 Handelshøjskolens strategiteam Professionalisering og spirende ledelseskultur

41 Handelshøjskolens strategiteam Internationaliseringskultur i udvikling Faculty: ”In 2001, the PRT recommended that we strive to further internationalise our faculty. The non-Danish faculty counted only six then. In 2003, the number of permanent faculty holding a non-Danish citizenship was 20 (a list of nationalities is available in appendix 7.2). We have also increased the number of visiting professors from foreign universities from eight in 2000 to 16 in 2003. Students: (EQUIS Self-Assessment Report, March 2004)

42 Handelshøjskolens strategiteam Samarbejde med erhvervsliv  ”Local companies and alumni were enthusiastic about the value of the School’s research. It is rare that business school expertise is so readily available.”  ”There are very strong informal ties between ASB and the local business community. The willingness of the business community to provide internships is a testimony to this linkage. This is true primarily on a local and national level. Internationally the links seems to be confined to subsidiaries of Danish companies”.  (Kilde: EQUIS PRT Report, June 2004)


Download ppt "Handelshøjskolens strategiteam Mod udviklingskontrakt 2006-2009 Bestyrelsesmøde 7. februar 2005."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google