Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

OK 15 Forlig med KL og RLTN.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "OK 15 Forlig med KL og RLTN."— Præsentationens transcript:

1 OK 15 Forlig med KL og RLTN

2 Nyt forhandlingsfællesskab og Sundhedskartellet
Nyt forhandlingsfællesskab – alle fagforeninger med overenskomst med KL og Danske Regioner Vi har været styrket i forhandlingerne med arbejdsgiverne En særlig fordel for Kost & Ernæringsforbundet Desuden samforhandlinger med Sundhedskartellet i de specielle forhandlinger I skal tage stilling til det samlede resultat

3 Økonomisk oversigt over forligene
KL 2015 2016 2017 I alt Generelle lønstigninger 1,31% 1,50% 2,00% 4,81% Reguleringsordning og privatlønsværn 0,29% - 0,32% 0,61% Andet 0,03% 0,02% 0,00% 0,05% 1,63% 1,52% 2,32% 5,47% RLTN 2015 2016 2017 I alt Generelle lønstigninger 1,31% 1,50% 2,00% 4,81% Reguleringsordning og privatlønsværn 0,24% - 0,34% 0,58% Andet 0,03% 0,02% 0,00% 0,05% 1,58% 1,52% 2,34% 5,44%

4 Sikring af reallønnen KL: De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 4,81 %. Hertil kommer en skønnet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,61 %. I alt 5,42%. RLTN: De samlede generelle lønstigninger i overenskomst-perioden udgør 4,81 %. Hertil kommer en skønnet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,58 %. I alt 5,39% Prisudviklingen skønnes i overenskomstperioden at være 4,77 %

5 Reguleringsordning og privatlønsværn
Reguleringsordningen omlægges til en ny kombineret ordning kaldet ”Reguleringsordningen og Privatløns-værnet” Reguleringsordningen udmønter 80% af forskellen ved positiv udmøntning Privatlønsværnet udmønter 100% af forskellen ved negativ udmøntning Reguleringensordningens udmøntning pr. 1. oktober 2016 suspenderes, såfremt udmøntningen er positiv

6 Økonomisk oversigt forlig med KL
Stigning i pct. 1.4. 2015 1.10. 1.1. 2016 2017 I alt Generelle lønstigninger 0,96 0,35 0,50 1,00 1,20 0,80 4,81 Reg.ordning og privat-lønsværn 0,29 - 0,32 0,61 Andet 0,03 0,02 -0,02 0,00 0,05 0,99 0,64 1,12 5,47 Hertil kommer 0,40 % til generel anvendelse ved organisationsforhandlingerne

7 Økonomisk oversigt forlig med RLTN
Stigning i pct. 1.4. 2015 1.10. 1.1. 2016 2017 I alt Generelle lønstigninger 0,96 0,35 0,50 1,00 1,20 0,80 4,81 Reg.ordning og privat-lønsværn 0,24 - 0,34 0,58 Andet 0,03 0,02 -0,02 0,00 0,05 0,99 0,59 1,14 5,44 Hertil kommer 0,40 % til generel anvendelse ved organisationsforhandlingerne

8 Eksempler på lønstigninger over perioden, samlet månedlig stigning pr 1/ incl. skøn fra reguleringsordningen (område 0) Ernæringsassistenter med mere end 7 års erfaring KL kr./md RLTN kr./md Kostfaglige eneansvarlige KL kr./md Diætister med mere end 4 års erfaring (KL), 8-10 års erfaring (RLTN) KL kr./md RLTN kr./md Ledere i KL på L kr./md Ledere i RLTN på L kr./md Se flere eksempler på

9 Ændrede lønforløb Konstant fokus på sammenlignelige lønforløb med grupper på samme uddannelsesniveau (bl.a. SHK, AC, FOA, DLF) Del af ligelønsstrategi KL: Professionsbachelorer i ernæring og sundhed (undtagen kliniske diætister) med 4 års erfaring på baggrund af grunduddannelsen hæves fra trin 5 til trin 6 pr. 1. april 2016. RLTN: Efter 10 års beskæftigelse ydes et pensionsgivende tillæg på kr. (2006–niveau) pr. april 2016. Der er aftalt en særlig lønskala for kandidater svarende til ACs lønskala – bestående af 4 løntrin (forbehold for harmonisering af vilkår aftalt med AC)

10 Dækningsområde kandidater/akademikere
Kandidater kan blive i Kost & Ernæringsforbundet Listen af kandidatuddannelser inden for Sundhedskartellets område, der er omfattet af KLs overenskomst, er udvidet med følgende 4 kandidatuddannelser: Cand. soc Cand. san Kandidatuddannelse i klinisk videnskab og teknologi Cand. Scient. med Kandidatuddannelser (relevante) som allerede er omfattet Cand. scient. tech i integrerede fødevarestudier Cand. scient. i klinisk ernæring Cand. scient. san

11 Dækningsområde kandidater/akademikere
RLTN Der er indført et ekstra kriterium i områdebestemmelsen for kandidater - stillingen skal også forudsætte akademisk uddannelse. Hertil kommer det nugældende kriterium om at ” faget skal have betydning for beskæftigelsen” Det er den samme afgrænsning som i KL i dag. Kandidatuddannelser (relevante) Cand. scient.tech. i integrerede fødevarestudier Cand. scient. i klinisk ernæring Cand. scient. san. (Sundhedsfaglig kandidat) Kandidatuddannelse i fødevareinnovation og sundhed Kandidatuddannelse i klinisk videnskab og teknologi Listen er ikke udtømmende

12 Ernæringsteknologer i RLTN
Basispersonale: Ernæringsteknologer indplaceres i overenskomsten på løntrin 4 med en særlig feriegodtgøre på 2,85 %. Pensionsprocenten udgør 13,17 %. Pr. 1.april 2016 hæves pensionsprocenten til % Ledere Der sker indplacering på lederoverenskomsten med en mindste grundlønsplacering på løntrin 1, hvis kostdagstallet udgør op til kostdage. I øvrigt sker der indplacering på løntrin L3. Pensionsprocenten udgør 16,59 % Basis og ledere: ATP-satsen udgør sats E stigende til sats F

13 Lokal løndannelse RLTN
Samtlige faglige organisationer og RLTN er enige om at igangsætte en stribe aktiviteter, der skal stimulere den lokale løndannelse i regionerne Der vil blandt andet være fokus på at skabe bedre indsigt i og forståelse for økonomien i lokal løndannelse og på samspillet mellem ligestilling og lokal løn Der vil også blive afholdt arrangementer, hvor de lokale parter (A- og B-side) sammen skal sætte mål for, hvordan de får revitaliseret lokal løn

14 Pension KL Kandidater pension på 18,30 % (som øvrige akademikere) RLTN
Laveste pensioner løftes fra 13,17% til 13,51% Ikke ledende ernæringsassistenter, ernæringshjælpere, økonomaer og ernæringsteknologer Kandidater pension på 17,97% (som øvrige akademikere)

15 Forhøjelse af ATP KL og RLTN
Pr. 1. januar 2016 forhøjes alle ATP-satser med 168 kr. årligt Det betyder fx, at de grupper, som har den højeste ATP-indbetaling, opnår en årlig ATP-opsparing på kr. Ernæringshjælpere, ernæringsassistenter, kostfaglig eneansvarlige og akademikere har højeste ATP sats A Alle ansatte med ATP’s E-sats (økonomaer, kliniske diætister og PB i ernæring og sundhed), som er kr. pr. år, løftes til F-sats, som pt. er kr. pr. år. Pr 1. april 2016.

16 Arbejdspladsrettet indsats om psykisk arbejdsmiljø KL
Opfordring til lokal dialog, hvis der er udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø Etablering af et rejsehold ultimo 2015 Lokale ledere og medarbejderrepræsentanter kan i enighed anmode om gratis bistand fra rejseholdet Rejseholdets bistand målrettes behov på arbejdspladserne Rejseholdets besøg kan tilrettelægges og udføres i samarbejde med kommunens arbejdsmiljøkonsulenter, MED-udvalg mv. Formidling Der iværksættes en formidlingsindsats om et godt psykisk arbejdsmiljø og gevinsterne herved

17 Arbejdspladsrettet indsats om psykisk arbejdsmiljø RLTN
Opfordring til lokal dialog, hvis der er udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø Etablering af ekspertrådgivning ultimo 2015 De lokale parter kan i enighed anmode om gratis ekspertrådgivning Ekspertrådgivning målrettes behov på arbejdspladserne Der gennemføres et forskningsprojekt for at give de centrale parter mere og fælles viden om psykisk arbejdsmiljø på regionale arbejdspladser

18 MED og TR – fokus på den danske model i kommunerne
Formål er at skabe fælles billeder af, hvordan samarbejdet og dialogen i MED-systemet og det lokale partssystem (TR-leder) fungerer og skal fungere i fremtiden Via kommunebesøg indsamles viden om erfaringer og forventninger til MED/TR Der iværksættes lokale forsøg på MED-området Evt. ”her- og nu initiativer”, fx inspiration og formidling af eksempler på god samarbejdspraksis Drøftelse af visionen for fremtidens MED-system og lokale partssystem (TR/Leder)

19 MED og TR – fokus på den danske model i kommunerne
Justering af forhandlingsorganets og hovedudvalgets kompetence ved genforhandling af lokale MED-aftaler Påsyn af de lokale MED-aftaler mht. organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet sker på konkret foranledning AKUT-midler Regulering svarende til samlet aftaleresultat

20 MED/TR – samarbejde i regionerne
MED-projekt om fælles viden om rammer, praksis og forventninger til samarbejde mellem ledelse og medarbejdere Politisk dialog om samarbejde i regionerne Justering af forhandlingsorganets og hovedudvalgets kompetence ved genforhandling af lokal MED-aftale Kortere opsigelsesvarsel (9 måneder) af lokal MED-aftale AKUT reguleres svarende til aftaleresultatet

21 Udvidelse af forældreorlov til faderen og øget frihed ved børns hospitalsindlæggelse KL og RLTN
Ret til syv ugers øremærket forældreorlov til faderen med fuld løn, som ikke påvirker moderens ret til orlov Den nuværende ret til frihed med løn ved børns hospitalsindlæggelse udvides med 5 dage, så den ansatte har ret til frihed med løn i op til 10 dage pr. år

22 Tryghedspulje og ret til frihed ved afskedigelse
KL og RLTN Medarbejderen har ved afskedigelse begrundet i virksomhedsforhold ret til frihed med løn i op til 2 timer til at søge vejledning i a-kasse/fagforening KL Aftalen om tryghedspulje, der finansierer tryghedsskabende aktiviteter for medarbejdere, der berøres af personalereduktioner Gælder for SHK, OAO, FOA, BUPL og Forhandlingskartellet

23 Forsknings- og udviklingspuljen RLTN
Sundhedskartellet og Danske Regioner viderefører Udviklings- og forskningspuljen, og har lagt 14,17mio. kr. i puljen Ansøgninger til puljen skal handle om ”tilrettelæggelse af forløb på tværs af sektorer” Nærmere kriterier for at søge og ansøgningstidsfristen vil blive offentliggjort på Sundhedskartellet og RLTN’s hjemmesider

24 Socialt kapitel og social dumping
KL og RLTN: Aftale om fleksjob for ansatte i kommunerne (ny fleks-jobordning) På anmodning fra TR skal kommunen informere om, hvilke overenskomster, lokalaftaler og kutymer kommunen har oplyst skal overholdes for de arbejdsfunktioner, vikarer fra vikarbureauer udfører i kommunen KL: Partssamarbejde om det inkluderende arbejdsmarked Formålet er at arbejde for at fremme forståelsen og opbakningen fra ledere og medarbejdere til beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige RLTN: Formidlingsindsats om anvendelse af jobrotationsordningen Vejledning til Rammeaftale om social kapitel

25 Arbejdstid – Det døgndækkede område KL
Sundhedskartellet har sammen med FOA, SL og 3F indgået aftale med KL om en harmonisering af de fire eksisterende regelsæt på det døgndækkede område. Det betyder, at der nu er mere ensartede regler på tværs af de forskellige faggrupper på det døgndækkede område. Aftalen træder i kræft 1. april 2016

26 Arbejdstid – Det døgndækkede område KL
Ændringer i planlægningsbestemmelserne: Opgørelsesperiode på op til 16 uger (det er det der i regionerne kaldes normperioden). Der skal stadig foreligge en 4 ugers løbende tjenesteplan.

27 Arbejdstid – Det døgndækkede område KL
Øvrige ændringer Lørdagstillæg 28 % fra kl. 08 (tidligere fra kl. 11) Aftentillæg 27 % fra kl. 17 (tidligere fra kl. 18) 3 % pension af særydelser på aften/nattillæg, lørdag og søndagstillæg, hvor det tidligere var 2 % af nogle flere ydelser Omlægning af de særlige fridage (mindre ændringer for Kost & Ernæringsforbundets medlemsgrupper)

28 Ændringer honorering på særlige fridage i KL
Hele landet Ingen ændringer FKKA & Frederiksberg Nytårsaftensdag ændres fra ”normal tjeneste + tillæg fra kl. 16” til ”kl størst mulig omfang ret til frihed uden normaltjeneste omlægges. Tjeneste honoreres som tjeneste på en søndag” Grundlovsdag ændres fra ”søgnehelligdag fra kl. 12” til ”kl størst mulig omfang ret til frihed uden normaltjeneste omlægges. Tjeneste honoreres som tjeneste på en søndag” København Nytårsaftensdag ændres fra ”normal tjeneste fra kl. 16” til ”normal arbejdsdag” Grundslovsdag ændres fra ”søgnehelligdag fra kl. 12” til ”søgnehelligdag fra dagstjenestens begyndelse”

29 Arbejdstid – Samarbejde om arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse RLTN
SHK, FOA, HK og Regionerne har indgået en aftale om et samarbejde om arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse i fremtidens sundhedsvæsen i perioden. Formålet er at afdække, om der er et behov for nye arbejdstidsregler, der sikrer at der tages udgangspunkt i patientens behov og optimal ressourceanvendelse høj kvalitet og faglighed høj arbejdsglæde hos medarbejderne balance mellem arbejdsliv og privatliv Samarbejdet skal ligeledes afdække gode eksempler på arbejdstilrettelæggelse, der understøtter udviklingen og et godt arbejdsmiljø.

30 Øvrigt KL og RLTN Tilpasning af overenskomstens/overenskomsternes opsigelses- bestemmelser til Lov om Offentlig Digital Post Politisk dialog om udvikling af aftalesystemet Sammenskrivning i perioden af henholdsvis Sundhedskartellets og KTO’s generelle aftaler med RLTN Undersøge på hvilke områder og hvordan arbejdsgivere og faglige organisationer, herunder tillidsrepræsentanter effektivt kan samarbejde gennem øget digitalisering, hvor det er relevant Kombinationsstillinger – drøfte brugen af

31 Øvrigt KL: En seniorpolitisk undersøgelse om betydningen af den gennemsnitligt stigende tilbagetrækningsalder Udarbejdelse af inspirationsmateriale til lokale lønforhandlere om ligestilling Undersøge på hvilke områder og hvordan arbejdsgivere og faglige organisationer, herunder tillidsrepræsentanter effektivt kan samarbejde gennem øget digitalisering, hvor det er relevant Periodeprojekt om selvtilrettelæggere Fagligt udviklingsprojekt om bl.a. kommunal rehabilitering RLTN: Der gennemføres i perioden en formidlingsindsats, der understøtter parternes målsætning om at skabe mere fuldtidsbeskæftigelse Ændring af Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger svarende til § 5a i Lov om ligeløn til mænd og kvinder


Download ppt "OK 15 Forlig med KL og RLTN."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google