Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strategisk kommunikation og muséer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strategisk kommunikation og muséer"— Præsentationens transcript:

1 Strategisk kommunikation og muséer
Ph.d. stipendiat Gertrud Latif Knudsen Center for Virksomhedskommunikation Handelshøjskolen i Århus

2 Strategisk kommunikation og muséer
Præsentation Gertrud Latif Knudsen, cand. mag., MA. Igangværende projekt; samfinancieret ph.d. projekt mellem Bymuseet i Århus og Handelshøjskolen i Århus: Strategisk stakeholderkommuninikation i et dynamisk perspektiv - roller og forventninger til det lokale museum

3 Kommunikation? Communicare: At gøre fælles!
Den latinske betegnelse for kommunikation, communicare, betyder at gøre fælles. Det vil sige at idéen om at nu har vi en afsender der sender noget ud i verden som bliver lidt forstyrret af noget støj men så modtages budskabet med en vis effekt er den gammeldags og traditionelle måde at opfatte kommunikation på. Vi skal altså inddrage brugere, det ved jeg I har hørt før i museumsverdenen. I forventes at inddrage.

4 Hvad er strategisk kommunikation?
Definition: Strategisk kommunikation er en (langsigtet) målstyret og resultatorienteret tværgående udveksling af meddelelser i et (kortere eller længere) samkvem med nogen med henblik på at påvirke dem for med et defineret formål at opnå indbyrdes forståelse om et defineret mål. (Nielsen, Mie Femø: Strategisk kommunikation, 2010:14) Normalt har man indenfor kommunikation I organisationer talt om at der er noget man kommunikerer internt og så er der noget der kommunikeres eksternt. Strategisk kommunikationKommunikation er en del af en virksomheds forretningsgang, der har virksomhedens langsigtede mål som fokus. Strategisk kommunikation handler om at integrere forretningsstrategi og kommunikation.Kommunikation i virksomheder og organisationer er nemlig ofte fokuseret på enten den interne organisatoriske struktur eller ekstern marketing. Der er derfor et reelt behov for at kombinere intern og ekstern kommunikation med virksomhedens strategi og arbejde med kommunikation på et strategisk niveau.Ved at definere og fremhæve virksomhedens kommunikationsbehov i forhold til den overordnede forretningsstrategi, sætter strategisk kommunikation fokus på at integrere såvel organisation som marked og forbruger.Resultatet af strategisk kommunikation kan ses både indadtil og udadtil og er med til at øge virksomhedens troværdighed.Kommunikations baggleTM: Ekstern (blå) & intern (grøn) kommunikation og fundamentet (violet): strategisk kommunikationDer er seks primære begreber, når man taler om strategisk kommunikation:

5 Som led i en overordnet strategi…
Mission : organisationens ”reason for being”, ”something to be accomplished” Vision: ”sets the overall direction of the organization Værdier: ”collective principles and ideas which guide the thoughts and actions” (Jeffrey Abrahams, 1995, The Mission Statement Book) Missionen er virksomhedens eksistensberettigelse. Hvorfor er vi til? Hvad er formålet med vores virksomhed?Visionen er virksomhedens strategiske og forretningsmæssige mål i løbet af en periode på 5-10 år. Hvor er vi om fem år og hvor tæt er vi på at opfylde missionen?Værdierne er virksomhedens leveregler eller spilleregler. Hvem er vi og/eller hvordan er vi?Kommunikationspolitikken udstikker de værdier eller retningslinjer, som virksomheden skal overholde, når den kommunikerer internt og eksternt. Den skal baseres på virksomhedens værdier for at skabe sammenhæng mellem ord og handling.Kommunikationsstrategien tydeliggør, hvordan virksomhedens kommunikation skal bidrage til at realisere visionen eller de strategiske og forretningsmæssige mål inden for en periode på 5-10 år. Den er et styringsredskab i det praktiske arbejde med både den interne og eksterne kommunikation. Hvordan vil vi opfylde vores samlede kommunikationsindsats i forhold til budskaber, målgrupper samt interne og eksterne medier? Målet er at optimere kommunikationen og styre virksomhedens samlede udtryk.Kommunikationsplanen er på det operationelle niveau. Det er en plan for det praktiske arbejde med at planlægge, udføre og måle kommunikationen. Hvilke kanaler kommunikerer vi gennem, til hvem, på hvilken måde og hvornår? Planen er todelt og gælder både for den interne og eksterne kommunikation.

6 Eksempel

7 Er strategien bragt ned i hverdagen?
Kommunikationsplan Er strategien bragt ned i hverdagen? Tænke overordnet strategisk. Med udgangspunkt i hvad vi vil med vores projekt, har vi nogle bestemte interessenter. Man kan bruge et skema noget i retning af dette eksempel. Men hellere mener jeg at det er gavnligt at tænke sit projekt igennem. F.eks. Smagen af Vikingetiden. Tænk igennem: Tænk et projekt igennem fra start til slut ifht. overordnede beskriv og Hvem skal kommunikeres til/med, hvorfor, hvad, hvornår, af hvem, hvor (hvilke medier) og hvordan – og hvad kan andre hjælpe os med?

8 Kommunikationsplanen
6 TRIN TIL DIN KOMMUNIKATIONSPLAN Hvad er dit mål med kommunikationen - hvad vil du fortælle? Hvem skal du fortælle det til?Hvad har din modtager brug for at vide - hvilke motivationsfaktorer eller barrierer er der?  Hvornår har din modtager brug for budskabet? Hvorfor har din modtager brug for informationen? Hvordan når du din modtager - hvilke kanaler og medier benytter din modtager sig af? Hvordan kan kanalerne spille sammen? Begrebet modtagerorienteret kommunikation versus afsenderbaseret virkelighed Hvordan synes I selv det går… fokus på måling

9 Autokommunikation ”Autokommunikation finder sted, når som helst en afsender trækker mening ud af sine egne budskaber” (Christensen & Morsing, 2005;23) Altså er organisationens medlemmer også givne modtagere af kommunikative handlinger, der ellers måske var tænkt som møntet på eksterne modtagere. Ophævelse af skellet: Intern og Ekstern kommunikation Handlinger er også kommunikation. (Eks. Strikkecafé)

10 Hvem skal muséer kommunikere til og med?
The goals of communication are to identify, establish and maintain mutally benficial relationships between the organization and its employees (AND THE REST OF THE WORLD) on whom its success or failure depends” (Cutlip, Center & Broom, 1994:6) Samklang med omverden? Bymuseet…

11 Stakeholder-mapping The generic stakeholder map, (Freeman, 1984:55)

12 Andre med samme stakes

13 Kommunikationspolitik
Hvad skal vi overordnet kommunikere? Rent praktisk…Hvem skal gøre det, og hvornår udmøntes i kommunikationsplanen. Hvem tager billeder, uploader til bloggen, websiden, facebook, skriver pressemeddelser… Arkeologen i samme båd som journalisten? Billedpolitik? – hvordan ser det ud i dine projekter?

14 Genanvendt formidling, fordi produktet forsvinder…
Produkter i museal sammenhæng, der har taget tid at konstruerer, men som er forgængelige værker. Ligesom udstillinger, der omtales og vises med billeder, men som i langt højere grad kunne genfortælles, bevares, værnes om, for at genfortælle, genbruge de arbejdstimer, der nu en gang er blevet lagt. Ex. En særudstilling om frimurerne, som var en stor succes, men som omtales på en enkelt side på hjemmesiden. Der skal mod til at genfortælle og genbruge, måske fortælleren synes at det har vi jo fortalt en gang. Men politikerne hørte det ikke. Og arbejdet er væk, når det ikke bevares i en form, der repræsenterbart i forhold til det store arbejde der er lagt i f.eks. En særudstilling.

15 Stakeholder-informationsstrategien
Kommunikation bliver grundlæggende set som ”at fortælle, ikke at lytte” (Grunig & Hunt, 1984:23) Proaktiv tilgang til mediehåndtering, producerer løbende informationer og nyheder til medierne. Medarbejderne som de primære lyttere. Opsamling af reaktioner og strategi for reaktion fra organisationen. Det vil sige at man informerer! Man vil som museum f.eks. Producere løbende nyhedsbreve, udsende pressemeddelser, brochurer, opdateringer på hjemmeside, statistikker om besøgstal og tilfredshedsundersøgelser. Forventningen er her at stakeholdere er indflydelsesrige, da de kan støtte museet med besøg og donationer eller ved at anbefale og fungere som amassadører for museet. Derfor skal museet informere stakeholdere omkring sine gode intentioner, beslutninger og handlinger for at sikre positiv støtte fra dem. Mange private organisationer benytter her Corporate Social Responsability som en måde at vise organisationens samfundssind og engagement. Stakeholderinformationsstrategien er baseret på afsenderperspektivet, hvor museet selv producerer den troværdige kommunikation. En af mine betragtninger er at museer som hovedregel ikke benytter den naturlige CSR-vinkel, hvor museet påtager sig en samfundsmæssigtjenende opgave. Bymuseet har f.eks. En række fleksjobbere ansat, som fastholder deres gang på arbejdsmarkedet, eller en række af ældre frivillige som gennem deres arbejde får et fagligt indhold i deres pensionisttilværelse. Corporate Social Responsability er med mine øjne en så naturlig del af mange museers forvaltning af deres opgaver at man ikke er bevidste om at fortælle om det. Det er så naturligt at man ikke er opmærksomme på alle de gode historier der ligger gemt her. Jeg har heller ikke set opgørelser af hvor mange frivillige der er tilknyttet eller medieomtale af hvorledes den enkelte frivillige oplever det som et stort plus i deres hverdag og forankring i lokalsamfundet. Det at have betydning for samfundet eller bidrage med noget til nogen er bare noget man tager for givet, måske fordi det er en del af museernes traditionelt humanistiske funderede livssyn. Det er klart et område som også Bymuseet kunne have kommunikeret mere klart til den omgivende verden. Hvad betyder det f.eks. For de deltagende kunstnerne i basisudstilling at blive inddraget i en proces omkring migration. Eller for indvandrerbørnene i de film som produceres til udstilingen af center 10, der er masser af gode historier i Bymuseets arbejde, der ikke er blevet fortalt udfra dette perspektiv.

16 Milk your cash-cows… Hvad producerer projektet af værdi?
For hvem? Kun for os? Husk at se egne produkter: - den gode historie mens den sker, eks. Besættelsesmuseet

17 Brugere er også kommunikatører


Download ppt "Strategisk kommunikation og muséer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google