Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ledelses- og styringsgrundlag

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ledelses- og styringsgrundlag"— Præsentationens transcript:

1 ledelses- og styringsgrundlag
Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag Sundhedsfaglig strategi Vækststrategi Produktivitetsstrategi Mission, vision og strategi Enhedsstrategi Trygge, effektive og sammenhængende patientforløb (BUA) Effekt Et omdømme, der tiltrækker og sikrer vækst Kvalitet og Akkreditering Produktivitet og budgetoverholdelse (BUA2008) Brugere Klar profil med faglige og servicemæssige spydspidser (BUA2008) Tilfredse patienter og samarbejds-partnere (BUA2008) Hensigtsmæssige patientforløb Udbygge partnerskaber Proces Klar markedsføring - eksternt og internt Dokumenteret kvalitet og patientsikkerhed (BUA2008) Effektive patientforløb og arbejdsgange (BUA2008) Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen Én virksomhed Medarbejder og ressourcer Et godt arbejdsmiljø (BUA2008) Dialogbaseret kultur Attraktivt uddannelses- og forskningsmiljø (BUA2008) Med i front på IT, apparatur og fysiske rammer Dygtige, resultatorienterede og dristige ledere og medarbejdere 1 ▪ Godt lederskab

2 Mission Missionen for ergoterapi- og fysioterapiafdelin- gen i Hospitalsenheden Vest er at fremme sundheden for borgerne samt at forebygge og behandle funktionstab. Vi fokuserer på borgerens aktivitet og deltagelse og på evnen til at forstå og bruge sin krop målrettet i bestræbelsen på at borgeren får de bedste muligheder for et selvstændigt og aktivt liv. Vi opfylder missionen ved kontinuerligt at forbedre vore resultater i forhold til Region Midtjyllands mål om Sundhedsfaglig kvalitet Organisatorisk kvalitet Patientoplevet kvalitet Budgetoverholdelse Produktivitet Uddannelse og forskning 2 ▪ Vision på næste side…

3 Vision Ergoterapi- og fysioterapiafdelingens vision, er at være blandt de bedste i Danmark målt på sundhedsfaglig, organisatorisk og patientoplevet kvalitet. Vi når visionen ved at Fungere som en samlet enhed Tiltrække de bedste fagpersoner Indrette tilbuddene efter patienternes behov Have en stærk faglig og serviceorienteret profil, som sikrer borgeren indflydelse sammenhæng i patientforløbene på tværs af sektorerne Indgår i partnerskaber og netværk (teams) med ordinerende afdelinger, kommuner og andre ergoterapier og fysioterapier i regionen. 3 ▪

4 Fortsættes på næste side…
Strategi For at kunne realisere vores mission og vision arbejder vi med fire strategiske hovedspor En enhedsstrategi, der sikrer trygge, effektive og sammenhængende patientforløb En sundhedsfaglig strategi, der skal sikre høj kvalitet og akkreditering En produktivitetsstrategi, der skal sikre høj produktivitet og budgetoverholdelse En vækststrategi, der skal sikre et omdømme, der tiltrækker patienterne og sikrer vækst 4 ▪ Fortsættes på næste side…

5 Strategi Strategisporene består af en række strategiske fokusområder, som er struktureret med udgangspunkt i fire perspektiver Effektperspektivet er de fokusområder, som vores ejere, Region Midtjylland, overordnet ønsker særlig fokus på Brugerperspektivet er de fokusområder, som vi skal arbejde med for at sikre, at vores brugere vælger os og er tilfredse med os Procesperspektivet er de fokusområder, vi skal arbejde med for at sikre, at den samlede organisation udvikles til at kunne leve op til ejernes og brugernes forventninger Medarbejder- og ressourceperspektivet er de fokusområder, vi skal arbejde med for at sikre, at medarbejdere, ledere mv. fungerer og udvikles til gavn for opgaveløsningen 5 ▪

6 Trygge, effektive og sammenhængende patientforløb (BUA)
Effektperspektiv Trygge, effektive og sammenhængende patientforløb (BUA) Betydning Patienterne i Hospitalsenheden Vest skal opleve trygge, effektive og sammenhængende forløb. Vi koordinerer patientforløbene i samarbejde med vores partnere på sundhedsområdet. Sammen med vores samarbejdspartnere medvirker vi til at forbedre den almene sundhedstilstand i Region Midtjylland og til at skabe et sundhedsvæsen på højeste internationale niveau. Relation til andre fokusområder Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen bidrager til indfrielse af hospitalsenhedens mål ved at stå for trygge, effektive og sammenhængende patientforløb. Det sikrer, at vi er blandt de bedste, når regionen årligt evaluerer hospitalernes resultater inden for faglig kvalitet, produktivitet, patienttilfredshed, medarbejdertilfredshed, budgetoverholdelse og servicemål. Trygge, effektive og sammenhængende patientforløb er overskriften for, hvad der skal til for at realisere vores vision: Vi vil fremstå som én funktionelt samordnet og klart profileret hospitalsenhed, hvor høj kvalitet, stor vækst, høj produktivitet samt succesfuld rekruttering, uddannelse og udvikling er i højsæde. Målepunkter Faglig kvalitet Produktivitet og budgetoverholdelse Patienttilfredshed Medarbejdertilfredshed Servicemål Uddannelse, udvikling og forskning 6 ▪

7 Kvalitet og akkreditering
Effektperspektiv Kvalitet og akkreditering Betydning Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen er ansvarlig for kvaliteten på genoptræningsområdet og medvirker ved planlægning af patientforløbet mhp. at borgeren kan fastholde og gerne forbedre sin funktionsevne. Kvaliteten er baseret på et veldokumenteret højt fagligt niveau. Relation til andre fokusområder Dokumentationen vil tage udgangspunkt i følgende principper: lettest, enklest og mest effektivt. De enkelte medarbejdere ved, hvilke dokumenter der skal benyttes og hvordan de skal udfyldes, således at der sker en effektiv sagsgang. Målepunkter Målepunkterne vil blive revideret hvert år. I 2008 vil der blive fokuseret på: hjertestopbehandling/Rubens poser sundhedsfaglig kontaktperson udfærdigelse af genoptræningsplaner indkaldelse af patienter udredning og planlægning af træningsaktiviteter for patienter med funktionsnedsættelse opfyldelse af sundhedsaftalernes mål på trænings- og hjælpemiddelområdet god kommunikation er et fokusområde for afdelingen i 2008 herunder: patientorienteret kommunikation (den motiverende samtale) skriftlig kommunikation (GOP/ICF) IT sikker mail – kommunikation med kommunale samarbejdspartnere 7 ▪

8 Et omdømme, der tiltrækker og sikrer vækst
Effektperspektiv Et omdømme, der tiltrækker og sikrer vækst Betydning Afdelingen afstemmer forventninger med samarbejdspartnerne ved, at afdelingen indgår i planlægningen for tiltag, som indebærer Ergoterapeutisk- og fysioterapeutisk opgavevaretagelse. Sådan skabes de bedste resultater og dermed et godt omdømme. Afdelingens ledere og medarbejdere vil indgå aktivt i tværfaglige teams med henblik på at sætte patienternes behov i fokus. Relation til andre fokusområder Tiltrækning af både erfarne og nyuddannede medarbejdere er vigtigt for afdelingen og vil ske med profilering af ”det gode arbejde i Hospitalsenheden vest”. Afdelingen vil i handlingsplanen for 2008 have særligt fokus på samarbejdet indenfor urologi, geriatri, børn, onkologi, brystkræftkirurgi og KOL. Målepunkter Deltagelse i projekterne geriatri og funktionsevnescreening Udvikling af samarbejdet i de udvalgte fire fokusområder Antal ansøgere til ledige stillinger Et attraktivt studiemiljø for ergoterapi- og fysioterapistuderende. 8 ▪

9 Produktivitet og budgetoverholdelse (BUA2008)
Effektperspektiv Produktivitet og budgetoverholdelse (BUA2008) Betydning Afdelingen er overordnet rammestyret, men medvirker indirekte til at sikre en høj DRG-afregning for de DRG-afregnede områder gennem aktiv medvirken ved de sammenhængende patientforløb. Relation til andre fokusområder Afdelingen vil i samarbejde med ordinerende afdelinger fokusere på opgaveoptimering, så der sker en optimal anvendelse af ressourcerne. Afdelingen medvirker aktivt til at reducere andelen af dage med unødvendige indlæggelser gennem eksempelvis funktionsevnescreening, og tidlig udredning og planlægning af genoptræningsforløb. Målepunkter 2008 – jf. BUA Budgetoverholdelse Afdelingen medvirker ved overholdelse af aftalte produktionsmål. Forbedring af registreringspraksis. 9 ▪

10 Klar profil med faglige og servicemæssige spydspidser (BUA2008)
Brugerperspektiv Klar profil med faglige og servicemæssige spydspidser (BUA2008) Betydning Afdelingen arbejder målrettet for at udvikle kvaliteten med fokus på trygge, effektive og sammenhængende patientforløb ved at tilbyde høj faglig og serviceorienteret kvalitet på ergoterapi- og fysioterapiområdet. Relation til andre fokusområder Kvaliteten søges varetaget gennem akkrediteringsforberedelserne og ved implementering af kendte standarder, guidelines og kliniske retningslinier. Dermed vil det være tydeligt, hvad der kan forventes og hvad der ikke kan forventes. Der er fokus på patientcentreret kommunikation og –behandling gennem bla. implementering af konceptet bag den motiverende samtale. Målepunkter Afdelingen arbejder netværksbaseret med tilknytning til andre afdelinger i regionen, med Århus Universitetshospital og andre relevante udviklings- og rehabiliteringsinstitutioner. Segmenter: KOL, funktionsevnescreening og rehabilitering. Der scores højt Nedsat ventetid på hjerterehab, KOL og udredning af børn. 10 ▪

11 Tilfredse patienter og samarbejds-partnere (BUA2008)
Brugerperspektiv Tilfredse patienter og samarbejds-partnere (BUA2008) Betydning Afdelingen følger årligt op på samarbejdsaftaler med henblik på at forbedre og udvikle samarbejds- relationerne. Vi har konstant fokus på, at det vi yder er ”godt nok”. Relationer til andre fokusområder Vi er optaget af, at patienterne oplever sammenhæng og oplever glidende overgange internt og eksternt til særligt de kommunale samarbejdspartnere. Desuden følger afdelingen op på patienternes og pårørendes tilfredshed og ønsker til forbedringer. Målepunkter LUP (Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser)/ regional patienttilfredshedsundersøgelse Dialog med interne samarbejdspartnere Evaluering af sundhedsaftaler Dialogmøder med kommunerne Evaluering af standarder og arbejdsprocedurer Dialog med Kvalitet og Udvikling om Den danske Model. Målepunkter 2008 – jf. BUA Kontaktpersonordning Samarbejdet med kommunerne på sundhedsaftaleområdet Patienttilfredshedsundersøgelse hjerterehabilitering. Audits på genoptræningsplaner? 11 ▪

12 Hensigtsmæssige patientforløb
Brugerperspektiv Hensigtsmæssige patientforløb Betydning Afdelingen samarbejder med afdelinger og kommuner om udredning og genoptræning af patienter. Internt i hospitalsenheden har vi fokus på nært samarbejde og teambasering. Hermed sikres patienterne et trygt, effektivt og sammenhængende patientforløb. Samarbejdet medvirker desuden til at optimere ressourceforbruget. Relation til andre fokusområder Vi har fokus på programledelse, på kronikker indsats og på rettidig planlægning af patientforløbene. Det skal sikres, at genoptræningsforløbene er baseret på en klar arbejdsdeling efter klare retningslinier (hvem gør hvad). Målepunkter Antal relevante diagnoser med programledelse på tværs af sektorer Andel af patienter med kroniske lidelser, som overflyttes til praksis / kommuner Færre genindlæggelser Etablering af en fungerende elektronisk kommunikationsvej til kommunerne. Opfyldelse af sundhedsaftalerne 12 ▪

13 Udbygge partnerskaber
Brugerperspektiv Udbygge partnerskaber Betydning Afdelingen indgår i interne i teambaserede netværk i Hospitalsenheden Vest og eksterne netværk med henblik på at afklare rammer og vilkår for det sundhedsfaglige arbejde samt udvikling af den sundhedsfaglige kvalitet. Vi skal sammen med patienterne arbejde med patienternes ansvar for egen sundhed bla. gennem indføring af lærings-mestrings-princippet. Relation til andre fokusområder Vi skal fokusere på den nye arbejdsdeling mellem region og kommune og sammen med samarbejdspartnerne skabe sammenhæng i ydelserne der også inkluderer borgernes behov og ønsker for god kvalitet og service. Målepunkter Udbygning af samarbejdet med kommuner Udbygning af samarbejdet med afdelinger/andre hospitaler Udbygning af samarbejdet med patientforeninger 13 ▪

14 Klar markedsføring - eksternt og internt
Procesperspektiv Klar markedsføring - eksternt og internt Betydning Vi lytter til patienter og pårørendes behov og ønsker og indretter os herefter. Vi møder patienten i øjenhøjde. Vi kommunikerer vores faglige og servicemæssige spydspidser. Relation til andre fokusområder Vi kan kun tiltrække patienter, hvis vi indretter os med udgangspunkt i deres ønsker og behov, og målrettet kommunikerer vores særlige klare profil med faglige og servicemæssige spydspidser. Målepunkter Primærsektorens kendskab til afdelingens faglige og servicemæssige profil Målrettet kommunikation internt og eksternt Presseomtale 14 ▪

15 Dokumenteret kvalitet og patientsikkerhed (BUA2008)
Procesperspektiv Dokumenteret kvalitet og patientsikkerhed (BUA2008) Betydning Vi dokumenterer vores kvalitet, hvor vi vil ligge på eller over landsgennemsnittet. Vi har kliniske retningslinier, som sikrer en begrebsafklaring, et bedre sammenligningsgrundlag og muligheden for at måle på processer. Vi inddrager ny viden, hvis det er dokumenteret, at det virker. Vi følger op på implementering af den nye viden og måler på, om det også virker i vores sammenhæng. På baggrund af dokumentationen følger vi op og skaber kvalitetsudvikling, hvor der er behov for forbedring. Vi har en kultur, hvor vi vedvarende arbejder med patientsikkerhed. Vi rapporterer, analyserer og lærer af de utilsigtede hændelser til gavn for både patienter og medarbejdere. Relation til andre fokusområder Vores ydelser bliver set som en del af det samlede patientforløb og derfor er det vigtigt, at vi inddrages i tilrettelæggelsen af nye aktiviteter med henblik på at kunne yde en fortsat høj service samt indgå i et gensidigt forpligtende samarbejde med vore samarbejdspartnere. Målepunkter NIP Apopleksi og Hoftenære frakturer / monitorering af hjerterehabilitering Audit på håndhygiejne Midtvejsevaluering og slutevaluering af projekter LUP Audit på sundhedsfaglig kontaktperson For hvert speciale opstilles der konkrete årlige målepunkter med henblik på at højne kvaliteten Forbedring af registreringspraksis 15 ▪

16 Effektive patientforløb og arbejdsgange
Procesperspektiv Effektive patientforløb og arbejdsgange Betydning Ved effektive patientforløb og arbejdsgange forstår vi, at der ikke er spild eller unødig ventetid før og undervejs i forløbene. Herved opnås effektive og hurtige / korte forløb. Vi arbejder tæt sammen med kommunerne, praksislæger og øvrige samarbejdspartnere i bestræbelserne på at tilbyde screening og genoptræning som en del af effektive patientforløb – uden at det effektive går ud over kvaliteten. Derfor vil der løbende blive sat fokus på arbejdsgange med henblik på effektivisering. Eksempler kunne være: Patienter med bækkenløsninger med behov for glidelagner Processen omkring udarbejdelse af genoptræningsplaner Kontakten til kommuner Udvikling af reelle ventelister, således at det sikres, at ikke-egnede og ikke-interesserede bliver sorteret fra på ventelister. Relation til andre fokusområder Effektive arbejdsgange understøtter patienttilfredshed, produktivitet og et godt arbejdsmiljø. Målepunkter DRG-indtjening i forhold til forbrug Antal områder med optimerede patientforløb Overholdelse af servicemål LUP (Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser) Nedsættelse af ventetider inden for hjerterehabilitering og vurdering af børn 16 ▪

17 Én virksomhed Procesperspektiv Betydning
Vi ser os selv som én afdeling, der har ydelser på 5 matrikler. Vi er samlet organisatorisk i Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, men med en stærk lokal forankring i de enkelte afdelinger/afsnit. Det gør vi blandt andet ved at samarbejde om at forbedre den faglige kvalitet og den service, vi tilbyder patienterne, samt ved bevidst at sætte fokus på og kommunikere de ting, vi har til fælles på tværs af matriklerne. Vi har fælles retningslinier med henblik på at sikre kvaliteten. Relation til andre fokusområder At afdelingen fungerer som én funktionelt samordnet enhed er forudsætningen for Høj kvalitet på baggrund af et fagligt netværk Omdømme, der tiltrækker kvalificeret personale Høj produktivitet Det er i høj grad en ledelsesopgave at skabe de rammer, der er nødvendige for, at dette lykkes. Målepunkter Fælles info-materiale Fælles brugbart intranet for afdelingen Fælles nyhedsbrev 17 ▪

18 Et godt arbejdsmiljø (BUA2008)
Medarbejder- og ressourceperspektiv Et godt arbejdsmiljø (BUA2008) Betydning Vi vil være en god arbejdsplads med dokumenteret høj medarbejdertilfredshed, få arbejdsulykker og lavt sygefravær. Vi arbejder målrettet på at sikre et godt fysisk arbejdsmiljø med mindskelse af tunge løft af hensyn til medarbejderne uden at det går ud over hensynet til patienternes fortsatte fremgang. Vi er i en stadig åben dialog omkring sikring af et godt arbejdsmiljø. Relation til andre fokusområder Den gode arbejdsplads sikrer rekruttering og fastholdelse, understøtter god service og patienttilfredshed, høj kvalitet og høj produktivitet. Målepunkter Arbejdsklimaundersøgelser (AKU) Sygefravær Målepunkter 2008 – jf. BUA MUS- og GRUS-samtaler Trivsels- og stresspolitik implementeres 18 ▪

19 Attraktivt uddannelses- og forskningsmiljø (BUA2008)
Medarbejder- og ressourceperspektiv Attraktivt uddannelses- og forskningsmiljø (BUA2008) Betydning Vi ønsker at være en arbejdsplads, som bevidst og synligt satser på uddannelse, læring og udvikling. Vi vil være kendte for at være et godt uddannelsessted ved at tilbyde attraktive praktikpladser mm. Vi vil i vor stræben efter at være et attraktivt uddannelsesmiljø samarbejde med andre afdelinger på andre hospitaler omkring erfaringer inden for specifikke områder og dermed videregive den nyeste viden på området. Vi vil bidrage til forskning ved at være med i de praktiske elementer. Relation til andre fokusområder Uddannelse, udvikling, læring og forskning understøtter kvalitet, faglig og organisatorisk udvikling, produktivitet, arbejdsmiljø og rekruttering. Målepunkter Antal Ph.d., master- og diplomuddannelser Antal publikationer Procentdel af budgettet, der går til uddannelse og forskning Udbud af uddannelser Inspektorrapporter/uddannelsesevalueringer Antal studerende (bliver vores praktikpladser besat?) Målepunkter 2008 – jf. BUA Tilfredshed blandt uddannelsessøgende 19 ▪

20 Dialogbaseret kultur Medarbejder- og ressourceperspektiv Betydning
Vores kultur er dialogbaseret – vi taler, vi lytter og vi er åbne. Vi er konstruktive i vores tilgang til forbedringer og nye tiltag. Relation til andre fokusområder Dialogen understøtter, at vi træffer rigtige beslutninger, og den er en forudsætning for et godt samarbejde internt i hospitalsenheden og med vores samarbejdspartnere. Målinger: Arbejdsklimaundersøgelser (AKU)/Trivsel og stress MUS- og GRUS Drøftelser og opfølgninger på LU-møder vedr. den dialogbaserede kultur 20 ▪

21 Med i front på IT, apparatur og fysiske rammer
Medarbejder- og ressourceperspektiv Med i front på IT, apparatur og fysiske rammer Betydning Vi vil have tidssvarende hjælpemidler til at kunne yde en høj service og sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Vi arbejder for, at indretningen af de fysiske rammer altid er tidssvarende og befordrende for kvaliteten af vores ydelser. Relation til andre fokusområder Moderne apparatur og faciliteter bidrager til at styrke vores profil som en attraktiv arbejdsplads og partner. Moderne apparatur og gode rammer fremmer kvaliteten, fremmer medarbejdertilfredshed og bidrager til øget produktivitet. Målepunkter Antal computere per medarbejder Antal tværsektorielle programmer, f.eks. medcom Antal tværorganisatoriske IT-programmer, f.eks. EPJ, elektronisk medicinmodul Procentdel af budgettet, der går til IT, apparaturer og fysiske rammer Standarder for badeværelser, sengestuer og faciliteter for medarbejderne Arbejdsklimaundersøgelser (AKU) Patienttilfredshedsundersøgelser Standard 2008: Pc’erne flyttes fysisk, til de står hensigtsmæssigt Alle skal have adgang til mail (specielt med henblik på at kunne lave læsekvittering) 21 ▪

22 Dygtige, resultatorienterede og dristige ledere og medarbejdere
Medarbejder- og ressourceperspektiv Dygtige, resultatorienterede og dristige ledere og medarbejdere Betydning Evnen til nærvær og værdsættende tilgang over for patienter, kolleger og medarbejdere er vigtig. Vore ledere og medarbejdere har et højt fagligt niveau, er resultatorienterede og har et stort engagement. Vi prioriterer faglig og personlig kompetenceudvikling. Vi tror på, at resultatorienterede ledere og medarbejdere med de rette kompetencer er afgørende for at realisere vore strategier. Medarbejderne er selvledende med udgangspunkt i den retning og de mål, vi har sat. Såvel ledere som medarbejdere er dristige og risikovillige, og alle tager et ansvar. Vi ser muligheder og tænker nyt med henblik på at opnå de bedste patientforløb. Relation til andre fokusområder Er sammen med godt lederskab forudsætningen for alt. Målepunkter Arbejdsmiljøundersøgelsen Lederudvikling: refleksion – supervision – team Kompetenceudviklingsplaner udarbejdes Ledergruppens sammensætning med henblik på at sikre de rigtige kompetencer – nu og i fremtiden 22 ▪

23 Godt lederskab Medarbejder- og ressourceperspektiv Betydning
Lederne på Hospitalsenheden Vest sikrer: Retning og mål Motiverende kultur og rammer Ser muligheder for vækst og udvikling Lederne er værdsættende i deres adfærd, og de har mod til at delegere og evner at smitte andre med begejstring og anerkendende tilgang. Relation til andre fokusområder Er sammen med dygtige, resultatorienterede og dristige ledere og medarbejdere forudsætningen for alt. Målepunkter Arbejdsklimaundersøgelser (AKU) Personaleomsætning/’gennemtræk’ Målinger af omdømme hos brugere og samarbejdspartnere Lederudvikling 23 ▪


Download ppt "ledelses- og styringsgrundlag"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google