Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Landsbyudvalg Bidrager til at igangsætte og understøtte udviklingstiltag i Skive Kommunes landsbyer og landområder - med fokus på, at der sker en udvikling.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Landsbyudvalg Bidrager til at igangsætte og understøtte udviklingstiltag i Skive Kommunes landsbyer og landområder - med fokus på, at der sker en udvikling."— Præsentationens transcript:

1 Landsbyudvalg Bidrager til at igangsætte og understøtte udviklingstiltag i Skive Kommunes landsbyer og landområder - med fokus på, at der sker en udvikling overalt i kommunen og med respekt for at der er forskellige kulturer og forskellige styrker i de enkelte lokalområder

2 Organisering Landsbyudvalget er organiseret som et selvstændigt udvalg under økonomiudvalget Landsbyudvalget sekretariatsbetjenes af afdelingen for By- og Landsbyudvikling

3 Landsbypolitik Landområderne i Skive Kommune er ikke ens. Derimod eksisterer der for de enkelte områder en række lokale ressourcer og vilkår, som på én gang giver unikke udfordringer og udviklingsmulig- heder. Det er afgørende for udviklingen af kommunens landområder, hvorledes disse lokale ressourcer og vilkår udnyttes og omsættes.

4 Økonomi Landsbyudvalg har ansvaret for et særskilt kommunalt budget

5 Filter og guide for projekter Udvalget har i princippet 3 handlemuligheder: 1.At meddele tilsagn (eller afslag) inden for eget budget. 2.At meddele tilsagn til en del af projektet og videresende projektet til et anden udvalg – med henblik på mulig medfinansiering af projektet. 3.At videresende projektet til et andet udvalg. Udvalget arbejder i alle 3 tilfælde aktivt med fundraising i forhold til såvel EU-puljer, LAG, nationale danske puljer, private puljer m.v.

6 Arbejdsform Nærdemokrati er kernen i udvalgets arbejdsform. Dialogen mellem borger- og projekt- grupperne og Landsbyudvalget (det admini- strative system) er det væsentligste værktøj i udvalgets arbejde med nærdemokrati. Projektdemokrati

7 Forankring Forankring er en helt grundlæggende forudsætning for alle udviklingsprojekter i landsbyerne. Når projekterne bliver ordentligt forankret, styrkes de betydeligt. Forankring er at skabe accept.

8 Inspiration udefra På linie med forankringen er det i mange tilfælde lige så vigtigt at de enkelte borger- og projektgrupper tilføres inspiration udefra, således at de normale mønstre i landsbyen brydes. Udvikling kommer ikke bare af sig selv – der skal arbejdes med den.

9 Medlemmer Landsbyudvalget består af minimum 13 medlemmer – heraf 5 politikere. Der indgår således altid mindst 8 borgere i udvalget, således at borgerne altid er i flertal i forhold til politikerne.

10 Møder Landsbyvalget holder møde 4 gange om året – efter en fast mødeplan. Møder herudover aftales efter behov.

11 Valg Politikerne udpeges for hver valgperiode. 6 borgere vælges inden for 6 lokalområder (kortbilag vedlagt), som permanente medlemmer af udvalget. Borgerne vælges for en 4-årig periode, første gang i foråret 2007. Ved første valghandling i 2007 vælges 3 borger (lodtrækning) kun for en 2-årig periode, således at der fremadrettet ikke sker en samlet udskiftning af alle borgerrepræsentanter på en gang. Der foretages således en valghandling hvert 2. år.

12 Geografisk afgrænsning Landsbyudvalgets geografiske kompetenceområde omfatter hele kommunen undtaget byzonearealerne omkring Skive Området er inddelt i 6 valgområder

13 Valgprocedure I Der skal vælges en repræsentant og en suppleant for hvert af de seks områder. Der er valgt en entydig, juridisk part at kommunikere med: Borgerforeningerne, plus enkelte steder forsamlingshusene

14 Valgprocedure II Forslag til kandidater skal indsendes af borgerforeningerne på de udleverede blanketter til afdeling for by- og landsbyudvikling senest den 15/4-2007. De opstillede kandidater i hvert område udmeldes til de respektive borgerforeninger først i uge 16, samt annonceres i Skive Folkeblad samt øvrige lokale aviser den 21/4.

15 Valgprocedure III Valgmøder afholdes i områderne 1,2 og 3 den 25/4 og Områderne 4, 5 og 6 den 26/4. Der afholdes tre separate møder hver aften. Ved hvert møde deltager repræsentanter fra forvaltningen og landsbyudvalget.

16 Valgmøde Hver kandidat skal have mulighed for at sige noget om sig selv inden valghandlingen. Valget foregår ved skriftlig afstemning. Der tildeles borgerforeningerne stemmer afhængigt af antal opstillede i det samlede område, dog max fem. Der må kun gives en stemme pr person. Stemmerne optælles med det samme, og valget bekendtgøres. I tilfælde af stemmelighed er der omvalg, ved vedvarende stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

17 Hvad gør du nu Dialog Finde kandidater Kaffe Inspiration


Download ppt "Landsbyudvalg Bidrager til at igangsætte og understøtte udviklingstiltag i Skive Kommunes landsbyer og landområder - med fokus på, at der sker en udvikling."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google