Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Pædagogisk assistent in -dag for praktikvejledere in - formation - spiration - novation Februar 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Pædagogisk assistent in -dag for praktikvejledere in - formation - spiration - novation Februar 2013."— Præsentationens transcript:

1 Pædagogisk assistent in -dag for praktikvejledere in - formation - spiration - novation Februar 2013

2 Program for dagen: Kl. 8.45-10: Gensidig information, inspiration og erfaringsudveksling Kl. 10-10.20: Pause Kl. 10.20- 12: Eleverne viser rundt på skolen og man samles i klasser Præsentation Information om skoleforløb hidtil Arbejde med mål for praktik udarbejdet af PASS (Fagligt udvalg for den Pædagogiske Assistentuddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen) Kl. 12- 12.30: Frokost i kantinen Kl. 12.30 – 14.30: Foredrag v. Søren Østergård om Ungdomskultur

3 Ungdoms- og erhvervsuddannelsens formål: Eleven opnår viden og færdigheder inden for følgende kompetenceområder: 1.Udviklende, forebyggende, rådgivende og støttende opgaver 2.Kulturelle og aktiverende opgaver 3.Fysisk udviklende aktiviteter 4.Sundhedsfremmende og forebyggende indsats 5.Omsorgsrelaterede opgaver 6.Koordinations-, dokumentations- og evalueringsopgaver Grundlæggende generalist-uddannelse med afsæt i praksis

4 Adgang og optagelse l Kommune/region og vejleder fra skole optager eleverne i fællesskab Eleverne skal enten have: 9. kl. + mindst 1 års uddannelse eller arbejdserfaring eller 9. kl. + bestået grundforløb fra indgangen ”sundhed, omsorg og pædagogik” Eleverne får en uddannelsesaftale (ansættelseskontrakt), når de er optaget på uddannelsen. De er ansat i 37 timer af kommunen. Eleverne får elevløn under uddannelsen (ca. 9.700 kr. før skat) og har mødepligt i skoleperioder og i praktik.

5 Elevens muligheder efterfølgende: Uddannelsen er kompetencegivende til pædagogseminariet Og med supplering til følgende professionsbacheloruddannelser: – Socialrådgiver – supplering: naturfag C og engelsk D – Katastrofe- og risikomanager – supplering: naturfag C eller kemi C og Matematik C og engelsk D – Psykomotorisk terapeut – supplering: enten bioteknologi A eller biologi C eller fysik C eller kemi C eller naturfag C

6 Trine Outzen Paulsen - underviser PAU - 2012

7 Pædagogisk assistent: (eksempel på mål for praktik) A: Planlægge, fagligt begrunde, gennemføre samt formidle praktisk pædagogisk arbejde G: Deltage i og bidrage til dialogen omkring det enkelte barns, unges eller voksnes udvikling, såvel som tilbuddets udvikling generelt H: Indgå i samarbejdet med forældre, pårørende, kolleger og andre professionelle Pædagog: (eksempel for mål for praktik) A: Beherske den pædagogiske praksis og bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession B: Yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov C: Redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt Introducerende litteratur om centrale begreber Dybdegående litteratur om centrale begreber

8 Uddannelsens fag: Områdefag: Grundfag: PædagogikSamfundsfag (C-niveau) Kultur og aktivitetsfagDansk (C-niveau) Sprog, kommunikation og psykologiEngelsk (E-D niveau) Sundhedsfag Bevægelse og idræt Specialefag (2x1 uge): Valgfag: Socialpædagogik2 uger Specialpædagogik Folkesundhed og sundhedsfremme Kost og bevægelse Børn og natur Æstetiske udtryksformer Pædagogiske aktiviteter

9 Hold 520-21 (feb. 2012) Progression i opnåelse af mål: Begynder rutineret avanceret Fra aktiv deltagelse selvstændighed og overblik 1.Skole 9 uger + 2 dage 1.Praktik d. 5.4.12 - 26.8.12 2. Skole 23 uger + 1 dag 2.Praktik 25.2.13 - 4.8.13 3. Skole 17 uger + 1 dag 3.Praktik 9.12.13 - 13.4.14 4. Skole 4 uger + 1 dag 1.2.12 15.5.14 Almindelige dagtilbud Behov for særlig støtte ”valgfri” (hvis muligt) 54 uger skole og 52 uger praktik

10 Fra begynder til rutineret-niveau: Begynder: ”Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveau grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. Rutineret: Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.”

11 Personlige kompetencer: Eleven skal gennem skoleuddannelsen og praktikuddannelsen udvikle følgende personlige kompetencer, som er relevante for udførelsen af erhvervsfunktionen: 1. initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati for på den baggrund at kunne møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kunne se egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer 2. Evnen til at yde omsorg for sig selv og andre på en nærværende og professionel måde 3. forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis 4. evnen til ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer at indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning OBS: Prøvetid de første 3 mdr. af 1. praktik

12 5. indsigt i læreprocesser og egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer 6. nysgerrighed, kreativitet og åbenhed og dermed lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser samt til at håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed 7. færdigheder i at være aktivt søgende, spørgende og kritisk samt til at kunne handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer 8. evnen til at anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces

13 Inspiration: ”Den gode praktikant”

14

15

16 Erhvervsuddannelse: ”mesterlære”

17 Inspiration: ”Den gode modtagelse af ny praktikant”

18 De 4 parter i elevens uddannelse: Eleven: *Uddannelsesplan *Mødepligt *Nå mål for praktik *Udvise engagement og ansvarlighed *Udvikle sig fagligt og personligt Uddannelses- ansvarlig: *Ansætte eleven *Overholde overenskomst *Holde øje med fremmøde på hele uddannelsen *Holde øje med at mål for uddannelsen nås *Evt. opsige Kontaktlærer: *Uddannelsesplan *Støtte den faglige og personlige læring *Fravær i skoleperiode *Formidle kontakt til hjælp *Samarbejde med udd. ansvarlige ved problemer i skole *Skolevejledning Praktikvejleder: *Modtage eleven og støtte den faglige og personlige læring *Sikre tid til vejledning *Have fokus på elevens måde at lære på *Vælge opgaver med stigende sværhedsgrad *Sammen med eleven revidere, følge op på og evaluere mål for praktikken *Samarbejde med udd.ansvarlig og kontaktlærer ved problemer *Udfylde og sende PASS-skema til skole og udd. ansvarlig

19 Desuden… Praktikstedet er ansvarlig for at udarbejde en beskrivelse af praktikstedet og udarbejde en beskrivelse af indhold/arbejdsopgaver i relation til praktikperiodens mål og i henhold til elevens uddannelsesniveau. Beskrivelserne udleveres til eleven og anvendes i forbindelse med uddannelsessamtaler elev og praktikvejleder imellem. Beskrivelserne inddrages i forbindelse med udarbejdelsen af elevens faglige og personlige læringsmål.

20 Praktikforberedelse Eleven beskriver sammen med kontaktlærer/holdkoordinator 3 personlige og 3 faglige mål som han / hun særligt ønsker at arbejde med i den kommende praktik Disse koordineres/tilrettes /konkretiseres efterfølgende sammen med praktikvejleder i praktikken

21 Uddannelsessamtale i praktik OBS! OBS! OBS! Kontaktlæreren besøger nu eleven i praktik, hvis det skønnes nødvendigt. Eleverne har indkaldsdag på skolen d. 27.05.13

22 Ideer til vejledningssamtaler: Drøftelse af relevant teoretisk materiale Planlægning af og feedback på aktiviteter Gennemgang af elevens skolevejledning Status for opnåelse af mål for praktik Elevens personlige udfordringer og mål Drøftelse af hverdags- situationer (logbog) Gensidige forventning- er Stedets kultur og pædagogik Stedets opgaver og funktion i samfundet Aktuelle emner

23 Inspiration: ”Den gode vejledning”

24 Den gode vejleder: (Hold 42’s refleksioner på indkaldsdag i 3. praktik ) Giver sig tid til at lære os at kende og hjælper os med vores læringsmål Giver sig tid til at præsentere praktikstedet grundigt Kender til uddannelsen og mål for praktikken Har samme arbejdstider som os, især den første måned Planlægger faste vejledningstider, som overholdes - helst en fast dag Går foran som et godt eksempel og giver sig tid til os i hverdagen Inddrager os i det pædagogiske arbejde Tænker at vi er i en læreproces og gerne vil lære af vores fejl Lader os komme med til møder Kan give praksiseksempler, så vi forstår det Tror på os og uddannelsen Brænder for at være praktikvejleder

25 www.sosufyn.dk

26

27 Innovative ideer: Trine: Helle:

28 Praktikken vurderes godkendt/ ikke godkendt Ikke bestået: Begrundelse Bestået: Udtalelse og beskrivelse af, hvad eleven med fordel kan arbejde videre med OBS: Så snart der er betænkeligheder i forhold til eleven, rettes henvendelse til uddannelsesansvarlig og kontaktlærer i god tid.

29 Underskrevet PASS-erklæring (original) sendes til skole Social- og Sundhedsskolen Fyn Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C og kopi gives/sendes til elev og uddannelsesansvarlige

30 Inspiration: ”praktikerklæring og -udtalelser”

31 Mere inspiration… ”I praktik” Pædagogisk assistent T. Gath og J. Larsen Forlaget Munksgaard

32 in- novation Ideer til videre udvikling af praktiksamarbejde tilbagemelding på IN-dag for praktikvejledere

33 in- novation mailes til: Charlotte Schultz Trine Paulsen Louise Kruse Karlsen chsc@sosufyn.dk trpa@sosufyn.dk loka@sosufyn.dk praktikkoordinator praktikkoordinator sekretær for for for Nordfyn Middelfart hele Kerteminde Assens uddannelsen Nyborg Fåborg-Midtfyn Svendborg Langeland, Ærø Odense Region

34 PAU ’er to the people. Det' den første dag i dag; ja, der bli'r PAU ‘er to the people. Vi vil snakke, diskutere, stikke næsen ned i alt. Prøve alting af i praksis, vove pelsen uden tøven: -Hilse venligt på hinanden...(Bare hils løs) Vi bli'r skønne, vi bli'r go'e: Det' da bare livets salt Det' den første dag i dag; ja, der bli'r PAU ‘er to the people. Vi vil snakke, diskutere, stikke næsen ned i alt. Prøve alting af i praksis, vove pelsen uden tøven: -Hilse venligt på hinanden...(Bare hils løs) -Læse tykke tunge bøger... -Hoppe rundt i hulahopring… -Række fingeren i vejret… -Klø os tænksomt op' i håret … Vi bli'r skønne, vi bli'r go'e: Det' da bare livets salt Jakob Freud-Magnus


Download ppt "Pædagogisk assistent in -dag for praktikvejledere in - formation - spiration - novation Februar 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google