Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Kapitel 3

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Kapitel 3"— Præsentationens transcript:

1 Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Kapitel 3
Regnskabsanalyse Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

2 Årsrapport/årsregnskab
Der skelnes mellem en årsrapport og et årsregnskab, hvor årsrapporten er væsentlig mere omfattende end årsregnskabet Årsrapporten er den væsentligste kilde til information for eksterne interessenter Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

3 Årsrapporten Informerer om konsekvenserne af de trufne beslutninger
Kvalitative del: Ledelsesberetningen Kvantitative del: Regnskabet • Giver ikke et entydigt billede af virksomheden Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

4 Årsregnskabsloven Den nuværende lov blev vedtaget i 2001 og der er blevet foretaget mindre justeringer siden Det er en rammelov, der åbner mulighed for en del fortolkningsmuligheder Virksomhederne har mulighed for at lave supplerende beretninger i form af f.eks. viden-, miljø- og etiske regnskaber Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

5 Årsregnskabsloven Den eksisterende årsregnskabslov følger i højere grad end tidligere internationale standarder af hensyn til virksomhedernes stigende internationalisering Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

6 Årsrapportens indhold
Ledelsesberetning og ledelsespåtegning Resultatopgørelse med noter Balance med noter Pengestrømsopgørelse (kun klasse C og D) Redegørelse for anvendt regnskabspraksis Opgørelse over bevægelser på egenkapitalen Revisionspåtegning Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

7 Ledelsesberetningen Selskabets hovedaktivitet
Usikkerheder i forbindelse med regnskabet Usædvanlige forhold i regnskabsåret Udviklingen i virksomhedens aktivitet Væsentlige hændelser efter afslutning Forventet udvikling, budget Væsentlige vidensressourcer Særlige risici der påhviler selskabet Omkostninger til forskning og udvikling Påvirkning af det eksterne miljø Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

8 Afsnit om anvendt regnskabspraksis
Dette afsnit er meget vigtigt, idet virksomheden her har redegjort for bl.a.: afskrivningsprincipper varelagervurderingsprincipper eventuel skift af regnskabsprincip behandling af udviklingsomkostninger behandling af goodwill etc. Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

9 Byggeklodsmodellen Klasse D
Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber Klasse C Mellemstore og store virksomheder Klasse B Små virksomheder, der ikke er omfattet af klasse A Klasse A Personlige virksomheder og meget små virksomheder Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

10 Byggeklodsmodellen A B C D Ledelsespåtegning X Balance
Resultatopgørelsen Noter Ledelsesberetning Revisionspåtegning Udvidet ledelsesberetning Pengestrømsopgørelse Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

11 Det finansielle regnskab
Resultatopgørelse - indtægter - omkostninger • Balance - aktiver - passiver • Pengestrømsopgørelse Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

12 Grundlæggende regnskabsprincipper
Det retvisende billede (Generalklausulen) Going concern Kontinuitet Periodisering Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

13 Eksempler på supplerende rapporteringsformer
Balanced Scorecard Videnregnskab Etisk regnskab Miljøregnskaber/grønne regnskaber Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

14 Regnskabsanalysens formål
Regnskabsanalysen skal give overblik over: - rentabilitet - indtjeningsevne - kapitaltilpasning - soliditet og risiko Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

15 Resultatopgørelsen Primær contra sekundær drift
Ordinære contra ekstraordinære poster Segmentering af resultatopgørelsen Artsopdelt contra funktionsopdelt Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

16 Artsopdelt / funktionsopdelt
Nettoomsætning 100 Omk. til råvarer m.v. 30 Andre eksterne omk. 12 Bruttofortjeneste 58 Personaleomkostninger 15 Resultat før afskrivninger 43 Afskrivninger 7 Resultat af primær drift 36 Finansielle omkostninger 9 Årets resultat 27 Funktionsopdelt Nettoomsætning 100 Produktionsomkostninger 48 Bruttoresultat 52 Distributionsomkostninger 9 Administrationsomkostninger 7 Resultat af primær drift 36 Finansielle omkostninger Årets resultat 27 Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

17 Systematik i analysen Indsamling af analysemateriale
(mindst 3 års regnskaber) Omformning af resultatopgørelse og balance til analysebrug Analyse og vurdering af relevante nøgletal Sammenligning med resten af branchen og andre brancher Samlet konklusion Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

18 Bidragsmodellen Nettoomsætning 12.311 Variable omkostninger 9.709
Dækningsbidrag 2.602 Salgsfremmende omkostninger 738 Markedsføringsbidrag 1.864 Kontante kapacitetsomkostninger 1.073 Indtjeningsbidrag 953 Afskrivninger 178 Resultat af primær drift 775 Sekundære indtægter Sekundære omkostninger Resultat af ordinær drift før finansielle poster Finansielle indtægter 563 Finansielle omkostninger 414 Resultat af ordinær drift 924 Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Resultat før skat Skat 183 Årets resultat 741 Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

19 Bidragsmodellen Resultatopgørelsen bør omformes til bidragsmodellen
Opdeler omkostningerne i henholdsvis variable og faste omkostninger Bidrager til at vise evnen til at tilpasse omkostninger til omsætning Vurder omkostningernes variabilitet og reversibilitet Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

20 Regnskabsanalyse 3 områder: Rentabilitet Likviditet Sikkerhed/risiko
Kan virksomheden tjene penge Likviditet Kan den svare enhver sit Sikkerhed/risiko Går virksomheden konkurs i nær fremtid Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

21 Virksomhedsvurdering
Nøgletal Virksomhedsvurdering Rentabilitet Likviditet Sikkerhed Retning Styrke (Ændringshastighed) Niveau Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

22 Du-Pont-pyramiden Omsætning _ Dæknings- bidrag Variable omkostninger _
Overskud Kapacitets-omkostninger Overskuds-grad / Omsætning Afkastnings-grad Likvide midler Omsætning + Aktivernes omsætnings-hastighed Debitorer Omsætnings-aktiver / Samlede Aktiver + + Varelager Anlægs-aktiver Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

23 Du-Pont-pyramiden Øvre gren Nedre gren Resultatopgørelsen
Indtægts-/omkostningstilpasningen Overskudsgraden Nedre gren Balancens aktivside Kapitaltilpasningen Aktivernes omsætningshastighed Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

24 Rentabilitet Virksomhedsvurdering Rentabilitet Likviditet Sikkerhed
Kapitalens forrentning Indtjenings-evnen Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

25 Rentabilitet Rentabilitetsanalyse Kapitalens forrentning hver for sig
Den samlede kapitals forrentning Fremmed kapitalens forrentning Egen-kapitalens forrentning Afkastningsgraden Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

26 Rentabilitet Rentabilitetsanalyse Kapitalens forrentning hver for sig
Den samlede kapitals forrentning Egenkapitalens forrentning Afkastningsgraden Kapitaltilpasningen Indtægts/omk. tilpasning Aktivernes OH Overskudsgrad Varelagre-nes OH Debitorer-nes OH Indeks tal Kapacitets grad Dæknings grad Indeks tal Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

27 Rentabilitet Def.: Virksomhedens evne til at forrente
den investerede kapital Omfatter følgende nøgletal: • Afkastningsgrad (AG) • Overskudsgrad (OG) • Aktivernes omsætningshastighed (AOH) • Egenkapitalens forrentning (EKF) Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

28 Rentabilitet Afkastningsgraden, Resultat før finansielle poster • 100
AG = Aktiver (primo + ultimo)/2 Årets resultat før finansielle poster • 100 Overskudsgrad, OG = Omsætning Omsætning Aktivernes omsætningshastighed, AOH = Aktiver (primo+ultimo)/2 AG kan også findes som: AG = OG • AOH Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

29 Rentabilitet AG er et centralt og overordnet nøgletal
AG bør sammenlignes med markedsrenten + et risikotillæg • AG kan beregnes af hhv. primær og sekundær drift (f.eks. hvis der er væsentlige indtægter af finansielle anlægsaktiver eller lejeindtægt af en udlejningsejendom) • AG kan sammenlignes på tværs af brancher Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

30 Eksempel A B Resultat før finansielle poster 120.000 Fremmedkapital
Egenkapital Samlet kapital Afkastningsgrad 12 % Hvis det forudsættes, at lånerenten er 10% p.a. på hele fremmedkapitalen fås: Resultat før finansielle poster Renteomkostninger 75.000 25.000 Resultat efter finansielle omkostninger 45.000 95.000 Egenkapitalforrentning 18 % 12,6 % Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

31 Egenkapitalforretning
Rentabilitet Egenkapitalforretning Resultat før finansielle poster · 100 EKF = Egenkapitalen (primo + ultimo)/2 Fremmedkapitalens forrentning: Finansielle omkostninger · 100 FKF = Samlet gæld Egenkapitalens forrentning kan også beregnes som: EKF = AG + (AG - FKF) • FK/EK Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

32 Rentabilitet Hvis AG > FK’s forrentning tjener virksomheden på fremmedkapitalen: EK’s forrentning > AG Hvis AG < FK’s forrentning taber virksomheden på fremmedkapitalen: EK’s forrentning < AG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

33 Indtjeningsevne Def.: Virksomhedens evne til at tilpasse omkostningerne til indtægterne Omfatter følgende nøgletal: • Overskudsgrad (OG) • Dækningsgrad (DG) • Relevante indekstal • Kapacitetsgrad (KG) Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

34 Indtægts/omkostnings tilpasning
Resultat før finansielle poster • 100 Overskudsgrad = Omsætning Dækningsbidrag Kapacitetsgrad = Kapacitetsomkostninger Mindre end 1 indikerer at virksomheden kører med underskud. Det kan skyldes for høje kapacitetsomkostninger eller en uheldig udvikling i variable omkostninger eller omsætning. Dækningsbidrag • 100 Dækningsgrad = Omsætningen Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

35 Indtjeningsevne En analyse af indtjeningsevnen kan benyttes til at belyse udviklingen i AG Relaterer sig udelukkende til resultatopgørelsens poster Pas på med at sammenligne på tværs af brancher Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

36 Kapitaltilpasning Def.: Virksomhedens evne til at skabe omsætning af de aktiver, den har til rådighed Omfatter følgende nøgletal: • Aktivernes omsætningshastighed (AOH) • Omsætningshastighed på materielle anlægsaktiver • Omsætningshastighed på omsætningsaktiver (varelagre og varedebitorer) • Evt. indekstal på omsætningsaktiver hver for sig for at følge udviklingen Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

37 Omsætningshastigheder
Gennemstrømning OH = Beholdning Varelagerets omsætningshastighed Vareforbrug VOH = Varelager Debitorernes omsætningshastighed Omsætning DOH = Debitorbeholdning Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

38 Kapitaltilpasning En analyse af kapitaltilpasningen kan benyttes til at belyse udviklingen i AG Kombinerer tal fra resultatopgørelse og balance Pas på med at sammenligne på tværs af brancher, idet forskelle i investeringer påvirker omsætningshastigheden (f.eks. investeringer i maskiner og goodwill) Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

39 Kapitaltilpasning Der kan opnås en stor overskudsgrad ved en effektiv indtægts-/omkostningstilpasning Der kan opnås en stor omsætningshastighed for aktiverne gennem en effektiv kapitaltilpasning Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

40 Soliditet og risiko Finansiel risiko
• Finansiel risiko kan belyses ved følgende: • Vurdering af balancestruktur • horisontal: Vurdering af aktivernes levetid i forhold til passivernes løbetid Egenkapital • 100 Aktiver • vertikal: Soliditetsgrad = - soliditet: evnen til at bære tab Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

41 Soliditet og risiko Likviditetsanalyse Likvider Current ratio =
Quick ratio= Kortfristet gæld Current ratio = Omsætningsformuen Kortfristet gæld Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

42 Soliditet og risiko Forretningsmæssig
Forretningsmæssig risiko er bestemt af Virksomhedens branche Virksomhedens omkostningsstruktur Denne kan belyses af følgende nøgletal: Nulpunktsomsætning Sikkerhedsmargin Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

43 Børsrelaterede nøgletal
Nøgletal der fokuserer på virksomhedens evne til at skabe afkast for nuværende og kommende ejere omfatter følgende nøgletal: • Price/earning (P/E) • Kurs/indre værdi • Cash flow pr. aktie og frit cash flow pr. aktie Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

44 Elementer i risikovurdering
Samfundsøkonomiske og politiske faktorer (PEST-modellen) • Brancheforhold og omverden (Porters 5 forces) • Virksomhedens strategier og risikoprofil (Porters generiske strategier) • Virksomhedens produkter (Boston matricen, PLC-kurven) • Ledelse og medarbejdere samt andre forhold (kan være belyst via supplerende rapporteringsformer som f.eks. Balanced Scorecard, videnregnskaber) Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

45 Skat Posten skat i resultatopgørelsen afviger normalt fra det beløb virksomheden skylder i skat Årsag: forskel på regnskabsmæssig og skattemæssig vurdering af hvad der er indtægter og omkostninger I analysen anvendes oftest resultat før skat ved beregning af nøgletal Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

46 P/E-værdi Udtryk for hvor meget man betaler for 1 krones overskud
Eks.: P/E-værdi på 8: investor betaler 8 kr. for et overskud på 1 kr. Forrentning på 12,5% før skat (1/8*100) Nævneren i P/E-værdien er historisk baseret P/E = børskurs/resultat pr. aktie Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

47 Kurs indre værdi Kan anvendes til at vurdere prisen på aktien
Viser sammenhæng ml. kursen og indre værdi Eks.: Kurs indre værdi på 7 viser At investor på opgørelsestidspunktet er villig til at betale 7 kr. for at eje 1 krones egenkapital Kurs/indre værdi = børskurs/indre værdi hvor indre værdi er egenkapital pr. aktie Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

48 Cash flow og frit cash flow
Disse nøgletal relaterer sig til likviditeten i virksomheden (cash flow) Kan anvendes ved fastsættelse af virksomhedens værdi Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander


Download ppt "Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Kapitel 3"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google