Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvalitetsreformdebat.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvalitetsreformdebat."— Præsentationens transcript:

1 Kvalitetsreformdebat.
Oplæg v. regionsdirektør Bo Johansen Kvalitetsreformdebat.

2 30/11 - Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar
30/11 - Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar. Temamøde vedr. kvalitetsreform den 30. november Ordstyrer indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Generel drøftelse på temamødet… Blandt andet følgende spørgsmål kan drøftes på temamødet: Hvordan sættes borgerne helt konkret i centrum for offentlige serviceydelser? Hvor er der særligt perspektiv i at udbrede det frie valg yderligere? Hvilke barrierer oplever borgerne, at der er for frit valg? Hvordan får vi udviklet og udbredt dækkende og meningsfulde indikatorer for kvaliteten i alle centrale dele af den offentlige service? Hvordan sikres det, at brugerne inddrages tættere i udviklingen af servicetilbud? På hvilke områder kan der være perspektiv i at udvide mulighederne for tilkøb yderligere? På hvilke områder kan et øget personligt ansvar bidrage til en bedre opgaveløsning? Hvordan fremmes et bedre samspil mellem det offentlige og det frivillige arbejde? Hvor går grænsen for, hvilke serviceydelser det offentlige skal levere? 2 ▪

3 30/11 - Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar
30/11 - Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar. Temamøde vedr. kvalitetsreform den 30. november Ordstyrer indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Sektorspecifikke drøftelser… Sundhed Hvordan formidler vi information omkring kvaliteten i behandlingen – herunder i forhold til de svage patienter? Hvad skal der til for, at patienterne og de pårørende føler sig godt inddraget? Hvordan kan vi i højere grad aktivere patienternes ressourcer i forhold til at forebygge og håndtere egne sygdomme? 3 ▪

4 11/1 – Sammenhængende service – med respekt for borgerne. Temamøde vedr. kvalitetsreform den 11. januar Ordstyrer socialminister Eva Kjer Hansen Generel drøftelse på temamødet… Blandt andet følgende spørgsmål kan drøftes på temamødet: Hvordan sikres overskuelige og enkle adgange til det offentlige, der passer til borgernes behov? Hvordan sikres overskuelig og sammenhængende forløb for borgerne trods uundgåelige skift mellem myndigheder og institutioner? På hvilke områder er registerloven, persondataloven og reglerne om tavshedspligt mv. en forhindring for en mere sammenhængende service? Hvordan sikres det, at der arbejdes systematisk og professionelt med at udvikle kundeorienteringen i den offentlige sektor – svarende til de mest velfungerende offentlige og private servicevirksomheder? Hvordan bliver vi bedre til helt systematisk at udbrede de gode løsninger, der allerede findes? 4 ▪

5 11/1 – Sammenhængende service – med respekt for borgerne. Temamøde vedr. kvalitetsreform den 11. januar Ordstyrer socialminister Eva Kjer Hansen Sektorspecifikke drøftelser… Sundhed Hvordan skabes der bedre mulighed for at komme i kontakt med egen læge? Hvordan undgår vi, at patienten møder unødvendigt mange læger og sygeplejersker under en indlæggelse eller i et behandlingsforløb? Hvordan sikres det, at patienterne undgår unødig spildtid i behandlingsforløb? 5 ▪

6 8/2 – Klare mål og ansvar for resultater. Temamøde vedr
8/2 – Klare mål og ansvar for resultater. Temamøde vedr. kvalitetsreform den 8. februar Ordstyrer finansminister Thor Pedersen Generel drøftelse på temamødet… Blandt andet følgende spørgsmål kan drøftes på temamødet: Hvordan kan vi med mål- og rammestyring sikre et klarere ansvar mellem stat og kommuner? Hvordan formidles de politiske prioriteringer samt målsætninger og resultater klart til borgerne? Hvordan udbredes og tilrettelægges målstyring og opfølgning, så det giver mening i hverdagen for ledere og medarbejdere? Hvordan sikres det, at hvert myndighedsniveau opdager problemer på egne institutioner, påtager sig ansvaret og retter op på dem? 6 ▪

7 8/2 – Klare mål og ansvar for resultater. Temamøde vedr
8/2 – Klare mål og ansvar for resultater. Temamøde vedr. kvalitetsreform den 8. februar Ordstyrer finansminister Thor Pedersen Sektorspecifikke drøftelser… Sundhed Hvordan sikrer vi mere systematisk udvikling og udbredelse af målsætninger for kvalitet i hele sundhedsvæsenet? Hvori består henholdsvis de centrale sundhedsmyndigheder, regioner og sygehusledelsers ansvar for at implementere de mest effektive metoder? Hvordan kan kommunerne bedst opstille målsætninger for forebyggelse og borgernes sundhed? 7 ▪

8 22/3 – Nytænkning, konkurrence og mest kvalitet for pengene
22/3 – Nytænkning, konkurrence og mest kvalitet for pengene. Temamøde vedr. kvalitetsreform den 22. marts Ordstyrer økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen. Generel drøftelse på temamødet… Blandt andet følgende spørgsmål kan drøftes på temamødet: Hvordan kan man frigøre tid til brugerne ved at organisere sig anderledes? Hvad er de centrale barrierer for øget konkurrence og inddragelse af private virksomheder i leveringen af service til borgerne? Hvordan fremmer vi en kultur og skaber incitamenter, der understøtter nytænkning og innovation? Hvordan fremmer vi systematisk læring af egne fejl? Hvordan kan økonomiske incitamenter og bevillingssystemet sikre, at arbejdskraftbesparende og omkostningseffektive investeringer i ny teknologi gennemføres? Hvordan understøtter vi, at de ansvarlige for offentlige bygninger og anden infrastruktur løbende foretager den nødvendige vedligeholdelse? Hvordan sikres det, at der investeres i forebyggelse og tidlig indsats på områder, hvor gevinsterne er spredte eller først viser sig senere? 8 ▪

9 22/3 – Nytænkning, konkurrence og mest kvalitet for pengene
22/3 – Nytænkning, konkurrence og mest kvalitet for pengene. Temamøde vedr. kvalitetsreform den 22. marts Ordstyrer økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen. Sektorspecifikke drøftelser… Sundhed Hvordan får vi udbredt bedre og mere omkostningseffektive behandlingsformer hurtigere og mere systematisk? Hvordan sikres rationelle investeringer og en bedre anvendelse af apparatur og personale? Hvordan planlægger vi arbejdsgangene, så patienten og personalet undgår unødig spildtid? Hvordan sikre vi, at anbefalingerne om at samle den specialiserede og akutte behandling konsekvent bliver ført ud i livet? 9 ▪

10 19/4 – Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation. Temamøde vedr
19/4 – Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation. Temamøde vedr. kvalitetsreform den 19. april Ordstyrer minister for familie- og forbrugeranliggender Carina Christensen. Generel drøftelse på temamødet… Blandt andet følgende spørgsmål kan drøftes på temamødet: Har lederne i den offentlige sektor de nødvendige ledelsesværktøjer? Hvordan fremmes en professionalisering af ledelsesfunktioner på de enkelte institutioner og afdelinger, herunder opfølgning på mål og motivation af medarbejdere? Hvordan udnyttes medarbejdernes viden og kompetencer bedre i udviklingen og tilrettelæggelsen af arbejdet? Hvordan sikres større og mere systematisk udbredelse af resultatløn? Er der behov for en reform af aflønningssystemet med henblik på at belønne de medarbejdere, der yder en særlig indsats for innovation og kvalitetsforbedring i den offentlige service? Hvordan kan man arbejde bedre og mere offensivt med at benytte andre anerkendelsesformer og ledelsesinstrumenter end løn i den offentlige sektor? Hvordan kan medarbejderinddragelse og arbejdstilrettelæggelse reducere sygefravær og øge motivationen til at blive længere på arbejdsmarkedet? Hvad er de bedste metoder til at mindske nedslidning? Hvordan kan den offentlige sektor blive bedre til at rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere? 10 ▪

11 19/4 – Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation. Temamøde vedr
19/4 – Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation. Temamøde vedr. kvalitetsreform den 19. april Ordstyrer minister for familie- og forbrugeranliggender Carina Christensen. Sektorspecifikke drøftelser… Sundhed Har vi fundet den rette balance mellem faglig og administrativ ledelse? Hvordan sikres en høj faglighed som løbende udvikles og udbredes på afdelingerne? Hvordan øges samarbejdet på tværs af faggrænser, og hvordan sikrer vi, at arbejdsopgaverne løses af den faggruppe, hvis kompetencer bedst matcher opgaven? 11 ▪

12 24/5 – Strategi for en kvalitetsreform. Afsluttende møde vedr
24/5 – Strategi for en kvalitetsreform. Afsluttende møde vedr. kvalitetsreform den 24. maj 2007. Mødet Drøftelsen sker med udgangspunkt i oplæg fra regeringen. Til mødet indbydes nogle af de personer, der har været indbudt til temamøderne. 12 ▪

13 Hvad er ”en sammenhængende indsats”?
Sammenhæng i dét, vi siger Sammenhæng i dét, vi gør 13 ▪

14 Vertikal og horisontal arbejdsdeling og integration
Sammenhæng ”i dybden” (vertikal) Sammenhæng ”på tværs” (horisontal) Har betydning for bæredygtigheden i bred forstand: Fagligt Økonomisk/ressourcemæssigt Servicemæssigt Tilfredshedsmæssigt 14 ▪

15 Elementer, der bidrager til sammenhæng:
Helhedsperspektiv på arbejdsdeling og specialisering (organisation/planlægning) Fælles normer og standarder for indsatsen Løbende udveksling af informationer Systematisk opsamling af viden og erfaringer Værdier/kultur og ledelse/samarbejde 15 ▪

16 Eksempler – Region Midtjyllands arbejde med sammenhæng (1 af 3)
Planlægning (interim-sundhedsplan, psykiatriplan, rammeaftale m.v.) Almen praksis (LEON) Sundhedsaftaler (tværsektorielt) Patientforløbsarbejde og kronikerindsats Fokus på at sikre sammenhæng trods opsplitning af ydelseskæden pga. frit valg Faglig koordinering og fælles kompetence-udvikling (tværfagligt/tværsektorielt) 16 ▪

17 Eksempler – Region Midtjyllands arbejde med sammenhæng (2 af 3)
Forskning/udvikling og dokumentation (f.eks. JYFE, Center for Forskning og Udvikling indenfor rehabilitering, sundhedstjenesteforskning) Løbende dokumentation og evaluering/ kvalitetsudvikling (borgere/brugere og professionelle) Effektive arbejdsgange (LEAN, proces-forbedringer, bedste praksis m.v. 17 ▪

18 Eksempler – Region Midtjyllands arbejde med sammenhæng (3 af 3)
Værdier i forhold til at sætte fokus på brugerens/patientens behov og forventninger, herunder kontinuitet, tryghed, støtte, overblik m.v. (f.eks. Projekt om de mellemmenneskelige værdier) 18 ▪

19 19 ▪ www.regionmidtjylland.dk


Download ppt "Kvalitetsreformdebat."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google