Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Farum 26. november 2014 Stenløse 8. januar 2015. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg § 2. Et alment vandforsyningsanlæg skal.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Farum 26. november 2014 Stenløse 8. januar 2015. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg § 2. Et alment vandforsyningsanlæg skal."— Præsentationens transcript:

1 Farum 26. november 2014 Stenløse 8. januar 2015

2 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg § 2. Et alment vandforsyningsanlæg skal foranledige, at den driftsansvarlige for et alment vandforsyningsanlæg gennemfører et kursus om almindelig vandforsyningsdrift og elementær vandværkshygiejne jf. bilag 1. § 3. Et alment vandforsyningsanlæg, der leverer 17.000 m3 vand pr. år eller mere, skal indføre kvalitetssikring

3 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg 1. Vandværkets opbygning 2. Boringer 3. Vandbehandling 4. SRO 5. Beholderanlæg 6. Udformning og indretning af vandværk 7. Indretning af ledningsnet 8. Vandkvalitet 9. Beredskab og forsyningssikkerhed 10. Forebyggelse af forureninger 11. Kvalitetssikring af en vandforsyning 12. Elementær viden om sygdomsfremkaldende bakterier og mikroorganismer 13. Forureningskilder for bakterier og mikroorganismer 14. Viden om risiko for forurening af komponenterne i vandforsyningens produktionssystem 15. Identifikation af fare for forurening i vandforsyningssystemet 16. Gode hygiejneregler 17. Reaktion ved forurening med bakterier og mikroorganismer

4 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg 1. Vandværkets opbygning 2. Boringer 3. Vandbehandling 4. SRO 5. Beholderanlæg 6. Udformning og indretning af vandværk 7. Indretning af ledningsnet 8. Vandkvalitet 9. Beredskab og forsyningssikkerhed 10. Forebyggelse af forureninger 11. Kvalitetssikring af en vandforsyning 12. Elementær viden om sygdomsfremkaldende bakterier og mikroorganismer 13. Forureningskilder for bakterier og mikroorganismer 14. Viden om risiko for forurening af komponenterne i vandforsyningens produktionssystem 15. Identifikation af fare for forurening i vandforsyningssystemet 16. Gode hygiejneregler 17. Reaktion ved forurening med bakterier og mikroorganismer

5 U NDERVISERE Peter Egemose Grib, Vandværksformand Jens Skov, Driftsansvarlig

6 A GENDA A GENDA Indledning Administrative udfordringer og pligter Vandmålere Udvikling i vandpriser Eftergivelse af vandspild Indvindingstilladelse Vandets vej gennem vandværket Boringer Vandbehandling SRO Beholderanlæg Udformning og indretning af vandværk Indretning af ledningsnet Afslutning

7 V ANDMÅLERE PÅ VANDVÆRKET V ANDMÅLERE PÅ VANDVÆRKET Ingen krav til målernes kvalitet og kontrolfrekvens… Den udpumpede mængde SKAL måles Vandværket skal også kunne dokumentere, at indvindingen er inden for indvindingstilladelsen. Indvundet mængde må godt beregnes i stedet for at blive målt (udpumpet vandmængde + skyllevand)

8 V ANDMÅLERE HOS FORBRUGERE V ANDMÅLERE HOS FORBRUGERE En måler må maksimalt vise 2 % forkert og må sidde i 6 år. Herefter skal måleren udskiftes – eller kontrolleres. F.eks. stikprøve af målere i et ensartet ’parti’ kontrolleres. Mindre end 2 % forkert = hele partiet sidde yderligere 6 år. Mindre end 4 % forkert = hele partiet sidde yderligere 3 år. Partiets størrelse afgør, stikprøveantallet og hvor mange målere i prøven, der må have fejl. F.eks. 90 målere => stikprøve på 13, hvoraf max. 1 må fejle.

9 U DVIKLINGEN I VANDPRISER U DVIKLINGEN I VANDPRISER

10 E FTERGIVELSE AF VANDSPILD Kun ved brud Kun hos private Kun efter ansøgning Fradrag for (forventet) årligt forbrug og 300 m3 selvrisiko Både afgift og vandværkets eget driftsbidrag skal eftergives Journaliseringspligt! Indgår ikke i 90 % grænsen www.fvd.dk/drift-og-administration/forbrugere/eftergivelse.aspx

11 I NDVINDINGSTILLADELSE § 16. En endelig tilladelse til vandindvinding og etablering af indvindings- og behandlingsanlæg skal indeholde bestemmelser om følgende: 1) Indvindingens formål. 2) Indvindingsstedets placering og råvandsanlæggets indretning. Indvindingsboringen skal angives med DGU-arkivnr. 3) Indvindingens størrelse, og for hvilket tidsrum der meddeles indvindingstilladelse. 4) Hvordan indvindingen og udpumpningen fra anlægget skal måles. Det skal anføres, at bestemmelserne herom til enhver tid kan ændres af kommunalbestyrelsen. 5) Den tilladelige sænkning af vandstanden i boringerne eller den højest tilladelige indvinding pr. time. 6) En vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne og en stillingtagen til følgerne af denne påvirkning. Det skal herunder bestemmes, hvilke undersøgelser der eventuelt skal foretages til kontrol af indvindingens følgevirkninger på grundvandsstand og vandløb, og i hvilket omfang kommunalbestyrelsen kan begrænse tilladelsen i tilfælde af nedgang i vandføring og vandstand i vandløb. 7) Råvandskvaliteten og dens egnethed til det ansøgte formål. 8) Om der i medfør af miljøbeskyttelseslovens §§ 22-24 skal fastsættes beskyttelsesforanstaltninger til forebyggelse af forurening af det vand, der ønskes indvundet. 9) Behandlingsanlæggets placering, indretning og funktion, herunder angivelse af anlæggets kapacitet og mulighed for at behandle den foreliggende råvandskvalitet, så den svarer til vandforsyningens formål. 10) Hvordan kontrollen med råvandets og det behandlede vands kvalitet skal finde sted, herunder om der skal stilles krav om andre undersøgelser end anført i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 11) Bestemmelse om skyllevandsafledning og om behandling af slammet. 12) Anlæggets funktion i undtagelsessituationer, herunder etablering af nødstrømsanlæg og mulighed for beskyttelse mod radioaktiv forurening. 13) Om der skal stilles særlige vilkår for tilladelsen.

12 I NDVINDINGSTILLADELSE Det kan nok betale sig at have de nødvendige oplysninger med allerede ved ansøgningen… Sørg for, at vilkår, som er anført i den gamle tilladelse, er opfyldt… Tænk over de ’styresignaler’ som kommunen har angivet i vandforsyningsplanen… http://fvd.dk/drift-og-administration/boring/vandindvinding.aspx Vandforsyningslovens § 34: ”En tilladelse til vandindvinding kan ændres eller tilbagekaldes uden erstatning, hvis tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger af væsentlig betydning, eller hvis vilkårene for tilladelsen tilsidesættes”

13 E FTERGIVELSE AF VANDSPILD Kun ved brud Kun hos private Kun efter ansøgning Fradrag for (forventet) årligt forbrug og 300 m3 selvrisiko Både afgift og vandværkets eget driftsbidrag skal eftergives Journaliseringspligt! Indgår ikke i 90 % grænsen www.fvd.dk/drift-og-administration/forbrugere/eftergivelse.aspx


Download ppt "Farum 26. november 2014 Stenløse 8. januar 2015. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg § 2. Et alment vandforsyningsanlæg skal."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google