Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Ny Arealregulering Envina.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Ny Arealregulering Envina."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Ny Arealregulering Envina Årsmøde 2014 Nikolaj Ludvigsen, Miljøstyrelsen

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Program Ny arealregulering: afprøve forskellige arealreguleringsmekanismer i et pilotprojekt i forhold til målretning af miljøindsatsen m.v. ny generel arealregulering for håndtering af husdyrgødning 21. marts 2015SIDE 2

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Vækstplan for fødevarer (april 2014) Natur- og Landbrugskommissionen har anbefalet en ny og målrettet og differentieret miljøregulering baseret på principper om omkostningseffektivitet og målrettet opfyldelse af miljø- og naturmål frem for generelle restriktioner og regulering på landbrugsproduktionens størrelse. Samtidig skal en ny regulering skabe mere gennemskuelighed og fleksibilitet for den enkelte landmand, så bedrifternes tilladte anvendelse af kvælstof bl.a. vil være bestemt af, hvilke dokumenterede virkemidler der anvendes, forskellige arealers evne til at tilbageholde kvælstof og sårbarheden for det enkelte vandområde. For at tilvejebringe det faglige grundlag for en sådan fremtidig målrettet miljøregulering arbejdes der bl.a. på at etablere et partnerskab, ligesom der arbejdes på at afprøve forskellige arealreguleringsmekanismer i et pilotprojekt. 21. marts 2015SIDE 3

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Vækstplan for fødevarer (april 2014) Aftaleparterne er enige om at sigte efter at omlægge den danske regulering baseret på disse principper, herunder en adskillelse af reguleringen af staldanlæg og markareal, en målrettet og sårbarhedsdifferentieret arealregulering og en emissionsbaseret regulering af husdyrproduktionen. En mere målrettet arealregulering, der bl.a. tager højde for håndtering af husdyrgødning, herunder ift. fosfor, kan muliggøre omlægning af harmonireglerne og indførelse af en ny emissionsbaseret husdyrregulering. Målet er at den nye målrettede husdyr- og arealregulering træder i kraft så hurtigt som muligt. De første elementer indfases fra 2016 og udbygges i takt med, at der tilvejebringes det nødvendige videngrundlag. 21. marts 2015SIDE 4

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Principper i en ny generel arealregulering for håndtering af husdyrgødning Reglerne i husdyrloven overføres til et samlet gødningsregime under gødningsregnskaberne og i generelle regler Det nuværende beskyttelsesniveau i forhold til anvendelse af husdyrgødning bibeholdes 21. marts 2015SIDE 5

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Indhold i en ny generel arealregulering for håndtering af husdyrgødning Kvælstof – overfladevand Kvælstof – grundvand Fosfor Ammoniak 21. marts 2015SIDE 6

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen I forhold til kvælstof Principperne fra de nuværende nitratklasser videreføres Kumulationsopgørelse videreføres ud fra samme princip Der sker en målrettet indsats i forhold til NFI Landmandens kvote justeres i forhold til hvor meget organisk gødning der anvendes og hvilket udnyttelseskrav gødningen har Krav om virkemidler i NFI hvis der anvendes husdyrgødning Vigtig snitflade til de kommunale indsatsplaner 21. marts 2015SIDE 7

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen I forhold til fosfor Indførsel af fosfornormer i to niveauer. Generelt niveau: Harmonireglerne ændres således at der 1,4 DE/ha fjernes. Skærpet niveau: I sårbare oplande Mulighed for at justere normen på baggrund af P-analyse af jordprøver Generelle regler som forebygger overfladeafstrømning 21. marts 2015SIDE 8

9 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen I forhold til Ammoniak Generelle regler som forebygger fordampning til ammoniakfølsom natur Opdatering af ammoniakfølsom natur ud fra lokale registreringer 21. marts 2015SIDE 9

10 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Videre arbejde Inddragende af KL og kommunerne i det fortsatte arbejde, med henblik på at tænke snitflader, sammenhænge og udrulning ind tidligt. 21. marts 2015Ny regulering af landbrugets anvendelse af fosforgødningSIDE 10

11 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Pilotprojekt for ny arealregulering

12 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen 21. marts 2015Ny regulering af landbrugets anvendelse af fosforgødningSIDE 12

13 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen 21. marts 2015SIDE 13

14 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Reguleringsmodeller i pilotprojektet Udledningsmodellen Baseres på typetal for udvaskningen Landmanden skal leve op til en samlet N-kvote Basisnorm: Nej Mulighed for køb salg af N-kvote Virkemiddelmodellen Baseres på yderligere differentiering af N-normer Landmanden vælger virkemidler → højere N-norm Basisnorm: Ja Mulighed for at forpagte jord → optimering af N-effekt for virkemidler 21. marts 2015SIDE 14 Begge modeller bygger på viden om retention og indsatsbehov fra vandplanlægningen

15 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Scenarier: 21. marts 2015SIDE 15 tabet af kvælstof til overfladevandmiljøet er uændret i forhold til nuværende regulering (0-scenariet) 9 % reduktion i forhold til nuværende regulering (scenarie 1) 18 % reduktion i forhold til nuværende regulering (scenarie 2) økonomisk optimal tilførsel af kvælstof, ens for de to modeller (tilvalg af virkemidler er ikke nødvendigt) (scenarie 3)

16 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Forventninger til projektet Fokus på de faglige udfordringer (kvalificering af de to modeller). Vigtig platform for involvering af praktikere i udviklingsarbejdet og formidling til omverdenen. Casestudie-metoden muliggør afdækning af ny viden om landmænds præferencer – og hvad hans valg betyder for bedriftens økonomi og miljøet → Det er ikke muligt (eller et formål) at opskalere fx miljø- og økonomikonsekvenser til landsplan. 21. marts 2015SIDE 16


Download ppt "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Ny Arealregulering Envina."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google