Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) KØBENHAVNS KOMMUNE.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) KØBENHAVNS KOMMUNE."— Præsentationens transcript:

1 Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Dato: Editer dato via Vis  Sidehoved/Sidefod 23. janunar 2012 Sundhedschef Jens Egsgaard Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune Det borgernære sundhedsvæsen – opgaven vokser Oplæg fra Københavns Kommune

2 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Hospitaler Demografi og sygdomsudvikling - øget specialisering - accelererede forløb - øget ambulant aktivitet - Fælles Akut Modtagelser - flere ældre - vækst i kronisk sygdom Sundhedslov - nye opgavefordeling - ændrede finansieringsformer Kommunerne ind i sundhedsvæsnet Udviklingen i sundhedsvæsnet

3 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Borgerrettet forebyggelse Tidlig indsats Sygepleje Plejehjem Opfølgning efter udskrivelse Genoptræning Akut PlejeEnhed Opfølgende hjemmebesøg Geriatrisk tilsyn INDLÆGGELSEINDLÆGGELSE Rehabilitering Kronisk sygdom Palliation De kommunale sundhedsopgave Akut forværring Tværsektoriel UdredningsEnhed Akut plejeenhed Nye modeller – tættere på hospitalet Rehabilitering Kronisk sygdom Kræft

4 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides 4 Kommunal modeludvikling 1. BORGERE MED KRONISK SYGDOM Rehabilitering til borgere med KOL, Type 2 diabetes og hjerte-karsygdomme funderet i tværsektorielle forløbsprogrammer 2. DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT Tidlig opsporing, forebyggelse af indlæggelser, akut indsats – opgaveflytning nødvendiggør nyt samarbejde med sekundær sektor Drift - Infrastruktur etableret - Forløbsprogrammer er implementeret Under udvikling - Infrastruktur under udvikling - nye modeller testes

5 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides 5 Kommunale Sundhedslandkort - København Før og nu 20062011 Sygepleje- klinik Specialiseret trænings- center Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Sundhedshus Akut plejeenhed

6 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides 6 ’Den ældre medicinske patient ”bridging the gap between hospital and home” Den ældre medicinske patient

7 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides 7 Akutplejeenhed København (APE) Formål Forebygge (gen)indlæggelser gennem tilbud om midlertidigt døgnophold Målgrupper 1. Færdigbehandlede borgere fra hospitalet med behov for sygepleje døgnet rundt 2. Hjemmeboende borgere med faldende funktionsniveau henvist fra egen læge og vagtlæge Opbygning  60 pladser  Sygeplejedækning døgnet rundt  To praktiserende læger tilknyttet – har ansvaret for borgerne under opholdet (efter samtykke) og superviserer personalet  Model for geriatrisk tilsyn på APE fra Hvidovre Hospital under udvikling. Succeskritier  Max. 10 % af borgerne (gen(indlægges  80 % af borgerne er tilfredse med opholdet

8 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Tværsektoriel udredningsenhed på Bispebjerg Hospital 23. januar 2012 Kommune Hospital Borger/ patient Sygeplejefaglig indsats Vurdering og mobilisering Helhedsvurdering Lægelig udredning og diagnosticering Igangsættelse af behandling og medicingennemgang Koordineret hjemkomst og opfølgning Almen praksis

9 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Etablering af tværsektoriel udredningsenhed (TUE) som alternativ til indlæggelse Tværsektoriel udredningsenhed (TUE) 14% af alle akutte indlæggelser er forebyggelige og kan klares ved hurtig diagnostisk afklaring og/eller behandlingsstart (Kilde: Bispebjerg Hospital) Bispebjerg leverer speciallægekompetencer og de fysiske rammer København leverer den sygeplejefaglige indsats i kommunal enhed placeret på hospitalet Helhedsorienteret indsats hvor borgerens hele situation vurderes af kommunen, samtidig med at den lægelige udredning og indledende behandling foregår Resultat Succeskriterie: Ca. 100 undgåede indlæggelser pr. måned Besparelse på kommunal medfinansiering: Mellem 3 mio. kr. og 9 mio. kr. ved opfyldelse af succeskriterier.

10 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides 1110 Telemedicinsk sårbehandling  Samarbejde med Videncenter for sår på Bispebjerg Hospital  Udvikling og afprøvning af telemedicinsk sårbehandlingstilbud i kommunens sygeplejeklinikker  Fælles udarbejdelse af kliniske retningslinjer  Undervisning af kommunale sygeplejersker på Bispebjerg Hospital  Pilotafprøvning startet august 2011.  Bydækkende implementering i 2012 med målsætning om 400 gennemførte forløb.  Tæt monitorering af effekt Succeskriterier  Ensartet praksis blandt sygeplejersker  Hurtigere sårheling  Færre amputaitioner

11 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Faglig kvalitet 23. januar 2012 t

12 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides 12 Reducere antallet af forebyggelige indlæggelser fra plejehjemmene Kvartalsvis ledelsesinformation – forebyggelige indlæggelser fra plejeboliger, midlertidige pladser, hjemmepleje og sygepleje Udvalgte forebyggelige diagnoser Pilotforsøg på 5 plejehjem i 2012 Knap 100 forebyggelse indlæggelser i pilottesten Resultat Investering i praksisnær læring 0,5 mio. kr. i 2012 Succeskriterier: - 0,25 mio. kr. i 2012 og 0,25 mio. kr. 2013 30 pct. reduktion i antallet af forebyggelige indlæggelser

13 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides 13 Kronisk sygdom Retningslinier for indsatsen

14 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides 14 Samarbejde om sundhedsindsatsen Eksempel fra ”Københavns Kommune” Sammensætning af den enkelte borgers behandlings- og rehabiliteringsforløb på tværs af sektorer og behandling/rehabiliteringsgrænser

15 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Kronisk sygdom next practice  Virker rehabilitering?  Stratificerer vi rigtigt?  Borgere med multisygdomme – (komorbiditet)  Telemedicin

16 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Effekt af kommunal rehabilitering ift. kronisk sygdom SIKS projektet - Sammenhængende Indsats for Kronisk Syge Rehabilitering af borgere med type 2 diabetes: Forbedret kontrol af sygdommen Signifikant forbedring i glykæmisk kontrol og lipidprofil => 20% reduceret risiko for udvikling af alvorlige komplikationer Understøttet medicinsk behandling Rehabilitering af borgere med KOL: Reducerer patientens fornemmelse af dyspnø og træthed, øger fornemmelsen af kontrol Forbedre funktionsevne og livskvalitet (svær og meget svær KOL) Mere end en fordobling af gangdistancen Rehabilitering af borgere med hjertesygdom: Signifikant forbedring i gangdistancen

17 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Effekt af kommunal rehabilitering ift. kronisk sygdom Resultaterne fra SIKS projektet => Hvilken virkning har det på regionale ydelser? Færre indlæggelser? Færre besøg i ambulatoriet ved stratificering efter forløbsprogram? Færre besøg hos praktiserende læge?

18 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Stratificerer vi rigtigt? Egenomsorg - Understøtter forløbsprogrammerne øget egenomsorg hos borgerne? - Skal egenomsorg ind som specifikt kriterium på linje med sygdomskarakteristika? 2011 VelreguleretSvært reguleret God egenomsorg Dårlig egenomsorg + kommune? ÷ kommune?

19 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Resultater fra kronikerundersøgelsen  44.014 personer med KOL, diabetes, hjertekarsygdom og/eller kræft (11%) i Københavns Kommune  En borger med én eller flere af de fire kroniske sygdomme har en kommunal merudgift på 26.000 kr. om året – fordelt på  Kommunale sundheds – og omsorgsydelser (15.000 kr.)  Medfinansiering af regionale sundhedsydelser (2.600 kr.)  Overførselsindkomster (8.400 kr.)  En borger med flere kroniske sygdomme har en kommunal merudgift på ca. 50.000 kr. pr. år. 19

20 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Kommunal merudgift til borgere med udvalgte kroniske sygdomme, pr. borger med kronisk sygdom pr. år Baseret på ”Kronikerundersøgelse” i Københavns kommune Merudgift = udgift relateret til det at have en kronisk sygdom, dvs. den udgift, som ligger ud over basisudgiften hos en borger uden kronisk sygdom med samme køn og alder

21 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides 21 Telemedicin til borgere med kronisk sygdom - generel model Telemedicin  KOL:  Udvikling og implementering af telemedicinsk opfølgning efter indlæggelse via kommunalt call-center i forebyggelsescenter - i samarbejde med lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital. Pilotafprøvning i efteråret 2011 og 2012. I alt 75 borgerforløb.  Type 2 diabetes:  Udvikling og implementering af telemedicinske undervisningstilbud til fastholdelse af livsstilsændringer efter rehabilitering – i samarbejde med endokrinologisk afdeling på Bispebjerg Hospital. Tidsplan og omfang endnu ikke fastsat.

22 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides 22 Center for Kræft og Sundhed Aftalt tværsektorielt samarbejde:  Center for Kræft og Sundhed samarbejder med Rigshospitalet om udvikling af rehabiliteringsforløb – nationale og regionale forløbsprogrammer på vej  I 2010 udgjorde de lovpligtige genoptræningsplaner 45 % af alle henvisninger  Finanslovsaftalen 2011: 80 % af de afsatte midler tilfalder kommunerne Rehabilitering er en kommunal opgave, medmindre: patienten har behov for rehabiliteringsydelser, der kræver et samtidigt eller tæt tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau patienten har behov for rehabiliteringsydelser, der af hensyn til patientens sikkerhed forudsætter mulighed for bistand fra andet sundhedsfagligt personale, som kun findes i sygehus regi

23 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides 23 Borgere med kræft Nybygget Center for Kræft og Sundhed København åbner i oktober 2011 FAKTA Målgruppe: Alle københavnerborgere med en kræftdiagnose Antal borgere med kræft: 2900 årligt 20.000 lever med og efter kræftsygdom i DK. Måltal 2011: 1000 forløb Komorbiditet: ca. 40 % af borgerne har andre sygdomme (typisk hjerte-kar sygdom og diabetes)


Download ppt "Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) KØBENHAVNS KOMMUNE."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google